Poslovodni odbor

Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in finančni načrt Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki pomenita vsebino dela (storitve, projekti itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze v Mariboru, sprejme Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z gospodarstvom in svojo dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze. Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, hkrati pa nadzira poslovanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Dekan, tajnik in prodekanica za študentska vprašanja so člani po funkciji, 6 članic in članov je voljenih.

Seje Poslovodnega odbora sklicuje in vodi dekan prof. dr. Darko Friš.

Članice in člani Poslovodnega odbora

Terminski plan sej Poslovodnega odbora v študijskem letu 2022/2023

Oktober 2022 18.10.2022
November 2022 29.11.2022
December 2022 13.12.2022
Januar 2023 31.1.2023
Februar 2023 28.2.2023
Marec 2023 21.3.2023
April 2023 25.4.2023
Maj 2023 30.5.2023
Junij 2023 27.6.2023
September 2023 19.9.2023

Začetek vseh sej je ob 8.00.

Povezave

Gradivo Poslovodnega odbora
Skip to content