JUTKA RUDAŠ

izr. prof. dr. JUTKA RUDAŠ

Službeni telefon +386 (2) 22 93 626
Prostor

K 2.03

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

madžarska književnost

Govorilne ure SICRIS COBISS

Članstvo

Članstvo v znanstvenih in strokovnih organizacijah

Članstvo v znanstvenih projektih

 • Vloga dvojezičnega šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti na narodno mešanem območju v Prekmurju, Inštitut za narodnostna vprašanja (CRP, 2018–2020, koordinatorica, V5-1704)
 • KOMASS – Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika (raziskovalni projekt, 2015–2018, koordinatorica in raziskovalna delavka, V6- 1509)
 • Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev (vsebinski področji Izzivi medkulturnega sobivanja in Le z drugimi smo, SAZU, www.lezdrugimismo.si (2016–2021, članica)
 • E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah (ESS, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011–2013, članica)
 • Readme.cc – virtuelle Bibliothek (Kultura 2000 in avstrijskega ministrstva za kulturo, 2006–2009,članica)

Članstvo v mednarodnih uredniških odborih

 • znanstvena revija Tanulmányok (az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke), izdaja Filozofska fakulteta Univerze v Novem Sadu
 • Acta historiae litterarum Hungaricarum, izdaja Szeged: JATE BTK
 • znanstvena revija Módszertani közlöny (Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka), izdaja Pedagoška fakulteta Univerze v Novem Sadu

Druge strokovne in pedagoške naloge

 • vodja študijskih programov in soavtorica za pripravo akreditacije študijskega programa Madžarski jezik s književnostjo, MA, in evalvacije študijskega programa Madžarski jezik s književnostjo, MA, ki ga zahteval Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
 • vodja študijskega programa in soavtorica priprave smeri Hungaristika na študijskih programih madžarski jezik s književnostjo, BA in MA
 • predstojnica Oddelka za madžarski jezik in književnost
 • članica Senata FF UM
 • članica Habilitacijske komisije FF UM
 • tutorka Oddelka za madžarski jezik in književnost
 • ECTS-koordinatorka Oddelka za madžarski jezik in književnost
 • vodja študijskih programov Oddelka za madžarski jezik in književnost
 • članica Komisije za pripravo preverjanja znanja italijanščine in madžarščine kot učnega jezika na ravni C1 (Državni izpitni center)
 • soavtorica Kataloga preverjanja znanja italijanščine in madžarščine kot učnega jezika na ravni C1 (Državni izpitni center)
 • članica Ekspertne skupine za presojo učnih načrtov za predmet Madžarščina kot materinščina (Zavod RS za šolstvo)
 • recenzentka madžarskih učbenikov za madžarščino kot materni jezik (Zavod RS za šolstvo)
 • izpraševalka v izpitnih komisijah za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja s strani Ministrstva za šolstvo in šport RS
 • izpraševalka v izpitni komisiji ECL za madžarski jezik kot tuji jezik
Skip to content