Najnovejša obvestila službe za študentske zadeve FF UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-sluzbe-za-studentske-zadeve.dot Vsa obvestila službe za študentske zadeve ODLOČANJE ZA IZBIRNE PREDMETE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 http://ff.um.si/permalink/81323/9270 <p>priloga</p> Wed, 25 Mar 2020 12:10:31 CET 81323 KRATKA NAVODILA ZA BOLJŠE DELOVANJE VIDEOKONFERENČNIH PREDAVANJ http://ff.um.si/permalink/81304/9270 <p>več v prilogi</p> Mon, 16 Mar 2020 11:42:38 CET 81304 NAČIN IZVAJANJA PEDAGOŠKEGA PROCESA http://ff.um.si/permalink/81281/9270 <p>Spo&scaron;tovani.</p> <p>Na podlagi Organizacijskega navodila &scaron;t. 012/2020/N 2/510-BF vas obve&scaron;čamo, da se &scaron;tudijski proces od ponedeljka, 16. 3. 2020 do preklica na vseh članicah Univerze v Mariboru v celoti izvaja na daljavo. Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja Microsoft Teams (https://it.um.si/studenti/Strani/default.aspx).</p> <p>Moodle ostaja kot osnovni sistem za posredovanje &scaron;tudijskega gradiva.</p> <p>Vse dobro vam želimo!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 13 Mar 2020 09:32:24 CET 81281 Nova aplikacija za urnike http://ff.um.si/permalink/81278/9270 <p>&Scaron;tudenti lahko za vpogled v urnik uporabljate novo spletno aplikacijo Univerze v Mariboru, ki je dosegljiva preko https://moja.um.si/  &Scaron;tudij  Moj portal UM oz. na naslovu https://mojportal.um.si/ . Aplikacija je prilagojena za uporabo na mobilnih napravah. Predlagamo, da si jo dodate na začetni zaslon svojega telefona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 12 Mar 2020 12:13:44 CET 81278 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE http://ff.um.si/permalink/81276/9270 <p>Spo&scaron;tovani.</p> <p>Skladno s predvidenim ukrepom o zaprtju vrtcev in &scaron;ol v Sloveniji, vse &scaron;tudente, ki v marcu opravljate praktično usposabljanje obve&scaron;čamo, da je od ponedeljka, 16. 3. 2020 le-to prekinjeno.</p> <p>O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obve&scaron;čali.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 12 Mar 2020 12:12:38 CET 81276 ODPOVEDANO - Inavguralno predavanje prof. dr. Alje Lipavic Oštir z naslovom »Pledoaje za večjezičnost.« http://ff.um.si/permalink/81224/9270 <p><a href="/dotAsset/81222.pdf">Več v prilogi.</a></p> Thu, 12 Mar 2020 07:56:11 CET 81224 Aktualne informacije in navodila v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 http://ff.um.si/permalink/81250/9270 <p>Informacije v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2<br />Aktualne informacije in navodila</p> <p>Spo&scaron;tovani,<br />v skladu z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (&Scaron;tevilka: 012/2020/N 1/515-MP - priloga tega dopisa), ki smo ga prejeli danes, 11. 3. 2020, ob 11.30, ter v skladu s pooblastili dekana, ki izhajajo iz teh navodil, vas obve&scaron;čam, da je Filozofska fakulteta poleg splo&scaron;nih preventivnih in specifičnih ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom sprejela naslednje ukrepe glede organizacije dela:</p> <p>1. Organizacija pedago&scaron;kega dela:</p> <p>Prestavitev &scaron;tudijskega procesa v spletno okolje - odpoved predavanj v fizični obliki<br />V skladu z navodili strokovne skupine UM so <br />od danes, 11. 3. 2020, od 12. ure naprej<br />odpovedane vse oblike pedago&scaron;kega procesa na Filozofski fakulteti v fizični obliki. <br />Nadome&scaron;čene bodo z delom preko e-učilnice ali drugih oblik dela na daljavo. Odpoved velja do preklica, nadaljnja navodila vam bomo posredovali kasneje.</p> <p>Izvajalce in izvajalke &scaron;tudijskega procesa prosimo, da v največji možni meri nadomestijo &scaron;tudijski proces bodisi z delom preko elektronske učilnice ali na drugačen način z delom na daljavo tako, da &scaron;tudentkam in &scaron;tudentom naložijo samostojno delo od doma.