Oddelek za pedagogiko

Pedagogika kot znanstvena disciplina ima v Mariboru dolgo tradicijo.

Predstavitev oddelka

Pedagogika kot znanstvena disciplina ima v Mariboru dolgo tradicijo, saj je vezana na izobraževanje učiteljic in učiteljev. Zgodovina pedagogike kot študijskega programa sega v leto 1996, ko je bil na Pedagoški fakulteti UM potrjen dvopredmetni študijski program Pedagogika in … V desetletju, ki je sledilo, se je Oddelek kadrovsko krepil in znanstveno uveljavljal. Ob nastanku Filozofske fakultete UM leta 2006 se je (po bolonjskih načelih prenovljen) študijski program prenesel na novo fakulteto.

V okviru Oddelka za pedagogiko se na Filozofski fakulteti UM izvajajo naslednji študijski programi:

 • univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Pedagogika,
 • enopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge stopnje Pedagogika,
 • dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge stopnje Pedagogika,
 • bolonjski študijski program tretje stopnje Pedagogika.

V okviru študija pedagogike študentke in študenti spoznavajo teorijo in zgodovino vzgoje in izobraževanja, njene psihološke ter sociološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse, usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa, se usposobijo za delo z otroki s posebnimi potrebami, se seznanijo s pedagoškim delom na predšolski stopnji, spoznajo izobraževalno delo z odraslimi, šolsko svetovalno delo itn. Na vseh stopnjah študija je organizirano praktično usposabljanje, ki omogoča spoznavanje dela v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah, od predšolskih ustanov, šol različnih stopenj in tipov, ustanov za izobraževanje odraslih, vzgojno-varstvenih in rehabilitacijskih ustanov, nevladnih organizacij itn.

Visokošolske učiteljice, učitelji in sodelavke, sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov. V zadnjem desetletju je bil Oddelek tudi organizator več mednarodnih znanstvenih konferenc in strokovnih srečanj. Prisotno je prizadevanje za vključevanje študentk in študentov v znanstvenoraziskovalno delo ter za sodelovanje z diplomantkami in diplomanti programa v okviru Alumni kluba.

Program Socrates-Erasmus študentkam in študentom omogoča študijsko izmenjavo na različnih evropskih univerzah, Oddelek pa je vključen tudi v mrežo CEEPUS, ki nabor univerz s področja jugovzhodne Evrope še dodatno širi ter omogoča gostujoča predavanja v okviru profesorske mobilnosti.

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

ZUNANJE SODELAVKE IN SODELAVCI

red. prof. dr. Karin Bakračevič
red. prof. dr. Milena Ivanuš-Grmek
izr. prof. dr. Janez Bregant
izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk
izr. prof. dr. Maja Hmelak
izr. prof. dr. Tanja Kajtna
izr. prof. dr. Katja Košir
izr. prof. dr. Suzana Kraljič
izr. prof. dr. Martin Kramar
izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

Študijski programi

Študijski programi, ki veljajo za študente, vpisane v 1. letnik do študijskega leta 2023/2024

Dogodki

Pretekli dogodki Oddelka

Projekti in programske skupine

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Drugi projekti

 • Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (razvojni projekt, Strokovni center COMP@S, poslovodeči konzorcijski partner OŠ Gustava Šiliha Maribor in drugi konzorcijski partnerji, sofinancirala RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 2016‒2020)
 • Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu: nacionalna študija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018)
 • Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami: nacionalna evalvacijska študija: končno poročilo (Pedagoška fakulteta UM, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Pedagoški inštitut, 2016)
 • Zasnova večgeneracijskega centra za vseživljenjsko učenje in prosti čas (ŠIPK, 2017)

Mednarodni projekti

 • Validity assessment criteria for the mixed methods research (Univerza v Ljubljani, National Research University Higher School of Economics v Moskvi, sodeluje dddr. Joca Zurc)

Mednarodno sodelovanje

Oddelek za pedagogiko ima široko razvejano mednarodno sodelovanje. V okviru programa mednarodne mobilnosti Erasmus+ sodelujemo s štirinajstimi partnerskimi institucijami na univerzah v Brnu, Čeških Budjevicah, Liberecu, Olomucu, Cadizu, Tarragoni, Ioannini, Puli, Splitu, Zagrebu, Poznanju, Kragujevacu, Ankari in Karsu. Poleg tega imajo članice in člani Oddelka tesne stike še s sorodnimi oddelki na univerzah v Milanu, Budimpešti, Sofiji, Gradcu, Turkuju, Okayami in Hirošimi.

