Bodoči študenti

 • kvalitetni in uveljavljeni študijski programi
 • možnost kombiniranja različnih programov
 • vključenost v mednarodne mreže
 • možnosti sodelovanja pri raziskavah
 • živahno obštudijsko dogajanje
 • lokacija v središču študentskega kampusa
fokus

Anglistika in amerikanistika

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Angleški jezik in književnost – dvopredmetni študijski program

Predvideva vezavo z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Možna je tudi povezava s študijem na Teološki fakulteti UL. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji. Program Angleški jezik in književnost nima enopredmetnega študija.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Poučevanje angleščine – dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program

Pedagoški študijski program predvideva povezavo z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijskim programom na Filozofski fakulteti UM. Traja dve leti, ovrednoten je s 60 KT/ECTS. Kandidate usposablja za poučevanje angleškega jezika v OŠ in SŠ, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitve.

Anglistika- dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski program

Je dvopredmetni nepedagoški študijski program 2. stopnje. Traja dve leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Diplomante usposablja za različna področja komuniciranja v angleščini in za raziskovanje.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

Dvopredmetni študijski program
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Angleški jezik in književnost se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo;
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature tuji jezik (angleščina);
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • uspeh pri splošni maturi oz. poklicni maturi oz. zaključnem izpitu 40% točk,
  • uspeh iz angleščine pri splošni maturi oz. poklicni maturi oz. zaključnem izpitu 40% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20% točk.

Značilnosti študija

Študij angleščine združuje študij jezika, književnosti in kulture angleško govorečih dežel. Angleščina kot mednarodni jezik sporazumevanja zahteva visoko usposobljenost v govorjenju in pisanju in sposobnost kritičnega ovrednote-nja kulturnih proizvodov, kot so knjige, reklame in spletna besedila. Studij spodbuja študente, da se poleg poznavanja književnih besedil in slovnice tudi dejavno vključijo v okolje, ki jih obdaja. V ta namen se naši študenti udeležujejo mednarodnih dogodkov, kot so mednarodne poletne šole in znanstvene konference.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju 1. stopnje je mogoča zaposlitev, ki vključuje opravljanje manj zahtevnih delovnih nalog na področjih, kjer je ustrezna raba angleščine odločilnega pomena: promocije, trženje, turizem, inštrukcije, zasebno poučevanje, mediji. Kombinacije dvopredmetnih študijev povečujejo zaposlitvene možnosti.

Nadaljevanje študija

Nadaljevanje študija je možno neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov

1. stopnja

 • Diplomirani anglist/ Diplomirana anglistka (UN) in …

2. stopnja

 • Magister/ Magistrica anglistike in …
 • Magister profesor/ Magistrica profesorica angleščine in …

Filozofija

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Filozofija – dvopredmetni študijski program

Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Mogoča je tudi povezava s študijem na Teološki fakulteti UL. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja trí leta. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Filozofija – dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program

Študij je povezan z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijem na Filozofski fakulteti UM. Traja dve leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Kandidate usposablja za poučevanje filozofskih in etičnih vsebin ter predmetov v OŠ in SŠ, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitev.

Filozofija – dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski program

Študij je povezan z drugim nepedagoškim ali pedagoškim študijem na Filozofski fakulteti UM. Traja 2 leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Možnosti zaposlitev so raznolike, diplomanti so usposobljeni za delo v založništvu, časníkarstvu, knjižničarstvu, oglaševanju, kulturi, izobraževanju, v znanosti in raziskovanju.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Filozofija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • uspeh pri poklicni maturi40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu20% točk.

Značilnosti študija

Studij filozofije poteka v odprti komunikaciji s pedagogi, ki se zavedamo, da sta dialoškost in tehtanje argumentov pomembni kvaliteti filozofske dejavnosti. Študentom ne ponuja samo znanja, temveč tudi veščine kritične in argumentacijske analize, sposobnost etične refleksije in zavezanosti etiki na poklicnem področju. Omogoča vključevanje v projektno delo, družbene aktivnosti in obštudijske dejavnosti, povezane s kritično refleksijo družbenih dogajanj. Ponuja izbirnost na matičnem oddelku, na drugih oddelkih Filozofske fakultete in med fakultetami UM. Motivira za študentsko mobilnost v programih Erasmus.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju 1. stopnje filozofije je mogoče opravljati osnovnejša dela na področjih javne uprave in njenih podpornih služb, kulture, informiranja, marketinga in stikov z javnostmi. Kombinacije dvopredmetnih študijev povečujejo možnosti zaposlitev. Po končanem študiju 2. stopnje se, glede na zahteve delodajalcev, naši diplomanti zaposlujejo na raziskovalnem področju, v založništvu in novinarstvu, oglaševanju, v medijih, v kulturnih, duhovnih in umetnostnih ustanovah. Uspešno zaključen pedagoški program 2. stopnje omogoča poučevanje filozofije in njej sorodnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