</p> <p>Zaenkrat vsi na&scaron;teti ukrepi veljajo do preklica, razen če bi s strani strokovne komisije UM ali pristojnih državnih institucij prejeli drugačna navodila, o čemer vas bomo nemudoma obvestili po elektronski po&scaron;ti in z objavo na spletnih straneh UM FF.</p> <p>O vseh nadaljnjih ukrepih in organizacijskih oblikah za izvedbo pedago&scaron;kega dela vas bomo sproti obve&scaron;čali.</p> <p>2. Posredno pedago&scaron;ko delo in izvajanje govorilnih ur se izvaja na naslednji način:</p> <p><br />- komunikacija s &scaron;tudenti poteka preko elektronske po&scaron;te ali drugih komunikacijskih kanalov (npr. Skype, Viber, Microsoft Teams), <br />- uradne ure v &scaron;tudentskem referatu, mednarodni pisarni in vloži&scaron;ču se organizira samo preko elektronske po&scaron;te ali drugih komunikacijskih kanalov, <br />- omeji se dostop &scaron;tudentom v strokovne službe, <br />- v knjižnici se omogoči samo izposojo knjižničnih gradiv brez zadrževanja ali &scaron;tudija v prostorih knjižnice, <br />- v zgradbi Filozofske fakultete odpovedujemo vse javne prireditve v prostorih zaprtega tipa (vsa zborovanja, &scaron;tudentske prireditve, kongrese, seminarje ...).<br />- prav tako vam odsvetujemo potovanja na ogrožena območja.</p> <p><br />&Scaron;tudentke in &scaron;tudenti, za katere se del &scaron;tudijskega procesa izvaja na drugih institucijah,<br />naj upo&scaron;tevajo navodila teh institucij. Enako velja za zaposlene na FF, ki izvajajo del<br />&scaron;tudijskega procesa na drugih fakultetah.</p> <p>Za zaposlene na FF UM veljajo enaka pravila kot doslej (npr. prisotnost na delovne mestu, bolni&scaron;ka odsotnost, samoizolacija). Razlika je le v odsotnosti neposredne pedago&scaron;ke obveznosti, izvedene v fizičnem kontaktu s &scaron;tudenti.</p> <p><br />Ukrepi se bodo prilagajali spreminjanju epidemiolo&scaron;ke situacije.<br /> <br />Maribor, 11. marec 2020<br />Prof. dr. Darko Fri&scaron;, dekan Filozofske fakultete UM</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 11 Mar 2020 12:32:39 CET 81250 Uradne ure in govorilne ure - POMEMBNO OBVESTILO http://ff.um.si/permalink/81236/9270 <p>Spo&scaron;tovani.</p> <p>Z namenom zmanj&scaron;anja množičnih obiskov kot posledico doslednega izvajanja ukrepov za&scaron;čite pred &scaron;irjenjem okužb s koronavirusom, vas obve&scaron;čamo:<br />&bull; da so uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru do preklica odpovedane. Na referat se lahko obrnete po telefonu ali po elektronski po&scaron;ti: http://ff.um.si/studenti/;<br />&bull; da govorilne ure potekajo izključno na daljavo, preko e-po&scaron;te oziroma po dogovoru z izvajalcem le-teh: https://aips.um.si/GovorilneUre.aspx.</p> <p>&nbsp;</p> <p>OBJAVLJENO, 10. 3. 2020</p> Wed, 11 Mar 2020 08:27:09 CET 81236 TIMES ŠTUDENTSKA ANKETA http://ff.um.si/permalink/81230/9270 <p>Spo&scaron;tovane &scaron;tudentke, spo&scaron;tovani &scaron;tudenti,<br /> <br />va&scaron;e mnenje je pomemben element ocenjevanja kakovosti izobraževalnega procesa, zato vas vabimo, da si vzamete 10 minut va&scaron;ega časa in <b>do 13. marca 2020 izpolnite TIMES spletno anketo</b> v angle&scaron;kem jeziku. <b>Povezava do spletnega vpra&scaron;alnika se nahaja <a href="https://the-si-2019.student-survey.streetbees.com/?source=email">tukaj</a>. </b><br /> <br />Dosedanji rezultati Timesove lestvice potrjujejo, da je Univerza v Mariboru kvalitetna raziskovalna institucija, pomemben partner gospodarstvu kot tudi center trajnostnega razvoja &scaron;ir&scaron;e regije. <br /> <br />Ker je &scaron;tevilo izpolnjenih anket pomemben element za oceno visoko&scaron;olskih in&scaron;titucij, vas prosimo, da s sodelovanjem pripomorete k čim večji mednarodni prepoznavnosti va&scaron;e izobrazbe in Univerze v Mariboru. Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu <a href="mailto:kakovost@um.si">kakovost@um.si</a>.<br /> <br />Lepo pozdravljeni in veliko uspeha pri &scaron;tudiju! <br /> <br />Teja &Scaron;trukelj, <br />prorektorica za &scaron;tudentska vpra&scaron;anja<br />Univerze v Mariboru</p> Mon, 09 Mar 2020 14:05:59 CET 81230 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 11. 3. 2020 http://ff.um.si/permalink/81130/9270 <p>Zaradi izobraževanja uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 11. 3. 2020, od 10.00 do 12.00 ure odpadejo.</p> Thu, 05 Mar 2020 08:40:52 CET 81130 Izbirni predmeti skupne liste FF UM v urniku za poletni semester http://ff.um.si/permalink/80961/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti,</p> <p><br />urni&scaron;ki program omogoča iskanje podatkov po več parametrih. Med drugim tudi iskanje po imenu predmeta. Ugotavljamo, da &scaron;tudenti, ki so si izbrali izbirni predmet iz skupne liste FF UM, urnik le-tega i&scaron;čejo na matičnem &scaron;tudijskem programu, ki pa ne-matičnih predmetov ne vsebuje. Zato vas želimo posebej opozoriti, da morate urnik za izbirne predmete s skupne liste FF UM v urni&scaron;kem programu iskati po parametru &raquo;predmeti&laquo;. Če predmeta ni v urniku letnega semestra, lahko podatek o semestralni izvedbi preverite pri oddelčnem učitelju tutorju, ki je pristojen za &scaron;tudijski program, na katerem ste izbirni predmet izbrali oz. vam je bil s strani oddelčnega učitelja tutorja določen ali pa v Službi za &scaron;tudentske zadeve.</p> <p><br />&Scaron;tudente pozivamo, da po vpisu v letnik preverijo seznam vseh obveznih in izbirnih učnih enot. Vsota ECTS kreditnih točk v vsakem letniku mora biti vsaj 60 ECTS, na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih pa na vsakem &scaron;tudijskem programu vsaj 30 ECTS v vsakem letniku. V primeru, da naveden pogoj ni izpolnjen, &scaron;tudent takoj obvesti Službo za &scaron;tudentske zadeve in oddelčnega učitelja tutorja.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>OBJAVLJENO, 19. 2. 2020</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 19 Feb 2020 13:20:54 CET 80961 OBVESTILO ŠTUDENTOM - PREKRIVANJE URNIKA http://ff.um.si/permalink/80959/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti in &scaron;tudentke,</p> <p>v primeru, da se vam prekriva urnik na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih svetujemo, da o tem obvestite oba učitelja, ki sta navedena kot izvajalca učnih enot.</p> <p>Na podlagi tega se bo preverila možnost spremembe urnika.</p> <p><br />Vsem &scaron;tudentom hkrati svetujemo, da sproti sledite obvestilom o spremembah urnika na spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/obvestila/ ter spremljate dnevne spremembe v samem urniku.</p> <p><br />Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Objavljeno: 19. 2. 2020</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 19 Feb 2020 12:02:56 CET 80959 URNIK ZA POLETNI SEMESTER 2019/2020 http://ff.um.si/permalink/80957/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da je urnik za poletni semester &scaron;tudijskega leta 2019/2020 objavljen na spletni povezavi https://wise-tt.com/wtt_um_ff/ .</p> <p><br />Prosimo vas, da v urniku spremljate tedenske razporeditve.</p> <p>objavljeni: 19. 2. 2020</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 19 Feb 2020 12:01:26 CET 80957 Infografike v spletnem AIPS-u za študente http://ff.um.si/permalink/80346/9270 <p>Več v <a href="/dotAsset/80343.pdf">prilogi</a>.