Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Filozofske fakultete Univerze v Mariboru; sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci.

Člane Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna in študijska področja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

V Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Dekan vodi seje Senata in je član Senata po položaju.

Mandatna doba članov Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članov Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov traja eno leto.

Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

 • sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;
 • sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
 • sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
 • predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava ter sprejme analizo vpisa;
 • odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali ta Statut;.
 • voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega Statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega svetnika;
 • imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
 • sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno ter za zagovor doktorske disertacije oz. komisijo za odvzem doktorskega naziva;
 • voli člane Senata Univerze glede na znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja, ki jih razvija članica Univerze;
 • predlaga rektorju Univerze kandidata za dekana in kandidate za prodekane;
 • odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela;
 • sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov;
 • predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;
 • obravnava splošne akte Univerze in daje svoje predloge in stališča;
 • izvaja postopek nostrifikacije skladno s splošnim aktom Univerze;
 • daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva "zaslužni profesor";
 • obravnava pobude in predloge Študentskega sveta univerze in Študentskih svetov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta Statut.

Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata ima Senat Filozofske fakultete naslednje komisije:

Seje Senata Filozofske fakultete so javne.

Člani Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 • izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič, pedagogika in didaktika
 • doc. dr. Smiljana Gartner, filozofija
 • doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, sociologija
 • prof. dr. Darko Friš, zgodovina
 • prof. dr. Irena Stramljič Breznik, slovanski jeziki in književnosti
 • izr. prof. dr. Jutka Rudaš, madžarski jezik in književnost
 • izr. prof. dr. Tomaž Onič, angleški jezik in književnost
 • doc. dr. Brigita Kacjan, nemški jezik in književnost
 • izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert, prevodoslovje in tolmačenje
 • prof. dr. Karmen Kolnik, geografija
 • prof. dr. Karin Bakračevič, psihologija
 • izr. prof. dr. Polonca Vidmar, umetnostna zgodovina
 • Maruša Bajlec, vršilka dolžnosti prodekanice za študentska vprašanja
 • Lucija Dežan, predstavnik študentov
 • Ana Helbl, predstavnica študentov
 • Kaja Sel, predstavnica študentov

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (UPB1), Filozofska fakulteta (27. 3. 2013)

ZAPISNIKI SEJ

Zapisnik 1. izredne seje Senata FF Prenesi (283 KB)
Zapisnik 1. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (285 KB)
Zapisnik konstitutivne seje Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Prenesi (320 KB)
Zapisnik 1. redne seje Senata FF Prenesi (503 KB)
Zapisnik 2. izredne seje Senata FF Prenesi (472 KB)
Zapisnik 2. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (225 KB)
Zapisnik 2. redne seje Senata FF Prenesi (619 KB)
Zapisnik 3. izredne seje Senata FF Prenesi (232 KB)
Zapisnik 3. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (244 KB)
Zapisnik 3. redne seje Senata FF Prenesi (760 KB)
Zapisnik 4. izredne seje Senata FF Prenesi (271 KB)
Zapisnik 4. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (241 KB)
Zapisnik 4. redne seje Senata FF Prenesi (656 KB)
Zapisnik 5. izredne seje Senata FF Prenesi (248 KB)
Zapisnik 5. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (323 KB)
Zapisnik 5. redne seje Senata FF Prenesi (598 KB)
Zapisnik 6. izredne seje Senata FF Prenesi (258 KB)
Zapisnik 6. redne seje Senata FF Prenesi (380 KB)
Zapisnik 7. izredne seje Senata FF Prenesi (415 KB)
Zapisnik 7. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (441 KB)
Zapisnik 7. redne seje Senata FF Prenesi (680 KB)
Zapisnik 8. izredne seje Senata FF Prenesi (265 KB)
Zapisnik 8. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (336 KB)
Zapisnik 8. redne seje Senata FF Prenesi (756 KB)
Zapisnik 9. izredne seje Senata FF Prenesi (403 KB)
Zapisnik 9. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (370 KB)
Zapisnik 9. redne seje Senata FF Prenesi (378 KB)
Zapisnik 10. izredne seje Senata FF Prenesi (275 KB)
Zapisnik 10. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (383 KB)
Zapisnik 10. redne seje Senata FF Prenesi (653 KB)
Zapisnik 11. izredne seje Senata FF Prenesi (386 KB)
Zapisnik 11. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (376 KB)
Zapisnik 11. redne seje Senata FF Prenesi (767 KB)
Zapisnik 12. izredne seje Senata FF Prenesi (372 KB)
Zapisnik 12. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (380 KB)
Zapisnik 12. redne seje Senata FF Prenesi (605 KB)
Zapisnik 13. izredne seje Senata FF Prenesi (622 KB)
Zapisnik 13. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (442 KB)
Zapisnik 13. redne seje Senata FF Prenesi (603 KB)
Zapisnik 14. izredne seje Senata FF Prenesi (373 KB)
Zapisnik 14. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (515 KB)
Zapisnik 14. redne seje Senata FF Prenesi (616 KB)
Zapisnik 15. izredne seje Senata FF Prenesi (359 KB)
Zapisnik 15. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (434 KB)
Zapisnik 15. redne seje Senata FF Prenesi (400 KB)
Zapisnik 16. izredne seje Senata FF Prenesi (397 KB)
Zapisnik 16. redne seje Senata FF Prenesi (460 KB)
Zapisnik 17. izredne seje Senata FF Prenesi (373 KB)
Zapisnik 17. redne seje Senata FF Prenesi (504 KB)
Zapisnik 18. redne seje Senata FF Prenesi (805 KB)
Zapisnik 19. redne seje Senata FF Prenesi (715 KB)
Zapisnik 20. redne seje Senata FF Prenesi (889 KB)
Zapisnik 21. redne seje Senata FF Prenesi (553 KB)
Zapisnik 22. redne seje Senata FF Prenesi (687 KB)
Zapisnik 23. redne seje Senata FF Prenesi (593 KB)
Zapisnik 24. redne seje Senata FF Prenesi (689 KB)
Zapisnik 25. redne seje Senata FF Prenesi (602 KB)
Zapisnik 26. redne seje Senata FF Prenesi (619 KB)
Zapisnik 27. redne seje Senata FF Prenesi (492 KB)
Zapisnik 28. redne seje Senata FF Prenesi (798 KB)
Zapisnik 29. redne seje Senata FF Prenesi (523 KB)
Zapisnik 30. redne seje Senata FF Prenesi (642 KB)
Zapisnik 31. redne seje Senata FF Prenesi (780 KB)
Zapisnik 32. redne seje Senata FF Prenesi (771 KB)
Zapisnik 33. redne seje Senata FF Prenesi (780 KB)
Zapisnik 34. redne seje Senata FF Prenesi (610 KB)
Zapisnik 35. redne seje Senata FF Prenesi (616 KB)
Zapisnik 36. redne seje Senata FF Prenesi (654 KB)
Zapisnik 37. redne seje Senata FF Prenesi (808 KB)
Zapisnik 38. redne seje Senata FF Prenesi (729 KB)
Zapisnik 39. redne seje Senata FF Prenesi (645 KB)
Zapisnik 40. redne seje Senata FF Prenesi (650 KB)
Zapisnik 41. redne seje Senata FF Prenesi (519 KB)
Zapisnik 42. redne seje Senata FF Prenesi (850 KB)
Zapisnik 43. redne seje Senata FF Prenesi (426 KB)

Zapisniki sej Senata FF UM v mandatnem obdobju 2010 - 2014

Zapisniki sej Senata FF UM v mandatnem obdobju 2006 - 2010