Dvopredmetni študij: Diplomirani filozof /Diplomirana filozofinja (UN) in …

2. stopnja

 • Dvopredmetni nepedagoški študij: Magister/ Magistrica filozofije in…
 • Dvopredmetni študij: Magister profesor/Magistrica profesorica filozofije in …

Geografija

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Geografija – dvopredmetni študijski program

Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM ali Teološki fakulteti UL. Ponuja mednarodno primerljivo temeljno geografsko izobrazbo. Omogoča vstop na trg dela ali nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Geografija – dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program

Ovrednoten je s 60 KT/ECTS in traja dve leti. Povezan je z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijskim programom na Filozofski fakulteti UM. Kandidate usposablja za poučevanje geografskih vsebin v OŠ in SŠ, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitev.

Geografija – dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski program

Ovrednoten je s 60 KT/ECTS in traja dve leti. Povezan je z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijskim programom na Filozofski fakulteti UM. Kandidatom ponuja izobraževanje, osredotočeno na področje geografije, in usmerja k zaposlitvam na področju trajnostnega razvijanja lokalnega ter globalnega življenjskega prostora in na raziskovalno področje.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo in izbirni predmet na maturi iz enega družboslovnega (geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija} ali naravoslovnega predmeta (fizika, biologija, kemija}; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • uspeh pri poklicni maturi40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu20% točk.

Značilnosti študija

S študijem na prvi stopnji se kandidati usposobijo za samostojno spoznavanje in interpretiranje konkretnega geografskega prostora oz. pokrajine. Posebnosti študija so: okoljska trajnostna naravnanost vsebin, neposredno in izkustveno terensko delo in ekskurzije, delo

z geografskimi informacijskimi orodji, raziskovalni tabori, učni poligoni, potopisna predavanja, možnosti mednarodnega sodelovanja, intenzivna povezanost študentov in predavateljev.

Zaposlitvene možnosti

Študij interdisciplinarno zasnovane geografske vede pripravi diplomante za vstop na razgiban trg dela. Geografi lahko delajo v turizmu, lokalnih skupnostih in upravnih organih, na ministrstvih,

v šolstvu, medijih, podjetjih okoljskega inženiringa, na področjih prostorskega načrtovanja, varovanja naravne in kulturne dediščine, vodnega gospodarstva, energetskega oskrbovanja, statistike, v raziskovanju …

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Diplomirani geograf /Diplomirana geografinja (UN} in …

2. stopnja

 • Dvopredmetni pedagoški študij: Magister profesor/Magistrica profesorica geografije in …
 • Dvopredmetni nepedagoški študij: Magister/Magistrica geografije in …

Germanistika

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Germanistika – enopredmetni študijski program

Je samostojni študij 1. stopnje. Traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT/ECTS. Kandidatom nudi temeljna znanja s področja germanističnega jezikoslovja, literarne teorije in literarne zgodovine ter kulture nemško govorečih držav. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

Nemški jezik in književnost – dvopredmetni študijski program

Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Nudi temeljna znanja s področja pomembnejših jezikoslovnih disciplin ter vpogled v književnost in kulturo nemškega govornega prostora. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Medkulturna germanistika – enopredmetni magistrski študijski program

Študij traja dve leti in je ovrednoten s 120 KT/ECTS. Usposablja za medkulturno in medjezikovno sodelovanje, predvsem na področjih nemškega, slovenskega in madžarskega kulturnega prostora. Zagotavlja zaposljivost na področjih kulture, medijev, uprave, gospodarstva, politike in znanosti.

Medkulturna germanistika – dvopredmetni magistrski študijski program

Ovrednoten je s 60 KT/ECTS in povezan z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijskim programom na Filozofski fakulteti UM. Usposablja za samostojno delovanje v medijih, kulturnih ustanovah, gospodarstvu, državni upravi, knjižnicah, turizmu.

Nemščina kot tuji jezik – dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program

Študij je povezan z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijem na Filozofski fakulteti UM. Traja dve leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Izobrazi strokovnjake za poučevanje nemščine na vseh stopnjah tujejezikovnega izobraževanja.

