Najnovejša obvestila službe za študentske zadeve FF UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-sluzbe-za-studentske-zadeve.dot Vsa obvestila službe za študentske zadeve Uradne ure za študente 3. stopnje http://ff.um.si/permalink/79391/9270 <p>Zaradi službene odsotnosti od 18. 11. 2019 do vključno 25. 11. 2019 ne bo uradnih ur za &scaron;tudente 3. stopnje.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 14 Nov 2019 09:25:58 CET 79391 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE v sredo, 30. 10. 2019 http://ff.um.si/permalink/79175/9270 <p><b><span style="text-decoration: underline;">V sredo, 30. 10. 2019, ne bo popoldanskih uradnih ur.</span></b></p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> Mon, 28 Oct 2019 09:49:48 CET 79175 AKADEMSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/79161/9270 <p>&Scaron;tudente 1. letnika 2. stopnje obve&scaron;čamo, da lahko dvignete akademske izkaznice v času uradnih ur v Službi za &scaron;tudentske zadeve (prostor U 01.08).</p> <p><br />Obvezno morate predložiti:</p> <p><br />- veljavni osebni dokument s fotografijo in<br />- kartonček &raquo;potrdilo o prejemu obrazca za izdajo akademske izkaznice&laquo;, ki ste ga prejeli ob vpisu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 24 Oct 2019 09:04:40 CEST 79161 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU DOKONČANJA ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI http://ff.um.si/permalink/78502/9270 <p><a href="/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznostivprimerudokoncanjastudijana1.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> v primeru dokončanja &scaron;tudija skladno z 122. členom <a href="https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut UM (Uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12.pdf">Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12</a> <b>OBVEZNO </b>naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti eno in dvopredmetnih dodiplomskih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so:</p> <p>&raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, <span style="text-decoration: underline;">&scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik</span>. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> <p>objavljeno, 19. 8. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:20:10 CEST 78502 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78504/9270 <p><a href="/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznsoti19-20.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti univerzitetnih eno in dvopredmetnih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so v &scaron;tudijskem letu 2019/2020 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen &scaron;tudijski program in letnik za vpis v &scaron;tudijskem letu 2020/2021. <br />Rok za oddajo pro&scaron;nje: do 8. 10. 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>objavljeno, 19. 8. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:18:08 CEST 78504 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA NA 2. STOPNJI – nadaljevanje ali dokončanje študija http://ff.um.si/permalink/78685/9270 <p><a href="http://www.ff.um.si/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznsoti19-20.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti 2. stopnje, ki so v &scaron;tudijskem letu 2019/2020 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen &scaron;tudijski program in letnik za vpis v &scaron;tudijskem letu 2020/2021.</p> <p>Prav tako <span style="text-decoration: underline;">pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</span> v skladu z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12 OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki so: &raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, <span style="text-decoration: underline;">&scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik</span>. