E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Filozofske fakultete Univerze v Mariboru; sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci.

Člane Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna in študijska področja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

V Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Dekan vodi seje Senata in je član Senata po položaju.

Mandatna doba članov Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članov Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov traja eno leto.

Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

 • sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;
 • sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
 • sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
 • predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava ter sprejme analizo vpisa;
 • odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali ta Statut;.
 • voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega Statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega svetnika;
 • imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
 • sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno ter za zagovor doktorske disertacije oz. komisijo za odvzem doktorskega naziva;
 • voli člane Senata Univerze glede na znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja, ki jih razvija članica Univerze;
 • predlaga rektorju Univerze kandidata za dekana in kandidate za prodekane;
 • odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela;
 • sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov;
 • predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;
 • obravnava splošne akte Univerze in daje svoje predloge in stališča;
 • izvaja postopek nostrifikacije skladno s splošnim aktom Univerze;
 • daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva "zaslužni profesor";
 • obravnava pobude in predloge Študentskega sveta univerze in Študentskih svetov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta Statut.

Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata ima Senat Filozofske fakultete naslednje komisije:

Seje Senata Filozofske fakultete so javne.

Člani Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 • red. prof. dr. Darko Friš, dekan
 • izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič, pedagogika in didaktika
 • doc. dr. Smiljana Gartner, filozofija
 • izr. prof. dr. Miran Lavrič, sociologija
 • red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, slovanski jeziki in književnosti
 • izr. prof. dr. Jutka Rudaš, madžarski jezik in književnost
 • izr. prof. dr. Tomaž Onič, angleški jezik in književnost
 • red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat, nemški jezik in književnost
 • doc. dr. Simon Zupan, prevodoslovje in tolmačenje
 • izr. prof. dr. Vladimir Drozg, geografija
 • red. prof. dr. Karin Bakračevič, psihologija
 • izr. prof. dr. Polonca Vidmar, umetnostna zgodovina
 • red. prof. dr. Andrej Rahten, zgodovina
 • Lotka Uršnik, senatorka študentka
 • Maša Jazbec, senatorka študentka
 • Ana Helbl, senatorka študentka
 • Lucija Dežan, senatorka študentka

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (UPB1), Filozofska fakulteta (27. 3. 2013)

TERMINSKI PLAN SEJ SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE UM 2018-2019

ZAPISNIKI SEJ

Zapisnik 1. izredne seje Senata FF Prenesi (441 KB)
Zapisnik 1. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (441 KB)
Zapisnik konstitutivne seje Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Prenesi (726 KB)
Zapisnik 2. izredne seje Senata FF Prenesi (455 KB)
Zapisnik 2. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (444 KB)
Zapisnik 2. redne seje Senata FF Prenesi (662 KB)
Zapisnik 3. izredne seje Senata FF Prenesi (450 KB)
Zapisnik 3. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (437 KB)
Zapisnik 3. redne seje Senata FF Prenesi (626 KB)
Zapisnik 4. izredne seje Senata FF Prenesi (149 KB)
Zapisnik 4. korespondenčne seje Senata FF Prenesi (449 KB)
Zapisnik 4. redne seje Senata FF Prenesi (630 KB)
Zapisnik 5. izredne seje Senata FF Prenesi (509 KB)
Zapisnik 5. redne seje Senata FF Prenesi (501 KB)
Zapisnik 6. redne seje Senata FF Prenesi (454 KB)
Zapisnik 7. redne seje Senata FF Prenesi (516 KB)
Zapisnik 8. redne seje Senata FF Prenesi (486 KB)
Zapisnik 9. redne seje Senata FF Prenesi (610 KB)
Zapisnik 10. redne seje Senata FF Prenesi (682 KB)
Zapisnik 11. redne seje Senata FF Prenesi (653 KB)
Zapisnik 12. redne seje Senata FF Prenesi (295 KB)
Zapisnik 13. redne seje Senata FF Prenesi (264 KB)
Zapisnik 14. redne seje Senata FF Prenesi (660 KB)

Zapisniki sej Senata FF UM v mandatnem obdobju 2014 - 2018

Zapisniki sej Senata FF UM v mandatnem obdobju 2010 - 2014

Zapisniki sej Senata FF UM v mandatnem obdobju 2006 - 2010