Oddelek za madžarski jezik in književnost

Edini študij madžarskega jezika v Sloveniji.

Predstavitev oddelka

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo je edini študij madžarščine v Sloveniji, zato je specifičen in ima poseben status. Vabimo vse, ki bi se radi naučili tega »zagonetnega« jezika sosedov ali madžarsko že znate in se zavedate, da sta večjezičnost in večkulturnost prihodnost Evrope in modernega človeka. Program študentkam in študentom, ki govorijo madžarščino kot materni jezik, ponuja študijsko okolje, ki ustreza njihovim jezikovnim pričakovanjem. Ustvarja tudi stimulacijsko okolje za študentke in študente, katerih materni jezik ni madžarščina, želijo pa pridobiti novo ali izpopolniti že pridobljeno jezikovno znanje. Oddelek za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ima za vse pripravljene prave in zanimive odgovore, ki niso vedno neposredno povezani z rednim študijskim programom. To so lektorati, jezikovni tečaji in poletne šole na Madžarskem, strokovne ekskurzije na Madžarsko in v srednjeevropske države, kjer živi madžarska narodna skupnost.

Študijski program je povezan s hitrim razvojem novejših jezikoslovnih disciplin ter najsodobnejših raziskovalnih, teoretičnih in metodoloških pristopov v jezikoslovju. Naša specifika je, da je v program vgrajena tudi svojevrstna problematika položaja madžarskega jezika kot manjšinskega jezika v Sloveniji in Karpatskem bazenu. Študentke in študenti mariborske hungaristike spoznavajo in raziskujejo madžarski jezik, jezikoslovje, značilnosti stične jezikovne variante madžarskega jezika ter se seznanjajo z madžarsko literaturo (ob svetovni književnosti ter literarni zgodovini in teoriji).

Program je zasnovan tako, da oblikuje dovolj specializiran lik diplomantke oz. diplomanta, usposobljenega za opravljanje strokovnih del s področja hungaristike in osnovno interdisciplinarno strokovno delo. Študentkam in študentom ponuja vsa temeljna znanja s področja jezika, jezikoslovja, literature in kulturnih posebnosti madžarskega jezika, na magistrskem programu pa uvaja tudi posebno znanje, spretnosti in veščine.

Študijski program vsebuje obvezne module, ki nudijo osnovno teoretično znanje s področja madžarskega jezika in književnosti, dopolnjujejo pa jih izbirnimi predmeti iz jezikoslovja in literarnih ved, ki omogočajo dodatno specifično znanje. Študij poteka po kreditnem sistemu.

Študij madžarščine se povezuje z drugimi dvopredmetnimi študijskimi programi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Tako se študentke in študenti na prvi stopnji usposobijo za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop in ustvarijo temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju.
Ožje specializiran študijski program prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo se konča z diplomo, ki omogoča razvejene in bogate možnosti zaposlovanja, omogoča pa tudi vpis v različne magistrske študijske programe druge stopnje.

Hungaristiko je v Sloveniji možno študirati le na Filozofski fakulteti v Mariboru. Gre za program, ki ima t. i. nacionalno vlogo, saj ozavešča o pomenu madžarskega jezika in književnosti kot temeljnih prvinah narodne identitete in omogoča doseganje duhovne in kulturne blaginje ter raznolikosti družbe. Posebej prispeva k spodbujanju višje pisne in bralne kulture v madžarščini in s tem k ohranjanju in razvijanju madžarskega jezika, ki je v delu Slovenije tudi uradni jezik.

Študij madžarščine se povezuje s študijem drugih predmetnih področij na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Mogoče so študijske povezave s predmetnimi področji humanističnih in družbenih ved. Tako se diplomantka oz. diplomant na prvi stopnji usposobi za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop in ustvari temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju.

Ožje specializiran študijski program prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo se konča z zagovorom prvostopenjske (BA) diplome, ki omogoča razvejene in bogate možnosti zaposlovanja, omogoča pa tudi vpis v različne magistrske študijske programe druge stopnje.

