Izpiti iz slovenskega jezika za tuje študentke in študente

Vse tuje kandidatke in kandidate, ki se vpisujejo na študij na Univerzi v Mariboru, obveščamo, da bo izpit iz slovenskega jezika na osnovni (A2)/srednji (B1) ravni, višji (B2) ravni ali visoki (C2) ravni.

Prijavnico za izpit si natisnite in jo izpolnite ter jo skupaj s plačano položnico pošljite na naslov (najmanj 8 dni pred izpitom):

Filozofska fakulteta UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Stroške izpita poravnate z nakazilom na transakcijski račun Filozofske fakultete UM:

Filozofska fakulteta UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

TRR: SI56 0110 0600 0020 393
Sklic: SI00 799
Namen nakazila: izpit iz slovenščine za tujce

Cena izpita: 113,70 EUR

Kontaktna oseba za vse izpite iz slovenščine za tuje študentke in študente

CIRIL KOLAR
ciril.kolar@um.si

Opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni (A2)/srednji (B1) ravni

Literatura

 • Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar, 2019: Gremo naprej: učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Andreja Markovič, Mojca Stritar, Tanja Jerman, Staša Pisek, 2015: Slovenska beseda v živo 1b: učbenik in delovni zvezek za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Andreja Markovič, Vesna Halužan, Mateja Pezdirc Bartol, Danuša Škapin, Gita Vuga, 2013: S slovenščino nimam težav: učbenik za kratke tečaje slovenščine: nadaljevalna stopnja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Polona Liberšar, Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar, 2020: Naprej pa v slovenščini: učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Andreja Markovič, Danuša Škapin, Mihaela Knez, Nina Šoba, 2010: Slovenska beseda v živo 2: učbenik in delovni zvezek za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Damjana Kern, Mojca Stritar, Damjan Huber, Tjaša Alič, Tanja Jerman, 2020: Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar, 2008: Izpit iz znanja slovenščine na srednji ravni: zbirka testov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Izpitni center.

Sestava izpita

Pisni del: razumevanje govorjenih in zapisanih besedil, poznavanje slovničnih struktur, pisanje kratkega praktičnega besedila (120 minut).
Ustni del: pogovor na splošno temo, predstavitev (sebe), opis slike (10 minut).

Znanje na ravni A2 (SEJO 2011: 46)

Kandidatka oz. kandidat razume stavke in pogoste izraze, ki se nanašajo na najbolj temeljna področja (na primer najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, krajevna geografija, zaposlitev). Sposoben se je sporazumevati v preprostih in rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah. S preprostimi besedami zna povedati nekaj o sebi in svojem neposrednem okolju ter zadovoljiti svoje trenutne potrebe.

Znanje na ravni B1 (SEJO 2011: 46)

Kandidatka oz. kandidat pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku razume glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečuje na delu, v šoli, prostem času itn. Znajde se v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Tvoriti zna preprosta povezana besedila o temah, ki so mu znane ali ga zanimajo. Opisati zna izkušnje in dogodke, sanje, upanja in ambicije ter na kratko utemeljiti in pojasniti svoja mnenja in načrte.

Ocenjevanje

Za pozitivno oceno mora kandidatka oz. kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/opravila  oz. ni opravil/ni opravila.

Opravljanje izpita iz slovenskega jezika na višji (B2) ravni

Literatura

 • Andreja Markovič, Danuša Škapin, Mihaela Knez, Nina Šoba, 2010: Slovenska beseda v živo 2: učbenik in delovni zvezek za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar, 2018: Slovenska beseda v živo 3a: učbenik in delovni zvezek za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar, 2011: Slovenska beseda v živo 3b: učbenik in delovni zvezek za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Ina Ferbežar, Nataša Domadenik,  2005: Jezikovod: učbenik za izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Damjana Kern, Mojca Stritar, Damjan Huber, Tjaša Alič, Tanja Jerman, 2020: Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina, 2008: Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni: zbirka testov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Izpitni center.

Sestava izpita

Pisni del: razumevanje govorjenih in zapisanih besedil, poznavanje slovničnih struktur, samostojno tvorjenje daljšega besedila (120 minut).
Ustni del: pogovor in predstavitev samostojno izbrane teme (15 minut).

Znanje na ravni B2 (SEJO 2011: 46)

Kandidatka oziroma kandidat razume glavne ideje v kompleksnem besedilu tako o konkretnih kot abstraktnih temah, vključno z razpravami s svojega strokovnega področja. V medosebnih stikih govori dovolj tekoče in spontano. Tvoriti zna jasno, poglobljeno besedilo iz širokega razpona tem in razložiti stališče o nekem aktualnem vprašanju, tako da pojasni prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.

Ocenjevanje

Za pozitivno oceno mora kandidatka oz. kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/opravila oz. ni opravil/ni opravila.

