Študentski svet

Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru obravnava vprašanja visokošolske dejavnosti, ki so pomembna za študentke in študente, ter sklepa o njih. Sestavljajo ga predsednice in predsedniki letnikov, voli pa se predstavnica oz. predstavnik vsakega sveta letnika, absolventskega sveta ter sveta podiplomskih študentk in študentov. Mandatna doba traja eno leto.

Prodekanica za študentska vprašanja je članica Študentskega sveta po položaju.

Študentski svet:

  • obravnava splošna, načelna in posebna vprašanja visokošolske dejavnosti fakultete, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentk in študentov, ter podaja mnenje o njih;
  • obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja fakultete;
  • v postopku imenovanja prodekanice oz. prodekana za študentska vprašanja predlaga eno kandidatko oz. kandidata;
  • voli predstavnico oz. predstavnika v Študentski svet UM;
  • podaja mnenje o kandidatkah in kandidatih za dekansko funkcijo;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, Statutom UM ali drugim splošnim aktom UM.

Če mnenje, ki ga je v zadevah iz svoje pristojnosti podal Študentski svet, ni bilo upoštevano, lahko Študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava in o njej odloči in nato o svojih stališčih obvesti Študentski svet.

Seje Študentskega sveta so javne. Sklicuje in vodi jih prodekanica za študentska vprašanja Maša Jazbec.

Članice in člani Študentskega sveta

Predsednik Študentskega sveta

1. letnik

predsednica študentskega sveta 1. letnika/ članica študentskega sveta fakultete

2. letnik

predsednica študentskega sveta 2. letnika/ članica študentskega sveta fakultete
članica študentskega sveta 2. letnika/ članica študentskega sveta fakultete
članica študentskega sveta 2. letnika
član študentskega sveta 2. letnika
članica študentskega sveta 2. letnika

3. letnik

predsednica študentskega sveta 3. letnika/ članica študentskega sveta fakultete
članica študentskega sveta 3. letnika/ članica študentskega sveta fakultete
članica študentskega sveta 3. letnika
član študentskega sveta 3. letnika
članica študentskega sveta 3. letnika

4. letnik

predsednica študentskega sveta 4. letnika/ članica študentskega sveta fakultete

5. letnik

predsednica študentskega sveta 5. letnika/ članica študentskega sveta fakultete
član študentskega sveta 5. letnika/ član študentskega sveta fakultete
članica študentskega sveta 5. letnika
članica študentskega sveta 5. letnika

Absolventke in absolventi

predsednica študentskega sveta absolventov / članica študentskega sveta fakultete
članica študentskega sveta absolventov / članica študentskega sveta fakultete
član študentskega sveta absolventov
članica študentskega sveta absolventov
članica študentskega sveta absolventov

Gradiva

Povezave

Instagram Facebook Zapisniki sej Študentskega sveta
Skip to content