Oddelek za prevodoslovje

Lepo pozdravljeni na spletnih straneh Oddelka za prevodoslovje.

Predstavitev oddelka

Oddelek za prevodoslovje sodi med mlajše oddelke Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, čeprav so se zametki znanstvenoraziskovalnega delovanja na področju prevajalstva pojavili že ob koncu devetdesetih let 20. stol., ko sta na filoloških oddelkih nastala prevajalska študijska programa za angleščino in nemščino.

Hiter razvoj prevodoslovja kot študijskega področja je narekoval ustanovitev samostojnega oddelka, ki združuje smeri prevajanja in tolmačenja, in sicer za angleščino in nemščino, ki sta se jima na novih bolonjskih programih pridružili še smeri madžarščina in hrvaščina.

Če vas zanima delo z maternim in tujimi jeziki, če je vaše znanje na tem področju že zelo dobro in si ga želite izpopolniti z dodatnimi jezikovnimi in strokovnimi vsebinami, če vas zanima dinamično delo v različnih institucijah doma ali v tujini — potem so naši študijski programi za vas pravi izziv.

 • možnost pestre vezave predmetnih področij z drugimi študijskimi programi na FF
 • pestra predmetna izbirnost znotraj programov Oddelka in na drugih fakultetah (poudarek na pravu, ekonomiji in tehniki)
 • uvajanje v delo s prevajalskimi orodji
 • usvajanje sposobnosti za konferenčno tolmačenje
 • usposabljanje za književno prevajanje
 • usposabljanje za podnaslavljanje in sinhronizacijo
 • pridobivanje medkulturnih kompetenc
 • tuji jeziki stroke
 • spodbujanje k mednarodni izmenjavi in mobilnosti
 • gostujoča predavanja s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin in praktičnih vidikov prevajanja in tolmačenja

Ob delu v osnovnem poklicu prevajalca/prevajalke in tolmača/tolmačke se zaposlitvene možnosti ponujajo tudi na drugih poklicnih področjih, ki zahtevajo dobro jezikovno kompetenco v tujem jeziku, denimo v domačih in tujih podjetjih, ki poslujejo na enem ali več tujih trgih, na področju kulture (dopisništvo, lektoriranje, moderiranje) ali turizma (turistično vodenje, organiziranje potovanj) in v različnih ustanovah. Številne diplomantke in diplomanti prevajalskih smeri se zaposlujejo tudi v državnih uradih.

Naši programi so mednarodno primerljivi in vključujejo mednarodne učiteljske in študentske izmenjave. Geografska bližina in tradicionalno dobro sodelovanje z Univerzo Karla in Franca v Gradcu, Centrom za prevodoslovje na Dunaju in več kot 19 univerzami srednje in jugovzhodne Evrope v okviru mednarodne mreže Trans omogočata našim študentkam in študentom možnost študijske izmenjave v bližnjih državah, druge štipendije pa odpirajo vrata tudi v širši evropski akademski prostor.

Oddelek povezuje tako raziskovalke in raziskovalce, ki se posvečajo teoretskim prevodoslovnim vprašanjem, kakor tudi jezikovne praktičarke in praktike, ki so aktivni na področju prevajanja in tolmačenja.

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

ZUNANJE SODELAVKE IN SODELAVCI

Študijski programi

Oddelek za prevodoslovje razvija svoje raziskovalno delo predvsem na področju sodobnih prevodoslovnih teorij s težiščem na teoriji ter didaktiki prevajanja in tolmačenja, na prevajanju in tolmačenju v luči družbenih in poklicnih izzivov sodobnega časa, zgodovini prevajanja, stilistiki in literarnem prevajanju, sociolingvističnih vidikih prevajanja, konferenčnem tolmačenju ter tolmačenju za potrebe skupnosti, zvrstnosti jezika, terminologije in analize diskurza ter pragmatiki.

Trenutno ima Oddelek akreditirane tri prvostopenjske dvopredmetne bolonjske študijske programe (BA – 6 semestrov):

 • Prevajalske študije – angleščina
 • Prevajalske študije – nemščina
 • Prevajalske študije – madžarščina

Študentke in študenti lahko med seboj povežejo dva dvopredmetna študijska programa znotraj Oddelka za prevodoslovje (tj. vzporedno študirajo dva jezika), lahko pa enega od njih vežejo z enim od drugih dvopredmetnih programov Filozofske fakultete.

Diplomantke in diplomanti dodiplomskih študijskih programov se usposabljajo za:

 • delo z maternim in tujim jezikom/jeziki ob upoštevanju sodobnih protistavnih metod preučevanja jezikov in intenzivnega urjenja sporočanjskih zmožnosti,
 • poklicne profile, ki izhajajo iz humanističnih študijskih usmeritev s področja jezikoslovja in književnosti s poudarkom na rabi zadevnega tujega jezika za potrebe različnih strok,
 • rabo tujega jezika kot jezika različnih gospodarskih in drugih družbenih dejavnosti;
 • poklice, ki zahtevajo dobro jezikovno kompetenco v tujem jeziku: dopisnice in dopisnike v različnih podjetjih in/ali kulturne delavke in delavce v širšem smislu – lektorice in lektorje, turistične vodnice in vodnike, urednice in urednike, poročevalke in poročevalce, kritičarke in kritike, strokovne sodelavke in sodelavce v knjižnicah, muzejih, galerijah in drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje jezika in kulture zadevnih tujih dežel.

Na prvostopenjskih študijskih programih študentkam in študentom posredujemo znanja o jezikih, književnostih in kulturah po sodobnih didaktičnih metodah. Pri izvedbi poleg univerzitetnih učiteljic, učiteljev in sodelavk, sodelavcev sodelujejo tudi uveljavljene strokovnjakinje in strokovnjaki iz prakse. Ker smo vpeti v mednarodne mreže, v študijski proces redno vpeljujemo gostujoča predavanja, sodelujemo pa tudi z več tujimi univerzitetnimi inštituti in ustanovami Evropske unije (GDT – Generalni direktorat za prevajanje, Predstavništvo Evropske komisije – Predstavništvo v Sloveniji, Evropski parlament –  Pisarna v Sloveniji).

Od študijskega leta 2011/2012 izvajamo tudi drugostopenjski enopredmetni magistrski študijski program (MA – 4 semestri):

Študijski program ponuja znanja in veščine, ki jih priporočajo prevajalske in tolmaške službe EU in so primerljiva s sorodnimi programi drugih univerz doma in v tujini. Pridobljeni naziv po opravljenih študijskih obveznostih je magister/magistrica prevajanja oz. magister/magistrica tolmačenja, oboje s pripisom študijskih smeri. Tudi pri izvedbi drugostopenjskega študijskega programa zagotavljamo akademsko in strokovno povezovanje, kar omogoča pridobitev znanj o prevodoslovju ter tolmačeslovju kot njegovi poddisciplini ter o prevajanju in tolmačenju po sodobnih metodah poučevanja. Sodelujemo z mnogimi gostujočimi predavateljicami in predavatelji ter tujimi univerzitetnimi inštituti in ustanovami Evropske unije (GDT – Generalni direktorat za prevajanje, Predstavništvo Evropske komisije – Predstavništvo v Sloveniji, Evropski parlament – Pisarna v Sloveniji).

Študijski programi, ki veljajo za študente, vpisane v 1. letnik do študijskega leta 2023/2024

Dogodki

Pretekli dogodki Oddelka

Projekti in programske skupine

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje Oddelka za prevodoslovje temelji na dejstvu, da prevodoslovje sodi med interdisciplinarne raziskave, ki poskušajo odgovoriti na številne komunikacijske izzive v globalnem okolju. V ospredje prevodoslovnih raziskav sodita prevajanje in tolmačenje kot tisočletna načina sporazumevanja z namenom zagotavljanja premostitve jezikovnih in kulturnih ovir. Na Oddelku za prevodoslovje so bili v zadnjem obdobju uspešno izvedeni znanstveni in aplikativni projekti, ki zagotavljajo znanstvenoraziskovalni in kritični pristop k aktualnim vprašanjem prevodoslovja v mednarodnem okolju.

