E-mail - employees | Kakovost | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si


Informativni dan 2020 za vpis na drugo in tretjo stopnjo na Filozofski fakulteti - Oddelek za madžarski jezik in književnost


Vabilo oddelka za hungarologijo 2017


 


Predstavitev oddelka

A 2009/2010-es tanév is a teljesen friss, modern szemléletű és struktúrájú bolognai folyamat meghatározta többciklusú képzés jegyében kezdődik a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken is - immár másodízben - hároméves alapszakos hungarológiai programmal várjuk leendő hallgatóinkat.

Miben rejlik a bolognai folyamat lényege, mitől más és új ez a képzési renszer? Mi mindent kívánunk nyújtani a hozzánk jelentkező hallgatóknak a kétszakos Magyar nyelv és irodalom programunkkal? Melyek azok a specifikumok, amelyek különösen érdekesek lehetnek a maribori hungarisztika hallgatói számára?
A bolognai folyamat alapja az egységes kreditrendszerű Európai Felsőoktatási Térség kialakítása, ahol a három egymásra épülő ciklusú képzési rendszerben szerzett teljesítmények és diplomák könnyebben összehasonlíthatók és ezáltal könnyebben elismerhetők lesznek. A hároméves alapfokú képzésben a gyakorlati életben jól hasznosítható alapozó szakmai ismeretek elsajátítása a cél. A szakmai specializálódásra, elmélyülésre és új végzettségi szint elérésére a kétéves mesterszakokon, a tudományos ismeretek megszerzésére pedig a mesterszak elvégzése után, a hároméves doktori képzésben van lehetőség. A bolognai oktatási rendszerben a hallgatók sokkal könnyebben utazhatnak Európa-szerte, kívánalom a mobilitás, az, hogy legalább egy szemesztert más országok egyetemein töltsenek el, hogy új nemzetközi kapcsolatokat építsenek, többfajta tudásra, más jellegű tapasztalatokra is szert tegyenek egyetemi éveik alatt. Az új programokkal javul a képzés minősége, s az eddiginél sokkal szerteágazóbb, gazdagabb képzési lehetőségek nyílnak a hallgatók előtt. A megszerzett szakképzettséggel javulnak az elhelyezkedés esélyei mind a hazai, mind pedig az európai munkaerőpiacon.
Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo je edini študij madžarščine v Sloveniji, zato ima specifiko in poseben status. Vabljeni ste vsi, ki že veste madžarsko, ki bi se radi naučili ta »zagoneten« jezik sosedov, ki se zavedate, da sta večjezičnost in multikulturalizem prihodnost Evrope in modernega človeka. Program omogoča študentom z madžarskim maternim jezikom študijsko okolje, ki je skladno z njihovimi jezikovnimi pričakovanji. Po drugi strani pa je ustvarjeno stimulacijsko okolje tudi za študente, ki imajo drug materni jezik in želijo pa pridobiti novo ali izpopolniti že pridobljeno jezikovno znanje. Oddelek za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ima za vse študente pripravljene zanimive prave odgovore, ki niso vedno neposredno povezani z rednim študijskim programom: npr. lektorate, jezikovne tečaje ter poletne šole na Madžarskem, strokovne ekskurzije na Madžarsko in v srednjeevropske države, kjer živi madžarska narodna skupnost.

 

Kaj lahko pri nas študirate?

Oblikovanje novega bolonjskega študijskega programa je povezano s hitrim razvojem novejših jezikoslovnih disciplin ter najsodobnejših raziskovalnih, teoretičnih in metodoloških pristopov v lingvistiki in literaturi. Naša specifika je, da je v program zgrajena tudi svojevrstna problematika položaja manjšinskega madžarskega maternega jezika v Sloveniji in v Karpatskem bazenu. Študenti mariborske hungaristike spoznavajo in raziskujejo madžarski jezik, jezikoslovje, značilnosti stične jezikovne variante madžarskega jezika ter se seznanjajo tudi tudi z madžarsko manjšinsko literaturo (ob madžarski in svetovni književnosti, tj. literarni zgodovini in teoriji).

Program ponuja dovolj specializiran lik diplomanta za opravljanje strokovnih del s področja hungaristike in ga usposablja za osnovno interdisciplinarno strokovno delo. Zasnovan je tako, da študentom ponuja vsa temeljna znanja s področja jezika, jezikoslovja, literature in kulturnih posebnosti madžarskega jezika, uvaja pa tudi posebno znanje, spretnosti in veščine, ki si jih bodo diplomanti lahko pridobili na drugi stopnji bolonjskega sistema, na magistrskem programu.

 

Kako lahko pri nas študirate, kako teče študijski proces pri nas?

Študijski program vsebuje obvezne module, ki nudijo osnovno teoretično znanje s področja madžarskega jezika in književnosti, dopolnjujejo pa ga izbirnimi predmeti iz jezikoslovja in literarnih ved, ki diplomantu omogočajo dodatno specifično znanje. Študij poteka po kreditnem sistemu.

