Oddelek za geografijo

Skupaj spoznavajmo tretji kamen od Sonca.

Predstavitev oddelka

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je mogoče študirati geografijo na prvi, drugi in tretji stopnji.

S študijem na prvi stopnji usposabljamo študentke in študente za osnove geografskega poklica, to je za samostojno spoznavanje in interpretiranje konkretnega geografskega okolja oz. pokrajine. Prvostopenjski program zagotavlja mednarodno primerljivo temeljno in pregledno univerzitetno geografsko izobrazbo. Po prvi stopnji študija se pridobi naziv univerzitetni diplomirani geograf oziroma univerzitetna diplomirana geografinja.

Študij geografije nadgrajujemo v dveh drugostopenjskih študijskih programih – pedagoškem in nepedagoškem. Pedagoški program se usmerja v pripravo za poučevanje geografije na različnih izobraževalnih nivojih (magister profesor geografije oziroma magistrica profesorica geografije), nepedagoški pa v raziskovalno/aplikativno geografijo, ki je neposredno uporabna pri trajnostnem razvijanju lokalnega in globalnega življenjskega prostora (magister geografije oziroma magistrica geografije). Vsi navedeni programi omogočajo poljubne kombinacije z drugimi predmeti v okviru koncepta dvopredmetnosti.

Študij na tretji stopnji oz. doktorski študij geografije usposablja za ustvarjanje novega znanja na področju pedagoške in aplikativne geografije.

Diplomirani geografi in diplomirane geografinje pridobijo znanja s področja temeljnega razumevanja povezanosti naravnih in družbenih elementov v konkretni pokrajini. Sposobni so sodelovati pri trajnostnem načrtovanju razvoja gospodarskih dejavnosti, ki so neposredno vpete v konkretno pokrajino in od nje odvisne, oz. aktivno sodelovati na področju presojanja soodvisnosti socialnih, gospodarskih in naravnih dejavnikov prostora. Z upodabljanjem prostorskih razsežnosti geografskih pojavov in procesov na zemljevidih znajo opozarjati na interakcije v prostoru, ki so uporabne v gospodarskih dejavnostih (turizem, promet, kmetijstvo, industrija itn.). Področja, na katerih se lahko zaposlujejo, so upravno-administrativna dela, analiza statističnih podatkov, geoinformatika, turizem, okoljevarstvo, mediji in druga. Lahko se tudi samozaposlijo (s. p.) oz. sodelujejo pri posameznih projektnih aktivnostih, ki podpirajo gospodarske dejavnosti. Zaposlitvene možnosti kandidatk in kandidatov na področju negospodarstva so izkazane v ustanovah, kjer je geografija ena od temeljnih dejavnosti ali virov informacij in spoznanj o prostoru (zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine, zavodi za prostorsko planiranje, statistični uradi, občinski oddelki za okolje in prostor ter družbene dejavnosti, razvojne agencije, uprave krajinskih parkov, podjetja, ki se ukvarjajo s projektnim delom), na področju tiskanih in drugih medijev, kakor tudi v obliki samozaposlitve. Načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc zagotavlja zaposljivost v navedenih ustanovah, v zadnjem obdobju pa so vse bolj iskani ustrezno izobraženi kadri, ki se za določeno obdobje vključijo v najrazličnejše projekte s področja analiz posameznih prostorskih prvin (raziskovalni projekti ipd.).

Oddelek za geografijo v okviru srednjeevropskega programa mobilnosti CEEPUS sodeluje v univerzitetni mreži GEOREGNET.

Študij geografije študentke in študente pripravi na vstop na razgiban trg dela (šolstvo, GIS in kartografija, okoljski inženiring, prostorsko načrtovanje, turizem, uprava, mediji, varovanje naravne in kulturne dediščine in raziskovalna dejavnost).

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

ZUNANJI SODELAVCI

mag. Petra Jesenek Bračko (višja strokovna sodelavka)

Študijski programi

Dogodki

Ni dogodkov.

Pretekli dogodki Oddelka

Projekti in programske skupine

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Mednarodno sodelovanje

Članice in člani Oddelka za geografijo sodelujemo z več geografskimi institucijami na univerzah v tujini. Po intenzivnosti sodelovanja izstopajo predvsem univerze v srednji in vzhodni Evropi, v zadnjem obdobju pa sodelujemo tudi z nekaterimi univerzami v Aziji in Afriki. Sodelovanje zajema na eni strani mobilnost pedagoškega osebja, na drugi strani pa vključevanje v raziskovalno delo v projektnih skupinah, sodelovanje v uredniških odborih, na konferencah in seminarjih, poletnih šolah idr.

V okviru mednarodnega sodelovanja še posebej spodbujamo mobilnost študentk in študentov ter učnega osebja. V okviru programa mednarodne mobilnosti Erasmus+ sodelujemo s 23 partnerskimi institucijami na univerzah v Brnu, Ostravi, Olomucu, Plznu, Pragi, Bayreuthu, Marburgu, Passauu, Leioi, Bordeauxu, Zagrebu, Zadru, Pécsi, Amsterdamu, Faru, Lizboni, Krakovu, Poznanju, Torunu, Banski Bystrici, Prešovu, Antakyi in Karabüku.