Pogoji za vpis v programa 1. stopnje

Enopredmetni študijski program

V univerzitetni enopredmetni študijski program Germanistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku20% točk,
 • uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz nemščine pri splošni maturi20% točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku15% točk,
 • uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku40% točk,
 • uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku15% točk,

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku20% točk,
 • uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz nemškega jezika na zaključnem izpitu20% točk.

Študijska povezava ni možna z univerzitetnim študijskim programom Nemški jezik in književnost in katerimkoli drugim jezikovnim programom istega jezika (Medjezikovne študije – nemščina).

Dvopredmetni študijski program

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Nemški jezik in književnost se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku20% točk,
 • uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku20% točk,
 • uspeh iz nemščine pri splošni maturi oz. na zaključnem izpitu20% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • uspeh pri poklicni maturi40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku20% točk,
 • uspeh iz nemščine pri poklicni maturi20% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu10% točk.

Univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje Nemški jezik in književnost ni mogoče študirati v povezavi s katerimkoli drugim študijskim programom istega jezika (Prevajalske študije – nemščina, Germanistika).

Značilnosti študija

Študij germanistike je namenjen novim generacijam visoko izobraženih in medkulturno ozaveščenih Evropejcev, ki se aktivno in enakovredno vključujejo v srednjeevropski kulturni prostor. Poznavanje jezika in kulture sosedskih narodov namreč omogoča uspešno sobivanje v današnji Evropi. Študij poteka v nemškem jeziku, zasnovan je raznoliko in dinamično ter ponuja veliko (med)fakultetne izbirnosti. Študenti spoznavajo nemški jezik, literaturo in kulturo. Govorne in pisne veščine v nemškem jeziku si študenti izpopolnijo pri naravnih govorcih, med študijem pa jim pomagajo učitelji in študenti tutorji. Študenti so vključeni v odmevne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, prav tako pa imajo možnost udeležbe v programih, ki podpirajo študentsko mobilnost, kot so Erasmus, CEPUS, DAAD in drugi.

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti enopredmetnega programa so usposobljeni za opravljanje del, ki zahtevajo učinkovito sporazumevanje z nemško govorečimi, pa tudi kreativnost, odprtost in humanistično razgledanost. Zaposljivi so v turizmu, v drugih panogah gospodarstva, v kulturi, medijih in oglaševanju. Diplomanti dvopredmetnega programa so usposobljeni za opravljanje manj zahtevnih delovnih nalog na področju stikov z javnostmi, promocije, trženja, turizma … v kombinaciji s še enim študijem pa se možnosti zaposlitev še povečujejo.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultetah v Sloveniji.

Nazivi diplomantov

1. stopnja

 • Enopredmetni študij: Diplomirani germanist/Diplomirana germanistka (UN)
 • Dvopredmetni študij: Diplomant/Diplomantka nemškega jezika in književnosti (UN) in …

2. stopnja

 • Enopredmetni študij: Magister/Magistrica medkulturne germanistike
 • Dvopredmetni študij: Magister/Magistrica medkulturne germanistike in …
 • Magister profesor/Magistrica profesorica nemščine kot tujega jezika in …

Madžarski jezik in književnost

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Madžarski jezik s književnostjo – dvopredmetni študijski program

Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja 3 leta. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji. Kandidatom daje interdisciplinarno usposobljenost za opravljanje del v medijih, založbah turizmu, oglaševanju, pri lektoriranju, sestavljanju besedil za naročnike ter pri svetovanju v dvojezičnih agencijah, podjetjih, ustanovah, inštitucijah.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Madžarski jezik s književnostjo – dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program

Pedagoški študijski program je povezan z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijskim programom na Filozofski fakulteti UM. Traja 2 leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Kandidate usposablja za poučevanje na dvojezičnih osnovnih in srednjih šolah, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitev.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni študijski program prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo se lahko vpiše:

kdor je opravil splošno maturo,

a) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

b) kdor je pred 1.6.1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu20% točk.

