Pogosta vprašanja študentov FF

Kandidati za vpis na študijske programe Filozofske fakultete oziroma študenti Filozofske fakultete lahko podajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Znanja in spretnosti so lahko pridobili pred vpisom na študijskih program ali pa tudi v času študija na študijskem programu, za katerega želijo uveljavljati priznanje.

Za obravnavno prošnje za priznanje znanj in spretnosti je potrebno podati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FF UM. Skladno s cenikom storitev za posamezno študijsko leto se zaračuna postavka Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program oz. med študijem.

Cenik je objavljen na spletni strani: http://www.ff.um.si/studenti/ceniki/.

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru je pristojnemu ministrstvu, z namenom hitrejše izpeljave postopka prijave diplomantov k strokovnemu izpitu, posredovala naslednje podatke o trajanju pedagoške prakse v starih (nebolonjskih) študijskih programih in bolonjskih študijskih programih. Več o tem v priponki.

1. Kaj vse je potrebno, če želi študent ponavljati letnik
Služba za študentske zadeve vsako leto pred iztekom študijskega leta v mesecu avgustu med obvestili na spletni povezavi https://ff.um.si/studij/obvestila-referata/ seznanja študente poleg določil za vpis v višji letnik tudi z določili za ponovni vpis v isti letnik v primeru neizpolnjevanja pogojev za napredovanje.

2. Kdo se lahko ponovno vpiše v isti letnik študijskega programa?
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega program, se lahko ponovno vpiše v isti letnik, če je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, opredeljeni v Navodilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru (objavljeno na spletni povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx).

3. Ali morajo ponavljavci izpolniti vse obveznosti preteklega letnika za napredovanje v višji letnik?
Za ponavljavce veljajo enaki pogoji za napredovanje kot za študente, ki niso ponavljali. Le-ti so določeni za vsak študijski program posebej in so objavljeni na spletni strani https://ff.um.si/studij/.

4. Katere obveznosti študijskega programa mora opraviti študent, ki ponavlja letnik ko napreduje v višji letnik, med tem časom pa je prišlo do spremembe študijskega programa?
Študentom, ki ponavljajo letnik oz. pavzirajo se skladno s spremenjenim študijskim programom določijo obveznosti, ki veljajo za generacijo študentov, h kateri se je po tem, ko je napredoval v višji letnik, priključil.

1. Kako se prijavim k izpitu – odjavim od izpita?
Vsi študenti 1., 2. in 3. stopnje se prijavijo k vsem izpitom – odjavijo od vseh izpitov preko svojega AIPS računa: https://aips.um.si/.

2. Kakšen je rok prijave k izpitu – odjave od izpita?
Rok prijave k izpitu preko AIPS računa: najkasneje 5 dni pred datumom izpita (velja od študijskega leta 2023/2024 dalje).
Rok odjave od izpita preko AIPS računa: najkasneje 2 dni pred datumom izpita.

3. Kaj se zgodi, če se študent ne odjavi pravočasno oziroma ne pristopi k izpitu?
Študenti, ki brez opravičljivega razloga ne pristopijo k izpitu na dan, ki je bil zanje določen, ali če izpita ne odjavijo pravočasno so izpit dolžni plačati.

4. Kakšna je cena izpita?
Cena za posamezne storitve izhaja iz Cenika storitev, ki ga za vse članice Univerze v Mariboru potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru na podlagi Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru Štev.: N 19/2010-41 AG (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2), ki so objavljena na spletni povezavi: https://ff.um.si/studij/cenik/.

Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena.

Študent po zagovoru zaključnega dela oz. po opravljenem zadnjem izpitu, če se študijski program zaključi brez zaključnega dela, ne more več popravljati oz. višati ocen pri učnih enotah, ki jih je že opravil, četudi se je na višanje ocene prijavil pred datumom zagovora zaključnega dela oz. pred datumom zadnjega izpita.

Študent se za višanje ocene prijavi tako, da najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom v Službo za študentske zadeve odda tiskano izpolnjeno Prijavnico za izpit: https://ff.um.si/studij/obrazci-in-pravilniki/. V zgornji desni kot napiše opombo »za višanje ocene«.

