Oddelek za filozofijo

Izberite modrost, dobrodošli na študiju filozofije v Mariboru.

Predstavitev oddelka

Mariborski Oddelek za filozofijo obstaja že vse od leta 1993. Zaposluje vrsto odličnih strokovnjakinj in strokovnjakov, dejavnih tudi na raziskovalnem področju, izobrazil je številne generacije. Na Oddelku gojimo zelo različne discipline in omogočamo znanja na številnih področjih filozofije, vse od zgodovine filozofije, ontologije, epistemologije, logike, etike, estetike, filozofije duha, filozofije jezika, socialne in politične filozofije, filozofije religije, didaktike filozofije in številnih drugih.

Članice in člani oddelka sodelujemo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in si želimo vanje vključevati tudi najbolj perspektivne študentke in študente. Hkrati verjamemo, da je filozofsko znanje lahko komplementarno z drugimi znanostmi in vedami, da nikakor ni samoten trud čudakov, zato sledimo svetovnim filozofskim trendom tudi v perspektivi interdisciplinarnosti. Urejamo dve znanstveni reviji, v slovenščini revijo Analiza, v angleščini pa mednarodno odmevno revijo Acta Analytica. Obe reviji sta osredotočeni predvsem na analitično tradicijo in analitično filozofijo, med drugim ju močno zanimajo področja, kot so filozofija jezika, filozofija znanosti in metafizika, pa tudi interdisciplinarna raziskovalna področja, kot sta bioetika in kognitivna znanost, članice in člani Oddelka pa smo odprti tudi za vse druge tokove in usmeritve.

Študentkam in študentom ponujamo veliko bolj individualen pristop kot morda drugi, večji oddelki za filozofijo. To pomeni, da lahko pri upravljanju časa in študijskem procesu postrežemo z več prilagodljivosti, ohranjamo odprt odnos do vseh šolajočih se študentk in študentov, z njimi gojimo dialog, ki je sicer tradicionalno v osrčju filozofskega naprezanja, spodbujamo razmišljanje, intelektualni angažma in razpravo, kritični in analitični pogled na filozofijo.

Ponujamo kratek motivacijski razmislek. Je poanta filozofije v znanju o svetu okoli nas in v spoznavanju nas samih? Vsekakor. Je njena poanta v spreminjanju sveta? Tudi. Še pred tem pa ga je potrebno misliti, kar je najtežje: ideje filozofinj in filozofov so v preteklosti družbo radikalno spreminjale in toliko tega je, česar znanost ali družba ne želita ali ne znata postaviti v miselni okvir. Čeprav danes to ne velja, je bila filozofija nekoč na začetku razvoja vseh znanosti. Njeni privrženci večkrat ugotavljajo, da v časih nemišljenja ostaja žal le še branik kritičnega in samostojnega razmišljanja. Morala in etika sta filozofski disciplini – zakaj biti moralen, vam lahko najbolje pojasni le filozof. Logika je filozofska disciplina – kateri argumenti so dobri in kateri slabi, vam lahko najbolje pojasni le filozof. Že zgolj našteto sta dva dobra razloga, če drugih ne omenjamo, zaradi katerih lahko ugotovimo, kako nujna so filozofska znanja za razumevanje, razlago in tudi delovanje posameznice ali posameznika in družbe v celoti.

Omenjen je le en vidik njene koristnosti, je še veliko drugih. Če želimo biti učeča se družba, moramo znati nakopičene informacije, s katerimi smo prestreljeni, pravilno in smiselno urediti, na koncu pa jih še kritično ali analitično ovrednotiti. Tudi razumeti in razložiti dogajanje okoli nas: družbeno, politično, znanstveno. Študij filozofije je specifičen, ker ponuja nakazano: ne samo pridobitev formalne izobrazbe ali znanj, prinaša enega od ključnih načinov za poglobljeno analizo in mišljenje o nas samih in svetu. Posredno nas vabi celo, da vsakdo osebno izbere možnost, kako preživeti svoje življenje: površno, tjavendan, brez mentalnega naprezanja ali morda v raziskovanju in odkrivanju odgovorov na najtežja vprašanja o človeku, svetu, družbi, transcendenci. V smeri, ki jo je v razmislek predlagal nesmrtni Sokrat: »Neraziskanega življenja ni vredno živeti.«

Mariborski Oddelek za filozofijo obstaja že vse od leta 1993, zaposluje vrsto odličnih strokovnjakinj in strokovnjakov, dejavnih tudi na raziskovalnem področju, izobrazil je številne generacije. Sodelujemo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter si želimo vanje vključevati tudi najbolj perspektivne študentke in študente. Doslej smo uspeli ohranjati odprt odnos do vseh šolajočih se študentk in študentov, z njimi gojiti dialog, ki je sicer v osrčju filozofskega naprezanja, spodbujati razmišljanje, intelektualni angažma in razpravo, kritični in analitični pogled na filozofijo. Hkrati verjamemo, da je filozofsko znanje lahko komplementarno z drugimi znanostmi in vedami, nikakor ne samoten trud čudakov, zato sledimo svetovnim filozofskim trendom tudi v perspektivi interdisciplinarnosti. Urejamo in izdajamo dve znanstveni reviji, v slovenščini revijo Analiza, v angleščini pa mednarodno odmevno revijo Acta Analytica.