Oddelek za prevodoslovje od leta 2012 vodi in koordinira mednarodno mrežo CEEPUS TRANS CIII-SI-0711-02-1314 (TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation, TRANScultural communication and TRANSlation), ki vključuje 20 partnerskih univerz iz srednje in jugovzhodne Evrope. V okviru mreže potekajo znanstveni simpoziji in poletne prevodoslovne akademije TRANS na temo prevajanja, tolmačenja in medkulturne komunikacije. Do sedaj je bilo organiziranih osem konferenc in poletnih prevodoslovnih akademij (Univerza v Mariboru 2013 in 2017, Univerza na Reki 2014, Univerza v Zadru 2015, Univerza v Sofiji 2016, Univerza v Zagrebu 2018, Univerza na Dunaju 2019, Univerza v Beogradu 2020 – prestavljena na 2021). Mreža ponuja odlične priložnosti za mobilnost in študijsko bivanje na tujih univerzah ter pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju.

Za študentke in študente prevodoslovja Oddelek organizira strokovne ekskurzije in študijska potovanja na partnerske univerze v tujini.

Oddelek je vzpostavil odlično sodelovanje s prevajalskim uradom DGTRAD pri Evropskem parlamentu, ki v okviru poletnih prevodoslovnih akademij organizira strokovne prevajalske in tolmaške delavnice ter predavanja, predvsem pa študentkam in študentom omogoča dostop do prakse na področju prevajanja in tolmačenja.

Oddelek je sodeloval v evropskem projektu Translaw ‒ Exploring Legal Interpreting Service Paths and Transcultural Law Clinics for Persons Suspected or Accused of Crime (2018‒2020), v okviru katerega  je potekala raziskava na področju sodnega tolmačenja za tujce, osumljene kaznivih dejanj, ki ne govorijo in razumejo jezika sodstva. Več o projektu: Translaw.

V sodelovanju z reško univerzo je uspešno zaključen bilateralni projekt Prevajanje in tolmačenje za migrante in begunce – izkušnje Slovenije in Hrvaške (2018‒2019).

Na Oddelku je prijavljen bilateralni projekt s Črno Goro z naslovom Izobraževanje prevajalcev in tolmačev – primerjalna analiza slovenskega in črnogorskega visokošolskega programa (2020‒2022, ARRS-MS-BI-ME-JR).

Rezultat odličnega mednarodnega sodelovanja so številne monografije in publikacije, ki izhajajo na partnerskih univerzah. Članica Oddelka red. prof. dr. Vlasta Kučiš je leta 2016 v sodelovanju z Oddelkom za prevodoslovje Univerze v Nitri na Slovaškem ustanovila znanstveno revijo Translatologia in je tudi njena glavna in odgovorna urednica.

Translatologija

Tutorstvo

Tutorstvo je oblika kolegialnega svetovanja ter organizirana učiteljska in študentska pomoč študentkam in študentom pri razreševanju težav, ki se pojavijo med študijem.

Namen tutorskega sistema je voditi, usmerjati in motivirati študentke in študente ter jim pomagati pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti.  Novinkam in novincem skuša olajšati študij, spodbujati študentsko medgeneracijsko sodelovanje ter skrbeti za osebnostni in strokovni razvoj med študijem. Tutorski sistem skrbi tudi za sprotno in aktivno reševanje študijske problematike ter razvoj študijskih programov.

Študentska, obštudijska dejavnost

V začetku študijskega leta pripravimo na Oddelku za prevodoslovje študentkam in študentom prvih letnikov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov uvodni dan. Sprejmejo in nagovorijo jih predstojnica Oddelka, oddelčni tutor in tutorka študentka.

Študentke in študenti tolmačenja pod mentorstvom izvajalke in izvajalca tolmaških vaj, lekt. dr. Aleksandre Nuč in doc. dr. Simona Zupana, ter zunanjih sodelavk in sodelavcev redno sodelujejo na vadbenih konferencah. Za konferenco pripravijo besedila referatov, nagovore, ki jih nato v tandemu predstavijo in tolmačijo. S tovrstnimi prireditvami postopoma spoznavajo delo v praksi, posebnosti priprav, obvladovanje stresa pred javnim nastopanjem. Vadbene konference s področja simultanega tolmačenja izvajamo v amfiteatru Filozofske fakultete.

Izkušnja Neže Gajšek, prostovoljke na Festivalu Borštnikovo srečanje

Na pobudo gospe Alje Predan, umetniške direktorice Festivala Borštnikovo srečanje, in gospoda dekana red. prof. dr Marka Jesenška so od leta 2010 pritegnjeni k sodelovanju pri Festivalu Borštnikovo srečanje tudi študenti Filozofske fakultete. Večina jih prihaja z Oddelka za prevodoslovje, in sicer prav zaradi prevajalskih in tolmaških znanj (sprejem tujih gostov, pomoč pri novinarskih konferencah, pri mednarodnem simpoziju, mednarodni konferenci, otvoritvi, vsakodnevnih biltenih, v katere tudi prispevajo ocene, poročila …). Delo koordinira doc. dr. Alenka Valh Lopert, predsednica Slavističnega društva Maribor. Sodelovanje je redno omenjeno tudi na odprtju, v almanahu FBS, v biltenih, na sklepni slovesnosti in v medijih.

Pri Festivalu Borštnikovo srečanje sem sodelovala z gospo Branko Nikl. Moja osrednja naloga (in naloga drugih prostovoljk, ki so bile v skupini gospe Branke Nikl) med festivalom je bila predvsem, da sem sprejemala tuje gledališke skupine (že pred prihodom skupin smo prostovoljke pripravile promocijske vrečke), med postavljanjem scene sem bila v gledališču, da sem pomagala pri sporazumevanju med tehniki SNG Maribor in tehniki tuje gledališke skupine (v angleščini oz. odvisno od skupine). V gledališču sem običajno pomagala tako dolgo, dokler so me potrebovali (nekatere gledališke skupine, npr. iz Zagreba niso prav dosti potrebovale moje pomoči, saj so se lahko tehniki posvetovali brez moje pomoči, medtem ko sem bila pri skupini Poljakov prisotna skoraj ves čas), obiskala sem predstave gostujočih skupin, ki sem jih prevzela (prostovoljke smo si skupine razdelile tudi na osnovi tega, od kod so in v katerem jeziku smo se lahko sporazumevali), po predstavi je bil manjši sprejem, kjer smo lahko tudi poklepetali s skupino o predstavi in se spoznali, po želji se je druženje nadaljevalo. Dan po predstavi je sledil pogovor, kjer je lahko občinstvo igralce in režiserja spraševalo o stvareh, ki so jih doživeli/občutili med predstavo. Dolžnost prostovoljk je bila tudi, da smo se poslovile od gostujoče skupine. To je bila okvirna naloga prostovoljk, ki študiramo prevodoslovje. Če so nas potrebovali, smo vskočile tudi drugje: letos, na primer, smo tudi pričakale prejšnje prejemnike Borštnikovega prstana, ki so prišli v Maribor, jim izročile promocijske vrečke in jim ponudile pomoč, če bi jo potrebovali.

V okviru Borštnikovega festivala sem tudi prevedla ameriško dramo Three Other Sisters, ki so jo uprizorili kot otvoritveno dramo Borštnikovega festivala.

Neža Gajšek, prostovoljka na FBS

Vsako leto so študentkam in študentom na voljo štipendije za kolegij literarnega prevajanja, ki poteka na hrvaškem otoku Premuda. Na seminarju, ki ga (so)organizira Inštitut za teoretsko in uporabno prevodoslovje ITAT Univerze Karla in Franca v Gradcu, študentke in študenti preizkušajo svojo literarno žilico in stopajo v svet literarnega prevajanja.

Zaradi epidemiološke situacije bo naslednji seminar literarnega prevajanja (nemščina/slovenščina) na Premudi šele poleti 2021. Nov termin še ni znan, a se organizatorji že veselijo vaših prijav v prihodnjem letu! Več informacij o prevajalskem seminarju najdete na Facebook strani Sommerkolleg Premuda.

