Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Dobrodošli na spletnih straneh Oddelka za anglistiko in amerikanistiko FF UM.

Predstavitev oddelka

Oddelek predstavlja izobraževalno-raziskovalno središče angleških študij v severovzhodni Sloveniji in pomembno prispeva k razvoju stroke na področju angleško govorečih kultur. Uspešno sodelujemo tudi z drugimi univerzitetnimi ustanovami doma in v tujini.

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko izvaja en študijski program na dodiplomski stopnji, tj. univerzitetni dvopredmetni študijski program Angleški jezik in književnost, ter dva študijska programa na podiplomski stopnji, in sicer dvopredmetni nepedagoški program Anglistika in dvopredmetni pedagoški program Poučevanje angleščine. Trenutno smo v postopku priprave doktorskega študija.

V okviru dodiplomskega programa študentke in študenti spoznavajo strukturo jezika (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja …) in zakonitosti njegove rabe (sociolingvistika, razlike med britansko in ameriško angleščino …). Prav tako jih seznanimo s kulturo in književnostmi angleških govornih področij. Pri izvedbi študijskih programov sodelujejo poleg slovenskih predavateljic in predavateljev tudi rojene govorke in govorci iz Kanade, Velike Britanije in občasno ZDA, kar daje dodatno možnost spoznavanja medkulturnih razsežnosti, avtentične izgovarjave, širjenja besednega zaklada ter razvijanja slušne, govorne, bralne in pisne zmožnosti v angleškem jeziku. Kot bodoče učiteljice in učitelji se seznanijo z metodami in tehnikami, ki jih bodo potrebovali pri poučevanju v osnovnih in srednji šolah ter se v okviru hospitacij, nastopov in pedagoške prakse tudi sami preizkusijo v razredu.

Kako poteka študij?

Naše študijske programe redno posodabljamo, tako da omogočajo zanimiv, interaktiven in sodoben študij, ki zagotavlja poglobljeno uporabno znanje jezika, književnosti in kulture angleškega govornega področja. Ponujamo pester nabor izbirnih predmetov, s katerimi obogatimo ponudbo osnovnih obveznih predmetov. Pri delu uporabljamo raznolike oblike in metode učenja, kakor tudi sodobne tehnologije.

Naše diplomantke in diplomanti se usposobijo za opravljanje del, ki zahtevajo učinkovito sporazumevanje z angleško govorečimi, ustvarjalnost in humanistično razgledanost. Diplomantke in diplomanti pedagoškega programa poučujejo na srednjih in osnovnih šolah z izjemo zgodnje stopnje, za katero potrebujejo dokvalifikacijo. Posebej ponosni smo na dejstvo, da na študijskem programu Poučevanje angleščine omogočamo prakso v vseh štirih semestrih študija – v prvem semestru opazovalno prakso, v drugem prakso v osnovni šoli, v tretjem v srednji šoli, v četrtem semestru pa po izbiri v osnovni ali srednji šoli.

Pedagoška praksa

Pedagoška praksa obsega aktivnosti in naloge, ki jih študentke in študenti opravljajo na šoli, in sicer: opazovanje pouka (opazovanje učitelja mentorja, drugih učiteljev ter študentskih kolegic in kolegov), poučevanje (poučevanja posameznih aktivnosti, poučevanje v paru in samostojno poučevanje) ter drugo delo in aktivnosti (npr. priprava na opazovanje pouka in poučevanje, razgovori z mentorjem, drugimi učitelji ter študentskimi kolegicami in kolegi, analiza in samovrednotenje poučevanja, branje strokovne literature, seznanjanje s šolsko zakonodajo in dokumentacijo, prisostvovanje sestankom ipd.). Pedagoška praksa vključuje tudi pripravljalni seminar pred začetkom prakse in evalvacijski seminar po končani praksi (oba se izvajata na fakulteti).

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

ZUNANJE SODELAVKE

strok. iz prakse Nevenka Jesenik
strok. iz prakse Kristina Kočan
strok. iz prakse Mojca Kolar

višja str. sod. Maja Kuronja
lekt. Špela Logar

Študijski programi

Dogodki

Ni dogodkov.

