E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Študentski svet. Študentski svet sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oz. sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Mandatna doba članov Študentskega sveta in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski svet članice, traja eno leto.
Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju.

Študentski svet:

  • obravnava in daje mnenje v vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti fakultete, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja fakultete,
  • predlaga enega kandidata za prodekana, zadolženega za študentska vprašanja, v postopku imenovanja prodekana za študentska vprašanja,
  • voli predstavnika v Študentski svet univerze,
  • daje mnenje o kandidatih za dekana,
  • opravlja druge naloge, če tako določa zakon, Statut ali drug splošni akt univerze.


Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko Študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava in o njej odloči in nato o svojih stališčih obvesti Študentski svet.
Seje Študentskega sveta sklicuje in vodi prodekan študent. Seje Študentskega sveta so javne.

Člani Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Zapisniki sej Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Mariboru