V slovenski družbi, še posebej v družboslovnih in humanističnih vodah, trenutno gotovo ni enostavno najti službe, toda diplomantke in diplomanti bodo s svojim širokim poklicnim profilom konkurenčni na raziskovalnem področju, v založništvu in novinarstvu, oglaševanju, medijih, kulturnih, duhovnih in umetnostnih ustanovah. Pa tudi, zakaj pa ne, v intelektualnem podjetništvu. Ker pa je prvostopenjski študij filozofije mogoče nadgraditi s pedagoško specializacijo, se bo s pridobljenim magisterijem odprla še dodatna poklicna možnost v poučevanju filozofije in njej sorodnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah.

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

ZUNANJI SODELAVCI

red. prof. dr. Božidar Kante
red. prof. dr. Rudi Kotnik

Toni Klis, prof. fil. in zgod.
Maja Vačun, prof. fil. in slov.

ŠTUDENT TUTOR

Študijski programi

Na Filozofski fakulteti v Mariboru ponujamo študij filozofije na vseh treh stopnjah (bolonjskega) izobraževanja. Na prvi stopnji izvajamo dvopredmetni študijski program prve stopnje Filozofija, ki ga lahko študentka ali študent združuje s študijem drugih dvopredmetnih programov prve stopnje na naši fakulteti. Študij lahko nadaljuje na drugi bolonjski stopnji, kjer izbira med naslednjima programoma: (a) dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Filozofija in (b) dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom Filozofija. Študijska programa trajata dve leti.

Na Oddelku za filozofijo že leta omogočamo študij filozofije na tretji bolonjski stopnji, kjer lahko študentka ali študent svoje znanje okrona z doktoratom, kar bo omogočilo reševanje najzahtevnejših filozofskih in drugih humanističnih problemov.

Dogodki

Ni dogodkov.

Pretekli dogodki Oddelka

Projekti in programske skupine

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Mednarodno sodelovanje

Članice in člani Oddelka za filozofijo sodelujemo z več filozofskimi in drugimi sorodnimi institucijami na univerzah doma in v tujini. Po intenzivnosti sodelovanja izstopajo predvsem univerze v srednji in vzhodni Evropi (še zlasti v Ljubljani, Kopru, Gradcu, na Reki, v Zagrebu, Beogradu). Sodelovanje se uresničuje tako z mobilnostjo pedagoškega osebja kakor tudi z vključevanjem v raziskovalno delo v projektnih skupinah, članstvom v uredniških odborih, udeležbo na konferencah in seminarjih, poletnih šolah itn.

Intenzivno sodelujemo s Srednjeevropsko univerzo (CEU), ki je imela do nedavnega sedež v Budimpešti, zadnje leto pa ga je premestila na Dunaj. S to univerzo kot predavatelj že vrsto let sodeluje član Oddelka dr. Nenad Miščević, hkrati pa se je ob naši spodbudi ter strokovnem in znanstvenem sodelovanju kar nekaj študentk in študentov odločilo, da na tej ustanovi opravijo doktorski študij.

Oddelek za filozofijo spodbuja udeležbo na mednarodnih izmenjavah, kot sta programa Erasmus+ in CEEPUS. Tovrstne izmenjave učnemu osebju ter študentkam in študentom omogočajo spoznavanje tujega kulturnega in socialnega okolja, jim nudijo novo stopnjo samostojnosti, opravljanje študijskih obveznosti v tujini pa jim nudi vpogled v raznolikost obravnave filozofskih problemov z različnih perspektiv različnih oddelkov. Poleg tega Oddelek vsako leto soorganizira mednarodno znanstveno filozofsko konferenco na Bledu, ki jo v sklopu bilateralnega projekta z naslovom Miselni eksperimenti in družba: aplikativna epistemologija in etika, ki poteka v sodelovanju z Univerzo v Georgii, trenutno financira tudi ARRS. V zadnjih letih smo znotraj bilaterale sodelovali z Univerzo v Arkansasu (2015–2016, raziskovalec-nosilec v Sloveniji dr. Nenad Miščević, raziskovalec-nosilec v ZDA dr. Jack Lyons; 2017–2018, raziskovalec-nosilec v Sloveniji dr. Nenad Miščević, raziskovalec-nosilec v ZDA dr. Jack Lyons) in z Univerzo v Georgii (2019–2021, raziskovalka-nosilka v Sloveniji dr. Smiljana Gartner, raziskovalka-nosilka v ZDA dr. Sarah Wright). Blejske filozofske konference, na katerih smo sodelovali v zadnjih letih, so: The Intersection of Epistemology and Philosophy of Mind, 2015 (Jack C. Lyons, Danilo Šuster), Ethical Issues, 2016 (Justin Weinberg, Friderik Klampfer), Epistemic Virtues and Epistemic Skills, 2017 (Sarah Wright, Smiljana Gartner),  Ethical Issues: Theoretical and Applied, 2018 (Justin Weinberg, Friderik Klampfer), Social Epistemology and the Politics of Knowing, 2019 (Sarah Wright, Smiljana Gartner).

