Oddelek za zgodovino

Dobrodošli na spletnih straneh Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UM.

Predstavitev oddelka

Študij zgodovine ima v Mariboru sedaj že skoraj polstoletno tradicijo. Začetki Oddelka za zgodovino segajo v leto 1962, ko se je začel študij zgodovine na tedanji Pedagoški akademiji v Mariboru. Študij se je nadaljeval tudi v okviru Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Glede na opredelitev znanstvenoraziskovalne discipline se zgodovinopisje uvršča med humanistične vede, zato ne preseneča, da so članice in člani Oddelka za zgodovino ves čas stremeli za tem, da bi študentki oz. študentu poleg »klasičnega« dvopredmetnega pedagoškega študija omogočili še enopredmetni, nepedagoški študij zgodovine. To se je uresničilo v študijskem letu 2001/2002, ko smo prvič razpisali univerzitetni enopredmetni nepedagoški program Zgodovina.

Z delitvijo nekdanje Pedagoške fakultete (v študijskem letu 2006/2007) se je Oddelek za zgodovino organizacijsko priključil Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in ima danes dvanajst rednih sodelavcev. Raziskovalno velja Oddelek za zgodovino za enega najmočnejših kolektivov na Filozofski fakulteti, saj sta člana Oddelka nosilca dveh temeljnih programskih skupin, hkrati pa članice in člani Oddelka delujejo tudi v domačih, bilateralnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. V študijski proces na Oddelku za zgodovino hkrati redno vključujemo zunanje, honorarne sodelavke in sodelavce, ki smiselno dopolnjujejo naše študijske programe.

Skladno s smernicami in določili bolonjske prenove univerzitetnega študija je Oddelek za zgodovino pripravil povsem nove, sodobne študijske programe s področja zgodovinopisja, ki so primerljivi s študijskimi programi zgodovine v Sloveniji in svetu. Od študijskega leta 2007/2008 Oddelek za zgodovino omogoča študij na dveh prvostopenjskih študijskih programih: univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje Zgodovina in univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Zgodovina.

Oddelek za zgodovino študentkam in študentom v sklopu študija nudi celovit pogled na najpomembnejša in najnovejša spoznanja o preteklosti človeštva (od zgodnjih civilizacij do sodobne zgodovine), pri tem pa posebno pozornost posveča zgodovini slovenskega etničnega prostora v zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do danes. Na Oddelku za zgodovino smo kot prvi v slovenskem visokošolskem prostoru posvetili posebno pozornost zgodovini vzhodne in jugovzhodne Evrope ter zgodovini Balkana in po tem se izrazito razlikujemo od drugih študijskih programov s področja zgodovinopisja na Slovenskem. Diplomantke in diplomanti Oddelka za zgodovino tako med študijem pridobijo kvalitetno in celovito strokovno osnovo za razumevanje razvoja modernih civilizacij skozi zgodovino.

Oddelek za zgodovino tudi v okviru bolonjske prenove visokošolskega študija nadaljuje s podiplomskim študijem in je eden od šestih oddelkov na Filozofski fakulteti, ki študentkam in  študentom omogoča doktorski študij. Temeljna značilnost doktorskega študijskega programa zgodovine je njegova usmerjenost v poglobljeno pridobivanje metodoloških in teoretičnih spoznanj ob hkratnem razvijanju modelov za prenos pridobljenih znanj v prakso ter v razvoj znanstvenoraziskovalnega kadra, ki bo z uporabo sodobnih raziskovalnih metod preučeval probleme zgodovinopisja v sodobni družbi.

