Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Študentski svet je organ, ki obravnava in sklepa o vprašanjih iz študijskega in obštudijskega področja, ki so pomembna za študente. Študentski svet Filozofske fakultete sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oz. sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Predsednik in člani Študentskih svetov posameznih letnikov so voljeni na splošnih volitvah, ki potekajo praviloma v zimskem semestru.

Mandatna doba članov Študentskega sveta Filozofske fakultete in mandatna doba študentov, ki jih predlaga ali imenuje Študentski svet Filozofske fakultete, traja eno leto. Študentski svet je namreč hkrati tudi organ, ki bodisi voli vse predstavnike študentov v ostalih organih Filozofske fakultete (Senat, Akademski zbor) bodisi pa predlaga člane iz vrst študentov v komisijah Senata (npr. komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete, ipd.). Študentski svet namreč na podlagi zakona o visokem šolstvu ter Statuta Univerze v Mariboru izvoli v drugih organih in komisijah Filozofske fakultete najmanj petino članov tega organa ali komisije. S tem Študentski svet skrbi za soupravljanje fakultete s strani študentov v organih fakultete.

Poleg naloge soupravljanja ima Študentski svet prav tako poslanstvo, da skrbi za razvoj obštudijske dejavnosti na fakulteti. V ta namen Študentski svet Filozofske fakultete organizira okrogle mize, zabave ter skrbi sofinanciranje študentskih kulturnih in znanstvenih projektov. Seveda pa zato ni nič manj pomembno, da Študentski svet Filozofske fakultete obravnava tudi vsakdanje stiske študentov. Člani Študentskega sveta Filozofske fakultete so študentom zmeraj na voljo za vprašanja ali za pomoč. Pri nas so vrata vsem odprta.

Seje Študentskega sveta Filozofske fakultete sklicuje in vodi Prodekan za študentska vprašanja. Prodekan za študentska vprašanja Filozofske fakultete je član Študentskega sveta Filozofske fakultete po svojem položaju.

Seje Študentskega sveta Filozofske fakultete so javne.

Spletna stran Študentskega sveta Filozofske fakultete