E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

1. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 je objavljen na naslednjih povezavah:
v slovenščini: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
v angleščini: https://moja.um.si/en/future-students/Strani/enrolment-postgraduate.aspx

Informacije o informativnih dnevih so objavljene v spustnem seznamu na naslednjih povezavah: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/dogodki.aspx ter https://moja.um.si/en/future-students/Strani/events.aspx.

Navodila kandidatom za prijavo na podiplomske študijske program Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so objavljena na spletni povezavi: http://www.ff.um.si/studenti/vpis/razpis-podiplomski-2021.dot

2. OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021:

VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

66. člen Zakona o visokem šolstvu (pravice in dolžnosti študentov):
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

70. člen Zakona o visokem šolstvu (prenehanje statusa študenta):
Status študenta preneha:

 •  študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.

Način in obliko zagotavljanja podatkov glede odpovedi statusa študenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 2. STOPNJE 

 • Pogoji za napredovanje
 • Osebe, ki so brez statusa (pavzerji) v študijskem letu 2019/2020 (ali so bili osebe brez statusa že v predhodnih študijskih letih) in niso na KŠZ FF UM naslovili prošnje za določitev študijskih obveznosti v primeru spremembe študijskega programa, se ne bodo mogli vpisati v višji letnik, če ne bodo izpolnjevali pogojev vpisne generacije za napredovanje v višji letnik h kateri se bodo priključili z vpisom v študijskem letu 2020/2021.

3. Opravljanje diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje

Na spletni strani Filozofske fakultete UM, na povezavi http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/ lahko v akreditiranem študijskem programu (v odstavku vpisni pogoji), preverite, če vaša dosedanja izobrazba ustreza pogojem za vpis na želeni študijski program.

Na naslov Filozofska fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor (pripis: za 2. stopnjo) posredujete:

 • Prošnjo za določitev diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje (prošnjo sami napišete), v njej navedete:
  • kateri študijski program ste končali oziroma kateri študijski program še zaključujete,
  • na kateri študijski program se želite vpisati (pri tem navedete, ali gre za enopredmetni/dvopredmetni, pedagoški/nepedagoški študijski program),
  • naslov za vročanje ter elektronski naslov oziroma telefonsko številko, na katero ste dosegljivi.
 • k prošnji priložite:
  • potrdilo o diplomiranju (če ste študij na 1. stopnji zaključili),
  • originalno potrdilo o opravljenih izpitih,
  • učne načrte študijskega programa, ki ga študirate ali ste ga zaključili na 1. stopnji (v kolikor bi želeli opravljene obveznosti na 1. stopnji priznavati kot diferencialne izpite za vpis na 2. stopnjo),
  • druge listine, s katero izkazujete določene kompetence (potrdilo o opravljenem Pedagoško-andragoškem izobraževanju, potrdilo o drugih opravljenih izpitih,...)
  • potrdilo o plačilu stroškov izdaje odločbe.

Zadnji rok za oddajo popolne vloge za določitev diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2021/2022 je 9. 8. 2021.

Vaša vloga bo obravnavana na Komisiji za študijske zadeve, nakar vam bo izdana odločba na podlagi potrjenih vpisnih pogojev oz. akreditiranega študijskega programa.

Na spletni povezavi: http://www.ff.um.si/o-fakulteti/komisije-senata/komisija-za-studijske-zadeve/informacije-za-studente/ so določeni datumi zasedanj Komisije za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete in navodila glede poravnave stroškov izdaje odločbe.

S kandidatom se sklene pogodba o opravljanju diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Cena diferencialnih izpitov je določena v aktualnem ceniku za tekoče študijsko leto. (http://www.ff.um.si/studenti/ceniki/)

V pogodbi so določeni plačilni pogoji in način plačila. Kandidat se o terminu opravljanja diferencialnih izpitov individualno dogovarja z nosilcem predmeta. Kandidat se na izpit prijavi s klasično prijavnico 7 dni pred izpitom, ob prijavi morajo prav tako predložiti potrdilo o plačilu diferencialnega izpita.

4. Praksa

5. Diplomski postopek

Vse o diplomskem postopku za 2. stopnjo najdete tukaj.