Značilnosti študija

Je edini študij madžarščine v Sloveniji, zato ima poseben status. Studij je namenjen vsem, ki že znate madžarsko, ki bi se radi naučili tega “zagonetnega” jezika sosedov, ki se zavedate, da sta večjezičnost in multikulturalizem prihodnost Evrope in modernega človeka. Program omogoča študentom z madžarskim maternim jezikom študijsko okolje, ki je skladno z njihovimi jezikovnimi pričakovanji, po drugi strani pa je ustvarjeno stimulativno okolje tudi za študente, ki imajo drugi materni jezik in želijo pridobiti novo ali izpopolniti že pridobljeno jezikovno znanje. Ponuja izbirnost na matičnem oddelku, na drugih oddelkih Filozofske fakultete in med fakultetami UM. Motivira za študentsko mobilnost v programih Erasmus.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju 1. stopnje daje diplomantom interdisciplinarno usposobljenost za opravljanje del v medijih, v založbah, v turizmu, v oglaševanju, pri lektoriranju leposlovnih, strokovnih in znanstvenih besedil, pri sestavljanju besedil za naročnike ter pri svetovanju v dvojezičnih agencijah, podjetjih, ustanovah, institucijah. Diplomantom omogoča delo v oglaševanju in oblikovanju javne podobe posameznih podjetij.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Diplomant/ Diplomantka madžarskega jezika s književnostjo (UN) in …

2. stopnja

 • Magister profesor/ Magistrica profesorica madžarskega jezika s književnostjo in …

Pedagogika

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Pedagogika – dvopredmetni študijski program

Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM ali Teološki fakulteti UL.
Obvezna sestavina študija je praktično usposabljanje, študentom je ponujena široka paleta institucij, v katerih lahko opravljajo prakso (šole, vrtci, nevladne organizacije, društva ..). Študenti tako med študijem spoznavajo svoje zaposlitvene možnosti na področju izobraževanja in v gospodarstvu, na strokovnih področjih svetovanja, upravljanja s človeškimi viri, komuniciranja z javnostmi in raziskovanja.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Pedagogika – enopredmetni magistrski študijski program

Ovrednoten je s 120 KT/ECTS in traja dve leti. Diplomanti pridobijo znanja in spretnosti za reševanje zahtevnejših problemov s področja vzgoje in izobraževanja. Usposobijo se za prevzemanje najodgovornejših vlog v vzgoji in izobraževanju in drugih družbenih dejavnostih, za prepoznavanje in analizo aktualnih procesov in razmer v vzgoji in izobraževanju ter za ustvarjalno in družbeno odgovorno sooblikovanje dokumentov s področja vzgoje in izobraževanja. Z uporabo zahtevnejšega raziskovalnega aparata sooblikujejo in razvijajo pedagoško znanost.

Pedagogika – dvopredmetni magistrski študijski program

Ovrednoten je s 60 KT/ECTS in traja dve leti. Povezan je z drugim študijem na Filozofski fakulteti UM.
Diplomanti pridobijo znanja in spretnosti za reševanje zahtevnejših problemov s področja vzgoje in izobraževanja, ki jih povezujejo z znanji na drugem izbranem študijskem področju.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Pedagogika se lahko . v

vpise:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je pred 1.6.1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Značilnosti študija

Kandidati pridobijo med študijem širok nabor znanja tako s področja splošnopedagoških, didaktičnih, psiholoških, organizacijskih znanosti kakor širše s področja družboslovja, statistike in informacijskih znanosti, kar jim omogoča zaposljivost na številnih delovnih področjih.

Zaposlitvene možnosti

Na področju negospodarstva se kažejo zaposlitvene možnosti v kulturnih ustanovah, v medijih, v založbah, v turizmu, v znanstvenih institucijah. Predvsem pa študij izobražuje za svetovalno delo, organizacijo izobraževanja, analize in načrtovanje vzgojno­izobraževalne dejavnosti, za raziskovalno delo v šolah, vzgojno­varstvenih ustanovah in ustanovah za usposabljanje, inštitutih, knjižnicah, muzejih. Diplomanti in magistranti bodo lahko opravljali tudi različna dela na področju gospodarstva: načrtovanje, organiziranje, izvajanje in evalviranje izobraževanja v podjetjih, kadrovsko svetovanje, organiziranje kulturnih dejavnosti ipd.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Profesor/Profesorica pedagogike (UN) in …

2. stopnja

 • Enopredmetni študij: Magister profesor /Magistrica profesorica pedagogike
 • Dvopredmetni študij: Magister profesor/ Magistrica profesorica pedagogike in …

Prevodoslovje

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Prevajalske študije- angleščina, dvopredmetni študijski program
Prevajalske študije – nemščina, dvopredmetni študjski program
Prevajalske študije – madžarščina, dvopredmetni študijski program

Posamezni študijski program je dvopredmetni, povezan z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Oddelku za prevodoslovje ali na drugih oddelkih Filozofske fakultete UM. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Prevajanje in tolmačenje – enopredmetni magistrski študijski program

