Zaključek študija

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.

Postopek od prijave in potrditve teme doktorske disertacije do promocije doktoranda oz. doktorandke opredeljuje Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.

Zaključek študija s pripravo in zagovorom zaključnega dela

Študentke in študenti študijskih programov 3. stopnje morajo v postopkih zaključka oddati naslednjo dokumentacijo:

1. Prijava teme doktorske disertacije

Doktorski študent oz. doktorska študentka:

 1. prijavi temo doktorske disertacije z obrazcem, ki je sestavni del Pravilnika o doktorskem študiju na UM št. 012/2018/1;
 2. odda prijavo teme doktorske disertacije s prilogami v Službi za študentske zadeve (doktorski študij) Filozofske fakultete UM v natisnjeni obliki v 6 izvodih; dispozicijo odda tudi v elektronski obliki na e-naslov: jasna.zolnir@um.si;
 3. k prijavi teme doktorske disertacije, ki vsebuje predlog naslova doktorske teme ter predlog in soglasje potencialnega mentorja oz. mentorice, priloži:

Dispozicija doktorske disertacije, ki je namenjena prijavi teme doktorske disertacije, poleg predloga naslova doktorske disertacije zajema naslednje točke:

1. Opredelitev problema

V opredelitvi problema se navede kratek, splošno razumljiv uvod v področje znanstvenoraziskovalnega dela, trenutno stanje znanja oz. raziskav (t. i. state-of-the-art) na znanstvenoraziskovalnem področju, neposredno povezanim s predlagano temo (obvezno s sklici na vso relevantno znanstvenoraziskovalno literaturo).

2. Cilji doktorske disertacije
2.1 Teza doktorske disertacije
2.2 Pričakovani izvirni znanstveni prispevki

3. Predpostavke in morebitne omejitve

4. Predvidene metode raziskovanja

5. Predvidena poglavja in podpoglavja

Pod ali nad navedeno strukturo naj bo zapisano, katera poglavja (podpoglavja) bodo podala nova znanstvenoraziskovalna dognanja.

6. Osnovna literatura

V prejšnjih poglavjih dispozicije se je treba sklicevati na vse tukaj navedene vire.

7. Analiza izvirnosti teme
7.1 Utemeljitev izvirnosti teme
7.2 Informacija o opravljenih poizvedbah (v bazah doktorskih disertacij, bazah patentov ter ustreznih primarnih in sekundarnih bazah znanstvenih objav)

Za prijavo teme doktorske disertacije veljajo še naslednja priporočila:

 • Naslov doktorske disertacije naj natančno odraža dejansko vsebino dela, naj bo čim krajši, brez okrajšav ter terminološko in pravopisno ustrezen.
 • Predvsem 1., 2., 3. in 4. točka dispozicije naj bodo zapisane strnjeno, kratko in jedrnato.
 • Iz dispozicije mora izhajati odgovor na vprašanje, ali predložena tema in vprašanja, ki jih študent oz. študentka namerava obravnavati v disertaciji, dajejo dovolj možnosti za samostojen in izviren prispevek doktorske disertacije k razvoju ustreznega znanstvenoraziskovalnega področja na svetovnem nivoju.
 • Dispozicija doktorske disertacije mora biti zapisana jezikovno in pravopisno pravilno.
 • Obseg dispozicije je največ 20 strani od 1. do vključno 4. poglavja pri velikosti pisave 11 pt, enojnem razmiku vrstic in robovih 2,5 cm na vseh straneh, vključujoč morebitne grafe in slike.
 • Analiza izvirnosti teme doktorske disertacije naj bo pripravljena skladno s Priporočili za analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme doktorske disertacije.

Kandidat oz. kandidatka lahko izdela dispozicijo v tujem jeziku, če je tujec oz. tujka ali sta mentor ali morebitni somentor tujca. Predlog naslova mora biti podan v slovenskem in tujem jeziku. Za tuji jezik, v katerem je lahko napisana dispozicija, velja enako določilo, kot je v sedmem odstavku 28. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM št. 012/2018/1 določeno za tuji jezik, v katerem je lahko napisana disertacija.

2. Izdelava in oblika doktorske disertacije

1. Na podlagi potrjene teme doktorske disertacije doktorski študent oz. doktorska študentka nadaljuje z raziskovalnim delom in oblikuje vsebino doktorske disertacije, pri čemer se lahko vsebina skladno z navodili mentorja oz. mentorice tudi delno spremeni, če to zahteva narava raziskovanja.

2. Če je med delom prišlo do bistvene spremembe vsebine glede na odobreno dispozicijo, mentor oz. mentorica o tem obvesti vodjo doktorskega študijskega programa, ki po svoji presoji (diskrecijska pravica) odobri nadaljevanje dela ali predlaga zaustavitev začetega postopka in uvedbo novega postopka s potrditvijo nove teme doktorske disertacije.

3. Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini in mora temeljiti na obravnavi ožjega raziskovalnega problema znotraj enega ali več raziskovalnih področij, na katerih doktorski študent oz. doktorska študentka dokazuje poglobljeno poznavanje ter sposobnost samostojnega raziskovalnega dela.

4. Doktorski študent oz. doktorska študentka disertacijo predloži v monografski obliki (tradicionalni model), izjemoma tudi v obliki objavljenih znanstvenih del v mednarodno priznanih revijah, ki predstavljajo zaokroženo celoto (skandinavski model), kar na osnovi ustrezne utemeljitve in po predhodni odobritvi senata članice odobri Senat UM.

5. Če doktorska disertacija temelji na znanstvenih delih, objavljenih v mednarodno priznanih revijah, mora poleg znanstvenih del vključevati tudi uvod ter daljši povzetek in zaključek, v katerem so povzeta spoznanja iz objavljenih del. V doktorsko disertacijo se lahko vključijo tudi znanstvena dela, sprejeta v objavo. Za vsa dela, ki bodo na takšen način vključena v disertacijo, mora biti pridobljeno soglasje uredništva za ponovno objavo oz. je treba preveriti, če je le-to potrebno.

6. Predlog doktorske disertacije vsebuje tudi izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike (priloga 4, v kateri se del o istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije izbriše ali prečrta), dokazila o objavi izsledkov iz doktorske disertacije, če podatki še niso javno dostopni, in izjavo mentorja oz. mentorice (somentorja oz. somentorice) o ustreznosti doktorske disertacije in objav iz njenih izsledkov (priloga 6).

7. Oblika doktorske disertacije je predpisana in določena v prilogi 5 Pravilnika o doktorskem študiju UM št. 012/2018/1.

3. Oddaja mehko vezanih izvodov in zagovor doktorske disertacije

1. Kandidat oz. kandidatka v Službo za študentske zadeve Filozofske fakultete UM odda:

 • 4 ali 5 (v primeru somentorstva) mehko vezanih izvodov doktorske disertacije,
 • izjavo mentorja oz. mentorice (somentorja oz. somentorice) o ustreznosti doktorske disertacije,
 • poročilo o preverjanju podobnosti vsebin z drugimi deli (poročilo se oblikuje ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM: https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela; v DKUM se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom),
 • elektronsko verzijo doktorske disertacije (posredovati jo je treba na e-naslov jasna.zolnir@um.si).

2. Po prejetem obvestilu o oddaji doktorske disertacije pristojni oddelek imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije.

3. Obravnava in potrditev Komisije za oceno doktorske disertacije poteka na sejah Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve in Senata Filozofske fakultete UM.

4. Imenovana Komisija za predhodno oceno doktorske disertacije ima 3 mesece časa za pripravo poročil o predhodni oceni doktorske disertacije.

5. Obravnava in potrditev oddanih poročil o predhodni oceni doktorske disertacije ter predlog Komisije za zagovor doktorske disertacije poteka na sejah Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata Filozofske fakultete UM in Senata Filozofske fakultete UM.

6. Zagovor doktorske disertacije

Povezava do nalaganja elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM

4. Oddaja trdo vezanih izvodov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije

Kandidat oz. kandidatka v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru članici odda:

 • 7 ali 8 (v primeru somentorstva) trdo vezanih izvodov doktorske disertacije.

Ob tem objavi elektronsko verzijo doktorske disertacije v:

 • Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru – DKUM (na koncu postopka je treba dvakrat natisniti in podpisati Izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske izdaje verzije zaključnega dela in objavi osebnih podatkov; izjava se odda skupaj s trdo vezanimi izvodi),
 • Podatkovni zbirki Dissertations & Theses.

Objava doktorske disertacije v DKUM in podatkovni zbirki Dissertations & Theses je obvezna.

Oddaja elektronske verzije doktorske disertacije v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru Oddaja elektronske verzije doktorske disertacije v podatkovno zbirko Dissertations & Theses

5. Promocija doktoranda oz. doktorandke

6. Postopek pridobitve in potrditve dokumentacije za vnos dodatnih dosežkov študentke oz. študenta v prilogo k diplomi

Študentke in študenti lahko ob oddaji doktorske disertacije in prijavi k zagovoru oddajo tudi potrdila oz. dokumentacijo za vnos dodatnih informacij. Podatki se vnesejo v prilogo k diplomi kot dodatni dosežki.

Obrazec za potrditev vnosa:

Skip to content