Poslovodni odbor

Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in finančni načrt Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki pomenita vsebino dela (storitve, projekti itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze v Mariboru, sprejme Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z gospodarstvom in svojo dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze. Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, hkrati pa nadzira poslovanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Dekan, tajnik in prodekanica za študentska vprašanja so člani po funkciji, 6 članic in članov je voljenih.

Seje Poslovodnega odbora sklicuje in vodi dekan prof. dr. Darko Friš.

Članice in člani Poslovodnega odbora

PRODEKANICA ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA

Terminski plan sej Poslovodnega odbora v študijskem letu 2021/2022

Oktober 202119.10.2021
November 202116.11.2021
December 202114.12.2021
Januar 202218.1.2022
Februar 202215.2.2022
Marec 202222.3.2022
April 202226.4.2022
Maj 202217.5.2022
Junij 202228.6.2022
September 202220.9.2022

Vse seje so načrtovane na torek, ob 9. uri.

Povezave

Gradivo Poslovodnega odbora