Vsi dogodki Oddelka

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost članic in članov Oddelka je povezana s predmeti in disciplinami, ki so del študijskih programov. Osredinja se na jezikoslovne raziskave (jeziki v stiku, sociolingvistika, skladnja, diahronija, glasoslovje, besediloslovje, pragmatika …), književne vidike (britanska, ameriška, kanadska književnost), interdisciplinarne medkulturne raziskave in na didaktiko poučevanja angleščine.

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Mednarodni projekti

 • Cross-Linguistic Research into Derivational Networks (Šafarik University, University of Sofia, University of Granada, 2020, sodelovala Katja Plemenitaš)

Mednarodno sodelovanje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je aktiven na področju mednarodnega sodelovanja. Ker se predavanja in vaje praviloma izvajajo v angleškem jeziku, naše predmete velikokrat izbirajo študentke in študenti na izmenjavi, tudi tisti, ki ne študirajo angleškega jezika in književnosti. Naše študentke in študenti se pogosto odločajo za študij v tujini, predvsem v okviru programa Erasmus+, ki jim omogoča, da en semester študija preživijo na kateri od evropskih univerz in si tako pridobijo dragocene strokovne in medkulturne izkušnje. Oddelek je vključen tudi v CEEPUS mrežo Inter-American Studies, ki jo koordinira Univerza v Gradcu in omogoča krajše in daljše študentske izmenjave v okviru srednjeevropskih univerz, ki sodelujejo v mreži. Uspešno smo sodelovali tudi z graško univerzo v okviru t. i. skupne predavalnice (Joint Lecture Hall) ter za študentke in študente obeh univerz organizirali skupne študijske aktivnosti. Organiziramo mednarodne konference in simpozije, redno pa gostimo tudi tuje predavateljice in predavatelje ter s tem bogatimo študijsko ponudbo z novimi temami in drugačnimi perspektivami.

Članice in člani Oddelka so v preteklosti gostovali na številnih uglednih mednarodnih institucijah; dr. Nada Šabec denimo na univerzah v ZDA (University of Arizona (1987), University of Kansas (2004), Georgetown University (2019), Brigham Young University (2019), University of Minnesota), v Kanadi (University of British Columbia), Avstraliji (Sydney) in na Novi Zelandiji.

Tudi v Mariboru gostimo tuje profesorice in profesorje, tako v okviru krajših mobilnosti (dr. David Nunan (2016), dr. James Sutton, dr. Mark Bernheim, dr. Donathan Brown (2017)) kot tudi v okviru Fulbrightovih štipendij.

Mednarodni znanstveni simpoziji in konference

Na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko smo organizirali več mednarodnih znanstvenih simpozijev in konferenc, med njimi tudi naslednje:

 • SDAŠ 2008: As You Write It (2008)
 • English language, literature and culture in a global context (2008)
 • Words & Music (2012)
 • Meaningful Mastery: Translation Studies at the MA Level ‒ v okviru projekta SEEPALS (2012)
 • Words & Music II (2014)
 • Word Class to World Class: Doing English Studies (2015)
 • PALA 2014: Everybody’s Got Style! Testing the Boundaries of Contemporary Stylistics (2016)
 • SDAŠ 2016: M@king It New in English Studies (2016)
 • Language Education Across Borders Conference  ‒ v sodelovanju z Univerzo v Gradcu (2017)
 • Engendering Difference: Sexism, Power and Politics (2019)
 • WORDS AS A BATTLEFIELD: Persuasion in Contemporary Political and Media Discourse (2019)
 • Words, Music & Gender (2019)

Organizacija poletnih šol

Nekatere članice in člani Oddelka za anglistiko in amerikanistiko (predvsem prof. Michelle Gadpaille in prof. Victor Kennedy) so bili kmalu po ustanovitvi Filozofske fakultete med pobudniki in organizatorji vrste odmevnih mednarodnih poletnih šol Filozofske fakultete. Navajamo le nekatere:

 • 4. mednarodna poletna šola FF: Evropa in Kanada – aktualna vprašanja / Europe and Canada – Contemporary Issues (2008)
 • 5. mednarodna poletna šola FF: Klimatske spremembe – pogled od Japonske do Kanade / Climate Change – The View From Japan to Canada (2010)
 • 6. mednarodna poletna šola FF: Medkulturno učenje – tehniška kultura in humanistika od Rusije do Japonske in Kanade / Intercultural Learning – Technical Culture and Human Sciences from Russia to Japan and Canada (2011)
 • Poletna šola TEMPUS SEEPALS: Interdisciplinarne angleščine: kreativna mešanica književnosti, jezika in kulture (2011)
 • 7. mednarodna poletna šola FF: V središču kulture: evropska prestolnica kulture 2012 / At The Hub of Culture: The European Cultural Capital 2012 (2012)
 • 9. mednarodna poletna šola FF: Migracijski vidiki: nekoč in danes / Aspects of Migration: Historical and Current (2016)
 • Poletna šola v sodelovanju z Univerzo v Gradcu in Univerzo v Pittsburghu: Comparative Healthcare in Austria, Slovenia, and the US (2018)
 • Poletna šola Comparative Healthcare in Austria, Slovenia, and the US (junij 2019 in julij 2019)

Tutorstvo

Na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko v študijskem letu 2020/21 tutorski sistem vodita in usmerjata tutorka učiteljica lekt. dr. Agata Križan (agata.krizan@um.si) in tutor študent Jure Bertalanič (jure.bertalanic@student.um.si). Tutorka učiteljica skupaj s tutorjem študentom pomaga študentkam in študentom pri reševanju težav v zvezi s študijem, jim svetuje in jih motivira. Poleg tega svetuje in usmerja pri izbiranju izbirnih predmetov. Študijski programi namreč poleg obveznih predmetov ponujajo vrsto izbirnih predmetov na dodiplomski in podiplomski stopnji. Tutor študent nudi pomoč, nasvete in podporo študentskim kolegicam in kolegom, zlasti novinkam in novincem, ki se na univerzi znajdejo v novem okolju, ter poskrbi za to, da imajo potrebna orodja, s katerimi si lahko pomagajo med študijem.

Na Oddelku se pogosto srečujemo s tujimi študentkami in študenti, ki prihajajo na našo fakulteto študirat z vseh koncev sveta. Naše študentke in študenti si z njimi izmenjujejo znanja in veščine ter jim poskušajo olajšati bivanje. Zanje je na FF organizirano tutorstvo za tuje študentke in študente.

Študentska, obštudijska dejavnost

Na Oddelku se odvijajo tudi obštudijske dejavnosti, npr. delovanje Angleškega kluba (English Club), ki na neformalnih srečanjih skrbi tudi za družabno življenje v angleškem jeziku, za izmenjavo mnenj in pogledov na različne teme ter prireja zabavne in poučne dogodke, s katerimi popestri študentsko življenje. Klub je odprt tudi za študentke in študente drugih oddelkov. Vabljeni!

V okviru obštudijskih dejavnosti izhaja študentska revija Crumbs. Študentkam in študentom ponuja priložnost, da objavijo svoja dela, tako prozo in poezijo kot tudi risbe in fotografije. Crumbs je z letom 2019 dobil novo podobo in sedaj deluje znotraj Angleškega kluba Maribor.

Prva številka je dostopna na tej povezavi.

Vse našteto nedvomno zagotavlja visoko stopnjo motivacije za samostojno in ustvarjalno delo študentk in študentov, njihovo vključevanje v raziskovalno delo ter uspešno pripravo za kasnejšo poklicno kariero.

Znanstvena revija in založniška dejavnost

Revija Maribor International Review (MIR) je široko zastavljena multidisciplinarna akademska revija, ki izhaja v angleškem jeziku in je namenjena raziskovanju literature, jezikoslovja, diskurza, poučevanja jezika in prevajanja s poudarkom na angleščini, upošteva pa tudi vidik drugih jezikov in primerjave med jeziki. Leta 2021 načrtujemo prenovo revije in objavo nove številke.

Študentska revija MIR

Galerija

Povezave

Maribor International Review Postgraduate students web page Undergraduate students Reading club Študentska revija Crumbs ‒ prva številka