Praksa

Vsebina v pripravi.

Študijski program 1. stopnje Pedagogika

Učna praksa študentk in študentov pedagogike je nujna in obvezna sestavina študija. Omogoča povezovanje teoretičnega (akademskega) znanja s praktičnimi pedagoškimi znanji in pridobljenimi izkušnjami.

Temeljni cilji praktičnega usposabljanja so:

  • usposobiti za sistematično opazovanje različnih dejavnosti bodočega poklicnega delovanja;
  • usposobiti za načrtovanje, izvajanje in evalviranje različnih aktivnosti institucije, in sicer v skladu s sodobnimi pedagoško-psihološkimi in didaktičnimi teoretičnimi izhodišči ter dobro prakso;
  • razviti zavest o nujnosti stalne refleksije lastne prakse;
  • prilagajati se potrebam različnih udeležencev (npr. učenkam in učencem, odraslim, zaposlenim), načrtovati in izvesti aktivnosti za njihove potrebe, sodelovati s stroko;
  • zavedati se pomena stalnega strokovnega izpopolnjevanja in s tem profesionalne rasti.

Praksa je zasnovana v nestrnjeni obliki, to pomeni, da poteka celoten letni semester 3. letnika (marec, april, maj) v obsegu 50 ur neposredne prisotnosti (10 ur je namenjenih pripravi dnevnika prakse).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na nosilko Praktičnega usposabljanja dr. Marijo Javornik Krečič (marija.javornik@um.si).

Gradivo

Študijski program 1. stopnje Psihologija

Praktično usposabljanje študentk in študentov psihologije je nujna in obvezna sestavina študija, ki omogoča njihovo neposredno vključitev v različne oblike psiholoških dejavnosti. Praktično usposabljanje na 1. stopnji je namenjeno spremljanju in opazovanju dela bodočega poklicnega delovanja, spoznavanju specifičnih kompetenc psihologinj in psihologov na različnih delovnih področjih ter seznanitvi s psihodiagnostičnimi pripomočki, ki se uporabljajo v posameznih delovnih okoljih. Na 1. stopnji študentke in študenti pretežno opazujejo različne dejavnosti mentorice oz. mentorja (tj. psihologinje oz. psihologa) in pridobljene kompetence sistematično beležijo glede na uveljavljeno razvrstitev strokovnih aktivnosti: A. opredelitev ciljev, B. ocenjevanje, C. razvoj, D. intervencija, E. evalvacija, F. komunikacija.

Praktično usposabljanje se izvaja v 3. letniku 1. stopnje. Študentke in študenti s seznama partnerskih organizacij FF UM izberejo institucijo ali podjetje, kjer v okviru 60 ur sodelujejo pri delu izbrane organizacije (npr. v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, visokošolskih zavodih, izobraževalnih oddelkih v podjetjih, svetovalnih službah in centrih, nevladnih organizacijah, zdravstvenih in podpornih ustanovah). Pred vključitvijo v izvedbo praktičnega usposabljanja se morajo seznaniti s pravilnikom o praktičnem usposabljanju, s pripravo dnevnika o praktičnem usposabljanju in beleženjem psiholoških kompetenc po modelu Europsy ter s Kodeksom poklicne etike psihologov.

Študenti pred začetkom praktičnega usposabljanja izpolnijo spletni obrazec za prakso.

Kontakt za dodatne informacije:

Študijski program 1. stopnje Germanistika

Elemente praktičnega dela najdemo tudi v študijskih programih Germanistika ter Nemški jezik in književnost. Študentke in študenti so vključeni v raziskovalne in strokovne projekte ter skozi terensko delo raziskujejo svoje poklicne možnosti.

Skip to content