Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Članice in člani Senata Filozofske fakultete so visokošolske učiteljice in učitelji ter znanstvene delavke in delavci. Voli jih Akademski zbor Filozofske fakultete, tako da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna in študijska področja Filozofske fakultete.

Dekan je član Senata po položaju.

V Senat Filozofske fakultete se izvolijo tudi študentske predstavnice in predstavniki, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat najmanj eno petino izvoljenih članov iz študentskih vrst. Članice in člane Senata Filozofske fakultete iz študentskih vrst voli Študentski svet Filozofske fakultete.

Mandatna doba članic in članov Senata Filozofske fakultete iz vrst visokošolskih učiteljic in učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članic in članov Senata iz študentskih vrst je eno leto.

Seje Senata Filozofske fakultete so javne. Sklicuje in vodi jih dekan.

Delovanje senata

Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

 • sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;
 • sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
 • sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
 • predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava ter sprejme analizo vpisa;
 • odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali Statut UM;
 • skladno z določili Statuta UM voli v nazive visokošolskih učiteljic in učiteljev, znanstvenih delavk in delavcev ter visokošolskih sodelavk in sodelavcev, razen v naziv redne profesorice oz. rednega profesorja in naziv znanstvene svetnice oz. znanstvenega svetnika;
 • imenuje komisije za izdelavo strokovnih poročil o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljic in učiteljev, znanstvenih delavk in delavcev ter visokošolskih sodelavk in sodelavcev;
 • potrjuje teme doktorskih disertacij, imenuje komisije za oceno teme doktorske disertacije ter komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije oz. komisijo za odvzem doktorskega naziva;
 • voli članice in člane Senata UM glede na znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja, ki jih razvija članica UM;
 • rektorju UM predlaga kandidatke in kandidate za dekanico oz. dekana ter prodekanice oz. prodekane;
 • odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblikah visokošolskega dela;
 • sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljic in učiteljev, znanstvenih delavk in delavcev ter visokošolskih sodelavk in sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov;
 • predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljic in učiteljev ter gostujočih visokošolskih učiteljic in učiteljev;
 • obravnava splošne akte UM in podaja svoje predloge in stališča;
 • skladno s splošnim aktom UM izvaja postopek nostrifikacije;
 • podaja predloge za podelitev častnega doktorata in nazivov častni senator oz. častna senatorka ter zaslužni profesor oz. zaslužna profesorica;
 • obravnava pobude in predloge Študentskega sveta UM in Študentskega sveta FF;
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali Statut UM.

Terminski plan sej Senata Filozofske fakultete UM v študijskem letu 2023/2024

Četrtek, 19. 10. 2023 ob 11:00
Četrtek, 23. 11. 2023 ob 11:00
Četrtek, 14. 12. 2023 ob 11:00
Četrtek, 18. 1. 2024 ob 11:00
Četrtek, 22. 2. 2024 ob 11:00
Četrtek, 21. 3. 2024 Ob 11:00
Četrtek, 18. 4. 2024 ob 11:00
Četrtek, 23. 5. 2024 ob 11:00
Četrtek, 13. 6. 2024 ob 11:00
Četrtek, 19. 9. 2024 ob 11:00

Komisije

V okviru Senata Filozofske fakultete delujejo naslednje komisije:

Komisija za študijske zadeve Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve Komisija za ocenjevanje kakovosti Komisija za habilitacije Komisija za mednarodno sodelovanje

Povezave

Gradivo Senata

Članice in člani

Članice in člani Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Senatorke študentke in senatorji študenti

Skip to content