 

PREVAJANJE NA PREMUDI
Izkušnja študentke 2. letnika študijskega programa Medjezikovne študije
Anemari Pušnik

Sonce, dobra družba in sinjemodro morje. Bi si lahko želeli še kaj lepšega? Če pa se v tebi skriva še kanček zanimanja za literarno prevajanje iz nemščine v slovenščino, pa je to dobitna kombinacija. Takšna priložnost, kot ti je dana na otoku Premuda, ti redko pride nasproti, zato je pomembno, da jo kot študent/ka prevajalskih študij izkoristiš.

Majhen, a unikaten hrvaški otok Premuda je čudovita lokacija za dvotedenski poletni literarni prevajalski seminar, ki ni le običajen prevajalski seminar. Prevajanje poteka v slovensko-avstrijskih tandemih, prevod pregledata tutor in mentor, ob večerih pa sledi branje prevedenega. Prosti čas lahko preživiš v morju, ob dobri hrani ali na osvežilni pijači s pogledom na morje v odlični družbi.

Prevajalskega seminarja sem se udeležila poleti 2019 in prevedla dele naslednjih literarnih besedil: Monika Helfer: Die Bar im Freien, Irene Diwiak: Liebwies, Heinrich Steinfest: Die feine Nase der Lilli Steinbeck. Nepogrešljiv del seminarja pa so bili: Andreas Leben (literarni zgodovinar, publicist in prevajalec ter vodja seminarja); mentorja Tanja Petrič (literarna kritičarka, prevajalka, urednica, esejistka in kulturna novinarka) in Erwin Köstler (avstrijski književni prevajalec in literarni znanstvenik) ter tutorki Tina Jurkovič in Metka Wakounig. Vsi so izkušeni prevajalci, od katerih sem prejela ogromno prevajalskega znanja. Skratka, nepozabna izkušnja.

Opomba: Zaradi pandemije koronavirusa je letošnji seminar prestavljen na poletje 2021. Spremljajte spletno stran: https://www.facebook.com/SommerkollegPremuda/.

Izkušnja študentk in študentov 2. letnika Oddelka za prevodoslovje

Študenti 2. letnika Oddelka za prevodoslovje smo se aprila 2014 v okviru projekta Trans podali na petdnevno strokovno ekskurzijo na Slovaško in Češko. Najprej smo se ustavili v Nitri, kjer so nas pričakali slovaški študentje, ki so nam razkazali mesto, priredili viteške in gledališke igre ter predstavili študentski kampus. Naši študenti tolmačenja pa so se lahko preizkusili tudi v njihovih tolmaških kabinah. V Bratislavi nas je vodila naša slovaška sošolka Petra, ki je bila na trimesečni izmenjavi na Filozofski fakulteti v Mariboru. Po dveh dneh na Slovaškem smo pot nadaljevali do Českih Budějovic, kjer so nas lepo sprejeli tudi naši češki kolegi. Ekskurzijo je popestril še izlet v očarljivo mestece Český Krumlov, ki slovi po svoji bogati zgodovini in je uvrščeno na seznam UNESCO. Na koncu ekskurzije pa nas je prevzela Praga, kjer smo si uspeli ogledati le nekatere izmed številnih znamenitosti, ki jih češka prestolnica ponuja. V okviru strokovne ekskurzije smo si ogledali veliko novega ter dobili vpogled v kulturne razlike Češke in Slovaške, ki ju običajno enačijo. Poleg tega smo navezali še stike s slovaškimi in češkimi študenti, kar je bila poleg ogledov največja pridobitev te ekskurzije.

Avtorici: Onja Livić in Suzana Mihurko
Organizatorice: izr. prof. dr. Vlasta Kučiš, izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid in študentka Maša Jazbec
Fotografije in opisi: Primož Jager

Študentke in študentje Oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru so se udeležili strokovne ekskurzije v Bruslju, ki je potekala od 20. 3. do 24. 3. 2019. Namen ekskurzije je bil podrobneje spoznati delo prevodoslovcev v Evropskem parlamentu.
Ob ogledu prostorov Evropskega parlamenta so bile organizirane razne delavnice in predavanja Generalnega direktorata za prevajanje, pod okriljem gospoda Valterja Mavriča, in srečanja (ter kosila) s slovenskimi poslanci Evropskega parlamenta.

Za podrobnejši vpogled v ekskurzijo so na voljo naslednje povezave:

Članek o ekskurziji: povezava (pdf)

Za ekskurzijo so bili pripravljeni uporabniški profili na družbenih omrežjih:

Facebook  |  Instagram  |  Galerija slik

Sodišče EU je izbranim ustanovam, ki izvajajo študij konferenčnega tolmačenja, ponudilo možnost, da se njihovi študenti preizkusijo v tolmačenju za to institucijo. Projekt se imenuje Dan na Sodišču (One Day at the Court). V omenjeni program so v zimskem semestru vključeni tudi magistrski študenti Oddelka za prevodoslovje FF UM. Pripravo na tolmačenje in tolmaški nastop bo spremljala mentorica tolmaške prakse na Oddelku za prevodoslovje, lekt. dr. phil. Aleksandra Nuč, posnetek tolmačenja pa bodo evalvirali tudi tolmači za slovenski jezik, zaposleni na Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju sledi kratek opis, ki ga je Sodišče Evropske unije pripravilo v angleškem jeziku:

One Day at the Court is an e-learning tool for students in interpreting who master the technique of simultaneous interpreting. Its focus is on legal interpreting and the way you prepare a legal speech. Students have to interpret a speech after having received information about the Court and the file concerning the Court case used to make the speech. The content is hosted on the Cloud of the Court of justice, accessible via one single login given to the University. The content is then communicated progressively to the students. When they are ready, the students upload their interpretation. Then Court interpreters give their written feedback. There is material (speeches to interpret and preparation files) in EN, FR and ES, DE and SL.

Praktično usposabljanje

V okviru praktičnega usposabljanja oziroma študijske prakse magistrskega programa Oddelka za prevodoslovje se študentke in študenti srečajo z realnimi prevodnimi naročili in tolmaškimi situacijami. Pridobijo znanja in izkušnje pri delu z naročniki v realnih okoljih in okoliščinah z zagotavljanjem kakovostne prevajalske ali tolmaške storitve.

Praktično usposabljanje prevajalcev in prevajalk ali prevajalska praksa poteka bodisi po elektronski pošti bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini. Študentke in študenti lahko na podlagi uvodnega pogovora sami navežejo stik z ustanovo, kjer bodo opravljali študijsko prakso, in vodijo tudi vse poznejše dogovarjanje z ustanovo. Lahko pa jim pri tem pomaga koordinatorica oz. koordinator, ki jim je v pomoč tudi pri izvajanju prakse. Z naročnikom se načeloma samostojno dogovorijo o prevodnem naročilu in rokih. Med prakso se seznanijo s strokovnimi in tehničnimi zahtevami prevoda, uporabljajo prevajalska orodja in samostojno iščejo informacijske vire, ki jih potrebujejo. Pri tem jim pomagajo tudi mentorice in mentorji, ki jih določi ustanova, in jih vodijo, da pravočasno oddajo kakovosten prevod po pričakovanjih naročnika.

Praktično usposabljanje tolmačev in tolmačk ali tolmaška praksa poteka bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini ali na lokaciji dogodka, kjer je tolmačenje potrebno. Koordinatorica oz. koordinator tolmaške prakse naveže stik z ustanovo oziroma s podjetjem, kjer študentke in študenti opravljajo študijsko prakso, jih vodi skozi tolmaški dogodek in jim po potrebi pomaga pri pripravah nanj (zlasti s pridobivanjem gradiva za pripravo na dogodek). Študentke in študenti se med tolmaško prakso seznanijo s simultanim, konsekutivnim ali šepetanim tolmačenjem, s strokovnimi zahtevami tolmačenja, kodeksom poklicne etike, komunikacijo z naročnikom ter s poslovnim protokolom in bontonom.

