Oddelek za germanistiko

Spoznajte, kdo so sosedi v besedi.

Predstavitev oddelka

Oddelek za germanistiko na Filozofski fakulteti študentke in študente izobražuje na področju nemškega jezika in književnosti v nemškem jeziku.

Izvajamo študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji študija. Nemščino lahko študirate samostojno ali v kombinaciji z drugimi študijskimi programi na FF. Pri študiju se dodobra spoznate z nemškim jezikom, literaturo v nemškem jeziku in s kulturo nemško govorečih dežel. Pridobite odlično znanje nemškega jezika v pisni in govorjeni podobi, seznanite se z bogastvom literarnega ustvarjanja v nemščini, z raznolikostjo kulture v nemško govorečih deželah in s temeljnimi vidiki medkulturnih stikov, ki jih življenje v globaliziranem svetu vse bolj zahteva. V študijskih vsebinah je močno poudarjena regionalna komponenta nemško-slovenskih medjezikovnih in medkulturnih povezav. O vsem tem se naučite tudi strokovno, kritično in utemeljeno razmišljati.

Študij je zasnovan tako, da spodbuja študentsko ustvarjalnost, omogoča mednarodne študijske izmenjave in podpira dejavno sodelovanje študentk in študentov pri vseh dejavnostih Oddelka za germanistiko.

Diplomantke in diplomanti germanističnih študijskih programov so usposobljeni za opravljanje del, ki zahtevajo dobro poznavanje nemškega jezika in kulturnih značilnosti nemško govorečega prostora. Zaposlujejo se v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih, ki so v tesnem stiku s tujino. Delujejo v izobraževalnih, kulturnih in medijskih ustanovah, kjer je potrebno temeljito znanje nemščine. Usposobljeni so za poučevanje nemškega jezika na vseh stopnjah izobraževanja. Svojo poklicno dejavnost lahko uresničijo v znanosti in raziskovanju.

Oddelek za germanistiko je vpet tako v domače kot mednarodne raziskave nemškega jezika, literature in kulture in v svojo znanstveno dejavnost z veseljem vključuje tudi študentke in študente.

Dobrodošli na Oddelku za germanistiko, ki ima v Mariboru več kot 50-letno tradicijo.

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

ZUNANJI SODELAVCI

Študijski programi

Študijski programi, ki veljajo za študente, vpisane v 1. letnik do študijskega leta 2023/2024

Dogodki

Na Oddelku za germanistiko redno pripravljamo odmevna znanstvena srečanja z mednarodno udeležbo.

Ni dogodkov.

Pretekli dogodki Oddelka

Projekti in programske skupine

Članice in člani Oddelka smo v letih 2004‒2020 sodelovali v dvajsetih različnih projektih. Gre za mednarodne, nacionalne, bilateralne projekte ter dve programski skupini. V projekte vedno vključujemo tudi študentke in študente. Posebna skupina med projekti so študentski projekti (PKP, ŠIPK), ki so namenjeni predvsem pridobivanju izkušenj na področju raziskovanja.

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Mednarodno sodelovanje

Članice in člani Oddelka za germanistiko znanstveno in strokovno sodelujemo z različnimi univerzami in drugimi institucijami v tujini. Mednarodno sodelovanje zajema na primer članstvo v uredniških odborih in članstvo v mednarodnih združenjih, sodelovanje v projektih, na konferencah, seminarjih in poletnih šolah.

Sem sodi tudi mobilnost pedagoškega osebja. V okviru programa mednarodne mobilnosti so članice in člani Oddelka za germanistiko v zadnjih treh letih gostovali na institucijah na Poljskem, v Bolgariji, Litvi, Nemčiji, na Hrvaškem, Češkem, v ZDA, Bosni in Hercegovini ter na Madžarskem, Oddelek pa je gostil znanstvenice in znanstvenike, strokovnjakinje in strokovnjake z univerz, kot so Univerza v Plovdivu  (Bolgarija), Univerza v Erfurtu (Nemčija), Univerza St. Kliment (Ohridski, Bolgarija), Univerza Ústí nad Labem (Češka), Južnodanska Univerza (Danska), Univerza Loranda Eötvösa (Madžarska), Univerza v Regensburgu (Nemčija), Univerza na Dunaju (Avstrija) in Pomona College (ZDA).

K mednarodni mobilnosti spodbujamo tudi študentke in študente, ki lahko del svojih študijskih obveznosti opravijo v okviru programa Erasmus+ na partnerski instituciji v tujini. Seznanjamo jih tudi z možnostmi koriščenja štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD), še posebej za poletne tečaje na visokih šolah. Prav tako jih obveščamo o ponudbi  Avstrijske službe za izmenjavo, ki mednarodnim študentkam in študentom poleg štipendij nudi tudi podporo in nasvete glede študija, vstopa, bivanja in dela v Avstriji.

Koriščenje štipendij ‒ Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) Avstrijska služba za izmenjavo

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema je voditi, usmerjati in motivirati študentke in študente ter jim pomagati pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti.

Na Oddelku za germanistiko FF UM v študijskem letu 2022/2023 tutorski sistem vodita in usmerjata tutorka učiteljica doc. dr. Melanija Larisa Fabčič (melanija.fabcic@um.si) in tutorka študentka Ana Pleteršek (ana.pletersek@student.um.si).