</p> Wed, 15 Jan 2020 09:11:59 CET 80346 Uporaba univerzitetne elektronske pošte http://ff.um.si/permalink/58146/9270 <p>več v prilogi</p> Fri, 10 Jan 2020 09:52:45 CET 58146 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PRIJAVE ZA NEAKTIVNE ŠTUDENTE http://ff.um.si/permalink/78571/9270 <p>Obve&scaron;čamo, da &scaron;tudentom brez &scaron;tudentskega statusa s 30. 9. 2019 poteče veljavnost prijave na AIPS račun. To pomeni, da prijava k izpitom in vpogled v AIPS račun niso več možni.&nbsp;</p> <p>Skladno s tem vas pozivamo, da va&scaron;o pro&scaron;njo za podalj&scaron;anje veljavnosti posredujete po klasični po&scaron;ti ali z uradnega &scaron;tudentskega univerzitetnega naslova na e-naslov marcela.marsel@um.si, da vam bomo lahko podalj&scaron;ali veljavnost prijave do 30. 9. 2020.</p> <p><br />V pro&scaron;nji navedite va&scaron;e ime in priimek ter vpisno &scaron;tevilko/ID. Prav tako je potrebno priložiti podpisano Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je priložena temu sporočilu. S podalj&scaron;anjem veljavnosti &scaron;tudentskih storitev fakulteta namreč tudi zbira in obdeluje va&scaron;e osebne podatke.</p> <p><br />Skladno s cenikom (http://www.ff.um.si/dotAsset/78158.pdf) za &scaron;tudijsko leto 2019/2020 je potrebno poravnati stro&scaron;ek vpisa za &scaron;tudente brez statusa, ki zna&scaron;a 11,20 EUR. Navedeno boste poravnali po prejeti položnici, ki jo boste prejeli na va&scaron; naslov za prejemanje po&scaron;te.<br />Služba za &scaron;tudentske zadeve<br /> <br />OBJAVLJENO, 27. 9. 2018</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 10 Jan 2020 09:52:17 CET 78571 Zaprtost fakultete v času praznikov http://ff.um.si/permalink/80160/9270 <p>Spo&scaron;tovani.</p> <p>Filozofska fakulteta UM bo v času od 25. 12. 2019 do vključno 2. 1. 2020 zaprta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijetne praznike.</p> Tue, 24 Dec 2019 09:26:51 CET 80160 Obvestilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor http://ff.um.si/permalink/80149/9270 <p>več v prilogi&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 19 Dec 2019 11:54:31 CET 80149 Uradne ure za študente 3. stopnje http://ff.um.si/permalink/79391/9270 <p>Zaradi službene odsotnosti od 18. 11. 2019 do vključno 25. 11. 2019 ne bo uradnih ur za &scaron;tudente 3. stopnje.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 14 Nov 2019 09:25:58 CET 79391 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE v sredo, 30. 10. 2019 http://ff.um.si/permalink/79175/9270 <p><b><span style="text-decoration: underline;">V sredo, 30. 10. 2019, ne bo popoldanskih uradnih ur.</span></b></p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> Mon, 28 Oct 2019 09:49:48 CET 79175 AKADEMSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/79161/9270 <p>&Scaron;tudente 1. letnika 2. stopnje obve&scaron;čamo, da lahko dvignete akademske izkaznice v času uradnih ur v Službi za &scaron;tudentske zadeve (prostor U 01.08).</p> <p><br />Obvezno morate predložiti:</p> <p><br />- veljavni osebni dokument s fotografijo in<br />- kartonček &raquo;potrdilo o prejemu obrazca za izdajo akademske izkaznice&laquo;, ki ste ga prejeli ob vpisu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 24 Oct 2019 09:04:40 CEST 79161 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU DOKONČANJA ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI http://ff.um.si/permalink/78502/9270 <p><a href="/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznostivprimerudokoncanjastudijana1.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> v primeru dokončanja &scaron;tudija skladno z 122. členom <a href="https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut UM (Uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12.pdf">Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12</a> <b>OBVEZNO </b>naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti eno in dvopredmetnih dodiplomskih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so:</p> <p>&raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, <span style="text-decoration: underline;">&scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik</span>. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> <p>objavljeno, 19. 8. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:20:10 CEST 78502 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78504/9270 <p><a href="/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznsoti19-20.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti univerzitetnih eno in dvopredmetnih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so v &scaron;tudijskem letu 2019/2020 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen &scaron;tudijski program in letnik za vpis v &scaron;tudijskem letu 2020/2021. <br />Rok za oddajo pro&scaron;nje: do 8. 10. 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>objavljeno, 19. 8. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:18:08 CEST 78504 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA NA 2. STOPNJI – nadaljevanje ali dokončanje študija http://ff.um.si/permalink/78685/9270 <p><a href="http://www.ff.um.si/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznsoti19-20.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti 2. stopnje, ki so v &scaron;tudijskem letu 2019/2020 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen &scaron;tudijski program in letnik za vpis v &scaron;tudijskem letu 2020/2021.</p> <p>Prav tako <span style="text-decoration: underline;">pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</span> v skladu z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12 OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki so: &raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, <span style="text-decoration: underline;">&scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik</span>. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> <p>objavljeno, 1. 10. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:17:19 CEST 78685 Izbirni predmeti skupne liste FF UM v urniku za zimski semester http://ff.um.si/permalink/78730/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti,</p> <p><br />urni&scaron;ki program omogoča iskanje podatkov po več parametrih. Med drugim tudi iskanje po imenu predmeta. Ugotavljamo, da &scaron;tudenti, ki so si izbrali izbirni predmet iz skupne liste FF UM, urnik le-tega i&scaron;čejo na matičnem &scaron;tudijskem programu, ki pa ne-matičnih predmetov ne vsebuje. Zato vas želimo posebej opozoriti, da morate urnik za izbirne predmete s skupne liste FF UM v urni&scaron;kem programu iskati po parametru &raquo;predmeti&laquo;. Če predmeta ni v urniku zimskega semestra, lahko podatek o semestralni izvedbi preverite pri oddelčnem učitelju tutorju, ki je pristojen za &scaron;tudijski program, na katerem ste izbirni predmet izbrali oz. vam je bil s strani oddelčnega učitelja tutorja določen ali pa v Službi za &scaron;tudentske zadeve.</p> <p><br />&Scaron;tudente pozivamo, da po vpisu v letnik preverijo seznam vseh obveznih in izbirnih učnih enot. Vsota ECTS kreditnih točk v vsakem letniku mora biti vsaj 60 ECTS, na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih pa na vsakem &scaron;tudijskem programu vsaj 30 ECTS v vsakem letniku. V primeru, da naveden pogoj ni izpolnjen, &scaron;tudent takoj obvesti Službo za &scaron;tudentske zadeve in oddelčnega učitelja tutorja.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>OBJAVLJENO, 2. 10. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:16:24 CEST 78730 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE torek, 8. 10. 2019 http://ff.um.si/permalink/78848/9270 <p>Zaradi slovesnosti ob inavguraciji novega dekana Filozofske fakultet bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v torek, 8. 