Smeri: prevajanje/tolmačenje
Jezikovne usmeritve: angleščina/nemščina/madžarščina
Samostojni študij 2. stopnje. Traja dve leti in je ovrednoten s 120 KT/ECTS. Ima dve študijski smeri, in sicer: prevajanje in tolmačenje. Študenti si ob začetku študija izberejo eno jezikovno usmeritev na dveh študijskih smereh (npr. Prevajanje in tolmačenje – angleščina) ali dve jezikovni usmeritvi na isti študijski smeri (npr. Prevajanje – nemščina in Prevajanje – angleščina). Študij usposablja za prenos in uporabo teoretičnega znanja v praksi in za reševanje komunikacijskih težav s posebnim poudarkom na medkulturnem sporazumevanju.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Prevajalske študije

– angleščina/nemščina/madžarščina se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz tujega jezika* v 3. in 4 letniku20% točk,
 • uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz tujega jezika* pri splošni maturi oz. na zaključnem izpitu20% točk.

Ob programu Prevajalske študije študent za dvopredmetno povezavo ne more izbrati drugega študijskega programa z istim jezikom (npr. *Prevajalske študije – angleščina in Angleški jezik in književnost).

*Upošteva se uspeh iz tujega jezika skladno z izbranim študijskim programom: angleščina, nemščina, madžarščina.

Značilnosti študija

Prvostopenjski in drugostopenjski programi so sodobni in inovativno zasnovani. Diplomantom omogočajo pridobitev specifičnih komunikacijskih kompetenc na področju medkulturnega in medjezikovnega posredovanja v slovensko-angleškem, slovensko­nemškem ter slovensko-madžarskem govornem prostoru in splošnih večjezičnih kompetenc, kar jih usposablja za opravljanje različnih dejavnosti. študij omogoča vključitev v zanimive projekte, spodbuja mednarodne izmenjave in obštudijske dejavnosti, motivira in usmerja študente k samostojnemu aktivnemu vključevanju na trg dela.

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti bodo lahko opravljali profesionalno delo na področju poslovnega komuniciranja v medkulturnih srečanjih, se zaposlili v turizmu, sestavljali promocijska besedila za naročnike ter se zaposlili v agencijah, izvozno naravnanih podjetjih in mednarodnih ustanovah, ali pa bodo v ustanovah in podjetjih predstavniki za javnosti. Institucije EU, predvsem Generalni direktorat za prevajanje, prav tako nudijo številne možnosti pripravništva in zaposlitve diplomantov.

Nadaljevanje študija

Neposredno na smereh drugostopenjskega enopredmetnega programa matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Nazivi diplomantov

1. stopnja

 • Dvopredmetni študij: Diplomant/ Diplomantka prevajalskih študij (UN) in …

2. stopnja

 • Enopredmetni študij: Magister/ Magistrica prevajalstva

Psihologija

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Psihologija – enopredmetni študijski programski program

Univerzitetni študijski program psihologije traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT/ECTS. Program zajema teoretična psihološka področja (zaznavni procesi, višji spoznavni procesi, motivacija in emocije, osebnost, razvojna psihologija, socialna psihologija) in osnovni pregled uporabnih psiholoških področij (pedagoška psihologija, klinična psihologija, psihologija dela in organizacij). Dopolnjen je z metodološkimi predmeti in predmeti drugih področij (npr. medicina, filozofija, sociologija), ki prispevajo k razumevanju duševnih procesov, osebnosti in vedenj ter študente usposabljajo za merjenje teh procesov in lastnosti ter uporabo znanstvenih metod. Nabor predmetov zaokrožajo izbirni predmeti in praktično usposabljanje v ustanovah, kjer psihologi opravljajo profesionalno delo.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Psihologija – enopredmetni nepedagoški magistrski študijski program

Magistrski študijski program psihologije na drugi stopnji traja dve leti in je ovrednoten s 120 KT/ECTS. Osrednji cilj je oblikovanje izobrazbenega profila, ki daje popolne kvalifikacije in potrebne kompetence za samostojno delo v psihološki dejavnosti. Poudarek programa je na uporabnih psiholoških predmetih, zaokrožata ga obsežnejše praktično usposabljanje in magistrsko delo. Zaključen študij psihologije na prvi in drugi stopnji in v obsegu 300 KT/ECTS je pogoj za opravljanje samostojne psihološke dejavnosti v javnih zavodih (vrtcih, šolah, centrih za socialno delo, zavodih za zaposlovanje, bolnišnicah in zdravstvenih domovih), javnih službah (policija, vojska) in podjetjih (kadrovskih službah).