Študentke in študenti za opravljene obveznosti v okviru študijske prakse praviloma ne prejmejo plačila. Ob koncu praktičnega usposabljanja pridobijo potrdilo ustanove o opravljeni praksi z oceno ter opisom opravljenega dela in nalog. Potrdila so pomembna referenca pri iskanju zaposlitve v prihodnosti in pričajo o pridobljenih znanjih in izkušnjah.

Pogodbeni partnerji Oddelka pri izvajanju prevajalske prakse v letošnjem letu so:

 • Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
 • Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije
 • Slovensko društvo Hospic
 • Umetnostna galerija Maribor
 • FIRIS IMPERL d.o.o.
 • Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 • Virs
 • Pretolm, tolmačenje in prevajanje, Zmago Pavličič, s.p.
 • Walstead Leykam tiskarna d.o.o.
 • Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike
 • Radiotelevizija Slovenija- krovna
 • Preteks d.o.o.
 • IOLAR d.o.o.
 • Društvo Slovensko – Avstrijsko prijateljstvo Maribor

Študentke in študenti lahko samostojno navežejo stik z novimi potencialnimi partnerji, s katerimi Oddelek nato sklene sporazum o opravljanju praktičnega usposabljanja.

Na enopredmetnem podiplomskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se prevajalska praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Prevajalska praksa I/1 in Prevajalska praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Prevajalska praksa II/1 in Prevajalska praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorici:
lekt. dr. Melita Koletnik
lekt. dr. Sara Orthaber

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Prevajanje/Prevajanje, in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Prevajalska praksa I/1, Prevajalska praksa I/2, Prevajalska praksa II/1, Prevajalska praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2023/24:

 • september 2023
  Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
 • oktober 2023
  Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju praks, koordinatorici pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse.
 • oktober 2023 do januar 2024
  Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, zaradi razmer predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji študenti individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
 • januar do februar 2021
  Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
 • marec 2024
  Uvodno srečanje pred začetkom izvajanja prevajalske prakse za študente prvega letnika; koordinatorici jima predstavita predmet na Moodlu in formalne vidike izvajanja prakse (vodenje dnevnika, shranjevanje dokumentacije na Moodle, nabor potencialnih partnerjev, posebne zahteve posameznega partnerja, sklepanje morebitnih individualnih sporazumov ipd.). Na srečanje so vabljeni tudi študenti drugih letnikov. Obveščanje o novostih in ad hoc aktivnostih, prireditvah ipd., kar sicer poteka tudi preko foruma na Moodlu.
 • marec do junij 2024
  Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
 • junij do julij 2024 september 2024
  Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
 • junij do avgust 2024
  Opravljanje prakse na sedežu partnerja za tiste študente, ki bodo izbrali to možnost.

Enkratne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2023/24:

 • oktober 2023
  Vodena delavnica podnaslavljanja in sodelovanje študentov obeh letnikov pri pripravi podnapisov za mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation.
 • oktober 2023
  Jesenski virtualni obisk Generalnega direktorata za prevajanje (GDP)
 • marec 2024
  Spomladanski virtualni obisk Generalnega direktorata za prevajanje (GDP)

Na enopredmetnem drugostopenjskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se tolmaška praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Tolmaška praksa I/1 in Tolmaška praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Tolmaška praksa II/1 in Tolmaška praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorja:
doc. dr. Simon Zupan
doc. dr. phil. (Republika Avstrija) Aleksandra Nuč Blažič

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Tolmačenje/Tolmačenje in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Tolmaška praksa I/1, Tolmaška praksa I/2, Tolmaška praksa II/1, Tolmaška praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2023/24:

Mesec Aktivnost
2023 Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
oktober 2023 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju prakse, koordinatorja pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse. Za že predvidene aktivnosti študenti prejmejo informacije in začnejo s pripravo na dogodke.
oktober 2023 do januar 2024 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača in se urijo v tehniki zapisovanja. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator.
Načrtovani dogodki:
18. do 22. 11. 2023 Firis, tehnika zapisovanja
december 2023 do marec 2024 poskusno tolmačenje za Sodišče EU
24. 1. 2024 multiplikatorski dogodek projekta ReTrans
januar 2024 do februar 2024 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorja pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
februar 2024 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju prakse, koordinatorja pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse. Za že predvidene aktivnosti študenti prejmejo informacije in začnejo s pripravo na dogodke.
februar 2024 do junij 2024 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača in se urijo v tehniki zapisovanja. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator. Študenti sodelujejo pri pripravah na oddelčno vadbeno konferenco.
junij 2024 do julij 2024 september 2024 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorja pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.

Na enopredmetnem drugostopenjskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se tolmaška praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Tolmaška praksa I/1 in Tolmaška praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Tolmaška praksa II/1 in Tolmaška praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorja:
doc. dr. Simon Zupan
doc. dr. phil. (Republika Avstrija) Aleksandra Nuč Blažič

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Tolmačenje/Tolmačenje in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Tolmaška praksa I/1, Tolmaška praksa I/2, Tolmaška praksa II/1, Tolmaška praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2022/23:

Mesec Aktivnost
2022 Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
oktober 2022 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju prakse, koordinatorja pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse. Za že predvidene aktivnosti študenti prejmejo informacije in začnejo s pripravo na dogodke.
oktober 2022 do januar 2023 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača in se urijo v tehniki zapisovanja. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator.
Načrtovani dogodki:
21. 10. 2022 Virtualni obisk Generalnega direktorata za prevajanje, simultano tolmačenje
november 2022 do februar 2023 poskusno tolmačenje za Sodišče EU, simultano tolmačenje
6. 1. 2024 predstavitev monografije Das habsburgische Babylon, 1848-1918, šepetano tolmačenje
januar 2023 do februar 2023 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorja pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
februar 2023 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju prakse, koordinatorja pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse. Za že predvidene aktivnosti študenti prejmejo informacije in začnejo s pripravo na dogodke.
februar 2023 do junij 2023 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača in se urijo v tehniki zapisovanja. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator. Študenti sodelujejo pri pripravah na oddelčno vadbeno konferenco.
Načrtovani dogodki:
17. 3. 2023 Virtualni obisk Generalnega direktorata za prevajanje, simultano tolmačenje
marec in maj 2023 Firis, tehnika zapisovanja
junij 2023 do julij 2023 september 2023 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorja pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.

Na enopredmetnem podiplomskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se prevajalska praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Prevajalska praksa I/1 in Prevajalska praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Prevajalska praksa II/1 in Prevajalska praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorici:
lekt. dr. Melita Koletnik
lekt. dr. Sara Orthaber

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Prevajanje/Prevajanje, in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Prevajalska praksa I/1, Prevajalska praksa I/2, Prevajalska praksa II/1, Prevajalska praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

 • september 2020
  Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
 • oktober 2020
  Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju praks, koordinatorici pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse.
 • oktober 2020 do januar 2021
  Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, zaradi razmer predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji študenti individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
 • december 2020
  Uvodno srečanje pred začetkom izvajanja prevajalske prakse za študente prvega letnika; koordinatorici jima predstavita predmet na Moodlu in formalne vidike izvajanja prakse (vodenje dnevnika, shranjevanje dokumentacije na Moodle, nabor potencialnih partnerjev, posebne zahteve posameznega partnerja, sklepanje morebitnih individualnih sporazumov ipd.). Na srečanje so vabljeni tudi študenti drugih letnikov. Obveščanje o novostih in ad hoc aktivnostih, prireditvah ipd., kar sicer poteka tudi preko foruma na Moodlu.
 • januar do februar 2021
  Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
 • februar do junij 2021
  Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
 • junij do julij 2021 september 2021
  Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
 • junij do avgust 2021
  Opravljanje prakse na sedežu partnerja za tiste študente, ki bodo izbrali to možnost. (Če bodo razmere dovoljevale.)

