Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike

Vsebina v pripravi.

Predstavitev centra

Poslanstvo Centra za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike

V času globalizacije in vse nujnejšega medcivilizacijskega sodelovanja nastaja potreba po medkulturnem sodelovanju tudi z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike. Tovrstno sodelovanje vzpodbujajo številne organizacije in institucije. Tudi med zastavljenimi evropskimi cilji je poudarjeno sodelovanje z državami neevropskega prostora, kultura dialoga, spoštovanje različnosti, globalna pravičnost, strpnost, varnost. Poslanstvo in vizija Centra je iskanje stičišč med oddaljenimi kulturami, povezovanje globalnega in lokalnega, promocija sožitja in sodelovanja ter s tem bogatenje slovenske znanosti.

Izobraževalna dejavnost

Center za potrebe medkulturnega sodelovanja z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike organizira simpozije, festivale tujih kultur (glasba, ples, literatura, likovna umetnost, fotografija, film) s spremljevalnimi prireditvami, kot so delavnice (kultura, zgodovina, umetnost), okrogle mize, razstave.

Osnovni namen in cilji

Osnovni namen Centra je premagovanje nestrpnosti, ki velikokrat izvira iz neznanja in strahu pred neznanim, vzpostavljanje strpnosti in zaupanja. Sledimo naslednjim ciljem: vzpostavitev kontaktov z univerzami v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki; vključevanje v program Erasmus Mundus oz. v bilateralne meddržavne projekte; vzpostavitev institucionalno podprtih partnerstev med Filozofsko fakulteto UM in podobnimi univerzami v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki; organizacija mobilnosti za študentke in študente ter profesorice in profesorje Filozofske fakultete UM in podobnih univerz v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Raziskovalna in razvojna dejavnost Centra temelji na vzpostavitvi institucionalno podprtih partnerstev, vključevanju v bilateralne meddržavne projekte oz. projekte EU. Na osnovi študentske in profesorske mobilnosti bo raziskovalna dejavnost omogočena tudi na tujih univerzah. Center si prizadeva prispevati k intenzivnejšemu prenosu znanstvenoraziskovalnih spoznanj tudi v gospodarstvo.

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Center si, enako kot Univerza v Mariboru, prizadeva za čim širšo internacionalizacijo znotraj svoje strukture ter večjo prepoznavnost v evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru, za kar pa je pomembna podlaga prav razvito in uspešno mednarodno sodelovanje. Center si na podlagi že podpisanih bilateralnih sporazumov Univerze v Mariboru prizadeva nadaljevati uspešno sodelovanje UM z ustanovami v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.

VODJA

Skip to content