E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir
E-mail alja.lipavic@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 609
Prostor: K 2.34
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Alja Lipavic

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • redna profesorica.

Življenjepis

 • Rojena 1965 v Mariboru, maturirala na II. gimnaziji Maribor.
 • Študij nemškega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Pedagoški fakulteti v Mariboru.
 • 1989 štipendistka DAAD
 • 1987-1992: tečaji nemščine za otroke in odrasle na Ljudski univerzi v Mariboru.
 • 1993-1994: poučevanje nemščine na Srednji strojni šoli v Mariboru.
 • 1994-2010: stažistka asistentka, asistentka, docentka, izredna profesorica na Oddelku za germanistiko najprej Pedagoške, nato Filozofske fakultete v Mariboru.
 • 1997: magisterij iz nemškega jezika.
 • 2001: doktorat iz nemškega jezika, tema gramatikalizacija analitičnega rodilnika v nemščini in slovenščini.
 • od 1999 prevodi literarnih del iz nemščine v slovenščino.
 • Na Oddelku za germanistiko koordinirala pripravo bolonjskih študijskih programov.
 • Od leta 2012 gostujoča profesorica na programih druge in tretje stopnje Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze Sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem.
 • V času 2012-2015 prodekanka za študijske zadeve na Filozofski fakulteti UM.
 • V času 2012-2019 vodja Centra za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete UM.
 • V poletnem semestru 2017 gostujoča profesorica na programu druge stopnje Instituta za germanistiko Univerze v Bernu, Švica.
 • V zimskem semestru 2017 gostujoča profesorica na germanistiki Univerze v Vilniusu, Litva.
 • V zimskem semestru 2019 gostujoča profesorica na germanistiki Univerze v Vilniusu, Litva.

Izbor del iz bibliografije od leta 2014:

• 2019:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Radovednost je avtocesta do znanja! : sedem let MUF-a, prve univerze za otroke v Sloveniji. UMniverzum : interna revija Univerze v Mariboru, ISSN 2463-9303, feb. 2019, št. 8, str. 20-22.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Jezikovni in medkulturni vidik kot spremenljivka v matematičnem modeliranju. V: BRATOŽ, Silva (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.), PIRIH, Anja (ur.). Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2019, str. 39-40.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja (avtor, ilustrator). Grundlagen der Semantik. 1. Ausg. Maribor: University of Maribor Press, 2019. ISBN 978-961-286-258-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/403, doi: 10.18690/978-961-286-258-9.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, GARTNER, Smiljana. Eigene Sprachkarten als Werkzeug im DaF-Unterricht : paper at GESUS conference Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity, University of Warsaw Library, 30 May - 1 June 2019.

• 2018:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. (Fremd)sprachenunterricht ohne kognitive Erniedrigung. Nouveaux cahiers d'allemand, ISSN 0758-170X, sep. 2018, année 36, no. 3, str. 269-281.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Varietäten des deutschsprachigen Raumes im Sprachrepertoire der Grenzgänger. V: HORNÁČEK BANÁŠOVÁ, Monika (ur.), FRAŠTÍKOVÁ, Simona (ur.). Aktuelle Fragen und Trends der Forschung in der slowakischen Germanistik III. 1. Aufl. Nümbrecht: Kirsch. 2018, str. 192-217.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Germanismen aus der Autobranche im Slowenischen. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.), BEGONJA, Helga (ur.). Translation, Transkulturalität und Mehrsprahigkeit. Zadar: Universität: = Sveučilište. 2018, str. 137-150.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Problemorientierter Soft CLIL Ansatz, (Didaktik, Bd. 19). Wien: LIT, 2018. IV, 207 str., tabele. ISBN 978-3-643-50886-7. ISBN 978-3-643-65886-9.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka, RAJŠP, Martina. Soft CLIL als Motivationsfaktor und das Problem der Unterrichtsmaterialien : Vortrag am GESUS, 26. Fachtagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen, Université Paul Valéry, Site Saint-Charles, Montpellier, am 5., 6. und 7. April 2018.

• 2017:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Substandardsprachliche Germanismen im Slowenischen, (Slavistik, Bd. 2). Wien: LIT, 2017. V, 180 str., ilustr. ISBN 978-3-643-50804-1.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, TIBAUT, Katarina. Slowenismen in der österreichischen Steiermark = Slovenizmi na avstrijskem Štajerskem = Slovenisms in Austrian Styria. V: JESENŠEK, Vida (ur.). Germanistik in Maribor : Tradition und Perspektiven = Germanistika v Mariboru : tradicija in perspektive = German studies in Maribor : tradition and perspectives, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 121). Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press. 2017, str. 159-170.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, RAJŠP, Martina, LIPOVEC, Alenka. Problemski pristop pri pouku tujih jezikov. V: BRATOŽ, Silva (ur.). Razsežnosti sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments, (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2017, str. 23-38.
 • RAJŠP, Martina, LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Prehrana - raba nekaterih neknjižnih germanizmov pri predšolskih otrocih. V: KEREC, Sabina (ur.), et al. "Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja" : znanstvena monografija, Rakičan, od 24. novembra do 25. novembra 2016. Murska Sobota: RIS Dvorec Rakičan. 2017, str. 88-101. http://www.ris-dr. si/data/attachment/9486dd60074058ff0fb315c5185d182479035c69/1485518622MONOGRAFIJA_
  Razvojni_potenciali_z_vidika_prehrane_gibanja_in_zdravja.pdf.