10. 2019, med 9.00 in 10.00 uro.</p> Mon, 07 Oct 2019 13:01:12 CEST 78848 POTRDILO O UVRSTITVI MED NAJBOLJŠIH 5% ŠTUDENTOV V GENERACIJI http://ff.um.si/permalink/78736/9270 <p>&Scaron;tudenti, ki so se na podlagi povprečne ocene &scaron;tudija v &scaron;tudijskem letu 2018/2019 uvrstili med najbolj&scaron;ih 5 % &scaron;tudentov v generaciji lahko prevzamejo potrdila o uvrstitvi v sredo, 2. 10. 2019, med 13.00 in 15.00 uro v Službi za &scaron;tudentske zadeve.</p> <p>Obvezno morajo predložiti akademsko izkaznico ali veljaven osebni dokument.</p> <p>&Scaron;tudentje, ki so se uvrstili med najbolj&scaron;ih 5 % &scaron;tudentov v generaciji so:</p> <p>&nbsp;</p> <p>F0066071<br />F0066536<br />F0067364<br />F0066723<br />F0065203<br />F0067135<br />F0066970<br />F0062642<br />F0073950<br />F0074128<br />F0069975<br />F0049803<br />F0066930<br />F0073732<br />F0065461<br />F0050319<br />F0051828<br />F0073648<br />F0069502<br />F0069384<br />F0073671<br />F0065388<br />F0067151<br />F0064598<br />F0067096<br />F0066790<br />F0070366<br />F0074335<br />F0073769<br />F0065562<br />F0067438<br />F0067243<br />F0074421<br />F0051860<br />F0066518<br />F0067106<br />F0073466<br />F0065900<br />F0070122<br />F0073512<br />F0062268<br />F0067566<br />F0066031<br />F0070412<br />F0071239<br />F0054030<br />F0070324<br />F0069841<br />F0074133<br />F0037475<br />F0074481<br />F0066956<br />F0067713<br />F0068990<br />F0071457</p> <p>OBJAVLJENO, 2. 10. 2019</p> Wed, 02 Oct 2019 11:51:27 CEST 78736 AKADEMSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78719/9270 <p>&Scaron;tudente 1. letnika 1. stopnje, ki ste se vpisali v mesecu avgustu, obve&scaron;čamo, da lahko od srede, 2. 10. 2019, v času uradnih ur v Službi za &scaron;tudentske zadeve (prostor U 01.08), osebno dvignete akademsko izkaznico.</p> <p><br />Obvezno morate predložiti:</p> <p><br />- veljavni osebni dokument s fotografijo in<br />- kartonček &raquo;potrdilo o prejemu obrazca za izdajo akademske izkaznice&laquo;, ki ste ga prejeli ob vpisu.</p> <p>&Scaron;tudentje, ki ste opravili vpis v septembru, boste o možnosti dviga akademskih izkaznic obve&scaron;čeni naknadno.</p> <p>OBJAVLJENO, 1. 10. 2019</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 02 Oct 2019 07:56:14 CEST 78719 IZBIRANJE IZBIRNIH PREDMETOV ZA LETNI SEMESTER ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA 2. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78689/9270 <p>&Scaron;tudenti 1. letnika &scaron;tudijskih programov 2. stopnje boste v času <b>od 2. 10. 2019 do 6. 10. 2019</b> izbirali izbirne predmete za letni semester, če jih &scaron;tudijski program, v katerega ste vpisani vsebuje. Izbirne predmete boste izbirali v programskem vmesniku na spletni povezavi <a href="https://portal.ff.um.si">https://portal.ff.um.si</a>.</p> Tue, 01 Oct 2019 10:57:21 CEST 78689 OBVESTILO ŠTUDENTOM - PREKRIVANJE URNIKA http://ff.um.si/permalink/78560/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti in &scaron;tudentke,</p> <p>v primeru, da se vam prekriva urnik na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih svetujemo, da o tem obvestite oba učitelja, ki sta navedena kot izvajalca učnih enot.</p> <p>Na podlagi tega se bo preverila možnost spremembe urnika.</p> <p><br />Vsem &scaron;tudentom hkrati svetujemo, da sproti sledite obvestilom o spremembah urnika na spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/obvestila/ <span style="text-decoration: underline;">ter spremljate dnevne spremembe v samem urniku</span>.</p> <p><br />Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Objavljeno: 25. 9. 2019<br /> <br /></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 25 Sep 2019 13:53:05 CEST 78560