E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
doc. dr. Joca Zurc
E-mail joca.zurc@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 607
Prostor: K 2.38.8
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Joca Zurc

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica statističnih znanosti (UL FDV, 2017)
 • doktorica filozofskih znanosti (UL FF, 2016)
 • doktorica kinezioloških znanosti (UL FŠ, 2005)
 • docentka za kineziologijo - pedagoški vidik
 • izredna profesorica za promocijo zdravja

Poučevanje:

 • Metodologija pedagoškega raziskovanja
 • Kvantitativne in kvalitativne metode v pedagogiki 
 • Multivariatne statistične analize z uporabo računalnika
 • Znanstvenoraziskovalne metode
 • Šport in humanistika
 • Badminton in fitnes
 • Magistrski seminar

Raziskovalni interesi:

 • Kvantitativne metode in statistika, kvalitativna metodologija, integracija metod (mixed methods research)
 • Promocija zdravja in vzgoja za zdravje pri otrocih in mladostnikih
 • Gibalna aktivnost in šport - pedagoški, filozofski, antropološki in etični vidiki
 • Socialni razvoj otrok, učna uspešnost in dejavniki šolske uspešnosti

Aktualni projekti:

 • »Validity assessment criteria for the mixed methods research« (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko; National Research University Higher School of Economics, International Laboratory for Applied Network Research, Moskva, Rusija).
 • »The way to success in the elite artistic gymnastics: comparative study between Japan and Slovenia« (Okayama University, Okayama, Japonska; Japan Society for the Promotion of Science).
 • »Effective health promotion interventions in primary schools: structures and ethical principles, a mixed methods study« (Turku University of Applied Sciences, Finska).
 • »Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti« (P6-0372).
 • »Nacionalne raziskava o telesnem, duševnem in spolnem nasilju na delovnih mestih v zdravstvu« (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Delovna skupina za nenasilje).
 • »Zakaj so otroci uspešni v šoli? - Razvoj socialnih spretnosti, obvladovanje vedenjskih težav in krepitev duševnega zdravja pri učencih v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovno šole«.

Aktualna članstva v nacionalnih in mednarodnih združenjih:

 • Statistično društvo Slovenije
 • Slovensko društvo za filozofijo športa
 • The International Association for the Philosophy of Sport
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev (zunanja strokovnjakinja za področje raziskovanja in statistike)

Publikacije:

ZURC, Joca. Integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskavah v zdravstvu : sistematična pregledna študija = Integrating quantitative and qualitative methodology in health science research : a systematic review. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 52, št. 3, str. 221-235. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-3/sjph-2013-0023/sjph-2013-0023.xml?format=INT

ZURC, Joca. It was worth it - I would do it again! : phenomenological perspectives on life in the elite womenʼs artistic gymnastics. Science of gymnastics journal. [Online ed.]. 2017, vol.9, iss. 1, str. 41-59, ilustr. ISSN 1855-7171. http://www.fsp.uni-lj.si/mma/SCGYM-9-1-2017-article-4/20170223083041/, http://www.scienceofgymnastics.com.

ZURC, Joca, RHIND, Daniel, LANG, Melanie. Safeguarding children from violence and abuse in Slovenian sport. V: LANG, Melanie (ur.), HARTILL, Mike (ur.). Safeguarding, child protection and abuse in sport : international perspectives in research, policy and practice. London; New York: Routledge, cop. 2014. Str. 78-87. Routledge research in sport, culture and society. ISBN 978-0-415-82979-3.

ZURC, Joca. Ali je spol otroka dejavnik učne uspešnosti v osnovni šoli?. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. mar. 2019, vol. 12, no. 1, str. 59-87, tabele. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/01/REI_vol12_issue_1.pdf

ZURC, Joca. Povezave med gibalno dejavnostjo in razvitostjo socialnih spretnosti pri otroku = Connection between physical activity and level of social skills in children. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. dec. 2012, letn. 81, št. 12, str. 847-860, tabeli. ISSN 1318-0347.

Monografija

Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost.

ZURC, Joca. Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost. Radovljica: Didakta, 2008. 144 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-261-058-6

»V najzgodnejših letih, ko se na razredni stopnji osnovne šole še oblikuje osebnost otroka, bi morali biti še posebej pozorni na otrokovo uspešnost v šoli. Vsakemu učencu bi bilo potrebno za pozitiven razvoj njegove osebnosti omogočiti, da bi bil v šoli uspešen, kolikor je lahko«.

Znanstvena monografija je posvečena obravnavi šolske uspešnosti na začetku šolanja ter odpira nove pristope k njenemu izboljšanju. Pozornost smo posvetili proučevanju otroka med 6. in 11. letom starosti. V prvem delu monografije obravnavamo zakonitosti otrokovega razvoja s poudarkom na vlogi gibalne aktivnosti na kognitivni razvoj (spodbujanje inteligentnosti), čustveni razvoj (izboljšanje samopodobe, psihičnega počutja, preprečevanje depresije in anksioznosti), socialnega razvoja (oblikovanje socialnih spretnosti, razvoj samokontrole, empatije, asertivnosti, spolne vloge in značaja). V drugem delu monografije predstavljamo rezultate izvirne empirične raziskave o povezanosti med pogostnostjo, obliko in vsebino prostočasne gibalne aktivnosti in šolsko uspešnostjo. Raziskava je bila izvedena v slovenskem prostoru na vzorcu 2023 desetletnih otrok.

Drži se pokonci: pomen gibalne aktivnosti za otrokovo hrbtenico.

ZURC, Joca, DAROVEC, Darko (odgovorni urednik), ROŽAC-DAROVEC, Vida (urednik). Drži se pokonci: pomen gibalne aktivnosti za otrokovo hrbtenico. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales, 2006. 175 str., ilustr., graf. prikazi. Knjižnica Annales Cinesiologiae. ISBN 961-6328-37-9, ISBN 978-961-6328-37-1.

V središču obravnave znanstvene monografije je otrok na začetku šolanja, za katerega je značilno povečanje sedečih obremenitev, ki vplivajo na razvoj hrbtenice in hrbtnega mišičevja. Med najpogostejšimi razvojnimi pomanjkljivostmi v tej starostni skupini se posledično pojavljajo slabe telesne drže in deformacije hrbtenice. Obsežen del znanstvene monografije je tako namenjen obravnavi razvoja hrbtenice, hrbtnega mišičevja in telesne drže s podrobno predstavljenimi poznanimi metodami merjenja razvoja otrokove hrbtenice. Izredno pomembno je namreč čim bolj zgodnje odkrivanje morebitnih nepravilnosti v razvoju hrbtenice, ko jih je moč odpraviti. Ker na količino sedenje zaradi šolskih zahtev ne moremo vplivati, smo našo raziskovalno pozornost usmerili na empirično proučevanje gibalne aktivnosti kot dejavnika vpliva, ki omogoča otrokov skladen razvoj ter na drugi strani kot sredstvo kinezio-terapevtske obravnave pri že obstoječih nepravilnostih.

Izdajo monografije je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.