Dodiplomski študij (1. stopnja)

Študijska področja Filozofske fakultete UM so slovenistika, anglistika, germanistika, hungaristika, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina, prevodoslovje in pedagogika.

Obvestilo o združevanju in ukinitvi študijskih programov

V letu 2023 je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru uspešno izvedla združevanje študijskih programov na 1. in 2. stopnji, katerega cilj je bila vzpostavitev manjšega števila optimalneje zasnovanih študijskih programov. Pri tem ni bila okrnjena raznolikost ponudbe študijskih programov oziroma smeri ter obstoječe možnosti njihovih kombinacij. Na nekaterih študijskih programih oziroma smereh se je spremenilo ime programa in smeri znotraj programa, ponekod pa posledično tudi strokovni naslov.

Z uvedbo združenih študijskih programov fakulteta bo fakulteta postopoma prenehala izvajati nekatere študijske programe 1. in 2. stopnje.

Pojasnilo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v zvezi z združevanjem študijskih programov in prenehanju izvajanja nekaterih študijskih programov 1. in 2. stopnje.

Preglednici, iz katerih je razvidna ukinitev programov ter izpis sklepa 9. redne seje Senata UM so objavljeni na povezavah:

Študent dvopredmetnega študija, kjer se en od vpisanih študijskih programov zaradi združevanja študijskih programov ukinja, mora vpisani dvopredmetni študij prav tako zaključiti do roka, kot je rok za zaključek študija ukinjenega programa.

Predstavitev študija

Visokošolsko izobraževanje študentkam in študentom daje možnosti za osebni razvoj, kariero in aktivno državljanstvo, širši skupnosti pa možnosti za osebnostni, socialni, umetniški, kulturni in ekonomski razvoj. Republika Slovenija visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavlja v središče razvojnih ambicij. Cilj je kakovosten in raznolik visokošolski prostor, ki se bo odzival na potrebe in pričakovanja družbe ter ustvarjal raznoliko izobražene, motivirane in inovativne strokovnjakinje in strokovnjake z visokimi etičnimi standardi.

Filozofska fakultete Univerze v Mariboru ponuja 18 univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, ki trajajo 3 študijska leta (6 semestrov) in skupno obsegajo 180 kreditnih točk (ECTS), in sicer:

  • enopredmetni programi: 180 ECTS,
  • dvopredmetni programi: 90 ECTS (obvezna vezava z drugim dvopredmetnim programom).

Po zaključenem prvostopenjskem študiju lahko študentke in študenti v okviru Filozofske fakultete nadaljujejo izobraževanje na študijskih programih 2. stopnje.

Pred uvedbo bolonjskega sistema so bili evropski študijski programi vsebinsko in strukturno različno oblikovani in s tem težko primerljivi. Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva v Evropi se je preglednost in primerljivost bistveno povečala. To olajša tudi primerjanje in priznavanje kvalifikacij tako za nadaljnji študij v drugi evropski državi kot pri iskanju zaposlitve na evropskem trgu dela.

Raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja:

Raven izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK):

Skip to content