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni študijski program Psihologija se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je pred 1.6.1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk.

Značilnosti študija

Študij psihologije študente usposablja za znanstveno podprto razumevanje duševnih procesov, osebnosti in vedenja posameznikov. Hkrati je naravnan aplikativno in študente usmerja k iskanju na dokazih osnovanih storitev in rešitev, ki prispevajo k duševnemu, socialnemu in telesnemu blagostanju ljudi. Študentom omogoča vključitev v številne obštudijske dejavnosti in spodbuja k raziskovalnim projektom. Ponuja praktično usposabljanje na prvi in drugi stopnji, s pomočjo katerega želi študente pripraviti na konkretne delovne izzive na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva, gospodarstva, športa in javne uprave. Študij ponuja izbirnost na področju družboslovno-humanističnih predmetov in motivira za mobilnost v programih Erasmus.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju prve stopnje je mogoča zaposlitev z opravljanjem manj zahtevnih delovnih nalog in pomoč pri psihološki dejavnosti. Samostojno opravljanje psihološke dejavnosti v okviru javnih zavodov, služb in podjetij je v skladu s standardi za izobraževanje in usposabljanje psihologov Evropske zveze združenj psihologov (EFPA) mogoče zgolj po zaključku prve in druge stopnje študija psihologije. Studij je hkrati usklajen s splošnimi smernicami Evropskega certifikata za psihologe (EuroPsy), predstavlja predpogoj za pridobitev certifikata ter s tem psihologom odpira možnost zaposlitve tudi drugod po Evropi in širše.

Nadaljevanje študija

Nadaljevanje študija po prvi stopnji je mogoče neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji. Po zaključeni drugi stopnji je mogoča vključitev v doktorski študijski program matičnega oddelka (Vedenjska in kognitivna nevroznanost) ter druge doktorske študijske programe v Sloveniji in tujini.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Diplomirani psiholog (UN)/Diplomirana psihologinja (UN)

2. stopnja

 • Magister psihologije/ Magistrica psihologije

Slovanski jeziki in književnosti

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Slovenski jezik in književnost – enopredmetni študijski program

Je samostojni študij 1. stopnje. Traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT/ECTS. Omogoča nadaljevanje študija na 2. stopnji.

Slovenski jezik in književnost – dvopredmetni študijski program

Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Mogoča je tudi povezava s študijem na Teološki fakulteti UL. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Omogoča nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Slovenski jezik in književnost – dvopredmetni nepedagoški študijski program

Študij je povezan z drugim nepedagoškim študijem na Filozofski fakulteti UM. Traja dve leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Daje poglobljeno znanje področij jezikoslovja in literarnih znanosti ter metodologije znanstvene raziskovanja.

Slovenski jezik in književnost – dvopredmetni pedagoški študijski program

Povezan je z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijem na Filozofski fakulteti UM. Traja dve leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Usposablja za poučevanje slovenščine v osnovnih in srednjih šolah, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi druge možnosti zaposlitev.

Slovenski jezik in književnost – enopredmetni pedagoški študijski program

Je samostojni pedagoški študij. Traja dve leti in je ovrednoten s 120 KT/ECTS. Študij je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje slovenščine v osnovnih in srednjih šolah.

Pogoji za vpis v programa 1. stopnje

Enopredmetni študijski program

V univerzitetni študijski program Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu40% točk,
 • uspeh iz slovenščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku20% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • uspeh pri poklicni maturi30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku10% točk,
 • uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu10% točk,
 • uspeh iz slovenskega jezika v 4. letniku10% točk.

Dvopredmetni študijski program

Vpisni pogoji so enaki kot na enopredmetnem študijskem programu.

Značilnosti študija

Studij slovenskega jezika in književnosti ni le študij, ampak je tudi način življenja. Usmerjen je interdisciplinarno, povezovalno, sodelovalno in aplikativno. Studentom omogoča vključitev v zanimive projekte in obštudijske dejavnosti. Razvija kritično mišljenje/ razmišljanje in omogoča aktivno vključevanje v raziskovalno delo. Ponuja izbirnost na matičnem oddelku, na drugih oddelkih Filozofske fakultete in med fakultetami UM. Motivira za študentsko mobilnost v programih Erasmus.

