E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in finančni načrt Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki pomenita vsebino dela (storitve, projekti itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze v Mariboru, sprejme poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z gospodarstvom in svojo dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze. Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, hkrati pa nadzira poslovanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru po 1. odstavku tega člena.

Poslovodni odbor Filozofske fakultete ima 9 članov. Člani poslovodnega odbora po funkciji so: dekan prof. dr. Darko Friš, tajnik fakultete p. p. Iztok Lugarič in prodekanica za štud. zadeve Maša Jazbec. Izvoljeni člani so: red. prof. dr. Bojan Borstner, izr. prof. dr. Dejan Kos, izr. prof. dr. Igor Žiberna, doc. dr. Bojan Musil, izr. prof. dr. Gorazd Bajc in lekt. dr. Melita Kukovec.

Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan prof. dr. Darko Friš.

Člani Poslovodnega odbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 • red. prof. dr. Darko Friš,
 • red. prof. dr. Bojan Borstner,
 • izr. prof. dr. Dejan Kos,
 • izr. prof. dr. Igor Žiberna,
 • doc. dr. Bojan Musil,
 • izr. prof. dr. Gorazd Bajc,
 • lekt. dr. Melita Kukovec,
 • tajnik fakultete in
 • Maša Jazbec, vršilka dolžnosti prodekanice za študentske vprašanja.
Terminski plan sej Poslovodnega odbora v študijskem letu 2020/2021
 • Januar 2021 19.1.2021
 • Februar 2021 16.2.2021
 • Marec 2021 16.3.2021
 • April 2021 13.4.2021
 • Maj 2021 18.5.2021
 • Junij 2021 15.6.2021
 • September 2021 21.9.2021

Vse seje so načrtovane na torek, ob 9. uri.