1. Ali je možno zadnji izpit pred zaključkom študija opravljati izven razpisanih izpitnih rokov?
Možnost opravljanja zadnjega izpita na vpisanem študijskem programu izven razpisanih izpitnih rokov je opredeljena v 12. točki 20. člena Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, objavljenem na spletni strani Univerze v Mariboru: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx (glej Neuradno prečiščeno besedilo – NPB2):

»(12) Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija enkrat opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V takem primeru študent v referatu pridobi ustrezno potrdilo o opravljanju zadnjega izpita ter odda prošnjo za prijavo na izpit z dogovorjenim datumom, na podlagi katere referat uredi prijavo na izpit. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok.«

1. Ali je možno opravljati obveznosti višjega letnika?
Pravna podlaga je podana v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, objavljenem na spletni strani Univerze v Mariboru https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx:

8. člen

((1) Študent lahko opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite letnika, v katerega je vpisan, ter manjkajoče študijske obveznosti in izpite iz prejšnjih letnikov.
(2) Študent, ki je v tekočem študijskem letu ponovno vpisan v isti letnik, lahko opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravi vse obveznosti za vpis v višji letnik, in če to dopuščajo materialni in organizacijski pogoji dela.
(3) Študent lahko opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravi vse obveznosti tekočega letnika (60 ECTS kreditnih točk) ob predhodnem soglasju nosilca učne enote, če to dopuščajo materialni in organizacijski pogoji dela.

2. Ali je možen »preskok« letnika?
Preskok letnika je možen v primeru, ko je študent opravil obveznosti tekočega letnika, obveznosti višjega letnika ter izpolnjuje pogoje za vpis v naslednji letnik.
Primer: študent je vpisan v 1. letnik. Po izpolnitvi vseh obveznosti 1. letnika, je opravil obveznosti 2. letnika, ki so pogoji za vpis v 3. letnik. V tem primeru lahko preskoči 2. letnik in se vpiše v 3.

1. Kje je določeno, kaj mora študent plačati in kakšne so cene?
Cena za posamezne storitve izhaja iz Cenika, ki ga za vse članice Univerze v Mariboru potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru na podlagi Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru Štev.: N 19/2010-41 AG (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2), ki so objavljena na spletni povezavi: https://ff.um.si/studij/cenik/.
Cenik vključuje naslednje stroške: vpisne stroške, druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, šolnine ter prispevke za druge posamične storitve.

2. Kakšni so načini in pogoji plačila?
Načini in pogoji plačila so opredeljeni v Navodilih o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM. Poslovodni odbor FF UM za vsako študijsko leto potrdi plačilne pogoje za plačevanje šolnine ter prispevkov za posamezne storitve in so objavljeni na spletni povezavi: https://ff.um.si/studij/cenik/.

3. Kakšne so posledice zamude plačila?
Posledice zamude plačila so opredeljene v Navodilih o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM.

1. Kako se k izpitu prijavi študent – oseba brez statusa?
Rok prijave k izpitu preko AIPS računa: najkasneje 7 dni pred datumom izpita.
Plačilo ob prijavi k izpitu ni potrebno, ker bo študent v roku 8 dni po izpitu prejel račun na domač naslov.

2. Kako se od izpita odjavi študent – oseba brez statusa?
Rok odjave od izpita preko AIPS računa: najkasneje 2 dni pred datumom izpita.
Ob pravočasni odjavi študenta od izpita se ne kreira zahtevek za plačilo izpita.

3. Ali študenti – osebe brez statusa morajo plačati izpite?
Osebe brez statusa študenta plačajo vse pristope k izpitom in druge posamične storitve.
Študent oz. oseba brez statusa študenta, ki se prijavi na izpit, ki je v skladu s cenikom plačljiv, tega ne plača, če se na podlagi dokazil ugotovi, da na izpit ni prišel iz opravičljivih razlogov ali ga je pravočasno odjavil, medtem ko so tisti, ki brez opravičljivega razloga ne pristopijo k izpitu na dan, ki je bil zanje določen, ali če izpita ne odjavijo pravočasno, izpit dolžni plačati.

4. Kaj se zgodi, če študent – oseba brez statusa nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu?
V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora opraviti, zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk:

 • izvedba računalniških vaj,
 • izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,
 • izvedba lektoratov/lektorskih vaj,
 • izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu).

5. Nadaljevanje študija po prekinitvi – prošnja za določitev študijskih obveznosti
Prošnjo za določitev študijskih obveznosti na Komisijo za študijske zadeve so dolžni vložiti vsi študenti – osebe brez statusa:

 • ki so v tekočem študijskem letu (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen študijski program in letnik za vpis v naslednjem študijskem letu
 • ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti po preteku dveh let od zadnjega vpisa v zadnji letnik

Študent, ki se želi izpisati iz študijskega programa, osebno odda v Službi za študentske zadeve pisno vlogo za izpis in predloži potrdilo fakultetne knjižnice o vseh vrnjenih enotah. Študent mora imeti ob izpisu poravnane tudi vse finančne obveznosti do fakultete.

1. Diferencialni izpiti kot pogoj za vpis na podiplomski študij?
Skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7 ter dopolnitve 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012), akreditiranim študijskim programom ter razpisnim besedilom za vpis v podiplomske študijske programe morajo kandidati, ki se v študijske programe 2. stopnje vpisujejo z drugih strokovnih področij, pred vpisom v študijski opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, in so določene z akreditiranim študijskim programom.

