Marina Tavčar

doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

E-mail marina.tavcar@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 826
Prostor: K 3.03