V študijskem letu 2009/2010 je Oddelek prvič razpisal bolonjski doktorski študijski program tretje stopnje Zgodovina. Študijski program vsebuje pet temeljnih študijskih smeri, ki so vezane na posamezna zgodovinska obdobja. Ta so: stari vek, srednji vek, novi vek, novejša zgodovina (19. stoletje) in sodobna zgodovina (20. stoletje). Obsežen nabor obveznih in izbirnih vsebin omogoča pridobitev znanj, potrebnih za raziskovanje predvidene zgodovinske problematike. Študentka oz. študent lahko glede na svoje interese aktivno oblikuje svojo lastno izobraževalno pot. Ob mentorski (tutorski) podpori postopno gradi potreben nabor znanj in raziskovalnih izkušenj za samostojno obvladovanje visoko zahtevnih praktičnih problemov svojega študijskega področja. Pri tem tudi vsebina obveznih študijskih vsebin ni strogo omejena, ampak pušča možnost prilagoditve glede na potrebe posamezne študentke oz. študenta.

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

Predmeti starejše, srednjeveške in novoveške zgodovine

Predstojnik Oddelka za zgodovino FF UM
Namestnik predstojnika Oddelka za zgodovino FF UM in oddelčni tutor

Predmeti novejše in sodobne zgodovine

Mladi raziskovalki in mladi raziskovalec

Asistentka in mlada raziskovalka

Znanstvena sodelavka

ZUNANJE SODELAVKE IN SODELAVCI

izr. prof. dr. Borut Klabjan
izr. prof. dr. Tomaž Kladnik
doc. dr. Mateja Čoh Kladnik
doc. dr. Tamara Griesser Pečar
doc. dr. Miro Hribernik
doc. dr. Gregor Jenuš
doc. dr. Urška Lampe

doc. dr. Ilaria Montanar
doc. dr. Žiga Oman
doc. dr. Vinko Skitek
doc. dr. Blaž Torkar
Martina Ješovnik, strokovnjak iz prakse
Nataša Maver Šoba, strokovnjakinja iz prakse

Študijski programi

Dogodki

Pretekli dogodki oddelka

Projekti in programske skupine

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Mednarodno sodelovanje

Članice in člani Oddelka za zgodovino FF UM sodelujemo z vrsto raziskovalnih ustanov in univerz v tujini. Po intenzivnosti sodelovanja izstopajo predvsem univerze v srednji, jugovzhodni in vzhodni Evropi, prav tako sodelujemo z nekaterimi ustanovami v Aziji in Afriki. Sodelovanje zajema na eni strani mobilnost pedagoškega osebja, na drugi strani pa vključevanje v raziskovalno delo v projektnih skupinah, sodelovanje v uredniških odborih, na konferencah in seminarjih ter poletnih šolah idr.

V okviru mednarodnega sodelovanja še posebej spodbujamo učiteljsko in študentsko mobilnost. V okviru programa mednarodne mobilnosti Erasmus+ intenzivno sodelujemo s partnerskimi ustanovami v Zagrebu, Pragi, Bambergu, Valenciji, Istanbulu, Neaplju, Bariju, Bologni, Vilni, Beogradu in drugod. Sodelavke in sodelavci Oddelka so v zadnjih letih odšli na različne daljše izmenjave v Zagreb, Podgorico, Isfahan, Jeno in Istanbul.

Posebno dodano vrednost predstavlja uveljavljeno in razvejano sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev iz tujine na rednih simpozijih, ki jih Oddelek pripravlja v sodelovanju z Zgodovinskim društvom dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Na njem so v zadnjih letih med drugim sodelovale strokovnjakinje in strokovnjaki s področja zgodovine in sorodnih humanističnih disciplin iz Gradca, Firenc, Zagreba, Tuzle, Splita, Dunaja in Pardubic.

V študijskih letih od 2017/18 do 2019/20 je v okviru mednarodne mobilnosti prišlo na študijsko izmenjavo v Maribor 18 študentk in študentov zgodovine. Večinoma prihajajo iz Španije in Turčije, pa tudi iz Nemčije, Srbije, Litve, z Nizozemske in iz Velike Britanije.

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema je voditi, usmerjati in motivirati študentke in študente ter jim pomagati pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti. Tutorski sistem na Oddelku za zgodovino je dobro utečen, na podlagi izkušenj pa ga redno nadgrajujemo. Študentkam in študentom predstavlja zanesljivo oporo pri študiju.