Enkratne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

 • oktober 2020
  Predviden obisk gostujoče strokovnjakinje iz prakse, mag. phil. Daniele Kocmut, literarne prevajalke, pisateljice in pesnice, ki je v preteklosti delovala tudi kot tutorka v okviru poletnega seminarja literarnega prevajanja na hrvaškem otoku Premuda. Obisk oziroma njegova oblika je odvisna od trenutnih razmer in morebitnih omejitev.
 • november 2020
  Vodena delavnica podnaslavljanja in sodelovanje študentov obeh letnikov pri pripravi podnapisov za mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation 2020. Delavnica je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
 • poletni semester 2021
  Prevajalske delavnice pod vodstvom predstavnika za jezike s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Izvedba delavnic je odvisna od epidemiološke slike in morebitnih omejitev (ukrepov).
 • marec 2021
  Predviden obisk prevajalke Olivie Hellewell ob izidu njenega angleškega prevoda dela Figa/The Fig Tree Gorana Vojnovića. Datum in izvedba obiska sta odvisna od trenutnih razmer in morebitnih omejitev.
 • maj 2021
  Ekskurzija v Ljubljano na sedež pogodbenega partnerja GSV, ogled NUK-a in obisk Državnega zbora. Predstavitev GSV in državnih ustanov, predstavitev opravljanja prakse pri GSV, seznanjanje s potencialnim delovnim okoljem. Ekskurzija je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).

Na enopredmetnem drugostopenjskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se tolmaška praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Tolmaška praksa I/1 in Tolmaška praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Tolmaška praksa II/1 in Tolmaška praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorja:
doc. dr. Simon Zupan
lekt. dr. phil. Aleksandra Nuč

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Tolmačenje/Tolmačenje, in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Tolmaška praksa I/1, Tolmaška praksa I/2, Tolmaška praksa II/1, Tolmaška praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

 • september 2020
  Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
 • oktober 2020
  Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju prakse, koordinatorja pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse.
 • oktober 2020 do januar 2021
  Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator. Izvedba dogodkov je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
 • december 2020
  Uvodno srečanje pred začetkom izvajanja prevajalske prakse za študente prvega letnika; koordinatorja jima predstavita predmet na Moodlu in formalne vidike izvajanja prakse (vodenje dnevnika, shranjevanje dokumentacije na Moodle, nabor potencialnih partnerjev, posebne zahteve posameznega partnerja ipd.). Na srečanje so vabljeni tudi študenti drugih letnikov. Obveščanje o novostih in ad hoc aktivnostih, prireditvah ipd., kar sicer poteka tudi preko foruma na Moodlu.
 • januar do februar 2021
  Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorja pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
 • februar do junij 2021
  Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator. Študenti sodelujejo pri pripravah na oddelčno vadbeno konferenco.
 • junij do julij 2021 september 2021
  Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.

Enkratne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

 • september 2020
  Simultano tolmačenje dogodka ob Dnevu Univerze.
 • november 2020
  Dvodnevno simultano tolmačenje (nema kabina) na dogodku Zadravčevo-Erjavčevi dnevi. Delavnica je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
 • november 2020
  Spremljanje dela profesionalnega tolmača na trodnevnem seminarju o organizaciji dela v domovih za starejše. Študenti se s tolmačem pogovorijo o procesu tolmačenja, med seminarjem pa vadijo tehniko zapisovanja in šepetanega tolmačenja. Opravijo tudi pogovore z naročnikom tolmačenja v zvezi s komunikacijo z naročnikom. Izvedba seminarja je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
 • november 2020
  Spremljanje profesionalnega tolmača na dvodnevnem seminarju o upravljanju konfliktov. Študenti se s tolmačem pogovorijo o procesu tolmačenja, med seminarjem pa vadijo tehniko zapisovanja in šepetanega tolmačenja. Opravijo tudi pogovore z naročnikom tolmačenja v zvezi s komunikacijo z naročnikom. Izvedba seminarja je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
 • oktober 2020 do januar 2021
  Koordinatorja prakse bosta pri predmetu Tolmaška praksa na Moodlu shranila posnetke konferenc in pogovorov, ki jih bodo študenti simultano in konsekutivno tolmačili. Po oddaji posnetkov bosta koordinatorja opravila s študenti evalvacijski pogovor o tolmačenju.
 • marec do junij 2021
  Zaradi trenutne situacije se ni bilo mogoče dogovoriti za sodelovanje na dogodkih v letu 2021. O novicah, aktivnosti in prireditvah bodo študenti obveščeni preko foruma na Moodlu.
 • februar do junij 2021
  Koordinatorja prakse bosta pri predmetu Tolmaška praksa na Moodlu shranila posnetke konferenc in pogovorov, ki jih bodo študenti simultano in konsekutivno tolmačili. Po oddaji posnetkov bosta koordinatorja opravila s študenti evalvacijski pogovor o tolmačenju.

Oddelek za prevodoslovje pri izvajanju prevajalske prakse sodeluje s podjetji, ki so na trgu prevajalstva mednarodno priznana (npr. IOLAR, ki ima tudi certifikat ISO 17100) oziroma imajo pomembno vlogo v slovenskem prostoru (npr. RTV), odlikuje pa jih visoko usposobljen kader, ki ima bogate izkušnje na prevajalskem trgu in celovit vpogled v prevajalske trende. Mentorice in mentorji v teh podjetjih študentkam in študentom med opravljanjem prakse svetujejo, jih vodijo, učijo ter postavljajo pred (prevajalske) izzive, obenem pa jim razpirajo celovit vpogled v kompleksne prevajalske delovne procese.

Izvajalke in izvajalci oddelčne učne enote Prevajalska praksa ter mentorice in mentorji iz partnerskih ustanov tesno sodelujemo. Praviloma enkrat letno se osebno srečamo na evalvacijskem pogovoru, kjer se oceni izvajanje prakse v preteklem letu, izmenjajo mnenja in začrta predvideni potek prakse za študijsko leto. Z mentoricami in mentorji, ki delujejo na oddaljenih lokacijah, denimo v Ljubljani, poteka redna komunikacija po elektronski pošti in telefonu.

Strokovnost in usposobljenost mentoric in mentorjev izhaja deloma iz njihove izobrazbe, deloma pa iz dela, ki ga v partnerskem podjetju ali partnerski ustanovi opravljajo. Tako na primer pregled besedil ali podnapisov, ki jih študentke in študenti prevedejo za RTV, izvedeta njihova lektorica in urednica vsakokratne oddaje. Strokovnost in usposobljenost koordinatoric prakse na Oddelku za prevodoslovje je zagotovljena z njuno znanstveno in strokovno usposobljenostjo. Koordinatorici, lekt. dr. Melita Koletnik in lekt. dr. Sara Orthaber, sta zaključili tako dodidplomski študij s področja prevajanja in tolmačenja kot tudi doktorski študij s področja prevodoslovja oziroma komunikacije. Lekt. dr. Melita Koletnik je kot koordinatorica prakse vzpostavila sodelovanje s Sektorjem za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS ter z mnogimi prevajalskimi podjetji in drugimi partnerji, pri katerih lahko študentke in študenti opravljajo prakso. Ima tudi bogate izkušnje na trgu prevajanja, saj je bila kot prevajalka zaposlena pri časopisni hiši Večer, d. d., v Državnem zboru RS in v svobodnem poklicu (partnerji iz gospodarstva in negospodarstva). V procesu približevanja EU pred letom 2004 je sodelovala pri prevajanju evropske zakonodaje v slovenščino. Lekt. dr. Sara Orthaber ima večletne izkušnje kot prevajalka in kot visokošolska učiteljica. Kot prevajalka je bila med letoma 2006 in 2010 zaposlena na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, prav tako redno sodeluje s številnimi partnerji iz gospodarstva in negospodarstva doma in v tujini. Sodeluje s podjetjem Kilgray, ki Oddelku zagotavlja licence za prevajalski program MemoQ. Koordinatorici opravljata tudi raziskovalno delo s področja prevajanja in prevodoslovja, organizirata znanstvene konference ter druge dogodke s področja prevodoslovja in se udeležujeta strokovnih usposabljanj.

