Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Leto 2010

Delovni sklop

Začetek

Konec

Dejavnost

Rezultat

Vodenje in koordiniranje projekta

Januar 2010

December 2010

(1) Tekoči sestanki raziskovalne skupine.

(2) Finančno in vsebinsko spremljanje izvajanja.

(3) Koordinacija aktivnosti med člani projekta.

(4) Sestanki z raziskovalci slovenisti/slavisti/ jezikoslovci z drugih raziskovalnih ustanov in tujine.

(5) Zbiranje informacij in priprava poročil.

(6) Priprava in recenzija referatov za objavo v revijah in izdaja vsaj ene monografije.

(7)  Priprave za izvedbo znanstvenega simpozija.

 

 (A) Poročila o sprotnem projektnem delu.

(B) Urejena projektna dokumentacija.

Spopolnjevano zbiranje

Januar 2010

Marec 2010

Spopoljnevano zbiranje  gradiva - intervjuvanje, ogledovanje, evidentiranje, delo z vprašalnicami; snemanje.

Izpolnjeni so vsi pogoji za ubeseditev zbrane jezikovne tvarine.

Spletna stran

Februar 2010

Februar 2010

Priprava in oblikovanje CGP strani ter postavitev vsebine, zvočnega ter fotogradiva na stran v slovenščini in vseh stičnih raziskovanih jezikih.

Izdelava spletne strani in foruma.

Informiranje javnosti

April 2010

April 2010

Predstavitev slovenske jezikovne politike v regiji

(A) Novinarska konferenca.

(B) Poročanje o projektu v medijih.

(C) Strokovno poročilo o vlogi in pomenu slovenskega jezika v regiji.

Monitoring

Maj 2010

December 2010

Razvoj in izvedba opazovanja, nadzora slovenskega jezika v stiku z drugimi jeziki v Podonavski regiji in prostoru Alpe-Jadran.

Prve analize slovenske jezikovne stičnosti in vpliva globalnega jezika na slovenščino.

Analiza I

Junij 2010

December 2010

(1) Obdelava zbranega jezikovnega gradiva.

(2) Analiza s slušnoinstrumentalno analizo (narečno gradivo).

Podatki o besedju slovenskega jezika (avtohtono, prevzeto)  in kako nanj vplivajo jezikovna prepletanja.