Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018:

Vpis v višji letnik, absolventski staž in ponovni vpis v isti letnik v študijskem letu 2017/18

66. člen Zakona o visokem šolstvu (pravice in dolžnosti študentov):
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti  v prejšnji smeri ali študijskem programu, 
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

70. člen Zakona o visokem šolstvu (prenehanje statusa študenta):
Status študenta preneha, če študent:

 • diplomira,
 • ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
 • se izpiše, 
 • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, 
 • je bil izključen, 
 • dokonča podiplomski študij, 
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
 • ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

(2) Ne glede na drugo in sedmo alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

(3) V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

(4) Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE NA UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. STOPNJE FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 SO V AKREDITIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

 1. Za vpis v 2. letnik veljajo pogoji po akreditaciji študijskega programa 2016/2017.
 2. Za vpis v 3. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2015/2016.
 3. Za ponovni vpis v 1. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2016/2017 (študentom se bodo po vpisu določile študijske obveznosti vpisne generacije 17/18).
 4. Za ponovni vpis v 2. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2015/2016 (študentom se bodo po vpisu določile študijske obveznosti vpisne generacije 16/17). Študenti, ki so vpisani na dvopredmetna študijska programa Prevodoslovne študije-angleščina in Prevodoslovne študije-nemščina, in ne bodo napredovali v 3. letnik, in se bodo ponovno vpisali v 2. letnik ali bodo osebe brez statusa, bodo s ponovnim vpisom oz. z nadaljevanjem prekinjenega študija (če bodo pavzerji) prevzeli obveznosti po dvopredmetnem študijskem programu Medjezikovne študije-angleščina in Medjezikovne študije-nemščina.
 5. Osebe, ki so brez statusa (pavzerji) v študijskem letu 2016/2017 (ali so bili osebe brez statusa že v predhodnih študijskih letih) in niso na KŠZ FF UM naslovili prošnje za določitev študijskih obveznosti v primeru spremembe študijskega programa, se ne bodo mogli vpisati v višji letnik, če ne bodo izpolnjevali pogojev vpisne generacije za napredovanje v višji letnik h kateri se bodo priključili z vpisom v študijskem letu 2017/2018.

Študijski programi 1. stopnje, ki vsebujejo pogoje za napredovanje, so objavljeni na spletni povezavi: http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/#prva_stopnja

Razpis za vpis v univerzitetne študijske programe 1. stopnje v študijskem letu 2017/18

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018, ki ga je dne 1. 2. 2017 izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izšel le v e-obliki. Objavljen je na spletni povezavi VPIS UM: https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx .


Diplomski postopek

Vse o diplomskem postopku za 1. stopnjo najdete tukaj.

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah

Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva (Št. N 8/2013-526 NP)

Spremembe in dopolnitve Navodil o postopku ugotavljanja plagiatorstva

Postopek pridobitve in potrditve dokumentacije za vnos dodatnih dosežkov študenta v prilogo k diplomi

Priročnik za izdelavo zaključnih del (pri oddaji diplomskega dela uporabljajte aktualne obrazce, objavljene pod navodili za zaključek študija)

Priloga k diplomi - Vloga za vpis dodatnih informacij o študentu, povezanih s študijem

Praksa