Za uspešno izvajanje prakse se študentke in študenti že v drugem letniku dodiplomskega študija seznanijo s programom MemoQ in z drugimi odprtokodnimi prevajalskimi programi, ki jih nato uporabljajo tudi v okviru prevajalskih vaj in prevajalske prakse. Uporabo programa na domačem računalniku jim med študijem omogoča študentska licenca, ki jo prejmejo na podlagi sporazuma. Podjetje Kilgray, ki Oddelku omogoča uporabo licence za MemoQ, študentkam in študentom tudi po koncu študija nudi popust pri nakupu licence.

Oddelek z mentoricami in mentorji uskladi svoja pričakovanja in se z njimi dogovori o predvidenih učnih ciljih. Na podlagi evalvacijskega pogovora s študentkami in študenti ter ovrednotenja dnevnika prakse prejme Oddelek povratno informacijo, ali so bili ti učni cilji doseženi. Partnerskemu podjetju ali partnerski ustanovi lahko predlaga korekcijske ukrepe za tekoče ali prihodnje študijsko leto.

Oddelek za prevodoslovje pri izvajanju tolmaške prakse sodeluje tako z javnimi ustanovami (Izum — Institut informacijskih znanosti) kot tudi z zasebnimi podjetji, ki so uporabniki tolmaških storitev (npr. Firis Imperl, d. o. o.). Partnerji za izvajanje tolmaške prakse so za študentke in študente tolmačenja izjemno pomembni. Po eni strani so sami naročniki tolmaških storitev in odpirajo vpogled v to, kaj uporabnik tovrstnih storitev pričakuje, po drugi strani pa je med njimi tudi profesionalni tolmač oz. tolmačka, ki ima tako na domačem kot tudi na mednarodnem tolmaškem trgu bogate izkušnje in celovit vpogled v trende. Mentorice in mentorji v omenjenih ustanovah in podjetjih študentkam in študentom med opravljanjem prakse svetujejo, jih vodijo, učijo ter postavljajo pred (tolmaške) izzive, obenem pa jim odstirajo celovit vpogled v kompleksne tolmaške procese. Študentke in študenti imajo pri obisku tolmačenih dogodkov omenjenih ustanov oz. podjetij možnost, da v primeru simultanega tolmačenja tolmačijo v nemi kabini, v primeru konsekutivnega tolmačenja pa vadijo tehniko zapisovanja in spremljajo tolmaški nastop profesionalnih tolmačev in tolmačk.

Izvajalke in izvajalci oddelčne učne enote Tolmaška praksa ter mentorice in mentorji iz partnerskih ustanov tesno sodelujemo. Praviloma enkrat letno se osebno srečamo na evalvacijskem pogovoru, kjer se oceni izvajanje prakse v preteklem letu, izmenjajo mnenja in začrta predvideni potek prakse za študijsko leto. Z mentoricami in mentorji, ki delujejo na oddaljenih lokacijah, poteka komunikacija tudi po elektronski pošti in telefonu.

Strokovnost in usposobljenost mentoric in mentorjev v ustanovah in podjetjih izhaja deloma iz njihove izobrazbe, deloma pa iz dela, ki ga v partnerski ustanovi ali partnerskem podjetju opravljajo. Mentorice in mentorji namreč tudi sami organizirajo tolmačene dogodke, zato študentkam in študentom posredujejo informacije v zvezi s tem, kako se tolmač oz. tolmačka pripravi na dogodek, kako poteka komunikacija s potencialnim naročnikom, kako poteka sam tolmaški nastop glede na dogodek. Kadar so sami aktivni tolmači in tolmačke, svetujejo glede tolmaških strategij, tehnik zapisovanja in priprav. Tolmaška praksa se praviloma ne izvaja na sedežu omenjenih ustanov in podjetij, saj ta za tolmačene dogodke najamejo posebne konferenčne prostore. Oddelek za prevodoslovje izvaja tolmaško prakso tudi na Filozofski fakulteti, kjer imajo študentke in študenti priložnost tolmačiti v nemih kabinah na izbranih dogodkih, ki jih prirejajo oddelki Filozofske ali Pedagoške fakultete UM, ali na oddelčnih vadbenih konferencah. Na teh dogodkih jih spremljata oddelčna koordinatorja, ki v sodelovanju z njimi pripravita načrt tolmaškega nastopa in tolmačenju tudi prisostvujeta. Ti dogodki potekajo v sodobno opremljeni amfiteatralni predavalnici Filozofske fakultete s tolmaškimi kabinami.

Strokovnost in usposobljenost koordinatorice in koordinatorja prakse na Oddelku za prevodoslovje je zagotovljena z njuno znanstveno in strokovno usposobljenostjo. Koordinatorica lekt. dr. Aleksandra Nuč je zaključila tako dodidplomski študij s področja prevajanja in tolmačenja kot tudi doktorski študij s področja prevodoslovja. Je članica nacionalnega poklicnega združenja konferenčnih tolmačev (ZKTS) in mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev (AIIC) ter pogodbena tolmačka Generalnega sekretariata Vlade RS in akreditirana tolmačka za institucije EU. Koordinator doc. dr. Simon Zupan je zaključil doktorski študij s področja prevodoslovja in je prav tako aktiven tolmač za številna domača in mednarodna podjetja. Koordinatorica in koordinator opravljata tudi raziskovalno delo s področja tolmačenja, organizirata znanstvene konference in druge dogodke s področja tolmačeslovja ter se udeležujeta strokovnih usposabljanj.

Oddelek z mentoricami in mentorji uskladi svoja pričakovanja in se z njimi dogovori o predvidenih učnih ciljih. Na podlagi evalvacijskega pogovora s študentkami in študenti ter ovrednotenja dnevnika prakse prejme Oddelek povratno informacijo, ali so bili ti učni cilji doseženi. Partnerskemu podjetju ali partnerski ustanovi lahko predlaga korekcijske ukrepe za tekoče ali prihodnje študijsko leto.

 • Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
 • Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije
 • Slovensko društvo Hospic
 • Umetnostna galerija Maribor
 • FIRIS IMPERL d.o.o.
 • Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 • Virs
 • Pretolm, tolmačenje in prevajanje, Zmago Pavličič, s.p.
 • Walstead Leykam tiskarna d.o.o.
 • Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike
 • Radiotelevizija Slovenija- krovna
 • Preteks d.o.o.
 • IOLAR d.o.o.
 • Društvo Slovensko – Avstrijsko prijateljstvo Maribor

Polonca Potisk

Tolmaška praksa
V okviru študija Prevajanje in tolmačenje – nemščina je obvezni predmet tudi Tolmaška praksa oz. praktično usposabljanje. Pri konsekutivnem tolmačenju si sprva le udeleženec in samo opazuješ ter si pri tem si delaš tolmaške zapiske in glosarje, da nisi takoj vržen v nepoznano situacijo in se seznaniš z določeno terminologijo. Na konferencah, kjer se simultano tolmači, pa se v paru s kolegom izmenjuješ in poskušaš to izmenjavo izvesti, čim manj opazno. Tolmači se na pravih in vadbenih konferencah ter tudi občasno pri simultanem tolmačenju preko vmesnega jezika, kar je poseben izziv, kajti paziti moraš, da se ne izgubi preveč informacij. Pred vsemi konferencami je večinoma vnaprej (vsaj kak dan pred dogodkom) posredovano gradivo, da se lahko temeljito pripraviš na tolmačenje. Če ne, je toliko bolj pomembna odlična lastna predpriprava na temo dogodka in tudi sodelovanje z drugimi kolegi in udeleženci.