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> <p>objavljeno, 1. 10. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:17:19 CEST 78685 Izbirni predmeti skupne liste FF UM v urniku za zimski semester http://ff.um.si/permalink/78730/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti,</p> <p><br />urni&scaron;ki program omogoča iskanje podatkov po več parametrih. Med drugim tudi iskanje po imenu predmeta. Ugotavljamo, da &scaron;tudenti, ki so si izbrali izbirni predmet iz skupne liste FF UM, urnik le-tega i&scaron;čejo na matičnem &scaron;tudijskem programu, ki pa ne-matičnih predmetov ne vsebuje. Zato vas želimo posebej opozoriti, da morate urnik za izbirne predmete s skupne liste FF UM v urni&scaron;kem programu iskati po parametru &raquo;predmeti&laquo;. Če predmeta ni v urniku zimskega semestra, lahko podatek o semestralni izvedbi preverite pri oddelčnem učitelju tutorju, ki je pristojen za &scaron;tudijski program, na katerem ste izbirni predmet izbrali oz. vam je bil s strani oddelčnega učitelja tutorja določen ali pa v Službi za &scaron;tudentske zadeve.</p> <p><br />&Scaron;tudente pozivamo, da po vpisu v letnik preverijo seznam vseh obveznih in izbirnih učnih enot. Vsota ECTS kreditnih točk v vsakem letniku mora biti vsaj 60 ECTS, na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih pa na vsakem &scaron;tudijskem programu vsaj 30 ECTS v vsakem letniku. V primeru, da naveden pogoj ni izpolnjen, &scaron;tudent takoj obvesti Službo za &scaron;tudentske zadeve in oddelčnega učitelja tutorja.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>OBJAVLJENO, 2. 10. 2019</p> Fri, 11 Oct 2019 10:16:24 CEST 78730 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PRIJAVE ZA NEAKTIVNE ŠTUDENTE http://ff.um.si/permalink/78571/9270 <p>Obve&scaron;čamo, da &scaron;tudentom brez &scaron;tudentskega statusa s 30. 9. 2019 poteče veljavnost prijave na AIPS račun. To pomeni, da prijava k izpitom in vpogled v AIPS račun niso več možni.&nbsp;</p> <p>Skladno s tem vas pozivamo, da va&scaron;o pro&scaron;njo za podalj&scaron;anje veljavnosti posredujete po klasični po&scaron;ti ali z uradnega &scaron;tudentskega univerzitetnega naslova na e-naslov marcela.marsel@um.si, da vam bomo lahko podalj&scaron;ali veljavnost prijave do 30. 9. 2020.</p> <p><br />V pro&scaron;nji navedite va&scaron;e ime in priimek ter vpisno &scaron;tevilko/ID. Prav tako je potrebno priložiti podpisano Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je priložena temu sporočilu. S podalj&scaron;anjem veljavnosti &scaron;tudentskih storitev fakulteta namreč tudi zbira in obdeluje va&scaron;e osebne podatke.</p> <p><br />Skladno s cenikom (http://www.ff.um.si/dotAsset/78158.pdf) za &scaron;tudijsko leto 2019/2020 je potrebno poravnati stro&scaron;ek vpisa za &scaron;tudente brez statusa, ki zna&scaron;a 11,20 EUR. Navedeno boste poravnali po prejeti položnici, ki jo boste prejeli na va&scaron; naslov za prejemanje po&scaron;te.<br />Služba za &scaron;tudentske zadeve<br /> <br />OBJAVLJENO, 27. 9. 2018</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 11 Oct 2019 10:16:02 CEST 78571 Uporaba univerzitetne elektronske pošte http://ff.um.si/permalink/58146/9270 <p>več v prilogi</p> Fri, 11 Oct 2019 10:14:57 CEST 58146 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE torek, 8. 10. 2019 http://ff.um.si/permalink/78848/9270 <p>Zaradi slovesnosti ob inavguraciji novega dekana Filozofske fakultet bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v torek, 8. 10. 2019, med 9.00 in 10.00 uro.</p> Mon, 07 Oct 2019 13:01:12 CEST 78848 POTRDILO O UVRSTITVI MED NAJBOLJŠIH 5% ŠTUDENTOV V GENERACIJI http://ff.um.si/permalink/78736/9270 <p>&Scaron;tudenti, ki so se na podlagi povprečne ocene &scaron;tudija v &scaron;tudijskem letu 2018/2019 uvrstili med najbolj&scaron;ih 5 % &scaron;tudentov v generaciji lahko prevzamejo potrdila o uvrstitvi v sredo, 2. 10. 2019, med 13.00 in 15.00 uro v Službi za &scaron;tudentske zadeve.