Komisija za etičnost raziskovanja

Poslanstvo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je, da postane izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za odličnost izobraževanja, multidisciplinarnost, za krepitev demokratičnih in etičnih vrednot ter za celostni razvoj družbe. Sodobno raziskovanje, interdisciplinarnost in globalna povezovanja odpirajo vse več etiških dilem, etična ustreznost projektov in raziskav pa postaja vse pomembnejša za uspešno in kakovostno delovanje raziskovalk in raziskovalcev. Zato je Senat Filozofske fakultete UM na 35. redni seji dne 14. 2. 2014 ustanovil Komisijo za etičnost raziskovanja na Filozofski fakulteti (KER FF).

Komisija za etičnost raziskovanja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je izključno posvetovalno telo, ki spodbuja oziroma omogoča razvijanje etiške dimenzije raziskovanja visokošolskih učiteljic in učiteljev, raziskovalk in raziskovalcev ter študentk in študentov vseh stopenj študija, ki poteka v okviru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Komisija obravnava tiste predloge raziskav, raziskovalnih nalog in projektov, ki vključujejo delo z ljudmi z uporabo metod humanističnih in družboslovnih znanosti ter neinvazivne psihofiziološke ali nevrofiziološke instrumente in metode, na način, ki zahteva etično presojo.

Komisija presoja izključno na podlagi podane vloge visokošolskih učiteljic in učiteljev, raziskovalk in raziskovalcev ter študentk in študentov vseh stopenj študija, ki so avtorji, mentorji ali odgovorni nosilci projekta.

Komisija ne predpisuje ali zavrača predlogov raziskav, samih raziskav ali raziskovalnih nalog. Prav tako samostojno ne opravlja nadzora ustreznosti izvedbe raziskovalnega dela.

V procesu etiške presoje bo Komisija upoštevala kodekse poklicnih etik in načela, ki se nanašajo na raziskovanje z ljudmi.

Natančnejši opis delovanja, pristojnosti in organizacije se nahaja v Pravilniku o delovanju KER FF.

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2023/2024:

  • 20. 10. 2023,
  • 24. 11. 2023,
  • 22. 12. 2023,
  • 25. 1. 2024,
  • 23. 2. 2024,
  • 22. 3. 2024,
  • 19. 4. 2024,
  • 24. 5. 2024,
  • 20. 6. 2024.

Članice in člani Komisije za etičnost raziskovanja

Članice in člani KER FF so imenovani obdobje štirih let, to je od 17. 2. 2022 do 16. 2. 2026. Članica Komisije iz študentskih vrst je imenovana za eno leto, to je od 17. 2. 2022 do 16. 2. 2023.

Komisija vodi tri različne postopke za oddajo vloge

Raziskovalne študije oz. projekti brez tveganja

Kadar raziskava ne presega običajnih vsakodnevnih (poklicnih, izobraževalnih, prostočasnih in drugih) aktivnosti udeleženih in zahteva le minimalno udeležbo sodelujočih v raziskavi, v njenem okviru pa se ne zbirajo identificirani osebni podatki, gre za raziskavo brez tveganja za udeležene. Presojo etične ustreznosti raziskave poda predsednica Komisije ali pa jo zaupa članici oz. članu Komisije z ustrezno strokovno izobrazbo, ki samostojno in z vsemi pooblastili Komisije pregleda vlogo in poda mnenje.

Raziskovalne študije oz. projekti z minimalnim tveganjem

Kadar raziskava presega običajne vsakodnevne (poklicne, izobraževalne, prostočasne idr.) aktivnosti in zahteva aktivno udeležbo sodelujočih v raziskavi, v njenem okviru pa se zbirajo identificirani osebni podatki, kjer obseg in vrsta potencialnih nevarnosti, neugodja ali škode ne presegata obremenitev, ki jim je posameznik izpostavljen v vsakdanjem življenju, gre za raziskavo z minimalnim tveganjem. Presoja etične ustreznosti raziskave se v tem primeru zaupa članici oz. članu Komisije z ustrezno strokovno izobrazbo, ki samostojno in z vsemi pooblastili Komisije pregleda vlogo in poda mnenje. Komisija oblikuje sklep.

Raziskave, ki presegajo minimalno tveganje

Kadar raziskava vključuje elemente, ki presegajo minimalno tveganje ali jih članice in člani Komisije iz drugih razlogov ocenjujejo kot etično občutljive ali sporne, je raziskava deležna polne presoje Komisije. Presoja etične ustreznosti raziskave se v tem primeru zaupa vsem članicam in članom Komisije, ki na podlagi mnenja večine oblikuje sklep.

Natančnejši opis se nahaja v Pravilniku o delovanju KER FF.

Oddaja vloge

Predlagateljice in predlagatelji posredujejo vlogo Komisiji v elektronski obliki na e-naslov kerff@um.si. Če je predmet presoje študentska raziskovalna naloga, vlogo vloži študentka oz. študent v soglasju z mentorico oz. mentorjem.

Natančnejši opis se nahaja v Pravilniku o delovanju KER FF.

Gradiva

Skip to content