Zaključek študija

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.

Postopki zaključevanja študija in zagovori zaključnih del ob smiselni uporabi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru trenutno potekajo na naslednji način:

Študentke in študenti zaključijo študij, ko opravijo vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 ECTS. Način zaključka študija je na posameznem študijskem programu opredeljen v dokumentu akreditacija študijskega programa v točki Pogoji za dokončanje študija.

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme zaključnega dela (kjer je v študijskem programu predpisano), oddajo tiskane verzije zaključnega dela, oddajo elektronske verzije zaključnega dela v pregled podobnosti vsebine ter z zagovorom zaključnega dela, so natančno opredeljeni v Pravilniku o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru.

Obrazci in dodatna navodila so opredeljeni v dokumentu Navodila o postopku zaključka študija na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Zaključek študija v primeru, ko zaključno delo s študijskim programom ni predvideno

Študentke in študenti študijskih programov 1. stopnje, ki nimajo zaključnega dela, morajo za zaključek študija oddati naslednjo dokumentacijo:

Zaključek študija s pripravo in zagovorom zaključnega dela

Študentke in študenti študijskih programov 1. stopnje, na katerih je za zaključek študija predvidena priprava in zagovor zaključnega dela, morajo za zaključek študija oddati spodaj navedeno dokumentacijo.

1. Prijava teme

 • Prijava teme za zaključno delo 
 • Dispozicija zaključnega dela
 • Izjava prevajalke oz. prevajalca o prevodu naslova zaključnega dela v angleški jezik

Študentke in študenti, ki temo zaključnega dela prijavljajo v študijskem letu, v katerem nimajo statusa, morajo skladno s cenikom poravnati tudi prispevek za pripravo in zagovor zaključnih del za osebe brez statusa. Stroške poravnajo na podlagi izdanega plačilnega naloga.

2. Oddaja zaključnega dela in prijava k zagovoru

 • elektronsko verzijo zaključnega dela (istovetno verziji, ki je naložena na DKUM)
 • Izjava o avtorstvu
 • Izjava lektorice oz. lektorja
  Študentke in študenti tujih jezikov, ki pripravijo diplomsko delo v tujem jeziku, potrebujejo Izjavo lektorice oz. lektorja samo za povzetek v slovenskem jeziku.
 • Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela
  Obrazec se oblikuje ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM. Študentka oz. študent en izvod Izjave veže v zaključno delo, en izvod Izjave pa odda z drugimi obrazci.
 • Poročilo detektorja podobnih vsebin
  Poročilo se oblikuje ob nalaganju elektronske verzije diplomskega dela v Digitalno knjižnico UM.
 • Potrdilo iz Miklošičeve knjižnice – FPNM o vrnitvi knjig
 • Izjava prevajalke oz. prevajalca
 • Izjava o objavi osebnih podatkov
 • Izjava o ustreznosti zaključnega dela

Tiskani izvod zaključnega dela se odda le na zahtevo študenta. V kolikor študent odda zaključno delo tudi v tiskani obliki, mora biti v tiskani in elektronski izvod vezana tudi izjava o istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela. Obrazec se oblikuje ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM.

Zaključno delo mora biti pripravljeno v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru in skladno z Navodili za pisanje zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete UM.

3. Sprememba naslova odobrene teme

Kandidatka oz. kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme, če bistvo ostaja nespremenjeno. Spremembo naslova odobri mentorica oz. mentor na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova.

4. Sprememba oz. zamenjava (so)mentorstva

Tako kandidatka oz. kandidat kot (so)mentorica oz. (so)mentor imata pravico zahtevati spremembo (so)mentorstva, če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljen razlog, ki kaže, da sodelovanje ne bo več mogoče.

5. Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme

Študentka oz. študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme na obrazcu.

6. Postopek pridobitve in potrditve dokumentacije za vnos dodatnih dosežkov študentke oz. študenta v prilogo k diplomi

Študentke in študenti lahko ob oddaji diplomskega dela in prijavi k zagovoru (na študijskih programih, pri katerih zaključujejo z zaključnim delom) oz. ob oddaji vloge za ugotovitev zaključenega študija (na študijskih programih, pri katerih zaključujejo brez zaključnega dela) oddajo tudi potrdila oz. dokumentacijo za vnos dodatnih informacij. Podatki se vnesejo v prilogo k diplomi kot dodatni dosežki.

Obrazci za potrditev vnosa:

Gradiva

Povezave

Digitalna knjižnica UM Oddaja zaključnih del DKUM
Skip to content