Aktivno sodelujemo v srednjeevropskem programu mobilnosti CEEPUS (CIII-SI-0906-02-1617 Pedagogy and Andragogy in South-East Europe (PASEE), koordinator Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, vodja dr. Marko Radovan), ki vključuje 12 oddelkov za pedagogiko in inštitutov na univerzah v Ljubljani, Mariboru, Sarajevu, Skopju, Novem Sadu, Zagrebu, Zadru, Reki, Beogradu, Črni gori, Vroclavu in Trnavi.

V študijskih letih od 2017/18 do 2019/20 so v okviru mednarodne mobilnosti prišle na študijsko izmenjavo v Maribor  štiri študentke pedagogike v okviru programa Erasmus+ in tri  v okviru programa CEEPUS. V okviru programa Erasmus+ so prišle študentke s treh partnerskih institucij, v okviru programa CEEPUS pa dve iz Črne gore in ena iz Skopja. Pet naših študentk je odšlo na študijsko izmenjavo v okviru izmanjave Erasmus+ in štiri v okviru mreže CEEPUS.

Tutorstvo

Na Oddelku za pedagogiko FF UM v študijskem letu 2022/23 tutorski sistem vodita in usmerjata tutorka učiteljica red. prof. dr. Mateja Pšunder (mateja.psunder@um.si) in tutorka študentka Katarina Grosek (katarina.grosek@student.um.si).

Študentska, obštudijska dejavnost

V okviru Oddelka za pedagogiko deluje Društvo mladih pedagogov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Društvo je bilo ustanovljeno marca 2019. V okviru Društva študentke in študenti organizirajo družabne in strokovne aktivnosti, npr. strokovna srečanja, strokovna izpopolnjevanja, prostovoljne dejavnosti itn. Društvo si prizadeva prispevati k razvoju pedagoške znanosti, razvijati sodelovanje z različnimi organizacijami oz. institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstvenoraziskovalno ukvarjajo s področjem pedagogike in sorodnih disciplin, skrbeti za medsebojno povezovanje članic in članov itn.

Do sedaj je DMP FF UM organiziralo:

 • brucovanje pedagoginj in pedagogov (20. 11. 2018; 19. 11. 2019),
 • predstavitev izmenjave z mrežo CEEPUS: Kam? V Nikšić (19. 3. 2019),
 • okroglo mizo Slovenska osnovna šola v luči konceptualnih rešitev osnovnošolske zakonodaje iz leta 1996 v sodelovanju s SLODRE (Slovensko društvo raziskovalcev edukacije) (21. 5. 2019),
 • udeležbo na sejmu prostovoljnih del Pridobivam izkušnje: prostovoljno (22. 10. 2019),
 • predavanje o prostovoljstvu v Gambiji (26. 11. 2019),
 • predstavitev društva TOTI DCA Maribor (9. 12. 2019),
 • predstavitev knjige Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije v sodelovanju s SLODRE (26. 11. 2020),
 • virtualno čajanko s pedagoginjami (8. 12. 2020).

Kontakt društva:
mladi.pedagogiFFUM@gmail.com

Znanstvena revija in založniška dejavnost

Oddelek za pedagogiko ne izdaja lastne znanstvene revije in se ne ukvarja z založniško dejavnostjo. So pa članice in člani Oddelka vključeni v številne uredniške odbore domačih in tujih revij ter v znanstvene svete monografskih zbirk. Recenzirajo za številne domače in tuje revije ter sodelujejo z domačimi in tujimi založbami, kjer objavljajo tudi samostojne monografije.

Povezave

Pedagoški inštitut Cmepius Eurydice Slovenija Slovenski šolski muzej Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si UM:NIK
Skip to content