Opravljanje izpita iz slovenskega jezika na ravni C2

Literatura

 • Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar, 2011: Slovenska beseda v živo 3b: učbenik in delovni zvezek za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Ina Ferbežar, Nataša Domadenik,  2005: Jezikovod: učbenik za izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Damjana Kern, Mojca Stritar, Damjan Huber, Tjaša Alič, Tanja Jerman, 2020: Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina, 2008: Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni: zbirka testov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Izpitni center.

Sestava izpita

Pisni del: razumevanje govorjenih in zapisanih besedil, poznavanje slovničnih struktur, samostojno tvorjenje daljšega pisnega besedila (120 minut).
Ustni del: pogovor in predstavitev izbrane teme s področja stroke (20 minut).

Znanje na ravni C2 (SEJO 2011: 46)

Kandidatka oz. kandidat z lahkoto razume tako rekoč vse, kar sliši ali prebere. Zna povzemati informacije iz različnih govornih in pisnih virov in pri tem povezati argumente in pripovedi v koherentno obliko. Izraža se spontano, zelo tekoče, natančno in tudi v kompleksnih situacijah ločuje med drobnimi pomenskimi odtenki.

Ocenjevanje

Za pozitivno oceno mora kandidatka oz. kandidat za vsakega izmed delov doseči najmanj 60 % za raven C2. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/opravila oz. ni opravil/ni opravila.

Potrdilo

Kandidatke in kandidati prejmejo potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni C2.

Opozorilo

Ocenjevanje znanja kandidatk in kandidatov se izvaja praviloma za potrebe Univerze v Mariboru.

Dodatne usmeritve za opravljanje izpita iz slovenskega jezika za vpis na 1. in 2.  stopnjo Filozofske fakultete UM

Znanje slovenskega jezika na ravni B2

 1. STOPNJA

Znanje stopnje B2 pred začetkom izbirnega postopka
Kandidatke in kandidati, ki se vpisujejo na univerzitetni enopredmetni in univerzitetni dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost, morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka.

Znanje stopnje B2 pred vpisom v drugi letnik
Kandidatke in kandidati, ki se vpisujejo na druge univerzitetne študijske programe (enopredmetni: Germanistika, Sociologija in interdisciplinarno družboslovje in Zgodovina; dvopredmetni: Angleški jezik in književnost, Filozofija, Geografija, Madžarski jezik s književnostjo, Prevajalske študije – angleščina, Prevajalske študije – nemščina, Nemški jezik in književnost, Pedagogika, Sociologija, Umetnostna zgodovina, Zgodovina) bodo morali znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom izkazati pred vpisom v drugi letnik.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega pogoja so:
a) potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
b) opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 na FF UM,
c) spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
d) maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljeni predmet Slovenščina,
e) spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
f) diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidatka oz. kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

 1. STOPNJA

Znanje stopnje B2 pred začetkom izbirnega postopka
Kandidatke in kandidati, ki se vpisujejo na študijske programe 2. stopnje Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški), Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški), Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški), morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka.

Znanje stopnje B2 pred vpisom v drugi letnik
Kandidatke in kandidati, ki se vpisujejo na študijske programe 2. stopnje Medkulturna germanistika (enopredmetni nepedagoški), Medkulturna germanistika (dvopredmetni nepedagoški), Nemščina kot tuji jezik (dvopredmetni pedagoški), Poučevanje angleščine (dvopredmetni pedagoški), Anglistika (dvopredmetni nepedagoški), Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški), Prevajanje in tolmačenje (enopredmetni nepedagoški), Sociologija (enopredmetni nepedagoški), Sociologija (dvopredmetni pedagoški), Filozofija (dvopredmetni pedagoški), Filozofija (dvopredmetni nepedagoški), Pedagogika (enopredmetni pedagoški), Pedagogika (dvopredmetni pedagoški), Geografija (dvopredmetni pedagoški), Geografija (dvopredmetni nepedagoški), Zgodovina (enopredmetni nepedagoški), Zgodovina (dvopredmetni pedagoški), Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški), Umetnostna zgodovina (dvopredmetni nepedagoški), bodo morali znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom izkazati pred vpisom v drugi letnik.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega pogoja so:
a) potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
b) opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 na FF UM,
c) spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
d) maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenščina,
e) spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
f) diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidatka oz. kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Znanje slovenskega jezika na ravni C2

Kandidatke in kandidati, ki se vpisujejo na univerzitetni enopredmetni študijski program Psihologija in študijski program 2. stopnje Psihologija, morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni C2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka.

Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva opravljen predmet Slovenščina na splošni maturi ali v zadnjem letniku srednje šole oziroma potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni C2.

Skip to content