E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

TRANSLAW 

EXPLORING LEGAL INTERPRETING SERVICE PATHS AND TRANSCULTURAL LAW CLINICS FOR PERSONS SUSPECTED OR ACCUSED OF CRIME (2018-2019)

GRANT AGREEMENT NUMBER: 760157 - TRANSLAW - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06

SPLETNA ANKETA - DELAVNICA NA MARIBORSKEM SODIŠČU (12. 6. 2019)

Akronim: TransLaw

Financiranje: v okviru Justice Programe of the European Union

Partnerji: Univerza na Dunaju (koordinator), Univerza v Mariboru, Univerza v Trstu in Univerza v Leuvnu.

Vodja projekta na Univerzi v Mariboru: izr. prof. dr. Vlasta Kučiš, FF UM

Raziskovalka na Univerzi v Mariboru: izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid, FF UM

Trajanje projekta: 2 leti (1.1.2018 - 1.1.2020)

Uvod: Zanimanje za raziskovanje prevajanja in tolmačenja za skupnost je v porastu, saj vključenost tujejezičnih državljanov predstavlja eno izmed primarnih nalog sleherne članice Evropske unije. Globalizacija in aktualna migracijska dogajanaj v ospredje postavljajo potrebo po spremembi neenakosti v družbi na podlagi kulturno-jezikovnih asimetrij in vzpostavljanje pogojev za enakopravni dialog posameznikov ali skupin ljudi v evropskem prostoru. S projektom TransLaw želimo opozorili na pomen ustrezne jezikovne in tolmaške politike v povezavi z sodnim postopkom za tujce, ki so osumljeni ali obtoženi kaznvih dejanj. Prevajanje in tolmačenje za skupnost postaja zanimivo raziskovalno področje prevodoslovja kot mlade interdisciplinarne znanstvene vede, saj je neizogibno pri azilnem postopku, policijskih zaslišanjih, obravnavah na sodiščih in na področju zdravstvene oskrbe. Ta povečan interes je gotovo posledica dejstva, da se v zadnjih letih številne države, ki prej niso imele izkušenj s tujci, soočajo z vedno številčnejšo migracijo, ki povzroča določene družbene probleme in zahteva ustrezne prevajalsko-tolmaške storitve, predvsem pa dodatno izobraževanje za tolmače manj frekventnih ali znanih jezikov, kot so npr. farsi in kitajščina ali albanščina in makedonščina.

 

  • Izhodišča: DIREKTIVA 2010/64/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih
  • 6. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
    (Pravica do poštenega sojenja; brezplačna pomoč tolmača, če osumljeni ne razume ali ne govori jezika, ki se uporablja pred sodiščem)
  • Direktiva in Evropska konvencija  zagotovitev brezplačno in ustrezno jezikovno pomoč osumljencem ali obdolžencem, ki ne govorijo ali razumejo jezika, v katerem poteka kazenski postopek, omogočiti, da v polni meri uveljavljajo pravico do obrambe, in jim zagotoviti pravičen postopek.
  • Obstoječe pravne klinike

 

Namen projekta: Analiza stanja ponudbe brezplačnih tolmaških / prevajalskih storitev za tujce, ki ne obvladajo jezika sodstva in so osumljeni kaznivih dejanj ter uvajanje medkulturnih pravnih klinik/svetovalnic na univerzitetnih študijskih programih s poudarkom na prevajanju in tolmačenju za tujce osumljenih kaznivih dejanj. Organiziranje skupnih delavnic za sodnike, pravnike, odvetnike državne tožilce in sodne tolmače.
Opis trenutnega stanja: V Sloveniji že obstajata dve pravni kliniki. Pravna klinika za begunce in tujce na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki nudi brezplačno pravno pomoč za begunce in tujce. Sodelujejo študentje prava pod vodstvom mentorja. Druga klinika pa deluje v okviru humanitarnega društva Pravo v Mariboru, ki nudi brezplačno pravno pomoč. V društvu sodelujejo absolventi, študneti prava in univerzitetni diplomirani pravniki.

V Sloveniji trenutno še ne obstaja Pravno-tolmaško-prevajalska klinika ali svetovalnica, ki bi se osredinila na nudenje prevajalskih in tolmaških storitev za tujce, begunce in migrante. Prav tako nobeden univerzitetni študijski program prevajanja in tolmačenje ne ponuja možnosti, da bi študenti opravili prostovoljno praktično delo s tujci, begunci ali migranti. Slovenska zakonodaja sicer omogoča tolmačenje v sodni dvorani le osebam s statusom sodnega tolmača, toda prevajalske in tolmaške storitve za begunce, azilante in migrante so nujno potrebne v begunskih centrih, pri zdravstveni oskrbi in v bolnicah, na policiji ali javni upravi.

Predlog in idejni koncept: Predlagamo uvedbo izbirnega predmeta »Tolmaško-pravna-prevajalska klinika/svetovalnica za tujce in migrante« na drugostopenjskem programu Prevajanje in tolmačenje na Oddelku za prevodoslovje, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Predmet bi obsegal 30 ur in bi se izvajal tako v angleščini kot tudi v nemščini, z možnostjo povezave manj znanih jezikov, kot npr. farsi, kitajščina, albanščina, makedonščina. Študenti bi se najprej udeležili 30-urnega uvodnega seminarja, kjer bi se seznanili z ustrezno pravno terminologijo ter s temeljnimi pojmi mednarodnega, evropskega in kazenskega prava, kakor tudi spoznali osnovne človekove pravice. Seminarju bi sledilo praktično delo v realnem okolju, ki bi ga študenti opravljali pod vodstvom mentorjev iz prakse in sodnih tolmačev. Projektno delo bi lahko opravljali v različnih nevladnih organizacijah (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC), v Uradu Varuha človekovih pravic, na Ministrstvu za notranje zadeve, na Okrožnem sodišču, v bolnicah, na policiji itd. Delo bi obsegalo približno 2-4 ure tedensko po časovnem razporedu, dogovorjenem med študentom in mentorjem. Študenti bi nudili pro bono tolmaške in prevajalske storitve tujcem, beguncem, prosilcem za azil in migrantom, predvsem pa tujcem in osebam osumljenih kaznivih ali kriminalnih dejanj. Študenti bi bili vključeni v postopek obravnave kot volonterji, pridobili bi koristne izkušnje na področju večjezične, medkulturne in pravne komunikacije. Predmet bi ovrednotili z ustreznim številom kreditnih točk.

Mednarodni projektni konzorcij

Koordinator

Univerza na Dunaju: Mira Kadric-Scheiber, Sylvi Rennert, Katharina Resch, Christina Weißenböck

Partnerji

Univerza v Trstu: Maurizio Viezzi, Caterina Falbo
KU Leuven: Heidi Salaets, Katalin Balogh
Univerza v Mariboru: Vlasta Kučiš, Natalia Kaloh Vid

Spletna stran: http://translaw.univie.ac.at/

Več o projektu / More information...

TransLaw Newsletter 1

TransLaw Newsletter 2

Strokovna delavnica in razprava o izzivih sodelovanja med pravnimi strokovnjaki in sodnimi tolmači v kazenskih postopkih

 


Projektna skupina Translaw na delovnem sestanku v Mariboru, 21.-23.1.2019.


Pretekli projekti

MIG-KOMM - Večjezična poslovna komunikacija za Evropo

Jean Monnet European Module: EU Legal Terminology