Oddelek je dejaven tudi na področju raziskav v okviru nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Trenutno znotraj ARRS zaključujemo petletno raziskovalno obdobje, ki se je osredotočilo na miselne eksperimente v filozofiji na različnih filozofskih področjih, kot so etika in politična filozofija, ontologija in filozofija uma, filozofija jezika, epistemologija, književnost in umetnost itd. Prizadevamo si ustvariti projekt, ki se osredotoča na umetno inteligenco in njene vplive na pedagoški proces, ter projekt, ki se osredotoča na epistemske hibe.

Oddelek za filozofijo tradicionalno organizira predavanja in konference, na katerih gostujejo priznane filozofinje in filozofi z vsega sveta. V preteklih letih so bili naši gostje Michael Devitt (CUNY), Pierre Jacob (Institut Jean Nicod v Parizu), Terry Horgan (Univerza v Arizoni), Yujin Nagasawa (Univerza v Birminghamu), Duncan Pritchard (Univerza Kalifornije) in mnogi drugi.

Obenem Oddelek letno organizira tudi Mednarodni študentski filozofski simpozij, na katerem lahko sodelujejo študentke in študenti vseh letnikov. Simpozij vsako leto gosti več deset udeleženk in udeležencev z različnih uglednih univerz z vsega sveta in predstavlja odličen uvod v pisanje in predstavljanje strokovnih člankov pred občinstvom, kakor tudi priložnost za razpravo in deljenje znanja s tujimi študentkami in študenti filozofije.

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema je voditi, usmerjati in motivirati študentke in študente ter jim pomagati pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti.

Na Oddelku za filozofijo FF UM v študijskem letu 2020/21 tutorski sistem vodita in usmerjata tutor učitelj dr. Janez Bregant (janez.bregant@um.si) in tutor študent Kristijan Matjašič (kristijan.matjasic@student.um.si).

Študentska, obštudijska dejavnost

Raziskovalne in strokovne aktivnosti študentk in študentov filozofije so:

  • sodelovanje na mednarodnih na mednarodnih izmenjavah, kot sta programa Erasmus+ in CEEPUS;
  • sodelovanje v projektih PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist);
  • sodelovanje v drugih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih;
  • samostojno oblikovanje ali sooblikovanje strokovnih in znanstvenih publicističnih prispevkov;
  • tutorska aktivnost;
  • delovanje v filozofskem društvu za razvoj humanistike (zofijini.net);
  • povezovanje in aktivno sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in drugimi šolami različnih izobraževalnih nivojev ter drugimi organizacijami, ki zaposlujejo filozofinje in filozofe, oz. potencialnimi delodajalci;
  • organizacija in soorganizacija slovenskih in mednarodnih simpozijev ali strokovnih dogodkov.

V sklopu filozofske smeri deluje več društev:

Filozofsko društvo Zofijini Društvo za razvoj humanistike Slovensko filozofsko društvo: SFD Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (DAF)

Znanstvena revija in založniška dejavnost

Članice in člani Oddelka za filozofijo sodelujejo in urednikujejo pri reviji Analiza, odgovorni urednik je član Oddelka dr. Božidar Kante. Analiza je znanstvena revija za analitično filozofijo in poudarja racionalni, argumentativni pristop k filozofskim problemom tako s teoretičnega kot praktičnega vidika. Prav tako urednikujejo pri mednarodni reviji Acta Analytica, ki je revija za filozofijo v analitični tradiciji; odgovorni urednik je član Oddelka dr. Danilo Šuster. Obe reviji izhajata večkrat letno in prinašata nova znanstvena spoznanja s področja filozofije in sorodnih znanstvenih disciplin.

Filozofske znanstvene revije

Povezave

Analiza Acta Analytica Mednarodne konference na Bledu
Skip to content