2. Ali je možno diferncialne izpite opravljati med študijem na študijskem programu 2. stopnje?
Obveznosti, ki jih študentje opravijo, so pogoj za vpis in niso del študijskega programa, na katerega se vpisujejo. Brez teh obveznosti kandidati ne izpolnjujejo pogojev za vpis.

3. Kako lahko opravljam diferencialne izpite za vpis na študijske programe 2. stopnje?
Vsa potrebna navodila in pojasnila so navedena na spletni povezavi https://ff.um.si/studij/podiplomski-studij-2-stopnja/razpis-za-vpis/.

4. Kako se prijavim na diferencialni izpit?
Na izpit se morate prijaviti najpozneje 7 dni pred izpitom v Službi za študentske zadeve, kamor v času uradnih ur oddate:
– natisnjen in izpolnjen dokument Prijavnica za izpit na https://ff.um.si/studij/obrazci-in-pravilniki/
– potrdilo o plačilu (odrezek plačilnega naloga): skladno s tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru nakažete ustrezen znesek na TRR FF UM: 011006000020393, sklic 662, namen plačila: diferencialni izpit za podiplomski študij – in naziv učne enote.

1.Kaj je komisijski izpit?
Pred izpitno komisijo se opravljajo:

 • izpiti na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote
 • izpiti z namenom zvišanja ocene ter
 • vsak 4. in nadaljnji pristop k izpitu.

2. Kako se študent prijavi in plača komisijski izpit?
Rok prijave k izpitu preko AIPS računa: najkasneje 7 dni pred datumom izpita.
Študent bo v roku 8 dni po izpitu prejel račun na domač naslov.

3. Kolikokrat lahko opravljam posamezen izpit?

“Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.”
Ta določba velja:

 • za študente prvič vpisane v 1.letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija študijskem letu 2012/2013 in nadalje ter
 • za ponovno vpisane v 1. letnik v študijskem letu (2012/2013), vendar od takrat, ko napredujejo v višji letnik.

“Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ osemkrat. V primeru, da študent tudi osmič ni opravil posameznega izpita, se ga izpiše z univerze.”
Ta določba velja:

 • za študente vpisane v 2. ali višji letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje ter
 • za ponovno vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2012/2013.

1. Kako se k izpitu prijavi študent, ki mora plačati izpit?
Rok prijave k izpitu preko AIPS računa: najkasneje 7 dni pred datumom izpita.
Plačilo ob prijavi k izpitu ni potrebno, ker bo študent v roku 8 dni po izpitu prejel račun na domač naslov.

2. Kako se od izpita odjavi študent, ki mora plačati izpit?
Rok odjave od izpita preko AIPS računa: najkasneje 2 dni pred datumom izpita.
Ob pravočasni odjavi študenta od izpita se ne kreira zahtevek za plačilo izpita.

3. Kdaj je potrebno plačati izpite?
Prvič in ponovno vpisani študenti na rednem študiju plačajo četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri isti učni enoti ter komisijske izpite, prvič vpisani študenti na izrednem študiju plačajo četrto in nadaljnje opravljanje izpita ter komisijske izpite, ponovno vpisani študenti na izrednem študiju plačajo samo komisijske izpite, medtem ko osebe brez statusa študenta plačajo vse pristope k izpitom in druge posamične storitve.
Študent oz. oseba brez statusa študenta, ki se prijavi na izpit, ki je v skladu s cenikom plačljiv, tega ne plača, če se na podlagi dokazil ugotovi, da na izpit ni prišel iz opravičljivih razlogov ali ga je pravočasno odjavil, medtem ko so tisti, ki brez opravičljivega razloga ne pristopijo k izpitu na dan, ki je bil zanje določen, ali če izpita ne odjavijo pravočasno, izpit dolžni plačati.

1. Kako urediti izdajo dvojnika študentske/akademske izkaznice?
Študent mora na Službo za študentske zadeve nasloviti pisno prošnjo, v kateri navede, zakaj prosi za izdajo dvojnika študentske/akademske izkaznice. Obvezno mora izpolniti tudi kartonček za izdajo študentske/akademske izkaznice in predložiti novejšo fotografijo formata za osebne dokumente. Stroški izdelave so opredeljeni v Ceniku storitev za študijsko leto.

2. Ali je potrebno izgubljeno študentsko izkaznico preklicati v Uradnem listu RS?
Iz 13. člena Pravilnika o akademski izkaznici, št. A 1/2013 NP (sprejetem na Senatu UM dne 22.10.2013) izhaja dolžnost študenta, da nemudoma obvestiti referat za študentske zadeve članice, v kolikor izgubi študentsko (akademsko) izkaznico, le-te pa mu ni potrebno več preklicevati v Uradnem listu RS (velja za študentske izkaznice, izdane po 1. 8. 2013).

Skip to content