Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za slovanske jezike in književnosti

Predstojnica oddelka za slovanske jezike in književnosti
red. prof. dr. Jožica Čeh Steger

Namestnica predstojnice
izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

Oddelčni tutor
izr. prof. dr. Natalija Ulčnik

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik
red. prof. dr. Silvija Borovnik
red. prof. dr. Marko Jesenšek
red. prof. dr. Mihaela Koletnik
red. prof. dr. Miran Štuhec
red. prof. dr. Dragica Haramija
izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič
izr. prof. dr. Branislava Vičar
izr. prof. dr. Drago Unuk
izr. prof. dr. Blanka Bošnjak
doc. dr. Simona Pulko
doc. dr. Gjoko Nikolovski

Zunanji sodelavci
izr. prof. dr. Darja Pavlič

Predstavitev oddelka

Oddelek za slovanske jezike in književnosti je eden večjih oddelkov na mariborski FF; ima 18 članov in članic ter 6 zunanjih sodelavcev in sodelavk. Sestavljajo ga tri katedre: katedra za slovenski jezik, katedra za slovensko književnost z literarno teorijo in katedra za didaktiko slovenskega jezika in književnosti. Od leta 1999 izvaja Oddelek poleg dodiplomskega študija tudi podiplomski študijski program slovenskega jezika in književnosti s področji: jezik, književnost, didaktika jezika, didaktika književnosti. V študijskem letu 2009/10 je Oddelek prvič razpisal bolonjski doktorski študijski program Slovenistične študije z naslednjimi smermi: slovensko jezikoslovje, slovenska književnost, didaktika jezika in književnosti.

Člani in članice Oddelka se aktivno vključujejo v programske skupine in domače, bilateralne ter mednarodne raziskovalne projekte, redno pa sodelujejo tudi s pedagoško prakso (tako na osnovno- kot srednješolski ravni). Specialna področja njihovega raziskovalnega dela zajemajo zlasti slovensko dialektologijo, (sodobno, zgodovinsko, narečno) leksikografijo in leksikologijo, diahronijo slovenskega jezika, predvsem zgodovinsko slovnico in jezik v publicistiki, leksikalno pomenoslovje, analizo diskurza, politični diskurz, razvijanje posameznih naratoloških vidikov, tipološka, tematska in slogovna vprašanja slovenske esejistike, teorijo metafore, sodobno slovensko kratko prozo, literarno retoriko, literarno prevajanje, književnost slovenskih avtoric itd.

Oddelek ureja in izdaja znanstveno revijo Slavia Centralis (SCN), v kateri objavlja jezikoslovne, literarnoteoretične in literarnozgodovinske izvirne znanstvene prispevke s področja slavistike in primerjalnega interdisciplinarnega raziskovanja.

Posebna odlika Oddelka je organizacija znanstvenih konferenc, simpozijev in kongresov z mednarodno udeležbo (npr. Prodorne in preroške misli 16. stoletja (2008), Večjezičnost v Evropski zvezi (2008), 6. kongres dialektologov in geolingvistov - SIDG (2009)).

Aktualna razširitev znanj je študentom in študentkam ponujena s številnimi vabljenimi predavanji gostujočih profesorjev in profesoric iz Slovenije in tujine ter z vsakoletnim organiziranjem vodenih strokovnih ekskurzij po Sloveniji in zamejstvu. Posebno priložnost za stik z jezikom, literaturo in kulturo drugih slovanskih držav predstavljajo izbirni lektorati slovanskih jezikov.

Oddelek za slovanske jezike in književnosti na FACEBOOKUhttps://www.facebook.com/Oddelek-za-slovanske-jezike-in-knji%C5%BEevnosti-FF-UM-127134431342733/?fref=ts