Tutorka učiteljica skupaj s tutorko študentko pomaga študentkam in študentom pri splošnih in specifičnih problemih pri študiju in se trudi povečati prehodnost v višji letnik, izboljšati študijski uspeh ter zagotoviti višjo kakovost študija. Poleg tega koordinira tudi izbirnost (svetuje in usmerja pri izbiranju izbirnih predmetov). Tutorka študentka spodbuja sodelovanje v obštudijskih dejavnostih in pomaga tujim študentkam in študentom pri vključevanju v lokalno okolje.

Lektorice Oddelka za germanistiko v okviru Lektoratov nemškega jezika študentkam in študentom nudijo tudi predmetno tutorstvo, pri katerem se na individualni ravni obravnavajo in utrjujejo slovnične vsebine, razvija pravopisna kompetenca in druge jezikovne spretnosti.

Študentska, obštudijska dejavnost

Študentke in študenti oddelka za germanistiko imajo poleg študijskih programov, v katerih pridobivajo kompetence za poklicno pot, široko humanistično izobrazbo in razvijajo kritično mišljenje, na voljo tudi bogat izbor študijskih in obštudijskih dejavnosti, ki jim v luči vedno večjega pomena vseživljenjskega izobraževanja pomagajo uresničevati zastavljene cilje, poglabljati znanje in širiti socialno mrežo.

Študentske raziskovalne in strokovne aktivnosti:

 • sodelovanje v projektih PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist);
 • sodelovanje v drugih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih Oddelka za germanistiko;
 • sodelovanje v znanstvenih in strokovnih raziskavah v okviru študijskih predmetov in zaključnih nalog;
 • poučevanja v okviru Jezikovnega inkubatorja, ki deluje v okviru Centra za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete UM;
 • sodelovanje pri izvedbi tečajev nemščine za otroke pod mentorstvom didaktičark in didaktikov;
 • sodelovanje pri izvajanju tečajev za mladostnice in mladostnike ter odrasle;
 • samostojno oblikovanje ali sooblikovanje strokovnih in znanstvenih publicističnih prispevkov;
 • tutorska aktivnost;
 • izdajanje študentske revije Germinator;
 • sodelovanje na slovenski Noči raziskovalcev;
 • mednarodne študentske izmenjave;
 • ekskurzije;
 • povezovanje in aktivno sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in drugimi šolami različnih izobraževalnih nivojev ter z drugimi organizacijami, ki zaposlujejo diplomantke in diplomante Oddelka za germanistiko, oz. s potencialnimi delodajalci;
 • sodelovanje pri organizaciji in soorganizaciji slovenskih in mednarodnih simpozijev in strokovnih dogodkov;
 • sodelovanje pri pripravi in organizaciji poletnih šol;
 • oddelčna okrogla miza;
 • strokovno doizobraževanje;

Obštudijske družabno-strokovne aktivnosti:

 • tradicionalna oddelčna božično-novoletna druženja,
 • izleti, pikniki itn.

Znanstvena revija in založniška dejavnost

Znanstveno in strokovno odličnost Oddelka za germanistko izkazujemo med drugim tudi s številnimi znanstvenimi monografijami, visokošolskimi učbeniki in drugimi znanstvenimi publikacijami, kjer sodelujemo kot (so)avtorice in (so)avtorji ali kot (so)urednice in (so)uredniki.

Prva izdaja študentske germanistične revije GERMINATOR je nastala v poletnem semestru študijskega leta 2011/2012, in sicer v okviru Lektorata nemškega jezika 4. Ime revije, nabor rubrik in izbor besedil je rezultat študentskega dela pod mentorstvom doc. dr. Brigite Kacjan.

GERMINATOR izhaja enkrat letno kot koprodukcija med študentkami, študenti in visokošolskimi učiteljicami, učitelji. Nabor besedilnih vrst in prispevkov se spreminja in dopolnjuje, zato je vsaka številka nekaj posebnega in vredna branja.

Revijo GERMINATOR želimo postaviti na trdnejše temelje. Oblikovali bomo veččlanski uredniški odbor, ki bo sestavljen iz študentskih in učiteljskih vrst, in poskrbeli bomo, da bo revija izhajala dvakrat letno, članki pa urejeni in recenzirani.

Revija ima tudi svoj elektronski naslov: Zeitschrift.Germinator@gmail.com.

Veseli bomo vašega sodelovanja, zato se oglasite! Zamisli je gotovo veliko in skupaj bomo ustvarili še zanimivejši GERMINATOR!

Revija GERMINATOR

Povezave

Slovarji in drugi priročniki:

DUDEN online Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) Lexikon Literaturwissenschaft Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe

Institucije:

Goethe Institut Goethe-Institut Ljubljana Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur IDS – Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache SDUNJ – Slovensko društvo učiteljev nemščine IDV – Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband Österreichische Nationalbibliothek Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas

Gradiva, zanimive spletne strani idr.:

ANNO-Austrian Newspapers Deutsche Welle Elfriede Jelinek Homepage Ethnologue. Languages of the world. Oddelek za germanistiko – Facebook stran
Skip to content