</p> <p>Obvezno morajo predložiti akademsko izkaznico ali veljaven osebni dokument.</p> <p>&Scaron;tudentje, ki so se uvrstili med najbolj&scaron;ih 5 % &scaron;tudentov v generaciji so:</p> <p>&nbsp;</p> <p>F0066071<br />F0066536<br />F0067364<br />F0066723<br />F0065203<br />F0067135<br />F0066970<br />F0062642<br />F0073950<br />F0074128<br />F0069975<br />F0049803<br />F0066930<br />F0073732<br />F0065461<br />F0050319<br />F0051828<br />F0073648<br />F0069502<br />F0069384<br />F0073671<br />F0065388<br />F0067151<br />F0064598<br />F0067096<br />F0066790<br />F0070366<br />F0074335<br />F0073769<br />F0065562<br />F0067438<br />F0067243<br />F0074421<br />F0051860<br />F0066518<br />F0067106<br />F0073466<br />F0065900<br />F0070122<br />F0073512<br />F0062268<br />F0067566<br />F0066031<br />F0070412<br />F0071239<br />F0054030<br />F0070324<br />F0069841<br />F0074133<br />F0037475<br />F0074481<br />F0066956<br />F0067713<br />F0068990<br />F0071457</p> <p>OBJAVLJENO, 2. 10. 2019</p> Wed, 02 Oct 2019 11:51:27 CEST 78736 AKADEMSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78719/9270 <p>&Scaron;tudente 1. letnika 1. stopnje, ki ste se vpisali v mesecu avgustu, obve&scaron;čamo, da lahko od srede, 2. 10. 2019, v času uradnih ur v Službi za &scaron;tudentske zadeve (prostor U 01.08), osebno dvignete akademsko izkaznico.</p> <p><br />Obvezno morate predložiti:</p> <p><br />- veljavni osebni dokument s fotografijo in<br />- kartonček &raquo;potrdilo o prejemu obrazca za izdajo akademske izkaznice&laquo;, ki ste ga prejeli ob vpisu.</p> <p>&Scaron;tudentje, ki ste opravili vpis v septembru, boste o možnosti dviga akademskih izkaznic obve&scaron;čeni naknadno.</p> <p>OBJAVLJENO, 1. 10. 2019</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 02 Oct 2019 07:56:14 CEST 78719 IZBIRANJE IZBIRNIH PREDMETOV ZA LETNI SEMESTER ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA 2. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78689/9270 <p>&Scaron;tudenti 1. letnika &scaron;tudijskih programov 2. stopnje boste v času <b>od 2. 10. 2019 do 6. 10. 2019</b> izbirali izbirne predmete za letni semester, če jih &scaron;tudijski program, v katerega ste vpisani vsebuje. Izbirne predmete boste izbirali v programskem vmesniku na spletni povezavi <a href="https://portal.ff.um.si">https://portal.ff.um.si</a>.</p> Tue, 01 Oct 2019 10:57:21 CEST 78689 OBVESTILO ŠTUDENTOM - PREKRIVANJE URNIKA http://ff.um.si/permalink/78560/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti in &scaron;tudentke,</p> <p>v primeru, da se vam prekriva urnik na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih svetujemo, da o tem obvestite oba učitelja, ki sta navedena kot izvajalca učnih enot.</p> <p>Na podlagi tega se bo preverila možnost spremembe urnika.</p> <p><br />Vsem &scaron;tudentom hkrati svetujemo, da sproti sledite obvestilom o spremembah urnika na spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/obvestila/ <span style="text-decoration: underline;">ter spremljate dnevne spremembe v samem urniku</span>.</p> <p><br />Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Objavljeno: 25. 9. 2019<br /> <br /></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 25 Sep 2019 13:53:05 CEST 78560 URNIK ZA ZIMSKI SEMESTER 2019/2020 http://ff.um.si/permalink/78558/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da je urnik za zimski semester &scaron;tudijskega leta 2019/2020 objavljen na spletni povezavi&nbsp;https://wise-tt.com/wtt_um_ff/ .</p> <p><br />Prosimo vas, da v urniku spremljate tedenske razporeditve.<br /> <br />objavljeni: 25. 9. 2019</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 25 Sep 2019 13:51:22 CEST 78558 POPRAVEK IZPISA SKLEPOV 2. IZREDNE SEJE KŠZ Senata FF UM z dne 23. 9. 2019 V ZVEZI S PROŠNJAMI ŠTUDENTOV 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78556/9270 <p>Točka 2.: Pro&scaron;nje &scaron;tudentov za ponovni vpis v 1. letnik ali izjemno napredovanje v 2. letnik:</p> <p>- izjemno napredovanje v 2. letnik SE ODOBRI &scaron;tudentoma: F0073749 in F0071022.