JOCA ZURC

izr. prof. dr. JOCA ZURC

Prostor

2.20

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

kineziologija - pedagoški vidik

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica statističnih znanosti (UL FDV, 2017)
 • doktorica filozofskih znanosti (UL FF, 2016)
 • doktorica kinezioloških znanosti (UL FŠ, 2005)
 • docentka za kineziologijo – pedagoški vidik
 • izredna profesorica za promocijo zdravja

Poučevanje

 • Metodologija pedagoškega raziskovanja
 • Kvantitativne in kvalitativne metode v pedagogiki
 • Multivariatne statistične analize z uporabo računalnika
 • Znanstvenoraziskovalne metode
 • Šport in humanistika
 • Vzgoja in izobraževanje za zdravje pri otrocih in mladostnikih
 • Badminton in fitnes
 • Raziskovanje šolske prakse
 • Magistrski seminar

Raziskovalni interesi

 • kvantitativne metode in statistika, kvalitativna metodologija, integracija metod (mixed methods research)
 • promocija zdravja in vzgoja za zdravje pri otrocih in mladostnikih
 • gibalna aktivnost in šport – pedagoški, filozofski, antropološki in etični vidiki
 • socialni razvoj otrok, učna uspešnost in dejavniki šolske uspešnosti

Aktualni projekti

 • Validity assessment criteria for the mixed methods research (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko; International Laboratory for Applied Network Research, Moskva, Rusija)
 • The way to success in the elite artistic gymnastics: comparative study between Japan and Slovenia (Okayama University, Okayama, Japonska; Japan Society for the Promotion of Science)
 • Factors of academic achievements in university students in Japan and Slovenia: a comparative study of innovative approaches in didactics of higher education teaching (Hiroshima University, Japan)
 • Effective health promotion interventions in primary schools: structures and ethical principles: a mixed methods study (Turku University of Applied Sciences, Finska)
 • Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti (ARRS, P6-0372)
 • Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenskega učenja v učeči se družbi / v družbi hitrih družbeno – gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti (UM PEF, ARRS, J5-9328)
 • Analiza primernosti uporabe številčnega ocenjevanja področij športa, glasbene in likovne umetnosti (UM PEF, Pedagoški inštitut)
 • SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju (UM PEF, UM FNM, University Nord, Norway Grants)
 • Nacionalne raziskava o telesnem, duševnem in spolnem nasilju na delovnih mestih v zdravstvu (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Delovna skupina za nenasilje)
 • Zakaj so otroci uspešni v šoli? – Razvoj socialnih spretnosti, obvladovanje vedenjskih težav in krepitev duševnega zdravja pri učencih v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovno šole

Aktualna članstva v nacionalnih in mednarodnih združenjih

 • Statistično društvo Slovenije
 • Slovensko društvo za filozofijo športa
 • Pedagoška mreža UM
 • The International Association for the Philosophy of Sport
 • Mixed Methods International Research Association
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev (zunanja strokovnjakinja za področje raziskovanja in statistike)

Publikacije

ZURC, Joca, LAAKSONEN, Camilla. Effectiveness of health promotion interventions in primary schools : a mixed methods literature review. Healthcare. 2023, vol. 11, no. 13, pp. 1-21. ISSN 2227-9032. DOI: 10.3390/healthcare11131817.

ZURC, Joca, PLANINŠEC, Jurij. Associations between physical activity and academic competence : a cross-sectional study among Slovenian primary school students. International journal of environmental research and public health. [Online ed.]. 2022, vol. 19, no. 2, pp. 1-18. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph19020623.

ZURC, Joca, JELOVČAN, Giuliana, ŠTEMBERGER, Vesna. The role of physical/sporting activities in coping with behaviour problems among primary school students. Journal of Elementary Education. Dec. 2022, vol. 15, no. 4, pp. 409-425. ISSN 1855-4431. DOI: 10.18690/rei.15.4.409-425.2022.

ZURC, Joca. Ethical aspects of health and wellbeing of young elite athletes : conceptual and normative issues. Synthesis philosophica. International ed. 2019, vol. 34, no. 2, pp. 341-358. ISSN 0352-7875. DOI: 10.21464/sp34207.

ZURC, Joca. Integrating quantitative and qualitative methodology in health science research : a systematic review. Slovenian Journal of Public Health. 2013, vol. 52, no. 3, pp. 221-235. ISSN 0351-0026. DOI: https://doi.org/10.2478/sjph-2013-0023

ZURC, Joca, RHIND, Daniel, LANG, Melanie. Safeguarding children from violence and abuse in Slovenian sport. V: LANG, Melanie (ur.), HARTILL, Mike (ur.). Safeguarding, child protection and abuse in sport: international perspectives in research, policy and practice. London & New York: Routledge, 2014. pp. 78–87.

Monografije

ZURC, Joca. Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost. Radovljica: Didakta, 2008

»V najzgodnejših letih, ko se na razredni stopnji osnovne šole še oblikuje osebnost otroka, bi morali biti še posebej pozorni na otrokovo uspešnost v šoli. Vsakemu učencu bi bilo potrebno za pozitiven razvoj njegove osebnosti omogočiti, da bi bil v šoli uspešen, kolikor je lahko«.

Znanstvena monografija je posvečena obravnavi šolske uspešnosti na začetku šolanja ter odpira nove pristope k njenemu izboljšanju. Pozornost smo posvetili proučevanju otroka med 6. in 11. letom starosti. V prvem delu monografije obravnavamo zakonitosti otrokovega razvoja s poudarkom na vlogi gibalne aktivnosti na kognitivni razvoj (spodbujanje inteligentnosti), čustveni razvoj (izboljšanje samopodobe, psihičnega počutja, preprečevanje depresije in anksioznosti), socialnega razvoja (oblikovanje socialnih spretnosti, razvoj samokontrole, empatije, asertivnosti, spolne vloge in značaja). V drugem delu monografije predstavljamo rezultate izvirne empirične raziskave o povezanosti med pogostnostjo, obliko in vsebino prostočasne gibalne aktivnosti in šolsko uspešnostjo. Raziskava je bila izvedena v slovenskem prostoru na vzorcu 2023 desetletnih otrok.

ZURC, Joca, DAROVEC, Darko (odgovorni urednik), ROŽAC-DAROVEC, Vida (urednik). Drži se pokonci: pomen gibalne aktivnosti za otrokovo hrbtenico. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales, 2006

V središču obravnave znanstvene monografije je otrok na začetku šolanja, za katerega je značilno povečanje sedečih obremenitev, ki vplivajo na razvoj hrbtenice in hrbtnega mišičevja. Med najpogostejšimi razvojnimi pomanjkljivostmi v tej starostni skupini se posledično pojavljajo slabe telesne drže in deformacije hrbtenice. Obsežen del znanstvene monografije je tako namenjen obravnavi razvoja hrbtenice, hrbtnega mišičevja in telesne drže s podrobno predstavljenimi poznanimi metodami merjenja razvoja otrokove hrbtenice. Izredno pomembno je namreč čim bolj zgodnje odkrivanje morebitnih nepravilnosti v razvoju hrbtenice, ko jih je moč odpraviti. Ker na količino sedenja zaradi šolskih zahtev ne moremo vplivati, smo našo raziskovalno pozornost usmerili na empirično proučevanje gibalne aktivnosti kot dejavnika vpliva, ki omogoča otrokov skladen razvoj ter na drugi strani kot sredstvo kinezioterapevtske obravnave pri že obstoječih nepravilnostih.

Izdajo monografije je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Skip to content