Prevajalska praksa
Med opravljanjem prevajalske prakse sem se naučila, kaj pomeni biti del prevajalske ekipe ter sodelovati z drugimi prevajalci v raznih prevajalskih projektih, pa tudi na drugi strani kako postati bolj samostojna. Izpopolnila sem uporabo prevajalskega orodja memoQ, programa za podnaslavljanje in se bolje seznanila s prevajanjem v oblaku, in sicer s programom Smartcat. Prav tako sem se pri tem preizkusila v različnih vrstah besedil in pridobila neprecenljive izkušnje, ki me z vsakim novim dnem delajo boljšo prevajalko in ki mi bodo zagotovo pomagale pri nadaljnjem študiju in predvsem delu. V okviru prevajalske delavnice podnaslavljanja sem lahko svoje znanje delila z dijakinjami, ki jih zanima prevajanje in delo prevajalcev. Zelo pomembno je, da sta poleg študija tudi praksa in podrobnejši vpogled v vse izzive, s katerimi se prevajalci vsakodnevno srečujejo. Mislim, da je najboljše začeti delati čim prej in če je le mogoče v stimulativnem okolju, s sodelavci, ki z veseljem delijo svoje znanje in izkušnje z drugimi.

Nik Veličkovič

Tolmaška praksa
Na drugostopenjskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje sem se o tolmaških praksah bil obveščen na samem predavanju in kasneje tudi pisno preko elektronske pošte.
Najbolj sta mi v spominu ostali tolmaška praksa v Mali nedelji (Bioterme) in vadbena konferenca, ki je potekala na sami fakulteti (FF UM). V Biotermah smo lahko v živo spremljali tolmačenje predavanja Predstavitev kongruentno odnosnega pristopa. Tolmačenje je potekalo iz nemščine v slovenščino, saj je bil gost nemški predavatelj Rüdiger Bauer. Od same izkušnje sem veliko odnesel, saj sem spoznal kako se stvari odvijajo v resničnem življenju, do kakšnih zapletov lahko pride in kje je treba biti pozoren. Tolmačenje je potekalo konsekutivno, zato smo si osredotočili na zapisovanje, vadili okrajšave in poskušali čim bolj slediti govorcu. Druga tolmaška praksa, ki se mi je prav tako zdela nekaj posebnega pa je potekala na sami fakulteti v obliki vadbene konference. Vadbeno konferenco, predstavitve, glosarje in vse ostalo kar sodi zraven smo pripravili študenti sami. Tema vadbene konference je bila Staranje prebivalstva. Študenti smo se v kabini in na odru izmenjevali. Ko je en študent predstavljal svojo predstavitev so drugi tolmačili ali pa se pripravljali na svoj nastop.

Nika Blagne

Prevajalska praksa
Na magistrskem študiju sem prevajalsko prakso prvo leto opravljala pri RTV Slovenija, drugo leto pa pri Humanističnem društvu Zofijini ljubimci. Za RTV Slovenijo sem prevajala besedila za različne oddaje, tematika ni bila posebej zahtevna. Med delom tako nisem imela posebnih težav, po opravljeni praksi pa so mi poslali lektoriran prevod, tako da sem lahko preverila, kaj ni bilo v redu oziroma kaj so spremenili. Kljub pozitivni izkušnji sem naslednje leto želela poskusiti še kaj drugega, tako sem pisala Zofijinim ljubimcem, kjer so bili izjemno prijazni ter mi na izbiro dali veliko humanističnih besedil, med katerimi sem nato izbrala nekoliko daljšega, vendar je bil res zanimiv. Imela sem nekaj vprašanj, na katere so mi pri društvu tudi odgovorili, prevod pa so potem tudi objavili na svoji spletni strani. Tako se je zaključila še ena pozitivna izkušnja. Glede prevajalske prakse nam je fakulteta v obeh letnikih ponudila sodelovanje z različnimi institucijami in društvi. Zaradi svojih športnih obveznosti sem izbrala takšne, ki sem jih lahko opravljala od doma, nekatere sošolke pa so izbrale tiste, ki so jih nato opravljale na različnih lokacijah.

Prevajalska praksa
Tolmaško prakso pa smo prvo leto opravili z dogodkom Staranje prebivalstva, ki smo ga tudi sami organizirali na fakulteti. Z dogodkom smo pridobili pomembne izkušnje, saj je bila to ena izmed prvih priložnosti, da tolmačimo za nekoliko širšo publiko. Vse je potekalo tako, kot na dogodkih, kjer so za razumevanje tolmači nujno potrebni. Dobili smo tudi izkušnjo kako tolmačiti v paru, saj smo na tolmaških vajah večinoma tolmačili sami, na dogodku pa smo v paru morali nemoteno izmenjavati.
Imeli smo tudi dve priložnosti poslušanja, saj smo lahko poslušali simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik, doc. dr. Simona Zupana in konsekutivno tolmačenje iz nemškega v slovenski jezik, Lekt. Doktorin der Philosophie, Aleksandra Nuč prof. Kljub temu, da smo tolmačenje zgolj poslušali, smo s tem pridobili enkratno izkušnjo in videli, kako to počnejo profesionalci.

Valentina Slatinek

Prevajalska praksa
Študentje 1. letnika magistrskega študija prevajanje in tolmačenje nemščina smo se udeležili prevajalske prakse. Obveščeni smo bili preko spletne učilnice, kjer so bile zapisane vse podrobnosti. Prakso smo izvajali v dveh delih, in sicer, prvi del je potekal v računalniški učilnici, kjer smo se podrobneje seznanili s programom, ki smo ga uporabljali za podnaslavljanje filmčkov. Drug del je potekal v Vetrinjskem dvoru, kjer smo podnaslavljali filmčke in to potem skupaj z profesorico Melito Koletnik ali Saro Orthaber pregledali. Delo mi je bilo zelo všeč, saj smo se naučili delati z novim programom, prevajali podnapise in na koncu tudi dobili povratno informacijo o našem delu.

Tolmaška praksa
V sklopu tolmaške prakse smo se v študijskem letu udeležili konference, ki smo jo lahko tudi poskusno tolmačili. Najpomembnejši del prakse je bil ta, da smo videli kako bomo, če ostanemo v tem poklicu, nekoč delali. Vse informacije v zvezi z izvajanjem prakse smo prejeli na urah tolmačenja od profesorice Aleksandre Nuč. Priprave na tolmačenje so potekale intenzivno tako, da smo sami zbirali besedišče in prejeli smo brošuro ter dodaten material od profesorice. Tolmačenje je bilo zelo zanimivo in dober način, da se soočimo z realno situacijo. Sama sem se še prijavila za vodenje na razstavi »En proces, štirje jeziki«, ki se je nahajala v Amfiteatru naše fakultete. Ta izkušnja je bila zelo zanimiva, saj sem predstavila zanimivo temo nadarjenim učencem osnovne šole, ki so pokazali veliko zanimanje za zgodovino in začetke tega poklica.

Barbara Zimič

Prevajalska praksa
V začetku meseca novembra smo se udeležili prevajalske delavnice in sicer smo podnaslavljali filme za 9. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation. O praksi smo bili obveščeni preko elektronske pošte. Sprva smo se dobili v računalniški učilnici, kjer smo si namestili programe za podnaslavljanje, bili seznanjeni s pravili podnaslavljanja in si razdelili kratke filme. Naslednji dan smo se dobil v Vetrinjskem dvorcu, kjer smo filme opremili s podnapisi. Praksa je bila zanimiva, saj smo lahko sodelovali pri projektu, ki se zavzema za razvoj filmske kulture, s podnaslovi pa smo filme približali slovenski publiki. S samim delom podnaslavljanja sem se že srečala, je pa bilo super sodelovati s sošolkami in sošolci in skupno znanje še bolj poglobiti.

Janja Šmid

Prevajalska praksa
Prevajalska praksa je bila zame zelo pozitivna in poučna izkušnja. S pomočjo programa Subtitle Workshop smo študenti podnaslavljali kratke filme iz angleškega v slovenski jezik. Tako sem se prvič seznanila s teoretičnim in praktičnim delom podnaslavljanja, saj smo se naučili dela z novim prevajalskim orodjem, hkrati pa smo izvedeli tudi, koliko znakov je lahko v posamezni vrstici, kako dolgo mora trajati posamezen podnapis in še marsikaj. O praksi smo bili pravočasno obveščeni ter prejeli smo vse potrebne informacije za nemoteno delo. S prakso smo pridobili nova znanja s področja prevajanja ter podrobnejši vpogled v naš bodoči poklic.