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti lahko opravljajo različna dela v medijih (novinarji, uredniki, poročevalci, moderatorji, napovedovalci), v založbah (uredniki), v turizmu, v oglaševanju, lektorirajo leposlovna, strokovna in znanstvena besedila, so predstavniki za javnosti v ustanovah v družbenih in gospodarskih dejavnostih, sestavljajo besedila za naročnike, svetujejo glede jezikovne politike v agencijah, podjetjih in ustanovah ipd. Kombinacije dvopredmetnih študijev povečujejo možnosti zaposlitev.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Enopredmetni študij: Diplomirani slovenist (UN)/Diplomirana slovenistka (UN)
 • Dvopredmetni študij: Diplomirani slovenist (UN) in … /Diplomirana slovenistka (UN) in …

2. stopnja

 • Enopredmetni pedagoški študij: Magister profesor /Magistrica profesorica slovenskega jezika in književnosti
 • Dvopredmetni pedagoški študij: Magister profesor/Magistrica profesorica slovenskega jezika in književnosti in …
 • Dvopredmetni nepedagoški študij: Magister/Magistrica slovenskega jezika in književnosti in …

Sociologija

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje – enopredmetni študijski program

Je samostojni študij 1. stopnje. Traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT/ECTS. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

Sociologija – dvopredmetni študijski program

Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Mogoča je tudi povezava s študijem na Teološki fakulteti UL. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Sociologija – enopredmetni študijski program

Je samostojni nepedagoški študij 2. stopnje. Traja dve leti in je ovrednoten s 120 KT/ECTS. Kandidatom daje interdisciplinarno družboslovno usposobljenost za opravljanje del na različnih strokovnih področjih svetovanja, upravljanja s človeškimi viri, komuniciranja z javnostmi in raziskovanja.

Sociologija – dvopredmetni pedagoški študijski program

Pedagoški študijski program je povezan z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijskim programom na Filozofski fakulteti UM. Traja dve leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Kandidate usposablja za poučevanje socioloških vsebin in predmetov v OŠ in SS, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitev.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

Enopredmetni študijski program 

V univerzitetni enopredmetni program Sociologija in interdisciplinarno družboslovje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1.6.1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi20% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu40% točk.

Dvopredmetni študijski program 

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je pred 1.6.1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk.

Značilnosti študija

Študij sociologije ni le študij, je način življenja. Usmerjen je interdisciplinarno, povezovalno, sodelovalno in aplikativno. Studentom omogoča vključitev v zanimive projekte in obštudijske dejavnosti, motivira in usmerja kritično reflektivnost družbenih dogajanj. Ponuja izbirnost na matičnem oddelku, na drugih oddelkih Filozofske fakultete in med fakultetami UM. Motivira za študentsko mobilnost v programih Erasmus.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju 1. stopnje je mogoča zaposlitev z opravljanjem manj zahtevnih delovnih nalog na več področjih: splošno in kadrovsko področje, informiranje, stiki z javnostmi, promocije, trženje, turizem … Kombinacije dvopredmetnih študijev povečujejo možnosti zaposlitev.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Enopredmetni študij: Diplomant/Diplomantka sociologije in interdisciplinarnega družboslovja (UN)
 • Dvopredmetni študij: Diplomirani sociolog/Diplomirana sociologinja (UN) in …

2. stopnja

 • Enopredmetni študij: Magister/ Magistrica sociologije
 • Dvopredmetni študij: Magister profesor/Magistrica profesorica sociologije in …

Umetnostna zgodovina

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Umetnostna zgodovina – dvopredmetni študijski program

Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Mogoča je tudi povezava s študijem na Teološki fakulteti UL. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Umetnostna zgodovina – dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski program

Nepedagoški študijski program je povezan z drugim nepedagoškim ali pedagoškim študijskim programom na Filozofski fakulteti UM. Traja dve leti in je ovrednoten s 60 KT/ECTS. Kandidate usposablja za delo v raziskovalnih institucijah, muzejih, galerijah, spomeniškem varstvu ter drugih ustanovah, povezanih z umetnostjo, s kulturo in turizmom, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitev.

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1.6.1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

kandidati iz točke b} izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.