V okviru srednjeevropskega programa mobilnosti CEEPUS aktivno sodelujemo v mednarodni univerzitetni mreži GEOREGNET. V mrežo je vključenih 19 geografskih oddelkov in inštitutov na univerzah v Mariboru, Ljubljani, Kopru, Gradcu, Krakovu, Pragi, Olomucu, Oradei, Pécsi, Prešovu, Nitri, Sarajevu, Mostarju, Skopju, Prištini, Novem Sadu, Zagrebu in Zadru.

V študijskih letih od 2017/18 do 2019/20 je prišlo v okviru mednarodne mobilnosti na študijsko izmenjavo v Maribor 38 študentk in študentov geografije, od tega 27 v okviru programa Erasmus+ in 11 v okviru programa CEEPUS. Študentska mobilnost okviru programa Erasmus+ je vključevala dve tretjini partnerskih institucij, v okviru programa CEEPUS pa predvsem Zagreb in Skopje.

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema je voditi, usmerjati in motivirati študentke in študente ter jim pomagati pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti.

Na Oddelku za geografijo FF UM v študijskem letu 2022/23 tutorski sistem vodita in usmerjata tutor asist. Danijel Davidović (danijel.davidovic@um.si) in tutorka študentka Hana Urankar (hana.urankar@student.um.si).

Študentska, obštudijska dejavnost

Študentske raziskovalne in strokovne aktivnosti:

 • Študentski projekt Filozofske fakultete “Radenska Regija” – zbornik
 • sodelovanje v projektih PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist),
 • sodelovanje v drugih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih Oddelka za geografijo in Mednarodnega centra za ekoremediacije;
 • sodelovanje v znanstvenih in strokovnih raziskavah v okviru študijskih predmetov in Mednarodnega centra za ekoremediacije;
 • samostojno oblikovanje ali sooblikovanje strokovnih in znanstvenih publicističnih prispevkov,
 • tutorska aktivnost;
 • delovanje v Društvu študentov geografije Maribor (DŠGM/EGEA Maribor), ki je vključeno v Zvezo geografov Slovenije (ZGS) – udeležba na kongresih, motivacijskih vikendih, izmenjava itn.;
 • izdajanje študentskega geografskega časopisa GeoUm;
 • sodelovanje na slovenski Noči geografije v okviru Zveze evropskih geografskih društev EUGEO;
 • mednarodne študentske izmenjave;
 • terenska dela in ekskurzije;
 • povezovanje in aktivno sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in drugimi šolami različnih izobraževalnih nivojev ter drugimi organizacijami, ki zaposlujejo geografinje in geografe, oz. potencialnimi delodajalci;
 • pomoč in aktivno sodelovanje z ZRSŠ pri geografskih šolskih tekmovanjih različnih nivojev;
 • organizacija in soorganizacija slovenskih in mednarodnih simpozijev ter strokovnih dogodkov;
 • nudenje izobraževalne pomoči v okviru Razlagamo.si;
 • strokovno doizobraževanje (za delo z mladimi, za izvajanje aktivnosti v učilnici na prostem, za vodenje v naravi itn.).

Obštudijske družabno-strokovne aktivnosti:

 • tradicionalni GEO dan na FF UM,
 • študentska potopisna predavanja,
 • tradicionalna oddelčna božično-novoletna druženja,
 • tradicionalno geografsko brucovanje,
 • izleti, pikniki itn.

Znanstvena revija in založniška dejavnost

Oddelek za geografijo od leta 2006 izdaja znanstveno periodično publikacijo Revija za geografijo, ki izhaja dvakrat letno. Mednarodni uredniški odbor sestavljajo priznane geografinje in geografi iz Slovenije in s tujih univerz. Članki prinašajo nova znanstvena spoznanja s področja geografije in sorodnih znanstvenih disciplin. Vsi prispevki so v celoti dostopni na spletni strani.

Zbirka Prostori obsega dve vrsti knjižnih izdaj: dela avtorjev, s čimer skrbi za afirmacijo, popularizacijo in dokumentacijo raziskovalnih dosežkov posameznikov, prvenstveno geografov, ter knjižne izdaje iz področja geografije in sorodnih ved. Vključuje izvirne in prevedene znanstvene monografije, poročila o projektnih nalogah, disertacije, študijska gradiva in univerzitetne učbenike, vse, kar je rezultat raziskovalnega dela. Zbirka je tudi oblika afirmacije raziskovalnega dela članov Oddelka za  geografijo Filozofske fakultete, čeprav je odprta do vseh avtorjev, katerih raziskovalno delo je vsebinsko in metodološko vredno objave.  V prostorskem pogledu je zbirka namenjena lokalnemu okolju, Mariboru in severovzhodnemu delu Slovenije ter Sloveniji kot celoti, s čimer bi naj prispevala k boljšemu poznavanju tega prostora in krepkejši zavesti o njegovih naravnih, kulturnih in razvojnih potencialih. Knjižne izdaje so praviloma pripravljene v tiskani in digitalni obliki in brezplačno dostopne na spletni strani.

Revija za geografijo RG Znanstvene monografije

Gradivo

Povezave

Knjižnično gradivo Kartografsko gradivo Podatkovno gradivo (Statistični urad RS) Oddelek za geografijo FF UL Geografski inštitut Antona Melika Oddelek za geografijo FHS UP Zveza geografov Slovenije Društvo učiteljev geografije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Zavod RS za šolstvo, predmetno področje Geografija Državni izpitni center – RIC Eurydice Slovenija Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU Skupnost občin Slovenije Skupna služba za varstvo okolja – Mestna občina Maribor Mariborska razvojna agencija
Skip to content