E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Akademski zbor na podlagi 310. člena Statuta Univerze v Mariboru sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov Akademskega zbora članice iz vrst študentov traja eno leto.

Delo Akademskega zbora vodi predsednik Akademskega zbora doc. dr. Anton Ravnikar, namestnik predsednika je izr. prof. dr. Boris Vezjak.

Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

  • izvoli Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • Senatu predlaga kandidate za dekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • obravnava in sprejema program razvoja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • obravnava in sprejema porocilo o delu članice ter daje predloge in pobude Senatu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • opravlja druge naloge, če tako določa Statut Univerze v Mariboru.

Volitve Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so tajne. Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru po Statutu Univerze v Mariboru.
Seje akademskega zbora so javne.

Pravilnik o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov

ZAPISNIKI SEJ

Zapisnik 1. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (532 KB)
Zapisnik 2. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (546 KB)
Zapisnik 3. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (528 KB)
Zapisnik 4. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (541 KB)

Zapisniki sej Akademskega zbora FF UM v mandatnem obdobju 2010 - 2018

Zapisniki sej Senata FF UM v mandatnem obdobju 2010 - 2018