Zaključek študija

»Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.«

Postopki zaključevanja študija in zagovori zaključnih del ob smiselni uporabi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru trenutno potekajo na naslednji način:

Študentke in študenti zaključijo študij, ko opravijo vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 120 ECTS. Način zaključka študija je na posameznem študijskem programu opredeljen v dokumentu akreditacija študijskega programa v točki Pogoji za dokončanje študija.

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme zaključnega dela, oddajo tiskane verzije zaključnega dela, oddajo elektronske verzije zaključnega dela v pregled podobnosti vsebine ter zagovorom zaključnega dela so natančno opredeljeni v Pravilniku o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru.

Obrazci in dodatna navodila so opredeljeni v dokumentu Navodila o postopku zaključka študija na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Študentke in študenti enopredmetnih študijskih programov, ki opravljajo eno zaključno delo, ter dvopredmetnih študijskih programov, ki so se odločili za dve enakovredni zaključni deli (prijavijo dve temi zaključnega dela, in sicer za vsak študijski program posebej), ter študentke in študenti, ki so se odločili za skupno zaključno delo, v Službo za študentske zadeve oddajo spodaj navedene obrazce.

Zaključek študija s pripravo in zagovorom zaključnega dela

Študentke in študenti študijskih programov 2. stopnje morajo za zaključek študija oddati naslednjo dokumentacijo:

1. Prijava teme

Študentka oz. študent eno- ali dvopredmetnega študijskega programa temo zaključnega dela prijavi v zadnjem semestru študijskega programa.

 • Prijava teme za zaključno delo 
 • Dispozicija zaključnega dela 
 • Izjava prevajalke oz. prevajalca o prevodu naslova zaključnega dela v angleški jezik
 • Izjava o izbiri prioritete zapisa strokovnega naslova s študijskega področja

Študentke in študenti enopredmetnih študijskih programov opravljajo eno zaključno delo.  Študentke in študenti dvopredmetnih študijskih programov se lahko odločijo za dve enakovredni zaključni deli (prijavijo dve temi zaključnega dela, in sicer za vsak študijski program posebej) ali za skupno zaključno delo, ki ga pripravi več študentk in študentov.

 • Prijava teme za skupno zaključno delo 
 • Dispozicija zaključnega dela 
 • Izjava prevajalke oz. prevajalca o prevodu naslova zaključnega dela v angleški jezik
 • Izjava o izbiri prioritete zapisa strokovnega naslova s študijskega področja

Študentke in študenti, ki prijavljajo temo zaključnega dela v študijskem letu, v katerem nimajo statusa, morajo skladno s cenikom poravnati tudi prispevek za pripravo in zagovor zaključnih del za osebe brez statusa. Stroške poravnajo na podlagi izdanega plačilnega naloga.

2. Oddaja zaključnega dela in prijava k zagovoru

 • elektronsko verzijo zaključnega dela (istovetno verziji, ki je naložena na DKUM)
 • Izjava o avtorstvu
 • Izjava lektorice oz. lektorja
  Študentke in študenti tujih jezikov, ki pripravijo diplomsko delo v tujem jeziku, potrebujejo Izjavo lektorice oz. lektorja samo za povzetek v slovenskem jeziku.
 • Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela
  Obrazec se oblikuje ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM. Študentka oz. študent en izvod Izjave veže v zaključno delo, en izvod Izjave pa odda z drugimi obrazci.
 • Poročilo detektorja podobnih vsebin
  Poročilo se oblikuje ob nalaganju elektronske verzije diplomskega dela v Digitalno knjižnico UM.
 • Potrdilo iz Miklošičeve knjižnice – FPNM o vrnitvi knjig
 • Izjava prevajalke oz. prevajalca
 • Izjava o objavi osebnih podatkov
 • Izjava o ustreznosti zaključnega dela

Tiskani izvod zaključnega dela se odda le na zahtevo študenta. V kolikor študent odda zaključno delo tudi v tiskani obliki, mora biti v tiskani in elektronski izvod vezana tudi izjava o istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela. Obrazec se oblikuje ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM.

Zaključno delo mora biti pripravljeno v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru (sprejetim na 23. redni seji Senata Univerze v Mariboru dne 28. 9. 2021) in skladno z Navodili za pisanje zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete UM.

3. Zagovor zaključnega dela

Študentka oz. študent je o zagovoru zaključnega dela obveščen s Sklepom o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela vsaj 5 delovnih dni pred zagovorom. V sklepu se določijo članice in člani komisije za zagovor in datum, kraj ter jezik zagovora zaključnega dela.

Po uspešno opravljenem zagovoru zaključnega dela študentka oz. študent prejme Potrdilo o magistriranju na študijskem programu 2. stopnje (na dvopredmetnih študijskih programih potrdilo prejme po zagovoru obeh zaključnih del). S potrdilom izkazuje dokončanje študija in pridobljeni strokovni naziv. Potrdilo se izda v enem izvodu in v slovenskem jeziku. Je začasno in velja do podelitve diplome.

4. Sprememba naslova odobrene teme

Kandidatka oz. kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme, če bistvo ostaja nespremenjeno. Spremembo naslova odobri mentorica oz. mentor na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova.

5. Sprememba oz. zamenjava (so)mentorstva

Tako kandidatka oz. kandidat kot (so)mentorica oz. (so)mentor imata pravico zahtevati spremembo (so)mentorstva, če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljen razlog, ki kaže, da sodelovanje ne bo več mogoče. To storita na ustreznem obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja in/ali somentorja.

6. Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme

Študentka oz. študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme na obrazcu Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme.

Izjemno podaljšanje teme zaključnega dela 1. in 2. stopnje za študentke in študente, ki jim je bila tema že podaljšana

Skladno s sklepom 17. redne seje Senata Univerze v Mariboru se študentkam in študentom študijskih programov 1. in 2. stopnje, ki jim je bila veljavnost teme zaključnega dela v skladu s Pravilnikom o pripravi in zagovoru zaključnih del na študijskih programih 1. in 2. stopnje že podaljšana, pa zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19, niso mogli pravočasno oddati zaključnega dela, lahko na njihovo prošnjo tema podaljša za eno leto od dneva poteka roka za izdelavo zaključnega dela.
Študentke in študenti morajo na Komisijo za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nasloviti lastnoročno napisano prošnjo, ki bo obravnavana na naslednji seji.

7. Postopek pridobitve in potrditve dokumentacije za vnos dodatnih dosežkov študentke oz. študenta v prilogo k diplomi

Študentke in študenti lahko ob oddaji diplomskega dela in prijavi k zagovoru (na študijskih programih, pri katerih zaključujejo z zaključnim delom) oz. ob oddaji vloge za ugotovitev zaključenega študija (na študijskih programih, pri katerih zaključujejo brez zaključnega dela) oddajo tudi potrdila oz. dokumentacijo za vnos dodatnih informacij. Podatki se vnesejo v prilogo k diplomi kot dodatni dosežki.

Obrazci za potrditev vnosa:

Gradiva

Povezave

Digitalna knjižnica UM Oddaja zaključnih del DKUM
Skip to content