E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Izdelava in oblika doktorske disertacije

(1) Na podlagi potrjene teme doktorske disertacije doktorski študent nadaljuje z raziskovalnim delom in oblikuje vsebino doktorske disertacije, pri čemer se lahko vsebina skladno z navodili mentorja tudi delno spremeni, če to zahteva narava raziskovanja.

(2) Če je med delom prišlo do bistvene spremembe vsebine glede na odobreno dispozicijo, mentor o tem obvesti vodjo doktorskega študijskega programa, ki po svoji presoji (diskrecijska pravica) odobri nadaljevanje dela ali predlaga zaustavitev začetega postopka in uvedbo novega postopka s potrditvijo nove teme doktorske disertacije.

(3) Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini, iz katere želi doktorski študent pridobiti doktorat znanosti, in mora temeljiti na obravnavi ožjega raziskovalnega problema znotraj enega ali več raziskovalnih področij, na katerih doktorski študent dokazuje poglobljeno poznavanje ter sposobnost samostojnega raziskovalnega dela.

(4) Doktorsko disertacijo doktorski študent predloži v monografski obliki (tradicionalni model), izjemoma pa tudi v obliki objavljenih znanstvenih del v mednarodno priznanih revijah, ki predstavljajo zaokroženo celoto (skandinavski model), kar na osnovi ustrezne utemeljitve kandidata in po predhodni odobritvi senata članice odobri Senat UM.

(5) Če doktorska disertacija temelji na znanstvenih delih, objavljenih v mednarodno priznanih revijah, mora poleg znanstvenih del vključevati tudi uvod ter daljši povzetek in zaključek, v katerem so povzeta spoznanja iz objavljenih del. V doktorsko disertacijo se lahko vključijo tudi znanstvena dela, sprejeta v objavo. Za vsa dela, ki bodo na takšen način vključena v disertacijo, mora doktorski študent imeti soglasje urednikov za ponovno objavo oz. mora preveriti, če je le-to potrebno.

(6) Predlog doktorske disertacije vsebuje tudi izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije doktorskega študenta (priloga 4, kjer se del o istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije izbriše ali prečrta), dokazila o objavi izsledkov iz doktorske disertacije, če podatki še niso javno dostopni, in izjavo mentorja/somentorja o ustreznosti doktorske disertacije in objav iz njenih izsledkov (priloga 6).

(7) Oblika doktorske disertacije je predpisana in določena v prilogi 5 Pravilnika o doktorskem študiju UM št: 012/2018/1.