E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Center za jezikoslovne raziskave

Vodja centra za jezikoslovne raziskave
doc. dr. Teodor Petrič

Redno zaposleni člani oddelka

Osnovni namen centra je priprava in izpeljava tehtnih empiričnih raziskav o jeziku, predvsem takih, ki jih z doslej razpoložljivo strojno in programsko opremo ni bilo mogoče realizirati. Med tovrstne raziskave uvrščamo psiholingvistične eksperimente ter sociolingvistične, glasoslovne in korpusne raziskave: npr. raziskave o shranjevanju besednih obeležij in izgovoru besednih oblik v mentalnem slovarju, raziskave o poteku učenja razvidnih in nerazvidnih, pravilnih in nepravilnih jezikovnih oblik, raziskave o učinkih pomenske in oblikovne zapletenosti frazemov na kognitivno obdelavo; raziskave o učinkih pogostnosti slovarskih enot na njihovo kognitivno obdelavo ipd.

Uporaba strojne in programske opreme laboratorija, ki jo bo fakulteta prejela v uporabo od kanadske Univerze Britanske Kolumbije, bo odprla nove razsežnosti v raziskovanju jezikov v slovenskem prostoru. Empirične raziskave bodo osredinjene predvsem na slovenščino, angleščino, nemščino in madžarščino. Prenos lingvističnega znanja in uporaba specializirane strojne in programske opreme v laboratoriju bosta našim raziskovalcem omogočila doseči višjo kakovostno raven znanstvenoraziskovalnega dela, tako da bodo znanstveni prispevki naših raziskovalcev v večji meri zastopani v mednarodno vplivnih in indeksiranih znanstvenih revijah ter zaradi svoje tehtnosti in aktualnosti deležni zaželene odmevnosti v mednarodnem znanstvenem prostoru. Tako bodo odprli nove (aplikativne) možnosti povezovanja in tesnejšega sodelovanja s partnerji na drugih ustanovah v okviru nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Center si bo prizadeval za vključevanje raziskovalcev in študentov jezikoslovja v obstoječe sheme mobilnosti raziskovalcev in študentov in si tako prizadeval povečati prenos strokovnega znanja in hkrati prepoznavnost naše ustanove v evropskem visokem šolstvu.