Dekan

red. prof. dr. DARKO FRIŠ, prof. zgod.

Dekan je strokovni vodja Filozofske fakultete. Ob tem ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo Statut Univerze v Mariboru, splošni akti Univerze v Mariboru ali pa jih nanj prenese rektor Univerze v Mariboru.

Dekan:

 1. zastopa in predstavlja ter vodi FF in odloča o njenem poslovanju v skladu s Statutom;
 2. v zadevah, ki so povezane z izvajanjem nacionalnega programa visokega šolstva, zastopa UM v pravnem prometu v obsegu dejavnosti fakultete in s pooblastili, ki jih skladno s predpisi določa Statut;
 3. organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško in drugo delo;
  • 3.a pripravi predlog poslanstva, vizije, strateškega načrta in ciljev razvoja FF;
 4. predlaga uvedbo novih študijskih in umetniških programov ter izvajanje novih raziskovalnih projektov;
 5. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
  • 5.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje FF in rektorju skladno z zahtevami uredbe, ki ureja javno financiranje visokošolskih in drugih zavodov, omogoča stalen vpogled v poslovanje;
 6. opozarja organe FF ter delavke in delavce s posebnimi pooblastili na nezakonite odločitve in v primerih, ko ti pri nezakonitih odločitvah vztrajajo, takšno izvršitev zadrži in nemudoma obvesti organe UM;
 7. sklicuje in vodi seje Senata FF ter skrbi za izvrševanje njegovih sklepov;
 8. Senatu FF in rektorju UM najmanj enkrat na leto poroča o delu;
 9. Senatu FF predlaga ustanavljanje in organizacijske spremembe kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela ter imenuje njihove predstojnice in predstojnike;
 10. ugotavlja kadrovske in materialne potrebe za izvajanje visokošolske dejavnosti FF in jih posreduje UM;
 11. skrbi, da visokošolske in druge delavke in delavci redno izpolnjujejo svoje naloge, ter sprejema ukrepe za izboljšanje organizacije izobraževalnega in znanstvenega dela;
 12. rektorju UM na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja Senata FF predlaga imenovanje tajnice oz. tajnika fakultete;
 13. ima pravico, da razreši tajnico oz. tajnika fakultete, če ta krši 299. člen Statuta;
 14. na podlagi posebnega predhodnega pooblastila rektorja odloča o delovnih razmerjih delavk in delavcev FF ter odgovarja za zakonitost njihovih delovnih razmerij;
 15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, Statutom ali drugimi splošnimi akti UM;
 16. skrbi za izvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti FF in izvaja razvojni program fakultete;
 17. razpisuje volitve v organe FF, če Statut ali drugi splošni akt ne določa drugače;
 18. je pristojen za ugotavljanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti FF, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela ter pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice).

Dekan zagotavlja zakonitost dela in učinkovitost poslovanja FF ter za svoje delo odgovarja rektorju UM, Akademskemu zboru, Senatu in Upravnemu odboru UM.

Naloge, pravice in pristojnosti dekana so določene v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru ter drugimi zakoni in splošnimi akti ter pooblastili rektorja Univerze v Mariboru. V ta namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na fakulteti.

Za dekansko funkcijo lahko kandidira visokošolska učiteljica oz. visokošolski učitelj, ki je redno zaposlen na univerzi in za polni delovni čas dela v okviru fakultete ter je s svojim znanjem, strokovnostjo, razgledanostjo in izkušnjami sposoben ustvarjalno prispevati k razvoju fakultete in jo uspešno voditi.
Predlog kandidature za dekanico oz. dekana lahko poda vsaka visokošolska učiteljica oz. visokošolski učitelj fakultete.

Dekanico oz. dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivk in volivcev:
− visokošolske učiteljice in učitelji, znanstvene delavke in delavci ter visokošolske sodelavke in sodelavci, ki imajo z univerzo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25-% delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici;
− študentke in študenti ter
− druge delavke in delavci, ki imajo z univerzo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25-% delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

Skupine volivk in volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov:
− delavke in delavci 80 % vseh glasov, od tega delavke in delavci iz tretje alineje prejšnjega odstavka 25 % glasov,
− študentke in študenti 20 % vseh glasov.

Dekanico oz. dekana na podlagi volitev imenuje rektorica oz. rektor univerze za dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko dekanica oz. dekan ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot osem let.

Podrobnejši postopek dekanskih volitev ter razlogi in postopek za razpis predčasnih volitev se določijo s pravilnikom, ki ga sprejmeta Senat Univerze v Mariboru in Upravni odbor Univerze v Mariboru.

Dekanica oz. dekan se lahko predčasno razreši iz razlogov, ki so v Statutu UM navedeni za razrešitev rektorice oz. rektorja. O razrešitvi dekanice oz. dekana na predlog Senata FF, Akademskega zbora FF, Senata UM ali Upravnega odbora UM odloča rektorica oz. rektor UM. Razrešitev lahko predlaga tudi rektorica oz. rektor UM. V tem primeru potrebuje mnenje Senata UM ali Upravnega odbora UM. Za postopek za razrešitev se smiselno uporabljajo določbe o postopku za razrešitev rektorice oz. rektorja.

Skip to content