Center za jezikoslovne raziskave

Priprava in izpeljava tehtnih empiričnih raziskav o jeziku.

Predstavitev centra

Osnovni namen Centra je priprava in izpeljava tehtnih empiričnih raziskav o jeziku, predvsem takih, ki jih z doslej razpoložljivo strojno in programsko opremo ni bilo mogoče realizirati. Med tovrstne raziskave uvrščamo psiholingvistične eksperimente in sociolingvistične, glasoslovne ter korpusne raziskave, npr. raziskave o shranjevanju besednih obeležij in izgovoru besednih oblik v mentalnem slovarju, raziskave o poteku učenja razvidnih in nerazvidnih, pravilnih in nepravilnih jezikovnih oblik, raziskave o učinkih pomenske in oblikovne zapletenosti frazemov na kognitivno obdelavo, raziskave o učinkih pogostnosti slovarskih enot na njihovo kognitivno obdelavo ipd.

Uporaba strojne in programske opreme laboratorija, ki jo je fakulteta v uporabo prejela od kanadske Univerze Britanske Kolumbije, bo odprla nove razsežnosti raziskovanja jezikov v slovenskem prostoru. Empirične raziskave bodo osredinjene predvsem na slovenščino, angleščino, nemščino in madžarščino. Prenos lingvističnega znanja in uporaba specializirane strojne ter programske opreme v laboratoriju bosta našim raziskovalkam in raziskovalcem omogočila doseči višjo kakovost znanstvenoraziskovalnega dela, tako da bodo njihovi znanstveni prispevki v večji meri zastopani v mednarodno vplivnih in indeksiranih znanstvenih revijah ter bodo zaradi svoje tehtnosti in aktualnosti deležni večje odmevnosti v mednarodnem znanstvenem prostoru. Obenem pa bodo odprli nove (aplikativne) možnosti povezovanja in tesnejšega sodelovanja s partnerji na drugih ustanovah v okviru nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Center si bo prizadeval za vključevanje raziskovalk in raziskovalcev ter študentk in študentov jezikoslovja v obstoječe sheme mobilnosti in tako skušal povečati prenos strokovnega znanja in hkrati prepoznavnost naše ustanove v evropskem visokem šolstvu.

VODJA

Skip to content