Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Promocija kandidata v doktorja znanosti

Po uspešno opravljenem zagovoru kandidat odda v Službo za študentske zadeve Obrazec za preverjanje izpolnjevanja pogojev za promocijo v naziv doktorja znanosti.

Dekan Filozofske fakultete UM preverja, ali so izpolnjeni pogoji za promocijo iz 157. člena Statuta UM in najkasneje v roku dveh tednov po prejemu vezanih izvodov doktorske disertacije ter po ugotovitvi,

  • da so izpolnjeni omenjeni pogoji,
  • da je kandidat uspešno opravil zagovor in
  • da izpolnjuje pogoje za promocijo na UM,

predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da kandidata promovira.
Univerza v Mariboru organizira promocije doktorjev znanosti UM predvidoma štirikrat letno, dvakrat v zimskem, enkrat v pomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju, po potrebi pa tudi večkrat. Točen datum promocije v skladu s Statutom UM določi rektor.

Pogoji za promocijo so definirani s 157. členom Statuta UM (Statut UM - UPB 11):

V doktorski disertaciji vsebovana spoznanja mora kandidat praviloma še pred zagovorom, najkasneje pa pred promocijo objaviti v znanstveni publikaciji (kot izvirni znanstveni članek ali pregledni znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji ali poglavje v monografski publikaciji) ali kot samostojno znanstveno publikacijo (znanstvena monografija), tako, da je dostopna svetovni javnosti.
Spoznanja kandidata morajo biti objavljena v tujem jeziku* (razen za nacionalne vede**) v publikaciji, ki izhajajo v državah EU ali OECD, ali ima publikacija vse povzetke v tujem jeziku države EU ali OECD. Mentor ali somentorji pri takšni objavi ne smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot ustrezna vedno šteje objava v tujem jeziku v reviji, ki je indeksirana v JCR (SCI, SSCI ali A&HCI) ali mednarodni patent s popolnim patentnim preizkusom, priznan oz. podeljen v državah EU ali OECD.
Kriteriji oziroma podrobnejša merila glede objav iz prejšnjega odstavka sprejme Senat UM na predlog senata članice za posamezno članico.
Za Filozofsko fakulteto UM veljajo naslednji kriteriji:
Za izpolnitev pogojev za promocijo v skladu s 157. členom Statuta UM mora študent imeti objavljen ali sprejet v objavo vsaj en članek iz vsebine disertacije v:

  • reviji, indeksirani v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, ali
  • v reviji z mednarodnim uredniškim odborom, ki je uvrščena v eni izmed mednarodnih bibliografskih baz, ali
  • za nacionalni vedi (slovenistika, hungaristika) v reviji iz seznama stroke, ali
  • članek v COBISS-u 1.16, izdan pri mednarodni.

*Če članek ni objavljen v tujem jeziku, mora vsebovati povzetek (summary), ki ima najmanj 500 besed. (sklep Senata UM - 15. redna seja Senata UM, 27. 11. 2012).
**Nacionalni vedi sta slovenistika in hungaristika.
***Za promocijo bo zadoščalo tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo.
****Na naslednji povezavi so navedene mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html