Poslovodni odbor

Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in finančni načrt Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki pomenita vsebino dela (storitve, projekti itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze v Mariboru, sprejme Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z gospodarstvom in svojo dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze. Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, hkrati pa nadzira poslovanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Dekan, tajnik in prodekanica za študentska vprašanja so člani po funkciji, 6 članic in članov je voljenih.

Seje Poslovodnega odbora sklicuje in vodi dekan prof. dr. Darko Friš.

Članice in člani Poslovodnega odbora

Terminski plan sej Poslovodnega odbora v študijskem letu 2023/2024

Datum seje Dan v tednu
Oktober 2023 17. 10. 2023 torek
November 2023 21. 11. 2023 torek
December 2023 20. 12. 2023 sreda
Januar 2024 30. 1. 2024 torek
Februar 2024 20. 2. 2024 torek
Marec 2024 19. 3. 2024 torek
April 2024 16. 4. 2024 torek
Maj 2024 21. 5. 2024 torek
Junij 2024 26. 6. 2024 sreda
September 2024 25. 9. 2024 sreda

Začetek vseh sej je ob 8.00.

Povezave

Gradivo Poslovodnega odbora
Skip to content