E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
 

Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2021/2022 je objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru in je dostopen tukaj.

V razpisu, ki velja za vse študente Univerze v Mariboru, so navedeni pogoji za kandidiranje, pojasnjen pa je tudi natančen postopek prijave.

Študentje se lahko prijavijo na institucije, s katerimi ima Filozofska fakulteta UM (FF UM) podpisan medinstitucionalni sporazum.

Interni postopek prijave na Filozofski fakulteti UM

Pri prijavi na razpis morajo študentje FF UM upoštevati naslednje interne zahteve fakultete:

I. Prva faza:

Do vključno 15. 3. 2021 do 14. ure študentje:

Izpolnijo in potrdijo (oddajo) elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx ter jo podpisano pošljejo na elektronski naslov alenka.marusic@um.si ali po pošti na UM Filozofska fakulteta, Mednarodna pisarna.

Kriteriji izbora v primeru, da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več kandidatov, kot je razpoložljivih mest.

Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

 

  1. študenti, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus študiju v tujini,
  2. višji letnik študija,
  3. študenti, ki se na mobilnost prijavljajo prvič,
  4. višja povprečna ocena opravljenih predmetov.

 

II. Druga faza:

Študent mora do vključno 11. 5. 2021 do 14. ure oz. do roka za prijavo na tuji instituciji (če je ta prej) v Mednarodno pisarno FF oddati:

 

  • Popolno ERASMUS prijavo vključno s študijskim programom - Learning Agreemment, kamor vpišejo predmete, ki jih bodo opravljali na tuji instituciji.

Če bodo na tuji instituciji pripravljali zaključno delo (diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo) ali del zaključnega dela, vpišejo v Študijski sporazum »Priprava diplomskega dela (magistrskega dela/doktorske disertacije)« oziroma v angleškem jeziku »Work on the Bachelor thesis (Master thesis/PhD thesis«).

 

 

  • Obrazec »Individualni študijski program«.

 

Študent FF, ki bo opravljal v tujini posamezen semester, sam pripravi predlog predmetov, ki jih bo opravil v tujini, in ga uskladi z oddelčnim Erasmus koordinatorjem. Predlog predmetov, ki jih bo opravljal v tujini, vpiše v obrazec Individualni študijski program skupaj s predmeti FF, ki bi jih moral opraviti na FF v semestru, za katerega odhaja v tujino. Obrazec s predlogom predmetov potrdita predstojnik oddelka FF in oddelčni koordinator. Dokler študent ne odda tega obrazca, mu FF Learning Agreementane more potrditi.

Zaradi razlik v ECTS doma in v tujini (različno vrednotenje istega oz. podobnega predmeta) mora biti seštevek ECTS pri oddaji Learning Agreementa in Individualnega študijskega programa po točkovanju FF vsaj 20 ECTS za en semester.

 

  • Prijavni obrazec tuje institucije.

Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije, izpolni tudi od njih zahtevane dokumente in poskrbi, da so pravočasno (najkasneje dva tedna pred oddajo) predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico.