Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

1. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/19

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/19 je objavljen na spletnih povezavah: http://www.ff.um.si/ in https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/RAZPIS-ZA-VPIS-PODIPLOMCI-UM-2018_19.aspx.
Navodila kandidatom za prijavo na podiplomske študijske programe Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so objavljena na spletni povezavi: www.ff.um.si/studenti/vpis/razpisrazpis-podiplomski1819.dot.

2. Opravljanje diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje

Na spletni strani Filozofske fakultete UM, na povezavi http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/#druga_stopnja, lahko v akreditiranem študijskem programu (v odstavku vpisni pogoji), preverite, če vaša dosedanja izobrazba ustreza pogojem za vpis na želeni študijski program.

Na naslov Filozofska fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor (pripis: za 2. stopnjo) posredujete:

 • Prošnjo za določitev diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje (prošnjo sami napišete), v prošnji navedite:
  • kateri študijski program ste končali, oziroma kateri študijski program še študirate,
  • na kateri študijski program se želite vpisati,
 • k prošnji priložite:
  • potrdilo o diplomiranju (če ste študij na 1. stopnji zaključili),
  • originalno potrdilo o opravljenih izpitih,
  • učni načrt študijskega programa, ki ga študirate, ali ste ga zaključili na 1. stopnji,
  • druge listine, s katero izkazujete določene kompetence (potrdilo o opravljenem Pedagoško-andragoškem izobraževanju, potrdilo o drugih opravljenih izpitih,...)
  • potrdilo o plačilu stroškov izdaje odločbe.

Vaša vloga bo obravnavana na Komisiji za študijske zadeve, nakar vam bo izdana odločba na podlagi potrjenih vpisnih pogojev oz. akreditiranega študijskega programa.

Na spletni povezavi: http://www.ff.um.si/o-fakulteti/komisije-senata/komisija-za-studijske-zadeve/informacije-za-studente/ so določeni datumi zasedanj Komisije za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete in navodila glede poravnave stroškov izdaje odločbe.

S kandidatom se sklene pogodba o opravljanju diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Cena diferencialnih izpitov je določena v aktualnem ceniku za tekoče študijsko leto. (http://www.ff.um.si/studenti/ceniki/)

V pogodbi so določeni plačilni pogoji in način plačila. Kandidat se o terminu opravljanja diferencialnih izpitov individualno dogovarja z nosilcem predmeta. Kandidat se na izpit prijavi s klasično prijavnico 7 dni pred izpitom, ob prijavi morajo prav tako predložiti potrdilo o plačilu diferencialnega izpita.

3. Vpis v višje letnike, absolventski staž in ponavljanje letnika v študijskem letu 2017/18

Zakon o visokem šolstvu v 66. členu določa (pravice in dolžnosti študentov):
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, 
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Zakon o visokem šolstvu v 70. členu določa (prenehanje statusa študenta):
Status študenta preneha, če študent:

 • diplomira,
 • ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
 • se izpiše, 
 • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, 
 • je bil izključen, 
 • dokonča podiplomski študij, 
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
 • ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

(2) Ne glede na drugo in sedmo alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
(3) V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
(4) Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Pogoji za napredovanje na magistrskih študijskih programih 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za vpis v študijsko leto 2017/2018 so v akreditiranih študijskih programih. Študijski programi 2. stopnje so objavljeni na spletni povezavi: http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/#druga_stopnja.

4. Praksa

5. Diplomski postopek

Vse o diplomskem postopku za 2. stopnjo najdete tukaj.