Saša UL

Tolmaška praksa
V lanskem in letošnjem študijskem letu smo imeli veliko priložnosti opravljanja tolmaške prakse. Ena izmed njih se je ponudila tudi letos oktobra na festivalu slovensko-avstrijskega prijateljstva, na katerem so potekala predavanja na temo novih tehnologij v prevajanju in tolmačenju. O dogodku smo bili študenti 2. letnika podiplomskega študija tolmačenja obveščeni že ob koncu lanskega semestra, tako da smo imeli časa za pripravo na pretek. V tolmačenju sem uživala, soočala sem se s tremo in vznemirjenjem, kot bi šlo zares. Tovrstne izkušnje se mi zdijo izredno dragocene, saj nas najbolje pripravijo na vstop na trg dela.
V oktobru sem se udeležila tolmaške prakse v Velenju, kjer je na seminarju o upravljanju zgradb konsekutivno iz nemščine v slovenščino in obratno. Študenti smo lahko spremljali profesionalno tolmačinjo o pri delu, hkrati pa smo vadili tehniko zapisovanja. Izkušnja je bila zelo koristna, saj je izzive tega poklica predstavila v pozitivni luči, nam pa vlila motivacijo za soočanje z njimi.

Obvestilo o stažiranju na slovenskem prevajalskem oddelku DGT

Konferenca Generalnega direktorata za prevajanje na daljavo

Generalni direktorat za prevajanje organizira konferenco za študente, na kateri bodo predstavljene novosti na področju prevajanja in možnosti zaposlitve in oprevaljanja praktikumov. Vljudno vabljeni k udeležbi na daljavo.

Dear students,
We are very happy to invite you and your professors to this teleconference.
Annexed, the programme. For Bulgaria and Romania, it is one hour later than the time in the programme. But this invitation is correct as Outlook adapts to your time zone.
Below the link to access Webex.

 • Please, download the little Webex app when it asks you (as you may have some difficulties joining rooms without it; if it happens, better disconnect, download the app, and reconnect)
 • Once we are connected, we will only use the chat to communicate, its more practical. If you need to communicate privately with me, just type my name in the chat
 • If you have trouble connecting,
  • It maybe because you need to click a second time (on second connect button at the bottom of your screen) as soon as the Webex video (black) screen appears. Then just click on your video and mute your microphone if necessary
  • If it still does not work,
   • Switch off and re-connect
   • If it still does not work, just contact me or much better, another participant, your professor and send your e-mail address. I’ll invite you through Webex
  • Please, keep your microphone muted, as Webex may amplify the sound. You could avoid this in choosing “computer audio only”; if not, try headphones
  • If Webex tells you something like “…CPU…”,keep your video off as Webex thinks you do not have enough broadband.
  • If the connexion threatens to interrupt, don’t move; just wait a few instants. It should be resuming right away.

DGT WEBEX-1 is inviting you to a scheduled Webex meeting.
Friday 26 November 2021
9:30 | (UTC+02:00) Brussels
Join meeting

More ways to join:
Join from the meeting link
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m332dcae50b218c22ea8fd610f2b64ebf

Prevajalski vaji Študentske sekcije Zveze društev Slavistično društvo

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

v nadaljevanju vas obveščamo o Prevajalski vaji Študentske sekcije Zveze društev Slavistično društvo.

Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo
Slovenije vabi vse zainteresirane študente k udeležbi na Prevajalski
vaji. Prevajalska vaja poteka v treh korakih:

 • oddaja avtorskega prevoda,
 • izboljšava prevoda po posvetu s soudeleženci vaje,
 • izboljšava prevoda po posvetu s strokovnim sodelavcem.

Rok za prijavo: torek, 30. november 2021. Rok za oddajo prve različice
prevoda: ponedeljek, 28. februar 2022. Več podrobnosti o poteku vaje
najdete na spletni strani
https://zdsds.si/2021/11/prevajalska-vaja-2021-22/

Ob prijavi nam na e-naslov studentska.sekcija@zdsds.si posredujte
naslednje podatke: ime, priimek, študijski program in letnik ter jezik
izhodiščnega besedila.

Vabljeni k sodelovanju!
Neža Kočnik
vodja Študentske sekcije ZDSDS

Schumanova prkasa

Evropski parlament organizira Schumanovo prakso. Gre za petmesečno prakso za diplomante, ki jo Parlament organizira dvakrat letno. Naslednje obdobje prakse se začne 1. marca 2022 in zaključi 31. julija 2022, prijava pa je možna še do vključno 30. novembra. Za prakso sta razpisani dve mesti.

Zainteresirani se lahko prijavijo na tem naslovu:
https://ep-stages.gestmax.eu/search/faceted/searchAction/set/field/vacsearchfront_dg/value/46/page/2

Več informacij o pogojih in postopku prijave je tukaj:
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations

Več o praksi in generalnem direktoratu Parlamenta za prevajanje pa lahko najdete na naši strani na Facebooku.

Za dodatna vprašanja vam je na voljo Jerica Marušič (jerica.marusic@ep.europa.eu).

Praksa pri Sodišču EU

Študentke in študenti drugostopenjskega študijskega programa Prevajanje in tolmačenje se lahko prijavite na plačano petmesečno prakso v kabinetih članov Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije ter v službah Sodišča. Vse informacije so na voljo na spletni strani: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/sl/. Odgovorna oseba na Sodišču EU je Rasmus Egelund, ki vam je na voljo za kakršnakoli vprašanja na e-naslovu: rasmus.egelund@curia.europa.eu. V primeru vprašanj se lahko obrnete tudi na lekt. dr. phil. Aleksandro Nuč.

Praksa pri Evropski komisiji

Študentke in študenti drugostopenjskega študijskega programa Prevajanje in tolmačenje se lahko prijavite na spletni povezavi https://ec.europa.eu/stages za stažiranje pri Evropski komisiji v Luksemburgu. Praktikum je plačan (1.220,78 € na mesec), rok za oddajo prijav je 31. januar (do poldneva). Več informacij je na voljo v priponki. V primeru vprašanj se lahko obrnete na lekt. dr. Aleksandro Nuč.

Prevajanje za Evropsko komisijo: izzivi za prihodnost in delavnica Izzivi pri prevajanju

Vse študentke in študente Oddelka za prevodoslovje vabimo na predavanje Petra Jakše in Mateja Škorjaka s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Delavnica, ki bo sledila predavanju, pa je namenjena študentkam in študentom prvega ter drugega letnika drugostopenjskega študijskega programa Prevajanje in tolmačenje. Več informacij je na voljo v priponki.
Vljudno vabljeni!

Povezave

Slovarji in glosarji

Evroterm Iate večjezična terminološka zbirka EU I-slovar On-line Dictionaries Onelook Dictionaries LEO

Enciklopedije

Britannica Wikipedia

Korpusi

FidaPLUS NOVA BESEDA Korpus znanstvene slovenščine

Mediji in informacije

Delo Dnevnik Mladina STA – Slovenska tiskovna agencija RTV Slovenija 24 ur The Slovenia Times Guardian Times Financial Times The New Yorker BBC CNN National Public Radio Spiegel Der Standard Die Presse Deutsche Presse Agentur Frankfurter Allgemeine Zeitung Süddeutsche Zeitung Deutsche Welle Dradio Deutschlandfunk Europa portal EU Uradni list RS

Vlada RS in povezave na ministrstva

Vlada Republike Slovenije Služba Vlade RS za evropske zadeve

Prevajalska društva

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije Društvo prevajalcev Maribor Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev Društvo slovenskih književnih prevajalcev Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije Lektorsko društvo Slovenije Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije Združenje prevajalskih podjetij Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije European Society for Translation Studies Institute of Translation and Interpreting American Translators Association Translation, Technology and Terminology Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. UNIVERSITAS – Der österreichische Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen

Uporabni forumi in liste

Mojster prevodov Forum prevajalcev Prevajalci na Pomoč SlovLit

Socialna omrežja

Facebook – Oddelek za prevodoslovje Twitter – Oddelek za prevodoslovje
Skip to content