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 24 Sep 2019 14:25:10 CEST 78556 IZPISI SKLEPOV 2. IZREDNE SEJE KŠZ Senata FF UM z dne 23. 9. 2019 V ZVEZI S PROŠNJAMI ŠTUDENTOV 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78549/9270 <p>&Scaron;tudenti, ki jim je K&Scaron;Z Senata FF UM odobrila ponovni vpis v isti letnik, izjemno napredovanje v vi&scaron;ji letnik oz. podalj&scaron;anje statusa &scaron;tudenta (<span style="text-decoration: underline;">seznam je v prilogi</span>), uredijo e-vpis na svojem AIPS računu skladno z obvestilom o vpisu, ki je objavljeno na spletni povezavi <a href="http://www.ff.um.si/studenti/1-stopnja/">http://www.ff.um.si/studenti/1-stopnja/</a>. <b>Zahtevano vpisno dokumentacijo oddajo osebno, od 25. do 26. septembra 2019, med 10.00 in 11.00 uro, v vloži&scaron;ču Filozofske fakultete.</b></p> <p>&Scaron;tudenti, ki jim K&Scaron;Z Senata FF UM ni odobrila vpisa, e-vpisa ne bodo mogli urediti.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 24 Sep 2019 10:04:38 CEST 78549 IZPISI SKLEPOV 2. IZREDNE SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE Z DNE 23. 9. 2019 V ZVEZI S PROŠNJAMI ŠTUDENTOV 2. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/78543/9270 <p>&Scaron;tudenti, ki jim je K&Scaron;Z FF odobrila izjemno napredovanje, ponovni vpis oz. podalj&scaron;anje statusa &scaron;tudenta (v prilogi) uredijo e-vpis skladno z obvestilom o vpisu: <a href="http://www.ff.um.si/dotAsset/78238.pdf">http://www.ff.um.si/dotAsset/78238.pdf</a> in <a href="http://www.ff.um.si/dotAsset/78236.pdf">http://www.ff.um.si/dotAsset/78236.pdf</a> ter osebno oddajo vpisno dokumentacijo v vloži&scaron;če fakultete od 25. septembra do 26. septembra 2019, med 10.00 in 11.00 uro.</p> <p>&Scaron;tudenti, ki jim K&Scaron;Z FF UM ni odobrila vpisa, e-vpisa na AIPS računu ne bodo mogli urediti.</p> <p>ODLOČBE: &scaron;tudentom bodo odločbe K&Scaron;Z FF UM poslane na domači naslov z ZUP vročilnico v roku 30 dni po datumu seje.</p> Mon, 23 Sep 2019 14:32:53 CEST 78543 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 11. 9. 2019 http://ff.um.si/permalink/78450/9270 <p>Zaradi Akademskega zbora bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 11. 9. 2019, od 10.00 do 11.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 10 Sep 2019 11:44:48 CEST 78450 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PRIJAVE ZA NEAKTIVNE ŠTUDENTE http://ff.um.si/permalink/73814/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da vam z dne 30. 9. 2018 poteče veljavnost prijave na va&scaron; AIPS račun, zato se ne boste mogli prijaviti k izpitom oz. ne boste imeli vpogleda v va&scaron; AIPS račun.</p> <p>Skladno s tem vas pozivamo, da va&scaron;o pro&scaron;njo za podalj&scaron;anje veljavnosti posredujete po klasični po&scaron;ti ali z uradnega &scaron;tudentskega univerzitetnega naslova na e-naslov marcela.marsel@um.si, da vam bomo lahko podalj&scaron;ali veljavnost prijave do 30. 9. 2019.</p> <p>V pro&scaron;nji navedite va&scaron;e ime in priimek ter vpisno &scaron;tevilko/ID. Prav tako je potrebno priložiti podpisano Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je priložena temu sporočilu. S podalj&scaron;anjem veljavnosti &scaron;tudentskih storitev fakulteta namreč tudi zbira in obdeluje va&scaron;e osebne podatke.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>&nbsp;</p> <p>OBJAVLJENO, 27. 9. 2018</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 09 Aug 2019 10:33:14 CEST 73814 OBVESTILA O VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 http://ff.um.si/permalink/78249/9270 <p>Obvestila o vpisu za &scaron;tudijsko leto 2019/2020 so objavljena na spletnih povezavah:</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/1-stopnja/&nbsp;</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/2-stopnja/&nbsp;</p> <p>&Scaron;tudentom svetujemo, da jih natančno preberejo in sledijo navodilom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>objavljeno, 17. 