Program pomembno vpliva na jezikovno zavest in rabo madžarskega jezika tudi z vidika gospodarskega razvoja države. Diplomantke in diplomante usposablja za skrb za visoko raven jezikovne kulture na vseh področjih gospodarstva (dopisi, navodila, pravni, strokovni in drugi akti v gospodarstvu, oglaševalska podoba podjetij, imena podjetij, skrb za jezikovno usposabljanje v gospodarstvu, javno nastopanje itd.) in opravljanje različnih poklicev v medijih (npr. poročevalec/poročevalka, moderator/moderatorka, napovedovalec/napovedovalka), založbah (npr. urednik/urednica), turizmu in oglaševanju (zaradi socio-, psiholingvističnih in pragmatičnih znanj). Diplomantke in diplomanti bodo usposobljeni za lektoriranje leposlovnih, strokovnih in znanstvenih besedil, sestavljanje besedil za naročnike ter svetovanje v dvojezičnih agencijah, podjetjih, ustanovah in na inštitutih (glede jezikovne kompetence in jezikovne politike), kakor tudi za odnose z javnostmi (komunikacijske kompetence, retorika).
Ker bodo sposobni usklajevati razhajanja med jezikovnimi in gospodarskimi interesi, bodo  odločilen člen pri oglaševanju in javni podobi posameznih podjetij.

Študijski program zagotavlja primeren izbor potrebnega znanja, kar omogoča oblikovanje široko razgledane diplomantke oz. diplomanta, ki zna pridobljeno znanje praktično uporabljati in se ustrezno odzivati na aktualne jezikovno-kulturne izzive sodobnega časa ter se tudi uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje predstavlja tudi trdno osnovo za nadaljnji študij na drugi stopnji. S smiselno izbrano vezavo z drugim predmetnim področjem lahko diplomantke in diplomanti to znanje povezujejo ter se tako na prvi stopnji usposobijo za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop in ustvarijo temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju. Temeljna žarišča novih znanj in odkritij so prav na stičiščih posameznih disciplin in ved.

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

Predstojnica oddelka za madžarski jezik in književnost

ZUNANJE SODELAVKE

red. prof. dr. Karin Bakračevič
red. prof. dr. Mateja Pšunder

red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc
red. prof. dr. Marija Javornik

Študijski programi

Študijski programi, ki veljajo za študente, vpisane v 1. letnik do študijskega leta 2023/2024

Dogodki

Ni dogodkov.

Pretekli dogodki Oddelka

Projekti in programske skupine

Aktualni projekti

Ni projektov.

Zaključeni projekti

Mednarodno sodelovanje

Članice in člani Oddelka za Madžarski jezik in književnost sodelujemo z več hungarističnimi in visokošolskimi institucijami na univerzah v tujini, predvsem na univerzah na Madžarskem. Sodelovanje zajema na eni strani mobilnost pedagoškega osebja, na drugi strani pa vključevanje v raziskovalno delo v projektnih skupinah, sodelovanje v uredniških odborih, na konferencah in seminarjih, poletnih šolah idr.

V okviru mednarodnega sodelovanja še posebej spodbujamo učiteljsko in študentsko mobilnost. V okviru programa mednarodne mobilnosti Erasmus+ se študijske izmenjavi na Oddelku za madžarski jezik in književnost  udeležujejo zlasti študentke in študenti s Filozofske fakultete Univerze ELTE v Budimpešti, Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu in Filozofske fakultete Univerze v Pécsu.

Sodelovanje v mednarodnih mrežah:

  • raziskovalna mreža TERMINI (Madžarska akademija znanosti, od 2003) http://ht.nytud.hu
  • raziskovalna mreža ISNYI (Madžarska akademija znanosti, od 2007) www.umiz.at

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema je voditi, usmerjati in motivirati študentke in študente ter jim pomagati pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti.

Na Oddelku za madžarski jezik in književnost FF UM v študijskem letu 2022/23 tutorski sistem vodi in usmerja tutorka učiteljica izr. prof. dr. Jutka Rudaš (jutka.rudas@um.si) ter študent tutor Martin Mlinarič (martin.mlinaric@student.um.si).

ŠTUDENTSKA, OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Študentske raziskovalne in strokovne aktivnosti:

  • organiziranje literarnih srečanj  s sodobnimi madžarskimi avtoricami in avtorji, filmskih popoldnevov in otvoritev razstav v okviru oddelčnega projekta Jezik, literatura in kultura,
  • tradicionalni filmski klub,
  • tradicionalna oddelčna božično-novoletna druženja,
  • tradicionalno brucovanje hungaristk in hungaristov,
  • neformalna druženja ob začetku študijskega leta (prvi torek oktobra), predbožično druženje (zadnji torek pred novoletnimi prazniki) in druženje ob zaključku študijskega leta (zadnji torek v semestru),
  • izleti, pikniki itn.

Povezave

Facebook
Skip to content