Na Oddelku za zgodovino FF UM v študijskem letu 2022/23 tutorski sistem vodita in usmerjata tutor učitelj dr. Aleš Maver (ales.maver@um.si) in tutor študent Peter Donko (peter.donko@student.um.si).

Študentska, obštudijska dejavnost

Študentke in študenti zgodovine so najboljši dokaz, da se da študij in zabavo povezati. Da bi bilo temu tako, morajo bodoče zgodovinarke in zgodovinarji prestati vrsto tradicionalnih obredov, ki jim omogočijo vstop v zgodovinarski ceh. Nepisano pravilo namreč pravi, da »stare bajte« pomagajo bruckam in brucem prestopiti prag sedanjosti in jim odprejo vrata v odkrivanje sveta preteklosti. Že dvajset let zato vsako leto pripravljamo sprejem brucev ali brucovanje, na katerem brucke in bruci opravijo cehovski krst in pred zbranim svetom starešin opravijo cehovsko zaprisego.

S cehovsko zaprisego brucke in bruci tudi uradno postanejo študentke in študenti in lahko pričnejo s trdim delom. Da pa študij zgodovine ne bi bil preveč enobarven, vsako leto pripravljamo vrsto strokovnih ekskurzij, na katerih spoznamo kraje velikih bitk, obiščemo srednjeveške gradove ali si ogledujemo antične izkopanine doma in v tujini. Da bi resnično spoznali duh starega Rima, Egipta ali balkanskih narodov, je te kraje potrebno doživeti. Tako smo se v preteklih letih potepali po Apeninskem polotoku, obiskali srbske samostane in začutili utrip svetovnih prestolnic.

Znanstvena revija in založniška dejavnost

Več članic in članov Oddelka je v uredniškem odboru znanstvene revije Studia historica Slovenica, ki izhaja od leta 2001 in se uvršča med najpomembnejšo zgodovinsko znanstveno periodiko v Sloveniji. Njen glavni urednik je član Oddelka prof. dr. Darko Friš. Publikacija izhaja trikrat letno. Mednarodni uredniški odbor sestavljajo priznane znanstvenice in znanstveniki iz Slovenije in s tujih univerz. Članki prinašajo nova znanstvena spoznanja s področja zgodovine in sorodnih humanističnih in družboslovnih znanstvenih disciplin. Vsi prispevki so v celoti dostopni na spletni strani shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si.

Študentke in študenti v sodelovanju s Študentsko sekcijo Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru izdajajo Študentski zgodovinski časopis. Načeloma izide ena številka letno. Časopis predstavlja vstopno točko za znanstvene in strokovne objave mladih zgodovinark in zgodovinarjev. Podatki in prispevki so dostopni na spletni strani ŠTUDENTSKI ZGODOVINSKI ČASOPIS – Študentska sekcija Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča Maribor (jimdofree.com).

V sodelovanju z Zgodovinskim društvom dr. Franca Kovačiča v Mariboru članice in člani Oddelka izdajajo tudi znanstvene monografije v mednarodni knjižni zbirki Studia historica Slovenica. Zbirka je med drugim tudi oblika predstavitve raziskovalnega dela Oddelka. Doslej so v tej knjižni zbirki izšle naslednje knjige:

  • Aleš Maver: Religiosi et profani principes: Rimski cesarji od Avgusta do Teodozija v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja (2009)
  • Tone Ravnikar: Benediktinski samostan v Gornjem Gradu (2010)
  • Dragan Potočnik: Dijaki s Primorske na Klasični gimnaziji v Mariboru 1918‒1941 (2014)
  • Martin Bele: Pogumni vojaki in zviti politiki: boji in spletke srednještajerskih plemičev v 13. stoletju (2018)
  • Tone Ravnikar: Slovenj Gradec v srednjem veku (2018)

Povezave

Facebook ‒ Oddelek za zgodovino Študentski zgodovinski časopis
Skip to content