E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Kratka navodila in obrazci so pripravljeni skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru sprejetim na 17. redni seji Senata Univerze v Mariboru dne 20. 12. 2016 in Navodili o postopku zaključka študija na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

1.       ZAKLJUČEK ŠTUDIJA V PRIMERU, KO ZAKLJUČNO DELO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM NI PREDVIDENO

Študenti študijskih programov 1.stopnje, ki nimajo zaključnega dela (vsi študijski programi razen študijskega programa Germanistika in Umetnostna zgodovina do generacije vpisa v 1. letnik 2014/2015) morajo v roku 30 dni od opravljene zadnje obveznosti, če v tem času niso prejeli sklepa o uspešno zaključenem študiju, oddati naslednjo dokumentacijo za zaključek študija:

2.       ZAKLJUČEK ŠTUDIJA S PRIPRAVO IN ZAGOVOROM ZAKLJUČNEGA DELA
(velja samo za enopredmetni študijski program prve stopnje Germanistika in dvopredmetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina do generacije vpisa v 1. letnik 2014/2015)

Prijava teme za zaključno delo

     Študenti, ki prijavljajo temo zaključnega dela v študijskem letu v katerem nimajo statusa, morajo poravnati tudi prispevek za pripravo in zagovor zaključnih del za osebe braz statusa skladno s Cenikom: http://www.ff.um.si/studenti/ceniki/. Študent poravna stroške na podlagi izdanega plačilnega naloga.

Sprememba naslova odobrene teme

Kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme. Če ostane pretežni del vsebine teme naspremenjen, lahko spremembo teme odobri mentor na posebnem obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova.

Sprememba oz. zamenjava mentorja ali somentorja

Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljeni razlog, ki kaže na to da sodelovanje med mentorjem (somentorjem) in kandidatom ne bo več mogoče, imata kandidat in mentor (somentor) pravico zahtevati spremembo. To storita na ustreznem obrazcu Prijava spremembe teme – Prijava sprememba mentorja in/ali somentorja.

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, s tem da v Službo za študentske zadeve vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme na posebnem obrazcu Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme.

Zaključno delo se pripravi skladno z Navodili za pisanje zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete UM.

ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA IN PRIJAVA K ZAGOVORU ZAKLJUČNEGA DELA

ODDAJA zaključnega dela z obrazci po opravljenih vseh študijskih obveznostih

·         2 izvoda (oz. 3 izvode, če je vključen somentor) mehko vezanega diplomskega dela in 1 izvod trdo vezanega diplomskega dela (za knjižnico);

·         obrazec Izjava lektorja/lektorice (izvod se odda posebej z drugimi obrazci). To določilo ne velja za študente tujih jezikov, ki pripravijo diplomsko delo v tujem jeziku, in potrebujejo Izjavo lektorja/lektorice samo za povzetek v slovenskem jeziku.

·         obrazec Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela (študent en izvod izjave veže v vsako zaključno delo, en izvod Izjave pa odda z drugimi obrazci. Obrazec se kreira ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM);

·         Poročilo detektorja podobnih vsebin (izvod poročila se odda posebej z drugimi obrazci. Poročilo se kreira ob nalaganju elektronske verzije diplomskega dela v Digitalno knjižnico UM);

·         Potrdilo iz Miklošičeve knjižnice - FPNM o vrnitvi knjig;

·         obrazec Izjava prevajalca/prevajalke 

·       obrazec Izjava o objavi osebnih podatkov (gre za obvezno oddajo diplomskega dela v elektronski verziji v Digitalno knjižnico UM: https://aips.um.si/);

·         obrazec Izjava o ustreznosti zaključnega dela (Izjavo potrdi-ta in podpiše-ta mentor in somentor).

Študent izpolni in natisne ob oddaji diplomskega dela tudi Potrdilo o oddaji diplomskega dela v dveh izvodih na obrazcu Potrdilo o oddaji diplomskega dela.

Prosimo, da za morebitno razlago pri vstavljanju Wordovih obrazcev v zaključna dela pokličete v Službo za študentske zadeve.