 

Mit jelent a kreditrendszer? Kaj pomeni kreditni sistem?

A kreditrendszerű képzésben szerezhető kredit a tantervben előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésére fordítandó munkamennyiség mérőszáma. Az Európai Kreditátviteli Rendszer (European Credit Transfer System, ECTS) alapelveinek elsődleges célja a hallgatói mobilitás elősegítése, valamint a külföldi felsőoktatási intézményekben folytatott résztanulmányoknak az anyaintézményben való teljes elismerése. Egy kredit átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaórát igényel, egy szemeszter teljesítése 30 kredittel egyenértékű. A hallgató egy félév alatt az egy szemeszternek megfelelő 30 kreditnél többet és kevesebbet is teljesíthet. Az alapfokú képzésben összesen 180 kreditet kell megszerezni a hat félév alatt.
A kreditrendszer legfontosabb hatásai a hallgatók tanulmányaira:

  • Tanulni egyéni tempóban.
    A rugalmas, kreditrendszerű képzésben a hallgató megválaszthatja az előrehaladás ütemét, de a képzésnek nem célja a tanulmányok idejének meghosszabbítása.
  • Nincs többé félévismétlés
    Ha a hallgató nem teljesítette az előírt kredit számot, ebben az esetben is tovább haladhat, a következő félévre egyéni tanrendet alakíthat ki, de ebben természetesen nem vehet fel olyan tantárgyakat, amelyeknek előtanulmányi kötelezettségeit nem teljesítette.
  • Külföldi tanulási lehetőség.
    A kreditrendszerű képzés valamely tantárgynak más karon, más felsőoktatási intézményben, külföldi részképzés során, vagy korábbi tanulmányok révén való teljesítését is lehetővé teszi.

Študij madžarščine se povezuje s študijem drugih predmetov na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Mogoče so študijske povezave s predmetnimi področji humanističnih in družbenih ved. Tako se diplomant na prvi stopnji usposobi za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop in ustvari temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju.
Ožje specializiran študijski program prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo se konča z zagovorom prvostopenjske (BA) diplome, ki diplomantom nudi razvejene in bogate možnosti zaposlovanja, omogoča pa tudi vpis v različne magistrske študijske programe druge stopnje.

Hungaristiko je v Sloveniji možno študirati le na Filozofski fakulteti v Mariboru. Gre za program, ki ima t. i. nacionalno vlogo, saj uvešča pomen madžarskega jezika in književnosti kot temeljnih prvin narodne identitete in omogoča družbi doseganje duhovne in kulturne blaginje ter raznolikosti. Posebej pa prispeva k spodbujanju višje pisne in bralne kulture v madžarščini in s tem k ohranjanju in razvijanju madžarskega jezika, ki je v delu Slovenije tudi uradni jezik.


In kako naprej po diplomi? Hogyan tovább a diploma után?

V gospodarskem razvoju države bo novi program pomembno vplival na jezikovno zavest in rabo madžarskega jezika v gospodarstvu, in sicer bodo diplomanti usposobljeni skrbeti za visoko raven jezikovne kulture na vseh področjih gospodarstva (dopisi, navodila, pravni, strokovni in drugi akti v gospodarstvu, podoba firm v oglaševanju, imena podjetij, skrb za jezikovno usposabljanje v gospodarstvu, javno nastopanje itd.), lahko bodo opravljali različna dela v medijih (npr. poročevalec, moderator, napovedovalec), v založbah (npr. urednik) in v turizmu, sodelovali v oglaševanju (zaradi socio-, psiholingvističnih in pragmatičnih znanj), lektorirali leposlovna, strokovna in znanstvena besedila, sestavljali besedila za naročnike ter svetovali v dvojezičnih agencijah, podjetjih, ustanovah, inštitutih (glede jezikovne kompetence in politike) ali pa bodo v ustanovah znotraj družbenih in gospodarskih dejavnosti predstavniki za javnosti (komunikacijske kompetence, retorika).
Tako bodo odločilna vez pri oglaševanju in javni podobi posameznih firm; sposobni bodo usklajevati razhajanja med jezikovnimi in gospodarskimi interesi.

Študijski program da primeren izbor potrebnega znanja, kar omogoča oblikovanje široko razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje praktično uporabljati in se ustrezno odzivati na aktualne jezikovno-kulturne izzive sodobnega časa ter se tudi uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje bo predstavljalo tudi trdno temeljno podstat za nadaljnji študij na drugi stopnji. To znanje lahko kombinira s smiselno izbrano vezavo drugega predmetnega področja ter se tako na prvi stopnji usposobi za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop in ustvari temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju. Temeljna žarišča novih znanj in odkritij so prav na stičiščih posameznih disciplin in ved.