E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021:

VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

66. člen Zakona o visokem šolstvu (pravice in dolžnosti študentov):
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

70. člen Zakona o visokem šolstvu (prenehanje statusa študenta):
Status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.

Način in obliko zagotavljanja podatkov glede odpovedi statusa študenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE NA UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. STOPNJE FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 SO V AKREDITIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

 1. Za vpis v 2. letnik veljajo pogoji po akreditaciji študijskega programa 2019/2020.
 2. Za vpis v 3. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2018/2019.
 3. Za ponovni vpis v 1. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2019/2020 (študentom se bodo po vpisu določile študijske obveznosti vpisne generacije 2020/2021).
 4. Za ponovni vpis v 2. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2018/2019 (študentom se bodo po vpisu določile študijske obveznosti vpisne generacije 2019/2020).
 5. Študenti, ki so vpisani na dvopredmetna študijska programa Medjezikovne študije-angleščina in Medjezikovne študije-nemščina, in bodo zaprosili za ponovni vpis v 1. letnik, bodo s ponovnim vpisom prevzeli obveznosti po dvopredmetnem študijskem programu Prevajalske študije-angleščina in Prevajalske študije-nemščina.
 6. Osebe, ki so brez statusa (pavzerji) v študijskem letu 2019/2020 (ali so bili osebe brez statusa že v predhodnih študijskih letih) in niso na KŠZ FF UM naslovili prošnje za določitev študijskih obveznosti v primeru spremembe študijskega programa, se ne bodo mogli vpisati v višji letnik, če ne bodo izpolnjevali pogojev vpisne generacije za napredovanje v višji letnik h kateri se bodo priključili z vpisom v študijskem letu 2020/2021.

Študijski programi 1. stopnje, ki vsebujejo pogoje za napredovanje, so objavljeni na spletni povezavi: http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/.

RAZPIS ZA VPIS V UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2010

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021, ki ga je dne 31. 1. 2020 izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izšel le v e-obliki. Objavljen je na spletni povezavi VPIS UM.
Za vse informacije glede prijavnega postopka se lahko obrnete na VPIS UM.


Diplomski postopek

Vse o diplomskem postopku za 1. stopnjo najdete tukaj.

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah

Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva (Št. N 8/2013-526 NP)

Spremembe in dopolnitve Navodil o postopku ugotavljanja plagiatorstva

Postopek pridobitve in potrditve dokumentacije za vnos dodatnih dosežkov študenta v prilogo k diplomi

Priloga k diplomi - Vloga za vpis dodatnih informacij o študentu, povezanih s študijem

Praksa