ZELEN.KOM – Komuniciranje podnebne krize za uspešen prehod v zeleno družbo

Oddelek za zgodovino Oddelek za sociologijo Oddelek za slovanske jezike in književnosti Oddelek za psihologijo Oddelek za prevodoslovje Oddelek za pedagogiko Oddelek za germanistiko Oddelek za geografijo Oddelek za filozofijo Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
3330-22-3514 (PP5)
Začetek projekta
1. 12. 2022
Konec projekta
30. 11. 2025
Financer
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Program
Pametna, trajnostna in vključujoča rast; Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2022–25
Vrednost
24 mio eur
Sredstva UM
934.423,40 eur (sredstva FF UM)
Koordinator
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Partnerji

Oddelki FF UM

Vodja na FF
Koordinator projekta: red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik. Vsebinski vodje: red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, izr. prof. dr. Danijel Ivanjšič
Člani na FF
V projektu sodelujejo člani Oddelkov za: anglistiko in amerikanistiko, filozofijo, geografijo, germanistiko, pedagogiko, prevodoslovje, psihologijo, slovanske jezike in književnost, sociologijo ter zgodoviino.

Projekt ZELEN.KOM je zasnovan kot nadgradnja različnih aktivnosti, ki povezujejo univerzo z okoljem in omogočajo tudi novo komponento interdisciplinarnosti oz. sodelovanja med fakultetami univerze ter delodajalci izbranih regij v (ne)gospodarstvu. S tem projekt realizira strateške cilje smernic za prenovo (str. 31−32) in sledi ciljem prenove visokošolskega strokovnega izobraževanja, obenem pa gradi povezavo s programi univerzitetnega izobraževanja, ki mora biti prav tako dovzetno za teme komuniciranja podnebnih sprememb. S predlaganim projektom sledimo naslednjim strateškim ciljem:

1)  Z različnimi oblikami modulov za različne ciljne skupine izboljšujemo prilagodljivost, odpornost in odzivnost univerze na trajnostni razvoj in s tem povečujemo ne samo njeno povezanost z okoljem, ampak tudi umeščanje v prostor ter povečujemo njen vpliv na gospodarstvo in negospodarstvo.

2)  S projektnimi aktivnostmi usklajujemo vrednote in način razmišljanja udeležencev, udeleženk visokošolskega izobraževanja ter drugih ciljnih skupin z vrednotami trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva. Za zeleni prehod potrebujemo kadre, ki bodo imeli ustrezna znanja in kompetence, nujne za prehod v podnebno nevtralno družbo, vendar pa je pot in potrebo po teh znanjih ter kompetencah treba ustrezno komunicirati, saj s tem zmanjšujemo nerazumevanje, nezanimanje ali celo odpor ter dvigujemo motivacijo za teme zelenega prehoda, obenem pa krepimo zavest ter spodbujamo premislek o mejah antropocentričnega sistema.

3) Z naborom modulov (mikrodokazil) poskušamo uskladiti kompetence diplomantov, diplomantk z današnjimi in prihodnjimi potrebami trga dela, saj se pri zasnovi in izvedbi aktivnosti projekta ravnamo po potrebah delodajalcev v gospodarstvu in negospodarstvu, obenem pa v samem projektu identificiramo stališča, prakse in nevralgične točke  komuniciranja podnebne krize v primeru delodajalcev iz zgoraj naštetih regij. S tem prispevamo k razvoju posameznika, posameznice, pomagamo pri uresničevanju pravic do vseživljenjskega izobraževanja, neposredno spodbujamo razvijanje nekaterih spretnosti in pomagamo zmanjševati razkorak med trgom dela ter razpoložljivimi kompetencami.

4) Z moduli, ki obravnavajo teme, atraktivne in potrebne za različne starostne in druge skupine, omogočamo posameznikom, posameznicam, da se po končanem študiju vrnejo na univerzo za pridobitev določenih manjkajočih kompetenc, obenem pa trenutne študente, študentke in osipnike, osipnice spodbujamo k dokončanju študija.

S predlaganim projektom sledimo tudi operativnim ciljem izvedbe pilotnih projektov, saj bodo aktivnosti projekta, še posebej evalvacija in analize implementacij ter ugotavljanje vpliva ter vzpostavitev mehanizmov (aktivnost 5), ponudile nabor možnih rešitev za nekatere sistemske spremembe (zeleni prehod), prav tako bodo glede na različne ciljne skupine pomagale identificirati vloge oz. umeščanje visokošolskih študijskih programov v relaciji do univerzitetnih. Prav tako bo projekt z naborom izobraževalnih modulov (mikrodokazila) prispeval k preverjanju modelov vseživljenjskega učenja. Vsebino in način izvajanja izobraževalnih modulov bo možno hitro prilagajati trenutnim potrebam dela, za kar vzpostavljamo tudi mehanizme oblikovanja krajših izobraževanj za vseživljenjsko izobraževanje za zgoraj navedene ciljne skupine. V okviru implementacije (aktivnost 4) načrtujemo tudi preverjanje možnosti implementacije mikrodokazil na univerzi UCM v Trnavi na Slovaškem, s čimer dodajamo komponento internacionalizacije projekta.

https://www.um.si/objava/univerza-v-mariboru-je-pridobila-23-pilotnih-projektov-za-zelen-in-odporen-prehod-v-druzbo-5-0/

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Skip to content