Akademski zbor

Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi 310. člena Statuta Univerze v Mariboru sestavljajo vse visokošolske učiteljice in učitelji, znanstvene delavke in delavci ter visokošolske sodelavke in sodelavci. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavnice in predstavniki iz študentskih vrst, ki jih izvoli Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, tako da je njihovo število najmanj ena petina članic in članov Akademskega zbora. Študentske predstavnice in predstavniki sodelujejo pri obravnavi vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentk in študentov ter na študijske programe, in o teh vprašanjih tudi odločajo ter sodelujejo pri postopku izbire kandidatk in kandidatov za dekansko funkcijo. Mandatna doba članic in članov Akademskega zbora iz študentskih vrst je eno leto.

Delo Akademskega zbora vodi predsednik Akademskega zbora doc. dr. Anton Ravnikar, namestnik predsednika je izr. prof. dr. Boris Vezjak.

Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

  • izvoli članice in člane Senata Filozofske fakultete;
  • Senatu predlaga kandidatke in kandidate za dekanico oz. dekana Filozofske fakultete;
  • obravnava in sprejema program razvoja Filozofske fakultete;
  • obravnava in sprejema poročilo o delu članice ter daje predloge in pobude Senatu Filozofske fakultete;
  • opravlja druge naloge, če tako določa Statut Univerze v Mariboru.

Seje akademskega zbora so javne.

Po Statutu Univerze v Mariboru imajo članice in člani Akademskega zbora volilno pravico. Volitve Akademskega zbora so tajne.

Gradiva

Skip to content