V okviru študijskih programov 2. stopnje Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru izvaja pedagoško prakso in nepedagoško strokovno prakso na več kot 500 institucijah.

Pedagoška praksa na pedagoških študijskih programih 2. stopnje

Študentke in študenti drugostopenjskih pedagoških študijskih programov v prvem in drugem letniku opravljajo pedagoško prakso. Termin opravljanja prakse je za posamezno študijsko leto opredeljen v študijskem koledarju.

Kontakt za dodatne informacije:

Interdisciplinarna opazovalna praksa na pedagoških študijskih programih 2. stopnje

Študentke in študenti drugostopenjskih pedagoških študijskih programov v prvem letniku opravljajo interdisciplinarno opazovalno prakso. Termin opravljanja prakse je za posamezno študijsko leto opredeljen v študijskem koledarju.

Kontakt za dodatne informacije:

Praksa na študijskem programu 2. stopnje Psihologija

Praktično usposabljanje študentk in študentov psihologije je nujna in obvezna sestavina študija, ki omogoča njihovo neposredno vključitev v različne oblike psiholoških dejavnosti. Praktično usposabljanje na 2. stopnji je namenjeno spremljanju dela bodočega poklicnega delovanja in vključitev v konkretne dejavnosti. Na 2. stopnji se študentke in študenti ob opazovanju različnih dejavnosti mentorice oz. mentorja (tj. psihologinje oz. psihologa) vključujejo v konkretno delo. Svoja opažanja in pridobljene kompetence sistematično beležijo glede na uveljavljeno razvrstitev strokovnih aktivnosti: A. opredelitev ciljev, B. ocenjevanje, C. razvoj, D. intervencija, E. evalvacija, F. komunikacija.

Praktično usposabljanje se izvaja v 2. letniku 2. stopnje. Študentke in študenti s seznama partnerskih organizacij FF UM izberejo institucijo ali podjetje, kjer v okviru 435 ur sodelujejo pri delu izbrane organizacije (npr. v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, visokošolskih zavodih, izobraževalnih oddelkih v podjetjih, svetovalnih službah in centrih, nevladnih organizacijah, zdravstvenih in podpornih ustanovah). Pred vključitvijo v izvedbo praktičnega usposabljanja se morajo seznaniti s pravilnikom o praktičnem usposabljanju, s pripravo dnevnika o praktičnem usposabljanju in beleženjem psiholoških kompetenc po modelu Europsy ter s Kodeksom poklicne etike psihologov.

Študenti pred začetkom praktičnega usposabljanja izpolnijo spletni obrazec za prakso.

Kontakt za dodatne informacije:

Nepedagoška praksa na študijskem programu 2. stopnje Prevajanje in tolmačenje

Prevajalska in tolmaška praksa se izvajata kot redni študijski aktivnosti v prvem in drugem letniku magistrskega programa Prevajanje in tolmačenje – angleščina, nemščina in madžarščina na Oddelku za prevodoslovje. Študentkam in študentom praviloma ponujata prvi stik z realnim prevajalskim oz. tolmaškim delom in delovnim okoljem. Izbirajo lahko med dvema oblikama izvajanja: svoje obveznosti lahko opravijo bodisi na daljavo bodisi na sedežu pogodbenega partnerja Oddelka.

Praksa traja dva tedna ali deset delovnih dni, preračunanih v ustrezno število prevedenih strani ali ur tolmačenja. Študentke in študenti se pri delu srečujejo s prevajanjem in tolmačenjem v njunih najrazličnejših pojavnih oblikah, kot so podnaslavljanje filmov, prevajanje transkriptov, simultano tolmačenje in konsekutivno tolmačenje. Obenem je predvsem praksa na sedežu pogodbenega partnerja (t. i. placement) tudi priložnost, da se seznanijo z uporabo prevajalskih orodij, vodenjem projektov, terminološkim delom in drugimi praktičnimi vidiki poklica.

V okviru tolmaške prakse Oddelek organizira tudi vadbene konference, ki jih v sodelovanju z mentorico oz. mentorjem v celoti pripravijo ter izvajajo študentke in študenti.

Naši pogodbeni partnerji:

Iolar (placement) Zofijini ljubimci (na daljavo) RTV Slovenija, regionalni studio Maribor (na daljavo) RTV Slovenija, regionalni studio Lendava (placement, na daljavo) Firis Imperl, d. o. o. (placement) Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije (placement) Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo Maribor (na daljavo)

Kontakt za dodatne informacije:

Nepedagoška praksa na nepedagoškem študijskem programu 2. stopnje Geografija

Praksa je predvidena v letnem semestru 2. letnika v okviru učne enote Projektno delo – praksa (7 ECTS).

Namen praktičnega usposabljanja študentk in študentov geografije:

 • seznaniti se s poslanstvom institucije ter zakonskimi in drugimi okviri, ki določajo vsebino dela;
 • seznaniti se s postopkom izdelave končnega produkta;
 • dobiti praktično izkušnjo skupinskega dela;
 • pod vodstvom mentorice oz. mentorja izdelati končni produkt ali sodelovati pri izdelavi dela končnega produkta;
 • dobiti uvid v možnosti aplikacije geografije na določenem delovnem področju.

Kontakt za dodatne informacije:

Kontakt za dodatne informacije:

Praktično usposabljanje na programu Medkulturna germanistika

Študentke in študenti Medkulturne germanistike, ki izberejo pedagoške module, v okviru modulov opravljajo tudi prakso. Praksa sestoji iz 4 predmetov, s katerimi zberejo skupno 15 ECTS:

 • Pedagoški praktikum – nemščina I (3 ECTS)
 • Pedagoški opazovalni praktikum II – nemščina (3ECTS)
 • Pedagoški usmerjeni praktikum III – nemščina (6 ECTS)
 • Pedagoški praktikum IV – nemščina (3 ECTS)

Vsebine

Praktikumi so namenjeni pridobivanju praktičnih izkušenj s pedagoškim delom v osnovnih in srednjih šolah, poklicnih šolah, strokovnih šolah, gimnazijah itd. Vsebine, cilji in kompetence posameznih praktikumov so opredeljene v učnih načrtih, ki so objavljeni na spletni strani https://ff.um.si/studij/podiplomski-studij-2-stopnja/studijski-programi-2/medkulturna-germanistika-enopredmetni-nepedagoski/.

Študentke in študenti na praksi aktivno sodelujejo pri pedagoškem procesu, tako da:

 • s pomočjo pripravljenih opazovalnih instrumentov opazujejo pouk, učence, delo učitelja,
 • prevzamejo vlogo učitelja in izvajajo učne enote, dele učnih enot itd.,
 • z učiteljem mentorjem analizirajo in reflektirajo svoje aktivnosti pri pedagoškem procesu,
 • sodelujejo z učiteljem v fazi priprave didaktičnih pripomočkov, preverjanj znanj in drugih aktivnosti, ki so del vsakdana učitelja nemščine.

Potek

Praktikumi potekajo na šolah:

 • strnjeno, kar pomeni, da so študentke in študenti 10 delovnih dni skupaj na šoli, na FF pa takrat zanje ni študijskega procesa, ali
 • razpršeno, kar pomeni, da praksa traja formalno daljše časovno obdobje, študentke in študenti pa obveznosti na šoli usklajujejo s študijskimi obveznostmi.

Gradivo

Skip to content