E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Dekan je strokovni vodja fakultete. Dekan ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Dekan:
1. zastopa in predstavlja ter vodi fakulteto in odloča o njenem poslovanju v skladu s Statutom UM;
2. v zadevah izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva zastopa univerzo v pravnem prometu v obsegu dejavnosti fakultete in s pooblastili, ki jih skladno s predpisi določa Statut Univerze v Mariboru;
3. organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško in drugo delo;
3.a pripravi predlog poslanstva, vizije, strateškega načrta in ciljev razvoja fakultete;
4. predlaga uvedbo novih študijskih in umetniških programov ter izvajanje novih raziskovalnih projektov;
5. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
5.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje fakultete in rektorju skladno z zahtevami uredbo, ki ureja javno financiranje visokošolskih in drugih zavodov, omogoča stalen vpogled v poslovanje;
6. opozarja organe fakultete in delavce s posebnimi pooblastili na nezakonite odločitve in v primerih, ko ti pri nezakonitih odločitvah vztrajajo, zadrži takšno izvršitev in nemudoma obvesti organe univerze;
7. sklicuje in vodi seje Senata fakultete in skrbi za izvrševanje njegovih sklepov;
8. najmanj enkrat na leto poroča o delu Senatu fakultete in rektorju univerze;
9. predlaga Senatu fakultete ustanavljanje in organizacijske spremembe kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela ter imenuje njihove predstojnike;
10. ugotavlja kadrovske in materialne potrebe za izvajanje visokošolske dejavnosti fakultete in jih posreduje univerzi;
11. skrbi, da visokošolski in drugi delavci redno izpolnjujejo svoje naloge, in sprejme ukrepe za izboljšanje organizacije izobraževalnega in znanstvenega dela;
12. na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja Senata fakultete predlaga rektorju univerze imenovanje tajnika fakultete;
13. v primeru kršitev iz 299. člena statuta ima dekan pravico, da razreši tajnika fakultete;
14. odloča o delovnih razmerjih delavcev fakultete iz pristojnosti rektorja na podlagi posebnega predhodnega pooblastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti z delovnimi razmerji delavcev fakultete;
15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze;
16. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti fakultete in izvaja razvojni program fakultete,
17. razpisuje volitve v organe fakultete, če Statut ali drug splošni akt ne določa drugače,
18. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovost fakultete, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice).

Dekan zagotavlja zakonitost dela in učinkovitost poslovanja fakultete in za svoje delo odgovarja rektorju univerze, Akademskemu zboru, Senatu in Upravnemu odboru univerze.
Dekana imenuje rektor univerze na podlagi volitev za dobo štirih let. Dekan je lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot osem let.
Za dekana je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki je redno zaposlen na univerzi in s polnim delovnim časom dela v okviru fakultete in ki je sposoben s svojim znanjem, strokovnostjo, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju fakultete in jo uspešno voditi.
Predlog kandidata za dekana lahko poda tudi vsak visokošolski učitelj fakultete.
Dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25 % delovnega časa, in pretežno opravljajo delo na ;
  • študenti in
  • ostali delavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25 % delovni čas, in pretežno opravljajo delo na fakulteti. Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov: - delavci 80 % vseh glasov, od tega delavci iz tretje alinee prvega odstavka tega člena 25 %, - študenti 20 % vseh glasov. Podrobnejši postopek volitev ter razlogi in postopek za postopek za razpis predčasnih volitev dekana se določijo s pravilnikom, ki ga sprejmeta v enakem besedilu Senat univerze in Upravni odbor univerze.

Dekan je lahko predčasno razrešeni iz razlogov, ki so v Statutu navedeni za razrešitev rektorja. O razrešitvi dekana odloča rektor univerze na predlog Senata ali Akademskega zbora ali Senata univerze ali Upravnega odbora univerze. Razrešitev dekana lahko predlaga tudi rektor univerze. V tem primeru potrebuje mnenje Senata ali Upravnega odbora univerze. Za postopek razrešitve dekana se smiselno uporabljajo določbe o postopku razrešitve rektorja.

Dekan opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi zakoni ter splošnimi akti in pooblastili rektorja Univerze. V ta namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na fakulteti.