Bibliografija

Miklošičeva knjižnica – FPNM (MKMB)

Miklošičeva knjižnica – FPNM (MKMB) skrbi za vnos bibliografskih enot v sistem COBISS za potrebe bibliografije raziskovalk in raziskovalcev, strokovnih delavk in delavcev ter sodelavk in sodelavcev Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete ter Fakultete za naravoslovje in matematiko. Tistim, ki na navedenih fakultetah niso redno zaposleni, storitev zaračunavamo po veljavnem ceniku storitev.

Bibliografske enote vnašamo izključno na podlagi prinesenega gradiva, ki ga po vnosu vrnemo. Gradivu mora biti priložen ustrezno izpolnjen interni obrazec Spremni list o dokumentu/delu za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI (wordov obrazec), ki je dostopen v MKMB oz. na spletni strani knjižnice. En spremni list ustreza eni bibliografski enoti.

Za razvrstitev enot po veljavni tipologiji so odgovorne avtorice in avtorji, vendar morajo upoštevati predloženo tipologijo in podrobnejše definicije znanstvenoraziskovalnega dela.

Če niste upravičeni do brezplačnega vodenja bibliografije, poleg navedenega izpolnite interni obrazec Naročilo za vnos bibliografskih enot v sistem COBISS.SI, na podlagi katerega vam izstavimo račun.

Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i).

Kategorizacija znanstvenih publikacij poteka po metodologiji vrednotenja znanstvenih publikacij ARRS.

Izpis bibliografskih enot pripravite sami s pomočjo spletne strani IZUM-a.

Za potrebe habilitacije za znanstvene discipline predložite izpis osebne bibliografije za habilitacije v formatu ISO, ki vključuje faktor vpliva (JCR). Za potrebe habilitacije za umetniške discipline predložite izpis v formatu ISBD.

Dodatne informacije v zvezi z bibliografijo najdete v zavihku FAQ.

Če pri pregledu izpisa ugotovite pomanjkljivosti, ne najdete vseh enot ali se le-te podvajajo oz. so nerazporejene ali pomanjkljive, se čim prej oglasite v Miklošičevi knjižnici – FPNM ter predložite ustrezno gradivo za dopolnitev enot.

Za morebitno (upravičeno) spremembo tipa dokumenta izpolnite Zahtevo za spremembo tipa dokumenta (wordov obrazec).

Gradivo za vpis bibliografske enote v COBISS prinašajte redno in sproti.

Gradivo

Tipologija

Pomembne povezave

Dokumenti, baze in seznami Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i) Kategorizacija znanstvenih publikacij Izpis bibliografskih enot Habilitacija Pogosta vprašanja
Skip to content