E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Aktualni raziskovalni projekti

Improvement and tanSfer of gender mainsTreaming bEst practices in primary schooLs between SLovenia na SerbiA - STELLA

(Izboljšanje in prenos dobrih praks na področju vključevanja vidika spola v osnovnih šolah Srbije in Slovenije)

Financerja: Evropska komisija

Vloga oddelka: partnerska organizacija

Opis: STELLA je dvoletni raziskovalni projekt, ki se izvaja v okviru programa Obzorje 2020 – okvirni program za pravice, enakost in državljanstvo. Vodilni partner je Ljudska univerza Celje, v projekt pa so vključeni še Univerza v Mariboru, Inštitut za proučevanje enakosti spolov ter Branko Pesić Primary school iz Srbije. Glavni namen projekta je zmanjšati stopnjo reprodukcije vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo stereotipe v osnovnošolskem izobraževanju. V okviru projekta bomo opolnomočili slovenske in srbske učitelje v osnovnih šolah z znanji in orodji za spodbujanje enakosti spolov ter spodbudili potencial slovenskih in srbskih osnovnošolskih otrok v smislu njihovega osebnega in poklicnega razvoja. Na podlagi usposabljanj za učitelje in učence bo v okviru projekta razvito interaktivno spletno orodje, namenjeno vsem ciljnim skupinam, ki bo omogočalo lažjo samozaznavo (re)produciranja spolnih stereotipov.

Priloge: STELLA letak, STELLA brošura

Kontakt: Andrej Naterer

Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi: analiza stanja, trendov, dejavnikov, posledic in predlogi rešitev (2018-2020)

Financerja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in (ARRS) (šifra: V5-1726)

Vloga oddelka: Raziskovalna organizacija

Opis: Glavni cilj raziskovalnega projekta je analiza kulturne participacije mladih (12-34 let) v Sloveniji in Evropi. Kulturna participacija, ki jo pojmujemo kot kulturno potrošnjo (obiskovanje kulturnih prireditev, dogodkov, krajev idr.) ter kulturno udejstvovanje (aktivna udeležba pri organiziranih in individualnih kulturnih dejavnostih), je eden stebrov družbenega in ekonomskega razvoja in posameznikovega blagostanja. Raziskave kažejo, da so posamezniki, ki se pogosteje kulturno udejstvujejo, v večji meri družbeno orientirani in integrirani, bolj politično aktivni, imajo pa tudi boljše šolske in zdravstvene izide. Raziskave kažejo tudi, da so ravni in oblike kulturne participacije znotraj družb in med družbami neenako razporejene, prav tako pa v zadnjih letih prihaja do upada nekaterih oblik kulturne participacije, še posebej med mladimi. V projektu se osredotočamo na preučevanje vrednot in mejnikov v življenjskih potekih, ki v sodobni družbi sooblikujejo sodelovanje mladih v kulturi. V okviru projekta bomo izdelali tipologijo kulturne participacije v povezavi z vrednotnimi usmeritvami mladih, analizirali bomo točke prehodov v kulturni participaciji z vidika življenjskih potekov (npr. prehodi med različnimi stopnjami izobraževanja, iz šolanja v zaposlitev (ali prekarnost), odhod od staršev/skrbnikov, oblikovanje lastne družine idr.).
Kontakt: Andrej Kirbiš

Youth in Southeast Europe 2018 (2018-2019)

Financer: Friedrich Ebert Stiftung

Vloga članov oddelka: Partnerska organizacija s koordinatorjem mednarodnega projekta

Osnovni namen projekta je identificirati potrebe, stališča, vrednote in percepcije mladih v desetih državah jugovzhodne Evrope: Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, na Kosovu, v Makedoniji, Črni Gori, Romuniji, Srbiji in v Sloveniji. Anketni vzorec obsega več kot 10.000 mladih iz regije, ob tem pa se v nekaterih državah izvaja tudi po 10 kvalitativnih intervjujev s karakterističnimi predstavniki mladih. S projektom želi naročnik predvsem ugotoviti, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji bi lahko mladi v regiji postali pomembnejši akter družbenih sprememb - še posebej v smislu demokratizacije in približevanja Evropski Uniji. Študija se osredotoča tudi na najpomembnejše izzive mladinske politike v vsaki izmed obravnavanih držav in v regiji kot celoti. Člani oddelka sodelujejo kot izvajalci študije za Slovenijo, hkrati pa eden izmed njih koordinira znanstveno delo na ravni celotne regije jugovzhodne Evrope.
Kontakt: Andrej Naterer, Miran Lavrič

Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans (2016-2019)

Financer: Evropska komisija

Vloga članov oddelka: Partnerska organizacija

Raziskovalni projekt "Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans" (krajše INFORM) se izvaja v okviru evropskega raziskovalnega programa Obzorje 2020. Vodilni partner je University College London (UCL), vključeni pa so še partnerji iz Albanije, BiH, Hrvaške, Kosova, Latvije, Makedonije, Črne gore, Srbije in Slovenije. Eden izmed glavnih ciljev projekta je, da bi se na temelju zbranih podatkov in analiz oblikovali predlogi, na podlagi katerih bi evropska in nacionalna politika ukrepali tako, da bi se v kar največji meri odpravila tako »slaba neformalnost« (prim. korupcija, klientelizem) kot tudi »slaba formalnost« (prim. nedelujoča, neživljenjska uradna pravila). Projekt ne ponuja le možnosti za zajezitev družbeno škodljivih neformalnih praks, temveč identificira tudi tiste neformalne prakse, ki so družbeno koristne. S tem pomaga pri izgradnji podlage na osnovi katere bi bilo mogoče zmanjšati vrzeli med formalnimi in neformalnimi institucijami.
Kontakt: Rudi Klanjšek

Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (2014-2016)

Financer: Swiss National Science Fundation (Švica)

Osnovni namen projekta je bil identificirati, opisati in klasificirati spremembe v družbenih praksah posameznikov in gospodinjstev v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Sloveniji, ki jih je povzročila nedavna ekonomska kriza. Prvi cilj raziskave je bil oblikovanje tipologije strategij preživetja, ki jih uporabljajo gospodinjstva v družbah jugovzhodne Evrope, da bi izboljšala svoj ekonomski in družbeni položaj v času krize. Druga naloga se je nanašala na iskanje stabilnih vzorcev družbenih praks izven ekonomske sfere, kar omogoča oblikovanje tipologije širših življenjskih strategij. Tretji cilj je obsegal identificiranje in opis potrošniških vzorcev prebivalcev obravnavanih držav, s posebnim poudarkom na spremembah v času ekonomske krize. Znotraj četrtega cilja pa so raziskovalci primerjali ugotovljene vzorce med obravnavanimi državami in med posameznimi družbenimi skupinami znotraj obravnavanih družb.
Kontakt: Miran Lavrič