• 2016:

 • JAZBEC, Saša, ČAGRAN, Branka, LIPAVIC OŠTIR, Alja. Early foreign language learning from the children's perspective. The new educational review 2015, ISSN 1732-6729, 2016, vol. 45, no. 3, str. 124-136, letn. 8, št. 1/2, str. 11-26, tabele.
 • http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/tner_3_2016.pdf
  RAJŠP, Martina, LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Refleksije učiteljev ob poskusnem izvajanju CLIL-a v prvih treh razredih osnovne šole. V: HORVAT, Tadeja (ur.), et al. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2016, str. 168-180, http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1473060398Znanstvena_
  monografija_NOVODOBNI_IZZIVI_DRU_BE. pdf
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka, RAJŠP, Martina. Bunte Welt 2, Delovni učbenik za pouk nemškega jezika v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2016. 149 str. ISBN 978-961-230-494-2.

• 2015:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka, RAJŠP, Martina. CLIL - orodje za izbiro nejezikovnih vsebin = CLIL - Werkzeug für die Auswahl von nichtsprachlichen Inhalten. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], 2015, letn. 8, št. 1/2, str. 11-26, tabele. http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8%20stev1-2/REI%208%201-2%2001.pdf.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, VILČEKOVÁ, Katarína, MATULOVÁ, Miriam. Sprachkontaktforschung : eine Kompendium. 1. vyd. V Trnave: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozoficka fakulta, 2015. 127 str. ISBN 978-80-8105-694-9.

Raziskovalna področja:

 • jezikovni stiki,
 • teorija gramatikalizacija,
 • sociolingvistika (večjezičnost, jezikovna in šolska politika, jezikovne biografije),
 • CLIL, problemski pouk.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • med leti 2001-2005 tajnica in strokovna sodelavka predmetne komisije za nemški jezik za pripravo nacionalnih preizkusov v osnovni šoli.
 • članica Nemškega združenja za uporabno jezikoslovje (GAL).

Projekti

Mednarodni projekti

 • CLILiG - »state of the art« und Entwicklungpotential in Europa (2005-2007, Socrates 6.1.2), koordinatorka za Slovenijo.
 • Readme.cc - virtuelle Bibliothek, Kultura 2000 in avstrijskego ministrstvo za kulturo (2006-2009), koordinatorka za Slovenijo.
 • Podpora rozvoja ludskych zdrojov vo vyskume a vyvoji na FF UCM v Trnave (2014-2016, ITMS 26110230104, EU skladi, Slovaška), sodelavka v projektu.
 • Multilingualism Accelerator - A method to boost foreign language learning and raise language awareness, Erasmus +, 2017-1-HR01-KA201-035396 (2017-2019), sodelavka v projektu.
 • Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht, Erasmus+, 2018-1-SK01-KA201-046316 (2018-2021), vodja projekta.

Nacionalni projekti

 • Odgovorna nosilka projekta CRP V5-0635-02 Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji (2002-2005).
 • Sodelavka v projektu Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848-1918: jezikovni in kulturni vplivi (2004-2007).
 • Sodelavka v projektu ZRSŠ, Ministrstva za šolstvo RS in Evropskih strukturnih skladov Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo vzgojnoizobraževalno obdobje v OŠ (2008 - 2011).
 • Sodelavka v projektu Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (2010-2013, temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS).
 • Pedagoška mentorica v projektu Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin - TURGRAD (2015).
 • Pedagoška mentorica v projektu Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole - IGNOŠ (2017).
 • Sodelavka projekta Jeziki štejejo - JEŠT (MIZŠ, 2017-2022).

Sodelovanje v programski skupini:

 • Programska skupina: Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, P6-0372; 01.01.2009 - 31.12. 2021. Filozofska fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru.

Predavanja na drugih univerzah

 • Chemnitz, Nemčija (2005),
 • Filozofska fakulteta, Ljubljana (2005),
 • Wroclaw, Poljska (2009),
 • Edirne, Turčija (2011),
 • Vilnius, Litva (2011),
 • Szeged, Madžarska (2012),
 • Brno, Erfurt (2013),
 • Vilnius, Litva (2014),
 • Kansas, ZDA (2015),
 • Trnava, Slovaška (od 2012),
 • Bern, Švica (2017),
 • Vilnius, Litva (2017),
 • Vilnius, Litva (2019).

Mentorica doktorskih disertacij:

 • Univerza v Mariboru: Liljana Kač (2015), Anja Vasiljevič (v nastajanju)
 • UCM, Trnava, Slovaška: Katarina Vilčeková (2017), Miriam Matulová (2017), Milina Kollarová (v nastajanju), Jožef Kolarič (v nastajanju)
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
9. 3. 2020
ODPOVEDANO - Inavguralno predavanje prof. dr. Alje Lipavic Oštir z naslovom »Pledoaje za večjezičnost.«
20. 10. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Alje Lipavic Oštir
18. 3. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Alje Lipavic Oštir

Starejša obvestila zaposlenega