Značilnosti študija

Umetnostna zgodovina je veda, ki preučuje razvoj likovne umetnosti od najstarejših časov do danes. Studij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru se v enaki meri osredotoča na likovno ustvarjalnost v Evropi, Sloveniji in na Štajerskem, pri čemer enakovredno vključuje vse zvrsti likovne umetnosti: arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo, uporabno umetnost, fotografijo, sodobne umetniške prakse. Poleg spoznavanja slogovnih usmeritev, najpomembnejših umetnikov in umetnostnih spomenikov se študenti, bodoči umetnostni zgodovinarji, seznanjajo tudi z metodologijo umetnostnozgodovinskega dela, zgodovino stroke, s problematiko varstva kulturne dediščine ter muzejskega dela. Studenti so že od prvega letnika v stiku z umetninami, tako s terenskimi vajami in (eno­ali večdnevnimi} ekskurzijami kakor tudi z obiski galerij, muzejev ter drugih, s stroko povezanih ustanov. Poleg pridobivanja temeljnih znanj jih študij usmerja tudi v različne oblike praktičnega dela, ki jih mora obvladati umetnostni zgodovinar. Študenti so vključeni v umetnostno in kulturno dogajanje v regiji, kar prispeva k njihovi prepoznavnosti in povečuje možnosti njihove zaposlitve.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju 1. stopnje je mogoča zaposlitev v različnih ustanovah s področja kulture in turizma. Končan študij 2. stopnje omogoča zaposlitev v muzejih in galerijah, spomeniškem varstvu, raziskovalnih ter drugih ustanovah, povezanih z umetnostjo, s kulturo in turizmom. Kombinacije dvopredmetnih študijev povečujejo možnosti zaposlitev.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Diplomirani umetnostni zgodovinar (UN) in …/Diplomirana umetnostna zgodovinarka (UN) in …

2. stopnja

 • Magister/ Magistrica umetnostne zgodovine in …

Zgodovina

1. STOPNJA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zgodovina – enopredmetni študijski program

Je samostojni študij. Traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT/ECTS. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

Zgodovina – dvopredmetni študijski program

Povezan je z drugim študijskim programom, ki ga kandidat/kandidatka izbere izmed ponujenih dvopredmetnih študijskih programov na Filozofski fakulteti UM. Mogoča je tudi povezava s študijem na Teološki fakulteti UL. Ovrednoten je z 90 KT/ECTS in traja tri leta. Omogoča vstop na trg dela in nadaljevanje študija na 2. stopnji.

2. STOPNJA – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zgodovina – enopredmetni nepedagoški magistrski študijski program

Je samostojni študij. Traja dve leti in je ovrednoten s 120 KT/ECTS. Kandidatom daje široko poznavanje in razumevanje zgodovinskih procesov ter jih usposablja za delo v raziskovalnih in kulturnih ustanovah, denimo v arhivih, muzejih, v medijskih hišah in drugod.

Zgodovina – dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski program

Oba dvopredmetna magistrska študijska programa sta povezana še z drugim pedagoškim ali nepedagoškim študijem na Filozofski fakulteti UM. Oba trajata dve leti in sta ovrednotena s 60 KT/ECTS. Usposabljata za delo v arhivih in muzejih, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitev.

Zgodovina – dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program

Kandidate usposablja za poučevanje zgodovinskih vsebin in predmetov v OŠ in SŠ, v kombinaciji z drugim študijem pa ponuja tudi številne druge možnosti zaposlitev.

Pogoji za vpis v programa 1. stopnje

Enopredmetni študijski program 

V univerzitetni enopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1.6.1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.

Dvopredmetni študijski program 

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku40% točk.

Značilnosti študija

Študij zgodovine ni le študij, je način razmišljanja, gledanja na svet, tudi način življenja. Usmerjen je interdisciplinarno, povezovalno, sodelovalno in aplikativno. Pomaga pri globinskem razumevanju sveta okoli nas. Zaradi njega veliko laže razumete celo vsakdanje novice. Studentom omogoča vključitev v zanimive projekte in obštudijske dejavnosti, motivira in usmerja kritično presojo družbenih dogajanj. Ponuja izbirnost na matičnem oddelku, na drugih oddelkih Filozofske fakultete in med fakultetami UM. Motivira za študentsko mobilnost v programih Erasmus.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju 1. stopnje je mogoča zaposlitev z opravljanjem manj zahtevnih delovnih nalog na več področjih: informiranje, promocije, trženje, turizem …

Kombinacije dvopredmetnih študijev povečujejo možnosti zaposlitev.

Nadaljevanje študija

Neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja

 • Enopredmetni študij: Diplomirani zgodovinar/Diplomirana zgodovinarka (UN)
 • Dvopredmetni študij: Diplomirani zgodovinar/Diplomirana zgodovinarka (UN) in …

2. stopnja

 • Enopredmetni študij: Magister/Magistrica zgodovine
 • Dvopredmetni pedagoški študij: Magister profesor/Magistrica profesorica zgodovine in …
 • Dvopredmetni nepedagoški študij: Magister/Magistrica zgodovine in …
Skip to content