E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Filozofske fakultete Univerze v Mariboru; sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci.

Člane Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna in študijska področja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

V Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Dekan vodi seje Senata in je član Senata po položaju.

Mandatna doba članov Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članov Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov traja eno leto.

Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

 • sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;
 • sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
 • sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
 • predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava ter sprejme analizo vpisa;
 • odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali ta Statut;.
 • voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega Statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega svetnika;
 • imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
 • sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno ter za zagovor doktorske disertacije oz. komisijo za odvzem doktorskega naziva;
 • voli člane Senata Univerze glede na znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja, ki jih razvija članica Univerze;
 • predlaga rektorju Univerze kandidata za dekana in kandidate za prodekane;
 • odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela;
 • sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov;
 • predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;
 • obravnava splošne akte Univerze in daje svoje predloge in stališča;
 • izvaja postopek nostrifikacije skladno s splošnim aktom Univerze;
 • daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva "zaslužni profesor";
 • obravnava pobude in predloge Študentskega sveta univerze in Študentskih svetov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta Statut.

Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata ima Senat Filozofske fakultete naslednje komisije:

Seje Senata Filozofske fakultete so javne.

Člani Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 • red. prof. dr. Darko Friš, dekan
 • izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič, pedagogika in didaktika
 • doc. dr. Smiljana Gartner, filozofija
 • izr. prof. dr. Miran Lavrič, sociologija
 • red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, slovanski jeziki in književnosti
 • izr. prof. dr. Jutka Rudaš, madžarski jezik in književnost
 • izr. prof. dr. Tomaž Onič, angleški jezik in književnost
 • red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat, nemški jezik in književnost
 • doc. dr. Simon Zupan, prevodoslovje in tolmačenje
 • izr. prof. dr. Vladimir Drozg, geografija
 • red. prof. dr. Karin Bakračevič, psihologija
 • izr. prof. dr. Polonca Vidmar, umetnostna zgodovina
 • red. prof. dr. Andrej Rahten, zgodovina
 • Maša Jazbec, senatorka študentka
 • Patricija Sedminek, senatorka študentka
 • Larisa Kočar, senatorka študentka
 • Tim Kokalj, senator študent

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (UPB1), Filozofska fakulteta (27. 3. 2013)

TERMINSKI PLAN SEJ SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE UM 2020-2021