7. 2019</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 09 Aug 2019 10:32:41 CEST 78249 Uradne ure za študente 3. stopnje http://ff.um.si/permalink/78255/9270 <p>Od 22. 7. do 2. 8. 2019 zaradi odsotnosti ne bo uradnih ur za &scaron;tudente 3. stopnje.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 18 Jul 2019 09:58:17 CEST 78255 Uradne ure za študente 3. stopnje http://ff.um.si/permalink/78143/9270 <p>V četrtek, 4. 7. 2019, in petek, 5. 7. 2019, zaradi odsotnosti ne bo uradnih ur za &scaron;tudente 3. stopnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 03 Jul 2019 08:30:57 CEST 78143 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 3. 7. 2019 http://ff.um.si/permalink/78139/9270 <p><br />Obve&scaron;čamo vas, bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 3. 7. 2019, od 10.00 do 11.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 02 Jul 2019 11:04:00 CEST 78139 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE http://ff.um.si/permalink/78130/9270 <p><br />Obve&scaron;čamo vas, da bodo v času od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 uradne ure vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure.</p> <p><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 27 Jun 2019 10:23:15 CEST 78130 Navodila za pisanje zaključnih del http://ff.um.si/permalink/77940/9270 <p>&Scaron;tudente obve&scaron;čamo, da je Senat Filozofske fakultete skladno s Skupnimi predlogami za pripravo zaključnih dela na UM sprejel Navodila za pisanje zaključnih del na &scaron;tudijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete UM, do katerih lahko dostopate na povezavi http://ff.um.si/dotAsset/77733.pdf.</p> <p>Dokument je kratek (10 strani + priloge) in pregleden, ureja pa predvsem formalni vidik zaključnega dela. Priročnik za izdelavo zaključnih del vseh stopenj, ki je bil doslej v uporabi, smo umaknili s spletne strani, ker v več pogledih ni več skladen z veljavnimi smernicami Univerze v Mariboru.</p> <p>Prosim, da se z dokumentom seznanite ter da ga pri pisanju zaključnih del dosledno upo&scaron;tevate. Služba za &scaron;tudentske zadeve FF v zadnjem obdobju ugotavlja, da &scaron;tudenti kot "vzorec" za izdelavo svojega zaključnega dela uporabljajo že izdelana zaključna dela iz baze DKUM, ki pa niso skladna z navodili. Posledično pride do zavrnitev oddaje dokumentacije, kar povzroči časovne zamike in nepotrebne dodatne stro&scaron;ke, saj Služba neustrezno pripravljenih del ne more sprejeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 17. 6. 2019</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 17 Jun 2019 14:21:23 CEST 77940 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 12. 6. 2019 http://ff.um.si/permalink/77916/9270 <p>Zaradi Akademskega zbora uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 12. 6. 2019,&nbsp; od 10.00 do 12.00 ure odpadejo.</p> Wed, 12 Jun 2019 07:42:02 CEST 77916 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE petek, 14. 6. 2019 http://ff.um.si/permalink/77899/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da v petek, 14. 6. 2019, odpadejo uradne ure referata.</p> Tue, 11 Jun 2019 13:05:01 CEST 77899 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE petek, 24. 5. 2019 http://ff.um.si/permalink/77690/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v petek, 24. 5. 2019, od 8.00 do 9.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 20 May 2019 12:06:14 CEST 77690 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE četrtek, 16. 5. 2019 http://ff.um.si/permalink/77651/9270 <p>Zaradi izobraževanja bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v četrtek, 16. 5. 2019, od 8.00 do 9.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 14 May 2019 11:59:31 CEST 77651